Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC về việc miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện khám chữa bệnh được miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo quy định tại Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH-B NAM YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05/1999/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 29 tháng 1 năm 1999 BYT-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Y T - TÀI CHÍNH S 05/1999/TTLT-BL TBXH-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C TH C HI N KHÁM CH A B NH Ư C MI N N P M T PH N VI N PHÍ I V I NGƯ I THU C DI N QUÁ NGHÈO QUY NNH T I NGHN NNH 95/CP NGÀY 27/8/1994 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph , v vi c thu m t ph n vi n phí; Ngh nh s 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v vi c s a i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh 95/CP. Căn c Ngh nh 58/1998-N /CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v i u l B o hi m Y t . Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Y t - Tài Chính hư ng d n th c hi n vi c khám ch a b nh mi n n p m t ph n vi n phí i v i nh ng i tư ng ư c quy nh t i i m g, kho n 2, i u 3 Ngh nh 95/CP. I. I TƯ NG Ư C C P TH B O HI M Y T KHÁM, CH A B NH MI N N P M T PH N VI N PHÍ 1- Ngư i thu c di n quá nghèo ư c mi n n p m t ph n vi n phí quy nh t i i m g, kho n 2, i u 3 Ngh nh 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph nay hư ng d n c th như sau: Ngư i thu c di n quá nghèo là nh ng ngư i mà h gia ình ư c x p vào di n ói và kho ng 30% s ngư i nghèo nh t trong t ng s ngư i nghèo c a a phương. Vi c xác nh h ói, h nghèo ư c áp d ng th ng nh t theo chuNn m c c a nhà nư c công b theo t ng th i kỳ. Hi n t i áp d ng theo công văn s 1751/L TBXH ngày 20 tháng 5 năm 1997 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2- Ngư i thu c di n quá nghèo theo quy nh i m 1 nêu trên, ư c Nhà nư c c p th b o hi m y t hàng năm. II. NGU N KINH PHÍ MUA TH B O HI M Y T VÀ THANH TOÁN KHÁM CH AB NH CHO NGƯ I THU C DI N QUÁ NGHÈO CÓ TH B O HI M Y T 1- Ngu n kinh phí mua th b o hi m y t :
  2. 1-1- Ngu n kinh phí mua th b o hi m y t cho ngư i thu c di n quá nghèo l y t d toán chi m b o cho xã h i ã ư c b trí hàng năm t ngu n ngân sách a phương. h tr cho ngân sách mua th b o hi m y t cho ngư i thu c di n quá nghèo, tuỳ theo hoàn c nh kinh t xã h i c a t ng a phương, có th huy ng s óng góp t các t ch c kinh t - xã h i, H i ch th p , các t ch c t thi n. 1.2- Th b o hi m y t cho ngư i thu c di n quá nghèo ư c mua v i m nh giá 30.000 ng/th /ngư i/năm. 2- Ch khám ch a b nh b o hi m y t : Các cơ s Y t c a Nhà nư c, khám ch a b nh cho i tư ng thu c di n quá nghèo có th b o hi m y t , ư c cơ quan b o hi m y t nơi phát hành th thanh toán toàn b chi phí khám ch a b nh theo quy nh t i Thông tư s 17/1998/TT-BYT ngày 19 tháng 12 năm 1998 c a B Y t "hư ng d n th c hi n vi c khám, ch a b nh, s d ng qu khám, ch a b nh và thanh toán chi phí khám, ch a b nh b o hi m y t ". Ngư i thu c di n quá nghèo ư c c p th b o hi m y t , ư c B o hi m Y t thanh toán 100% chi phí khám ch a b nh. III. T CH C TH C HI N 1. Qui trình xét c p và mua th b o hi m y t : 1.1. Nh ng ngư i thu c di n quá nghèo theo chuNn m c Nhà nư c công b ph i ư c bình xét t thôn, xóm, p, b n. c bi t quan tâm ưu tiên nh ng ngư i già cô ơn không nơi nương t a, tr em m côi không ngư i nuôi dư ng, ngư i tàn t t n ng mà gia ình h thu c di n ói, nghèo. Ch t ch U ban Nhân dân c p xã, l p danh sách trích ngang t ng ngư i theo thôn, xóm, p, b n, thông qua H i ng nhân dân, trình Ch t ch U ban Nhân dân c p huy n duy t, ngh lên S Lao ng Thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p. 1.2. Trên cơ s kinh phí ư c b trí hàng năm, S Lao ng Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ph i h p v i các cơ quan h u quan trình U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh s lư ng ngư i thu c di n quá nghèo ư c c p th b o hi m y t ; t ch c mua th b o hi m y t t i cơ quan b o hi m y t óng t i a phương và c p v U ban nhân dân huy n theo danh sách ư c duy t. 1.3. U ban nhân dân c p huy n, c p th b o hi m y t cho c p xã theo danh sách ã ư c duy t. 1.4- U ban nhân dân c p xã t ch c c p th b o hi m y t tr c ti p cho các i tư ng. 2. Trách nhi m c a các c p, ngành và t ch c y t Trung ương, a phương. 2.1- S Lao ng- Thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c th c Trung ương có trách nhi m:
  3. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch kinh phí mua th b o hi m y t hàng năm; ch o vi c th c hi n quy trình xét, mua và c p th b o hi m y t cho ngư i thu c di n quá nghèo. - T ng h p báo cáo quy t toán g i S Tài chính - V t giá xét duy t và t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a T nh, thành ph tr c thu c Trung ương, g i B Tài chính theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. - Báo cáo tình hình th c hi n v B Lao ng- Thương binh và Xã h i theo nh kỳ: quý, 6 tháng và hàng năm. - Ph i h p v i S Y t , S Tài chính - V t giá, B o hi m Y t óng t i t nh, thành ph tham mưu cho UBND t nh, thành ph , t ch c tri n khai Thông tư này. 2.2- Ngành Y t hư ng d n c th vi c th c hi n khám, ch a b nh, s d ng qu khám, ch a b nh và hình th c thanh toán chi phí khám, ch a b nh b o hi m y t cho ngư i quá nghèo; t ch c vi c khám ch a b nh cho các i tư ng t i Thông tư này v i hình th c phù h p như: Khám ch a b nh t i các cơ s y t ; t ch c khám ch a b nh lưu ng các xã, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 2.3- S Tài chính - V t giá có trách nhi m th c hi n quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b trí kinh phí cho vi c mua th b o hi m y t theo các quy nh t i Thông tư này. 2.4- B o hi m Y t Vi t Nam có trách nhi m ch o các cơ quan b o hi m y t óng t i a phương ph i h p v i cơ quan Lao ng Thương binh và Xã h i trong vi c phát hành th b o hi m y t và hư ng d n nơi ăng ký khám ch a b nh ban u, m b o m i quy n l i v khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t thu c di n quá nghèo quy nh t i Thông tư này. N u phát sinh chênh l ch gi a m c mua th b o hi m y t và chi phí khám ch a b nh th c t cho nh ng ngư i thu c di n quá nghèo, cơ quan b o hi m y t i u hoà trong ho t ng chung c a b o hi m y t và báo cáo liên B Lao ng Thương binh và Xã h i, B Y t , B Tài chinh xem xét i u ch nh m nh giá mua th b o hi m y t cho phù h p. 2-5- Khuy n khích các cơ s y t khám ch a b nh mi n phí cho ngư i thu c di n quá nghèo chưa có th b o hi m y t . 2-6- Các a phương huy ng m i kh năng và v n ng s óng góp c a các t ch c kinh t - xã h i, H i ch th p , các t ch c t thi n, cá nhân trong và ngoài nư c, t o ngu n mua th b o hi m y t cho ngư i thu c di n nghèo. IV- I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c k t ngày 01 tháng 2 năm 1999. 2- Trong quá trình th c hi n n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh v liên B t ng h p xem xét, i u ch nh, b sung. Lê Ng c Tr ng Nguy n ình Liêu Nguy n Th Kim Ngân
  4. ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản