Thông tư liên tịch số 04/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 04/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh đo lường và Pháp lệnh chất lượng hàng hoá trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/TTLB

  1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 04/TTLB Hà N i , ngày 24 tháng 4 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - B Y T S 04/TTLB NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1993 HƯ NG D N TH C HI N PHÁP L NH O LƯ NG VÀ PHÁP L NH CH T LƯ NG HÀNG HÓA TRONG LĨNH V C B O V S C KH E NHÂN DÂN Căn c vào Lu t b o v s c kh e nhân dân ban hành ngày 17 tháng 7 năm 1989, Pháp l nh o lư ng ban hành ngày 6/7/1990 và Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa ban hành ngày 27/12/1990, B Khoa h c Công ngh và môi trư ng - B Y t ra thông tư này nh m quy nh m t s n i dung ho t ng c a công tác ti u chu n, o lư ng ch t lư ng i v i lĩnh v c: thu c phòng b nh, ch a b nh, v sinh th c ph m, thi t b d ng c y t . 1. V thu c phòng b nh, ch a b nh: 1.1. B trư ng B Y t có trách nhi m qu n lý toàn di n ch t lư ng thu c ch a b nh bao g m: - Xây d ng quy ho ch, k ho ch, ch , th l v qu n lý ch t lư ng thu c. T ch c và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch k ho ch và các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng thu c. - Xây d ng và ban hành các tiêu chuNn v thu c ch a b nh dư i hình th c dư c i n Vi t Nam. - Xét c p ăng ký ch t lư ng thu c ư c s n xu t trong nư c và nh p khNu. - T ch c ki m tra, ki m nghi m ch t lư ng thu c k c thu c xu t khNu và nh p khNu. - Ch ng nh n c p ngành h th ng m b o ch t lư ng thu c và phòng th nghi m ch t lư ng thu c. - Thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t v ch t lư ng thu c theo thNm quy n ã ư c quy nh. 1.2. B Y t nh kỳ báo cáo v i chính ph và thông báo v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c TC LCL) v công tác qu n lý ch t lư ng thu c.
  2. 1.3. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (TC TC LCL) ph i h p v i B Y t hư ng d n nghi p v v TC LCL cho các cơ quan qu n lý ch t lư ng thu c trong ngành y t nh m th ng nh t v i nh ng quy nh chung c a Nhà nư c v lĩnh v c tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. 2. V sinh an toàn th c phNm: 2.1. Các quy nh V sinh do B trư ng B Y t ban hành làm cơ s pháp lý cho qu n lý nhà nư c v v sinh th c phNm. i v i hàng hoá là th c phNm, các quy nh v sinh bao g m: các ch tiêu v v sinh c a vi sinh v t gây b nh; các lo i phNm màu, ph gia, hóa ch t ư c phép s d ng trong ch bi n, b o qu n th c phNm; hàm lư ng t i a cho phép c a kim lo i n ng; dư lư ng hoá ch t tr sâu, phân bón... nhi m vào th c phNm. B Y t c n tham kh o ý ki n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c TC LCL) trư c khi xét duy t và ban hành các quy nh v sinh i v i th c phNm. 2.2. Tiêu chuNn Vi t Nam do B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành làm cơ s cho qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa. Nh ng tiêu chuNn Vi t Nam v quy cách ch t lư ng hàng hoá có th bao g m các ch tiêu v sinh, an toàn. Các ch tiêu v sinh, an toàn không ư c th p hơn các quy nh v sinh c a B Y t ã ban hành. Các d th o tiêu chuNn Vi t Nam liên quan n v sinh an toàn c n ư c s th ng nh t c a B Y t trư c khi xét duy t và ban hành tiêu chuNn. 2.3. T ng c c TC LCL, các chi c c TC LCL t nh, thành ph ch c p ăng ký ch t lư ng hàng hóa là th c phNm khi các cơ s s n xu t ó có ch ng ch t quy nh v sinh do ngành y t c p. 2.4. Thanh tra Nhà nư c v v sinh th c hi n thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v sinh i v i các t ch c và cá nhân trong sinh ho t, lao ng, s n xu t, h c t p, v sinh nơi công c ng, phòng và ch ng d ch b nh... theo úng các quy nh v sinh mà Chính ph và B Y t ã ban hành. 2.5. Thanh tra Nhà nư c v TC LCL th c hi n thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng hàng hóa và o lư ng i v i các t ch c và cá nhân kinh doanh hàng hóa, t p trung vào vi c ki m tra ch t lư ng hàng hóa c th theo ăng ký ch t lư ng hàng hóa và các tiêu chuNn Vi t Nam. tránh trùng l p trong quá trình thanh tra, gây phi n hà cho các t ch c s n xu t và kinh doanh hàng hóa c n có s ph i h p ch t ch gi a hai t ch c thanh tra Nhà nư c v v sinh và thanh tra Nhà nư c v TC LCL trên m t a bàn. 3. V d ng c và thi t b y t : 3.1. Các d ng c và thi t b y t là nh ng hàng hóa ư c s d ng có liên quan t i vi c ch a b nh cho ngư i, nhưng không coi như là thu c ch a b nh. Các lo i d ng c và
  3. thi t b y t là các s n phNm công nghi p do nhi u cơ s s n xu t, ch t o, do ó vi c qu n lý ch t lư ng i v i d ng c và thi t b y t ư c th c hi n theo pháp lu t o lư ng, pháp l nh ch t lư ng hàng hóa và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh. 3.2. tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng i v i d ng c và thi t b y t , B Y t xu t và ăng ký v i T ng c c TC LCL k ho ch xây d ng các tiêu chuNn Vi t Nam i v i các trang b , d ng c y t ; ng th i c các chuyên gia ngành y t tham gia so n th o các tiêu chuNn Vi t Nam này. Các d th o tiêu chuNn Vi t Nam v thi t b , d ng c y t c n có ý ki n c a B Y t trư c khi xét duy t và ban hành tiêu chuNn. 3.3. B Y t ch o các cơ s có s d ng các thi t b d ng c y t là phương ti n o lư ng thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c th c hi n vi c ki m nh này t i trung tâm o lư ng, các trung tâm TC LCL khu v c, các chi c c TC LCL t nh, thành ph ho c các cơ s ư c y quy n ki m nh Nhà nư c, ng th i t t ch c ki m nh i v i các phương ti n ó ngoài i tư ng trên. 3.4. B Y t tăng cư ng công tác ki m nh, hi u ch nh các trang b d ng c y t . T ng c c TC LCL ph i h p v i B Y t trong vi c t ch c các cơ s ki m nh hi u ch nh các phương ti n o ti n t i y quy n ki m nh nhà nư c phương ti n o cho m t s cơ s ki m nh c a ngành y t ã i u ki n. 4. M t s công vi c c n khNn trương tri n khai th c hi n thông tư liên b khoa h c, công ngh và môi trư ng - y t : 4.1. B Y t s m ban hành các ch tiêu v sinh làm căn c pháp lý cho qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c b o v s c kh e nhân dân, làm cơ s cho vi c ăng ký ch t lư ng hàng hoá i v i các ch tiêu v sinh có liên quan; t ch c soát xét l i dư c i n Vi t Nam làm cơ s cho vi c qu n lý thu c ch a b nh. 4.2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Y t t o i u ki n c n thi t xây d ng ngay các ch tiêu v sinh, soát xét dư c i n Vi t Nam và các tiêu chuNn Vi t Nam liên quan n v sinh có yêu c u c p bách. 4.3. u m i c a B Y t trong quan h v i B Khoa h c, Công Ngh và Môi trư ng (T ng c c TC LCL) t ch c tri n khai các ho t ng tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng trong B Y t là V Khoa h c - ào t o thu c B Y t . ng H u Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản