Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BKHĐT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
49
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BKHĐT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BKHĐT-BTP về thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư - Bộ Tư Pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BKHĐT-BTP

 1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ-B TƯ PHÁP c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05/1998/TTLT-BKH T- Hà N i , ngày 10 tháng 7 năm 1998 BTP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - B TƯ PHÁP S 05/1998/TTLT-KH& T- TP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N TH T C THÀNH L P VÀ ĂNG KÝ KINH DOANH I V I DOANH NGHI P TƯ NHÂN, CÔNG TY ơn gi n th t c thành l p, ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân, công ty và thay th các Thông tư hư ng d n v th t c thành l p, ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân, công ty ã ban hành; Sau khi tham kh o ý ki n c a các cơ quan h u quan, B K ho ch và u tư và B Tư pháp hư ng d n th t c thành l p và ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân, công ty như sau: I. H SƠ NGHN THÀNH L P VÀ ĂNG KÝ KINH DOANH 1. i v i doanh nghi p tư nhân, h sơ g m: 1.1. ơn ngh thành l p doanh nghi p tư nhân (m u kèm theo), trư ng h p có xin hư ng ưu ãi u tư thì ơn ngh thành l p bao g m c n i dung xin hư ng ưu ãi u tư; 1.2. Phương án kinh doanh ban u ho c d án u tư i v i trư ng h p xin hư ng ưu ãi u tư; 1.3. Gi y ch ng nh n c a Ngân hàng v s ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng c a ch doanh nghi p có trong tài kho n ngân hàng; 1.4. Biên b n c a H i ng nh giá tài s n u tư ban u b ng hi n v t c a ch doanh nghi p tư nhân có xác nh n c a công ch ng nhà nư c. V n u tư ban u không th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh ch doanh nghi p ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ăng ký kinh doanh nhi u ngành ngh , v n u tư ban u không ư c th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh có m c v n pháp nh cao nh t; 1.5. Gi y t ch ng th c v tr s giao d ch c a doanh nghi p tư nhân (gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ng thuê nhà ho c các gi y t h p l khác ch ng minh quy n s d ng h p pháp a i m làm tr s c a doanh nghi p);
 2. 1.6. Gi y ch ng th c v trình chuyên môn c a ch doanh nghi p tư nhân ho c c a ngư i ư c thuê qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p tư nhân i v i trư ng h p doanh nghi p tư nhân ăng ký kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t òi h i ngư i i u hành ph i có trình chuyên môn. Trong trư ng h p ch doanh nghi p tư nhân chưa chuNn b h sơ ăng ký kinh doanh mà c n xin trư c Gi y phép thành l p, thì c n có ơn ngh thành l p, phương án kinh doanh ban u ho c d án u tư. Khi ăng ký kinh doanh, ch doanh nghi p tư nhân ph i b sung thêm gi y t còn thi u trong h sơ quy nh t i i m 1, M c I c a Thông tư này. 2. i v i công ty, h sơ g m: 2.1. ơn ngh thành l p công ty (m u kèm theo). Trư ng h p có xin hư ng ưu ãi u tư thì ơn ngh thành l p bao g m c n i dung xin hư ng ưu ãi u tư; 2.2. Phương án kinh doanh ban u ho c d án u tư i v i trư ng h p xin hư ng ưu ãi u tư; 2.3. i u l công ty, kèm theo: 2.3.1. Biên b n cu c h p b u H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c), Ban ki m soát công ty i v i công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n có t 12 thành viên tr lên ho c biên b n cu c h p các thành viên phân công ngư i làm Giám c công ty i v i công ty trách nhi m h u h n có không quá 11 thành viên. 2.3.2. Biên b n góp v n ã ư c H i ng thành viên công ty thông qua, trong ó ghi rõ v n góp b ng ti n, v n góp b ng giá tr tài s n. V n i u l công ty không th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh công ty ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ăng ký kinh doanh nhi u ngành ngh v n i u l không ư c th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh có m c v n pháp nh cao nh t. 2.4. Gi y t ch ng th c v tr s giao d ch c a công ty (gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ng thuê nhà ho c các gi y t h p l khác ch ng minh quy n s d ng h p pháp a i m làm tr s c a công ty); 2.5. Gi y ch ng th c v trình chuyên môn c a ngư i i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty i v i trư ng h p công ty ăng ký kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t òi h i ngư i i u hành ph i có trình chuyên môn. Trong trư ng h p các thành viên công ty chưa chuNn b h sơ ăng ký kinh doanh mà c n xin trư c Gi y phép thành l p, thì c n có ơn ngh thành l p, phương án kinh doanh ban u ho c d án u tư. Khi ăng ký kinh doanh công ty ph i b sung thêm gi y t còn thi u trong h sơ quy nh t i i m 2, M c I c a Thông tư này. 3. Ch doanh nghi p tư nhân, các sáng l p viên công ty ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a các n i dung kê khai trong h sơ ngh thành l p và ăng ký kinh doanh.
 3. II. TRÌNH T XÉT C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ ĂNG KÝ KINH DOANH 1. Ch doanh nghi p tư nhân, sáng l p viên công ty ho c ngư i i di n theo u quy n n p 3 (ba) b h sơ ngh thành l p và ăng ký kinh doanh t i S K ho ch và u tư t nh, thành ph nơi doanh nghi p, công ty d nh t tr s chính. Trư ng h p doanh nghi p tư nhân, công ty t tr s trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (sau ây g i là khu công nghi p) thì ph i n p h sơ ngh thành l p và ăng ký kinh doanh t i Ban qu n lý khu công nghi p Ban qu n lý khu công nghi p trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) c p Gi y phép thành l p và Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (n u có). Ban qu n lý khu công nghi p ph i h p v i S K ho ch và u tư S K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh sau khi có Gi y phép thành l p c a U ban nhân dân c p t nh. - Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l quy nh t i M c I c a Thông tư này, S K ho ch và u tư có trách nhi m l y ý ki n c a S qu n lý ngành có liên quan. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l S qu n lý ngành ph i có ý ki n b ng văn S K ho ch và u tư trình U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép thành l p. - Trư ng h p thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư thì U ban nhân dân c p t nh c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cùng m t lúc v i Gi y phép thành l p. Sau khi U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép thành l p, n u h sơ ăng ký kinh doanh thì S K ho ch và u tư c p ngay Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p tư nhân, công ty. 2. Trình t xét c p Gi y phép thành l p và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p tư nhân, công ty kinh doanh nh ng ngành ngh quy nh t i i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân, i u 11 c a Lu t công ty như sau: - Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l theo quy nh t i M c I c a Thông tư này, S K ho ch và u tư giúp U ban nhân dân c p t nh g i h sơ l y ý ki n các B qu n lý ngành. Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B trư ng qu n lý ngành ph i có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph . Trư ng h p Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng qu n lý ngành có ý ki n thì trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l B trư ng qu n lý ngành ph i có ý ki n b ng văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi xin ý ki n. Quá th i h n trên mà U ban nhân dân c p t nh không nh n ư c văn b n c a B qu n lý ngành thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có quy n xem xét, quy t nh vi c c p Gi y phép thành l p cho doanh nghi p tư nhân, công ty. - Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ý ki n thông báo c a Th tư ng Chính ph ho c c a B trư ng qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép thành l p cho doanh nghi p tư nhân, công ty. Trư ng h p t ch i c p Gi y phép thành l p, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i có văn b n gi i thích lý do.
 4. - Trư ng h p thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư thì U ban nhân dân c p t nh c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cùng m t lúc v i Gi y phép thành l p. Sau khi U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép thành l p, n u có h sơ ăng ký kinh doanh thì S K ho ch và u tư c p ngay Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p tư nhân, công ty. 3. Trình t c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p tư nhân, công ty kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t quy nh ph i có Ch ng ch hành ngh ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh như sau: 3.1. i v i nh ng ngành ngh kinh doanh mà theo quy nh t i các Lu t ph i có gi y phép ư c c p trư c khi ăng ký kinh doanh thì S K ho ch và u tư g i h sơ t i cơ quan có thNm quy n ngh c p gi y phép. Cơ quan có thNm quy n ph i c p gi y phép ho c tr l i b ng văn b n vi c không c p gi y phép trong th i h n quy nh c a Lu t. Th i gian c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ư c tính t khi S K ho ch và u tư nh n ư c gi y phép ho c văn b n tr l i c a cơ quan có thNm quy n c p gi y phép. 3.2. i v i nh ng ngành ngh kinh doanh không thu c di n quy nh t i i m 3.1 nói trên, S K ho ch và u tư th c hi n vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh t i i m 1, M c II c a Thông tư này. Doanh nghi p kinh doanh nh ng ngành ngh òi h i ph i có gi y phép hành ngh ho c gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh có nghĩa v làm th t c ư cc p gi y phép hành ngh ho c gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. III. TH T C T CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N NGOÀI NA PHƯƠNG C P T NH NƠI T TR S CHÍNH C A DOANH NGHI P TƯ NHÂN, CÔNG TY i di n c a doanh nghi p tư nhân, công ty n p 1 b h sơ ngh t chi nhánh, văn phòng i di n t i S K ho ch và u tư nơi t chi nhánh, văn phòng i di n; h sơ g m: 1. ơn ngh t chi nhánh, văn phòng i di n; 2. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p tư nhân, công ty (b n sao h p l ); 3. Quy nh c a ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p tư nhân, công ty v quy n h n và ph m vi ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n và b nhi m ngư i ng u chi nhánh, văn phòng i di n; 4. Gi y t ch ng th c v tr s giao d ch c a chi nhánh, văn phòng i di n (gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ng thuê nhà ho c các gi y t h p l khác ch ng minh quy n s d ng h p pháp i v i tr s giao d ch c a chi nhánh, văn phòng i di n).
 5. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S K ho ch và u tư trình U ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép t chi nhánh, văn phòng i di n, S K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho chi nhánh ho c Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho văn phòng i di n. IV. ĂNG KÝ THAY I TRONG QUÁ TRÌNH HO T NG KINH DOANH 1. ăng ký thay i ngành ngh kinh doanh: 1.1. Doanh nghi p tư nhân, công ty mu n thay i ngành ngh kinh doanh ph i n p t khai thay i ngành ngh kinh doanh t i S K ho ch và u tư nơi ã ăng ký kinh doanh. - Trong trư ng h p xin b sung kinh doanh các ngành ngh theo quy nh t i i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân, i u 11 c a Lu t công ty thì doanh nghi p tư nhân, công ty ph i có b n gi i trình phương án kinh doanh. - V n u tư ban u c a ch doanh nghi p tư nhân ho c v n i u l c a công ty không ư c th p hơn m c v n pháp nh i v i ngành ngh kinh doanh có m c v n pháp nh cao nh t mà doanh nghi p tư nhân, công ty ăng ký. - Xu t trình Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ã ư c c p. 1.2. Trình t ăng ký thay i ngành ngh kinh doanh: - Doanh nghi p tư nhân, công ty ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh ph i n p h sơ ăng ký t i S K ho ch và u tư như quy nh t i i m 1.1 M c này; - N u doanh nghi p tư nhân, công ty ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh m i thu c các ngành ngh quy nh t i i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân, i u 11 c a Lu t công ty thì th c hi n theo quy nh t i i m 2, M c II c a Thông tư này; - N u doanh nghi p tư nhân, công ty ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh mà theo quy nh c a các Lu t ph i có gi y phép hành ngh , thì th c hi n theo i m 3.1 M c II c a Thông tư này. 1.3. Trư ng h p doanh nghi p tư nhân, công ty không kinh doanh ngành ngh ã ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì ph i khai báo v i S K ho ch và u tư xoá ngành ngh ó trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ã c p. 2. ăng ký thay i tr s doanh nghi p: 2.1. Thay i tr s trong a bàn t nh, thành ph . Doanh nghi p tư nhân, công ty n p t khai thay i tr s cùng v i gi y t ch ng th c tr s giao d ch c a doanh nghi p tư nhân, công ty (gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ng thuê nhà ho c các gi y t h p l khác ch ng minh quy n s d ng h p pháp i v i a i m d nh t tr s m i) t i S K ho ch và u tư.
 6. Trong th i h n 5 ngày S K ho ch và u tư ăng ký thay i tr s trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p tư nhân, công ty. 2.2. Thay i tr s sang t nh, thành ph khác. Doanh nghi p tư nhân, công ty làm ơn ngh di chuy n tr s g i U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s m i, S K ho ch và u tư t nh nơi t tr s m i ti p nh n ơn, trình U ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ơn, S K ho ch và u tư ã nh n ơn ph i thông báo vi c U ban nhân dân c p t nh ch p nh n hay không ch p nh n cho doanh nghi p tư nhân, công ty t tr s t i t nh, thành ph . N u ư c ch p nh n, doanh nghi p tư nhân, công ty g i h sơ n S K ho ch và u tư ã ti p nh n ơn ăng ký thay i tr s trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. H sơ ăng ký thay i tr s sang t nh, thành ph khác g m: 2.2.1. Gi y ch p nh n c a U ban nhân dân c p t nh cho doanh nghi p tư nhân, công ty t tr s m i; 2.2.2. Gi y t ch ng th c tr s giao d ch c a doanh nghi p tư nhân, công ty (gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ng thuê nhà ho c các gi y t h p l khác ch ng minh quy n s d ng h p pháp i v i a i m làm tr s doanh nghi p tư nhân, công ty); 2.2.3. H sơ g c thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty xin rút t i S K ho ch và u tư nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; S K ho ch và u tư nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ch ch p thu n cho doanh nghi p tư nhân, công ty rút h sơ khi ã có: a. Gi y ch p nh n c a U ban nhân dân c p t nh cho doanh nghi p tư nhân, công ty t tr s m i (b n sao h p l ); b. Xác nh n c a cơ quan thu v vi c doanh nghi p tư nhân, công ty ã hoàn thành nghĩa v thu t i t nh, thành ph nơi óng tr s cũ; c. Báo cáo tài chính năm cu i cùng c a doanh nghi p tư nhân, công ty trong quá trình kinh doanh t i t nh, thành ph cũ và cam k t c a doanh nghi p tư nhân, công ty v vi c k th a nghĩa v pháp lý khi di chuy n tr s sang t nh khác. 3. ăng ký thay i tên doanh nghi p tư nhân, công ty: Doanh nghi p tư nhân, công ty mu n thay i tên ph i làm ơn xin i tên g i S K ho ch và u tư t nh, thành ph nơi ã c p Gi y ch ng nh n kinh doanh và b n cam k t k th a m i nghĩa v pháp lý c a doanh nghi p tư nhân, công ty mang tên cũ. S K ho ch và u tư xem xét n u tên m i c a doanh nghi p tư nhân, công ty phù h p v i quy nh c a pháp lu t, trong ph m vi cùng lĩnh v c kinh doanh và trên a bàn t nh, thành ph không trùng v i tên doanh nghi p tư nhân, công ty khác thì ch p thu n vi c i tên và ăng ký tên m i c a doanh nghi p tư nhân, công ty vào ph n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 7. Trong th i h n 7 ngày, S K ho ch và u tư t nh ăng ký tên m i cho doanh nghi p tư nhân, công ty. Doanh nghi p tư nhân, công ty ph i làm th t c kh c d u m i, ăng báo th i gian ăng ký tên m i và cam k t k th a m i nghĩa v pháp lý c a doanh nghi p tư nhân, công ty mang tên cũ. 4. ăng ký thay i i di n h p pháp c a doanh nghi p tư nhân, công ty: Khi thay i ch doanh nghi p tư nhân, Giám c doanh nghi p tư nhân; thay i i di n h p pháp c a công ty, thành viên H i ng qu n tr , ki m soát viên, Ban giám c công ty; doanh nghi p tư nhân, công ty ph i ăng ký t i S K ho ch và u tư t nh, thành ph nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 5. ăng ký thay iv n u tư ban u, v n i u l : Khi thay i v n u tư ban u, thay i v n i u l , doanh nghi p tư nhân, công ty ph i kê khai và ăng ký thay i t i S K ho ch và u tư t nh nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 5.1. i v i doanh nghi p tư nhân, ch doanh nghi p tư nhân kê khai m c tăng (gi m) v n u tư ban u. Khi gi m v n u tư ban u ph i b o m s v n còn l i không th p hơn m c v n pháp nh i v i ngành ngh doanh nghi p kinh doanh có m c v n pháp nh cao nh t. 5.2. i v i công ty trách nhi m h u h n: 5.2.1. H sơ ăng ký tăng v n i u l g m: a. Biên b n tăng v n i u l và biên b n s a i i u l công ty do i h i các thành viên góp v n thông qua; b. Tăng v n b ng tài s n ph i có biên b n xác nh giá tr tài s n ư c các thành viên công ty thông qua. 5.2.2. H sơ ăng ký gi m v n i u l g m: a. Biên b n gi m v n i u l và biên b n s a i i u l công ty do i h i các thành viên góp v n thông qua; b. Xác nh n c a cơ quan thu v vi c công ty hoàn thành nghĩa v thu ; c. Báo cáo cân i tài chính có xác nh n c a ki m toán t i th i i m xin gi m v n i ul ; d. ăng báo v vi c gi m v n i u l . Khi gi m v n i u l ph i m b o s v n còn l i không th p hơn m c v n pháp nh i v i ngành ngh công ty kinh doanh có m c v n pháp nh cao nh t.
 8. Sau 30 ngày k t ngày ăng báo n u không có khi u n i c a ch n thì S K ho ch và u tư t nh, thành ph ch p thu n ăng ký gi m v n i u l cho công ty; Công ty ph i cam k t k th a trách nhi m pháp lý v vi c gi m v n i u l c a công ty i v i các ch n trư c ngày xin gi m v n. 5.3. i v i công ty c ph n: 5.3.1. Tăng v n i u l b ng cách phát hành c phi u m i: a. Biên b n s a i i u l công ty; b. Gi y phép phát hành c phi u; c. Ngân hàng xác nh n v s v n th c t sau khi phát hành c phi u; S K ho ch và u tư ăng ký s v n i u l th c t vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh sau khi có xác nh n c a Ngân hàng v s v n th c t ư c tăng. Trư ng h p tăng v n i u l b ng cách tăng m nh giá c phi u (không phát hành c phi u m i) ph i ư c i h i c ông nh t trí theo quy nh c a i u l và phù h p v i pháp lu t. N u v n tăng b ng tài s n thì ph i có biên b n xác nh giá tài s n ư c i h i c ông thông qua theo quy nh c a i u l công ty. 5.3.2. Trư ng h p gi m v n i u l ư c th c hi n các quy nh t i i m 5.2.2, M c IV c a Thông tư này. 6. i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: Khi có yêu c u i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do b h ng, do thay i tr s , doanh nghi p tư nhân, công ty làm ơn xin i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh g i S K ho ch và u tư t nh, thành ph . S K ho ch và u tư t nh, thành ph i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m i cho doanh nghi p ho c công ty v i s ăng ký kinh doanh cũ ng th i thu l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cũ. 7. Xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do b m t: 7.1. Doanh nghi p tư nhân, công ty b m t Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan Công an nơi b m t Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng báo v vi c m t Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 7.2. Doanh nghi p tư nhân, công ty làm ơn g i S K ho ch và u tư t nh xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có kèm theo xác nh n c a cơ quan Công an. 7.3. Sau th i gian 30 ngày k t ngày ăng báo mà doanh nghi p không tìm l i ư c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì S K ho ch và u tư t nh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v i s ăng ký kinh doanh cũ và ghi rõ c p l i l n th hai.
 9. V. T CH C TH C HI N 1. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ăng ký thay i cho doanh nghi p tư nhân, công ty, S K ho ch và u tư ph i g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, t khai thay i cho B K ho ch và u tư, các cơ quan thu , th ng kê, qu n lý ngành cùng c p. Doanh nghi p tư nhân, công ty ph i ăng báo theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các Thông tư sau ây h t hi u l c: 2.1. Thông tư s 141/PLDSKT ngày 3/3/1992 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành i u 3 Ngh nh s 221/H BT ngày 23/7/1991 và i u 4 Ngh nh s 222/H BT ngày 23/7/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); 2.2. Thông tư s 472-PLDS/KT ngày 20/5/1993 c a B Tư pháp hư ng d n th t c và th i h n c p Gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân và công ty; 2.3. Thông tư s 07/TT- KKD ngày 29/7/1991 c a Tr ng tài kinh t Nhà nư c hư ng d n th c hi n ăng ký kinh doanh. 3. Các doanh nghi p tư nhân, công ty ã ư c c p Gi y phép thành l p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh không ph i làm l i th t c thành l p và ăng ký kinh doanh quy nh t i Thông tư này. 4. S K ho ch và u tư t nh, thành ph th c hi n vi c báo cáo nh kỳ hàng tháng v tình hình ăng ký kinh doanh theo quy nh v B K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo vào ngày mùng 5 hàng tháng. 5. B Tư pháp, B K ho ch và u tư ti n hành ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c th c hi n th t c c p Gi y phép thành l p và ăng ký kinh doanh c a các t nh, thành ph . 6. U ban nhân dân các t nh, thành ph không ư c quy nh thêm th t c, h sơ thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh ngoài các quy nh c a Thông tư này, n u có vư ng m c trong quá trình th c hi n ngh ph n ánh b ng văn b n v B K ho ch và u tư, B Tư pháp x lý Nguy n ình L c Tr n Xuân Giá ( ã ký) ( ã ký) PH L C CÁC M U ƠN VÀ N I DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BAN U
 10. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..... ngày... tháng... năm... ƠN NGHN THÀNH L P DOANH NGHI P TƯ NHÂN Kính g i: U ban nhân dân t nh, thành ph .................. Tôi là:....................................................................... Nam, N ................................ Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ Nơi sinh:................................................................................................................. S gi y CMND:...................... Ngày c p:............. Nơi c p:................................. a ch thư ng trú:.............................................. Ngh nghi p:............................. ngh thành l p doanh nghi p tư nhân như sau: - Tên doanh nghi p: ............................................................... - Tr s doanh nghi p: ............................................................... - M c tiêu, ngành ngh kinh doanh: ............................................................... -V n u tư ban u: Trong ó: + Ti n Vi t Nam:............................................... + Ngo i t :......................................................... + Vàng:............................................................. + B n quy n s h u công nghi p:...................... + Tài s n khác:................................................ - Các ưu ãi u tư ngh ư c hư ng (n u có).................. - Th i gian ho t ng:............................................................ - Bi n pháp b o v môi trư ng: ...............................................................
 11. Tôi cam k t b n thân không thu c di n quy nh t i i u 6, i u 7 c a Lu t doanh nghi p tư nhân và cam oan nh ng l i khai trong ơn và các n i dung trong h sơ ngh thành l p doanh nghi p là hoàn toàn úng s th t. Tôi b o m ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a doanh nghi p và th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c. H sơ kèm theo ơn g m: Ngư i làm ơn - (Ký và ghi rõ h tên) - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..... ngày... tháng... năm... ƠN NGHN THÀNH L P CÔNG TY Kính g i: U ban nhân dân t nh, thành ph ................................. Chúng tôi các sáng l p viên có tên trong danh sách kèm theo, ngh thành l p công ty như sau: - Tên công ty:................................................................. - Lo i hình công ty:........................................................ - Tr s giao d ch:........................................................... - M c tiêu, ngành, ngh kinh doanh:.............................. - V n i u l :.................................................................. - Cách th c góp v n:....................................................... - Th i gian ho t ng:..................................................... - Các ưu ãi u tư ngh ư c hư ng (n u có):........... - Bi n pháp b o v môi trư ng:....................................... - Chương trình xây d ng công ty: ............................................................... Chúng tôi ã nh t trí c ông (bà)................................ làm i di n cho các sáng l p viên giao d ch v i các cơ quan Nhà nư c v vi c xin phép thành l p công ty.
 12. Chúng tôi cam k t b n thân t ng ngư i không thu c di n quy nh t i i u 6, i u 7 c a Lu t công ty và cam oan nh ng l i khai trong ơn, các n i dung trong h sơ ngh thành l p công ty là hoàn toàn úng s th t. Chúng tôi b o m ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a công ty và th c hi n các nghĩa v i v i Nhà nư c. H sơ kèm theo ơn g m: Ch ký c a các sáng l p viên - - DANH SÁCH SÁNG L P VIÊN (Kèm theo ơn xin phép thành l p công ty) S Tên cá nhân a ch S CMND ho c s h chi u ( i v i V n TT ho c t ch c cá nhân) S quy t nh thành l p góp ho c s KKD ( i v i t ch c) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..... ngày... tháng... năm... ƠN NGHN T CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N Kính g i: U ban nhân dân t nh, thành ph ................................. Tên doanh nghi p tư nhân (ho c công ty):......................... .................................... Lo i hình doanh nghi p:.......................................................................................... S gi y phép thành l p:........................................................................................... do U ban nhân dân t nh, thành ph :...................................................................... c p ngày.... tháng..... năm........................................................................................ S ăng ký kinh doanh:.......................................................................................... do............................................................................................................................. c p ngày.... tháng..... năm........................................................................................ Tr s doanh nghi p:............................................. .................................................
 13. Tel:.......................................................................................................................... Fax:............................................................. ........................................................... V n u tư ban u ho c v n i u l :..................................................................... Tài kho n:............................................................................................................... Ngành, ngh kinh doanh:....................................................................................... Th i h n ho t ng:................................................................................................ NGHN T: - Chi nhánh (văn phòng i di n) v i tên là:........................................................... - a ch :.................................................................................................................. - Ph m vi ho t ng:............................................................................................... - Th i h n ho t ng:.............................................................................................. Bi n pháp b o v môi trư ng:..................................... ............................................ Doanh nghi p tư nhân (ho c công ty) cam oan nh ng l i khai trên ây hoàn toàn úng s th t, b o m ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v ho t ng c a ơn v kinh t tr c thu c và th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c. T.M DOANH NGHI P TƯ NHÂN, CÔNG TY GIÁM C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc N I DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BAN U Tên: Tr s giao d ch chính: V n: Ngành ngh kinh doanh:
 14. i v i t ng ngành ngh kinh doanh c n ánh giá các n i dung sau: 1. ánh giá th trư ng: (lư ng s n phN m hi n có, ngu n, m c áp ng cung c u) 2. D ki n u vào: a. Ngu n: nguyên, nhiên li u... b. Ngu n v n: c. Ngu n lao ng: d. Ngu n công ngh , máy móc, thi t b k thu t: - - - ánh giá t ng quan kh năng, công su t, s lư ng s n phN m/th i gian, ơn giá s n xu t cho 1 ơn v s n phN m. 3. D ki n u ra: - Th trư ng tiêu th : - Giá bán: - Các chi phí: - L i nhu n: - Thu nh p: - D ki n n p thu : 4. Bi n pháp b o v môi trư ng: - Nh ng nguyên li u c h i: - Ch t th i r n: - Ch t th i khí: - Ch t th i nư c: - Bi n pháp kh c ph c: Ngày... tháng... năm...
 15. Ký tên
Đồng bộ tài khoản