Thông tư liên tich số 07/2002/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
5
download

Thông tư liên tich số 07/2002/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tich số 07/2002/TTLT-BTC-BYT về chế độ quản lý tài chính Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Tài Chính - Bộ Y Tế ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20/11/1998 của Liên bộ Tài chinh và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Quỹ bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tich số 07/2002/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2002/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 07/2002/TTLT-BTC-BYT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 151/1998/TTLT-BTC-BYT NGÀY 20-11-1998 C A LIÊN B TÀI CHÍNH VÀ Y T HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH QU B O HI M Y T Căn c Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13-8-1998 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m Y t (B o hi m Y t ), Liên B Tài chính - Y t hư ng d n vi c s a i, b sung kho n 3 m c D và kho n 4 m c E ph n II c a thông tư liên t ch s 151/1998/TTLT-BTC - BYT ngày 20-11-1998 c a liên B Tài chính và Y t hư ng d n ch qu n lý tài chính qu B o hi m Y t như sau: I- KHO N 3 M C D PH N II Ư C S A I NHƯ SAU: 1- H th ng B o hi m Y t Vi t Nam ư c trích 8,5% s ti n th c thu B o hi m Y t b t bu c và ư c trích theo t l quy nh c a c p có thNm quy n trên s th c thu B o hi m Y t t nguy n ư c s d ng hàng năm chi cho ho t ng qu n lý c a b máy. B o hi m Y t Vi t Nam có trách nhi m qu n lý t p trung, cân i và i u ti t vi c s d ng qu này trong toàn h th ng. 2- Các kho n chi cho ho t ng qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m Y t Vi t Nam (theo ph l c ính kèm ), không bao g m kho n chi mua s m các tài s n c nh, xây d ng cơ s v t ch t ư c c p t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung c a ngân sách Nhà nư c. 3- Chi qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m Y t Vi t Nam ư c th c hi n theo nguyên t c sau: - T ng s chi qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m Y t Vi t Nam không vư t quá s ư c trích theo t l quy nh t i kho n 1 m c I c a Thông tư này. - M c chi g n v i nhi m v và phù h p v i c i m, i u ki n ho t ng c a t ng ơn v tr c thu c. - m b o công b ng, h p lý gi a các ơn v tr c thu c. - Thúc Ny vi c s p x p l i t ch c b máy tinh g n, nâng cao hi u qu ho t ng c a toàn h th ng B o hi m Y t Vi t Nam.
  2. - Chi mua s m, s a ch a tài s n c nh c a h th ng không th p hơn 10% t ng chi qu n lý thư ng xuyên ư c phép chi c a h th ng. - Ưu tiên kinh phí cho vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác và b sung ti n lương cho cán b nhân viên theo k t qu công vi c ã th c hi n. - Th c hi n công khai tài chính theo quy nh hi n hành. 4- Căn c k ho ch thu B o hi m Y t ư c phê duy t hàng năm và tình hình th c hi n k ho ch, B o hi m Y t Vi t Nam phân b kinh phí qu n lý thư ng xuyên cho các ơn v trong h th ng. Hàng quý, B o hi m Y t Vi t Nam ư c t m trích qu qu n lý B o hi m Y t c p kinh phí cho các ơn v ho t ng theo k ho ch ã ư c duy t. K t thúc năm, căn c s th c thu B o hi m Y t toàn ngành xác nh chính th c s ư c trích qu qu n lý b máy; n u s ã chi th c t vư t quá m c ư c trích thì ph i tr vào s ư c trích c a năm sau. 5- Trong trư ng h p, B o hi m Y t Vi t Nam ti t ki m chi phí qu n lý thư ng xuyên hàng năm, s kinh phí dôi ra (s ư c trích tr s chi th c t ) ư c s d ng như sau: a) B sung ti n lương, ti n công cho ngư i lao ng trong toàn h th ng theo k t qu hoàn thành công vi c: B o hi m Y t Vi t Nam ư c áp d ng h s i u ch nh m c ti n lương t i thi u không quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. b) B sung ti n công cho lao ng h p ng, lao ng kiêm nhi m trong các trư ng h p c n thi t m b o hoàn thành công vi c. c) B sung tr c p cho ngư i lao ng trong h th ng khi th c hi n chính sách s p x p l i lao ng, tinh gi n biên ch theo ch quy nh c a Nhà nư c. T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam xây d ng nh m c và phương án xác nh ti n lương, ti n công và tr c p b sung cho cán b nhân viên trong toàn h th ng B o hi m Y t Vi t Nam trình H i ng qu n lý thông qua và t ch c th c hi n. d) B sung hai qu khen thư ng và phúc l i không quá 3 tháng lương th c t toàn h th ng B o hi m Y t (ngoài ph n ã ư c trích l p t lãi ti n g i Ngân hàng và ti n sinh l i thu ư c t ho t ng b o toàn và tăng trư ng qu B o hi m Y t ). e) Ph n còn l i (n u có) sau khi chi 4 n i dung trên ư c s d ng như sau: - 70% b sung vào qu d phòng khám ch a b nh t i B o hi m Y t Vi t Nam. - 30% b sung vào ngu n kinh phí chi qu n lý thư ng xuyên c a năm sau ti p t c s d ng. 6- Vi c óng B o hi m xã h i, B o hi m y t và kinh phí công oàn c a cán b nhân viên trong h th ng B o hi m Y t v n tính theo h s m c lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u hi n hành.
  3. II- KHO N 4 M C E PH N II Ư C S A I NHƯ SAU: S lãi ti n g i Ngân hàng và ti n sinh l i thu ư c t ho t ng b o toàn và tăng trư ng qu B o hi m Y t ư c phân b và s d ng như sau: B sung ngu n v n u tư cơ s v t ch t k thu t c a toàn h th ng B o hi m Y t sau khi ã trích hai qu khen thư ng và phúc l i b ng 3 tháng lương th c t toàn h th ng B o hi m Y t . Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-2002. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v liên B xem xét, gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký) PH L C N I DUNG CHI QU N LÝ THƯ NG XUYÊN C A H TH NG B O HI M Y T VI T NAM (Kèm theo thông tư liên t ch s 07/2002/TTLT-BTC-BYTngày 21-1-2002 c a Liên B Tài chính - Y t ) TT M c Ti u m c N i dung chi Nhóm 6 CHI THƯ NG XUYÊN Ti u nhóm 20 Chi thanh toán cá nhân 1 100 Ti n lương 01 - Lương ng ch b c 02 - Lương t p s 03 - Lương h p ng dài h n 99 - Lương khác 2 101 Ti n công 01 - Ti n công h p ng theo v vi c 99 - Khác 3 102 Ph c p lương 01 - Ch c v 02 - Khu v c, thu hút, t
  4. 03 - Trách nhi m 04 - Làm êm, thêm gi 08 - Ph c p c bi t c a ngành 99 - Khác 4 103 H c b ng h c sinh, sinh viên 03 - H c sinh sinh viên ào t o trong nư c 04 - H c sinh sinh viên i h c nư c ngoài 05 - Sinh ho t phí cán b 99 - Khác 5 104 Ti n thư ng 01 - Thư ng xuyên 02 - Thư ng t xu t 99 - Khác 6 105 Phúc l i t p th 01 - Tr c p khó khăn thư ng xuyên 02 - Tr c p khó khăn t xu t 03 - Ti n t u xe ngh phép năm 99 - Khác 7 106 Các kho n óng góp 01 - B o hi m xã h i (15%) 02 - B o hi m y t (2%) 03 - Kinh phí công oàn (2%) 99 - Khác Ti u nhóm 21 Chi v hàng hoá, d ch v 8 109 Thanh toán d ch v công c ng 01 - Thanh toán ti n i n 02 - Thanh toán ti n nư c 03 - Thanh toán ti n nhiên li u 04 - Thanh toán ti n v sinh môi trư ng 99 - Khác
  5. 9 110 V t tư văn phòng 01 - Văn phòng phNm 03 - Mua s m, công c , d ng c văn phòng 04 - V t tư văn phòng khác 10 111 Thông tin, tuyên truy n, liên l c 01 - Cư c phí i n tho i trong nư c 02 - Cư c phí i n tho i qu c t 03 - Cư c phí bưu chính 04 - FAX 06 - Tuyên truy n 07 - Qu ng cáo 08 - Phim nh 09 - n phNm tuyên truy n 10 - Sách, báo, t p chí thư vi n 99 - Khác 11 112 H i ngh 01 - In, mua tài li u 02 - B i dư ng giáo viên, báo cáo viên 03 - Vé máy bay, tàu xe 04 - Ti n thuê phòng ng 05 - Thuê h i trư ng, phương ti n v n chuy n 06 - Các kho n thuê mư n khác 07 - Chi bù ti n ăn 99 - Chi phí khác 12 113 Công tác phí 01 - Vé máy bay, tàu xe 02 - Ph c p công tác phí 04 - Khoán công tác phí 05 - Ti n phòng ng 99 - Khác
  6. 13 114 Chi thuê mư n 01 - Thuê phương ti n v n chuy n 02 - Thuê nhà 03 - Thuê t 04 - Thuê thi t b các lo i 05 - Thuê chuyên gia, gi ng viên nư c ngoài 06 - Thuê chuyên gia, gi ng viên trong nư c 07 - Thuê lao ng trong nư c 08 - Thuê ào t o l i cán b 99 - Chi phí thuê mư n khác 14 115 Chi oàn ra 01 - Ti n vé máy bay, tàu, xe 02 - Ti n ăn 03 - Ti n 04 - Ti n tiêu v t 05 - Phí, l phí liên quan 99 - Khác 15 116 Chi oàn vào 01 - Ti n vé máy bay, tàu, xe 02 - Ti n ăn 03 - Ti n 04 - Ti n tiêu v t 05 - Phí, l phí liên quan 99 -Khác 16 117 S a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình cơ s h t ng 01 - Mô tô 02 - Ô tô con, ô tô t i 03 - Xe chuyên dùng 04 - Tàu thuy n
  7. 05 - B o trì và hoàn thi n ph n m m máy vi tính 06 - Trang thi t b k thu t chuyên môn 07 - Máy tính, máy phô tô, máy FAX 08 - i u hòa nhi t 09 - Nhà c a 10 - Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 - ư ng i n, c p thoát nư c 99 - Các tài s n c nh và công trình h t ng cơ s khác 17 118 S a ch a l n tài s n c nh ph c v chuyên môn và các công trình cơ s h t ng 01 - Mô tô 02 - Ô tô con, ô tô t i 03 - Xe chuyên dùng 04 - Tàu thuy n 05 - B o trì và hoàn thi n ph n m m máy vi tính 06 - Trang thi t b k thu t chuyên môn 07 - Máy tính, máy phô tô, máy FAX 08 - i u hoà nhi t 09 - Nhà c a 10 - Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 - ư ng i n, c p thoát nư c 99 - Các tài s n c nh và công trình h t ng cơ s khác 18 119 Chi phí nghi p v chuyên môn t ng ngành 01 - V t tư, th , phi u khám ch a b nh 02 - Trang thi t b chuyên d ng (không ph i là tài s n c nh) 03 - In, mua n ch dùng cho chuyên môn c a ngành 04 - ng ph c, trang ph c 05 - B o h lao ng 06 - Sách, tài li u, ch dùng cho chuyên môn (không ph i TSC ) 14 H p ng bên ngoài v i u tra, kh o sát, quy ho ch,
  8. nghiên c u khoa h c 99 - Chi phí khác Ti u nhóm 23 Các kho n chi khác 19 134 Chi phí khác 04 - Chi k ni m các ngày l l n 09 - Chi các kho n phí, l phí 10 - Chi b o hi m tài s n phương ti n 11 - Chi h tr khác 14 - Chi ti p khách 99 - Chi các kho n khác Nhóm 7 CHI U TƯ PHÁT TRI N Ti u nhóm 26 Chi u tư vào tài s n vô hình, h u hình 20 114 - Mua s m tài s n c nh vô hình 03 - Mua ph n m m máy vi tính 99 - Khác 21 145 Mua tài s n c nh 01 - Mô tô 02 - Ô tô con, ô tô t i 03 - Ô tô chuyên dùng 04 - Tàu thuy n 05 - g , s t, mây tre, nh a (cao c p) 06 - Trang thi t b k thu t chuyên d ng 07 - Máy vi tính, phô tô, máy FAX 08 - i u hoà nhi t 09 - Nhà c a 10 - Thi t b phòng cháy, ch a cháy 11 - Sách tài li u, ch dùng cho chuyên môn 99 - Các tài s n khác
Đồng bộ tài khoản