Thông tư liên tịch số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT về việc hướng dẫn về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B LAO NG, NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I- c l p - T do - H nh phúc B TÀI CHÍNH-B Y T ******** ******** S : 09/2002/TTLT-BTCCBCP- Hà N i , ngày 08 tháng 2 năm 2002 BL TBXH-BTC-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH - B Y T S 09/2002/TTLT-BTCCBCP - BL TB&XH-BTC-BYT NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯ NG D N V VI C CHUY N B O HI M Y T VI T NAM SANG B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c vào i u 2 Quy t nh s 20/2002/Q -TTg ngày 24-01-2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n B o hi m y t Vi t Nam sang B o hi m xã h i Vi t Nam, Liên B : Y t , Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n quy t nh trên như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- M c ích: Vi c chuy n giao B o hi m y t Vi t Nam sang B o hi m xã h i Vi t Nam là nh m m c ích: 1.1- Th c hi n c i cách t ch c b máy c a Chính ph trong tình hình m i theo Quy t nh 136/2001/Q -TTg ngày 17-9-2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010; 1.2- Ph c v và áp ng yêu c u t t hơn cho ngư i tham gia B o hi m xã h i, B o hi m y t (c v B o hi m b t bu c và t nguy n) và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan, ơn v , t ch c s d ng ngư i lao ng óng B o hi m theo quy nh c a pháp lu t; 1.3- Phát tri n và nâng cao hi u qu s d ng ngu n l c c a c h th ng B o hi m xã h i và B o hi m y t . 2- Nguyên t c: Vi c chuy n giao B o hi m y t Vi t Nam sang B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy nh t i Quy t nh s 20/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph , theo quy nh c a i u l B o hi m y t ư c ban hành theo Ngh nh s
  2. 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 nâưm 1998 c a Chính ph và ph i m b o các nguyên t c sau: 2-1- Chuy n giao nguyên tr ng B o hi m Y t sang B o hi m xã h i Vi t Nam. Trong th i gian chuy n giao không thay i v ch c năng, nhi m v , t ch c, nhân s , tài s n, tài chính; m b o chính sách ch theo quy nh c a Nhà nư c i v i cán b qu n lý, công ch c, viên ch c; 2.2- Th c hi n y ; liên t c, k p th i các ch chính sách c a Nhà nư c v khám ch a b nh và chăm sóc s c kho i v i nh ng ngư i ang tham gia B o hi m Y t ; qu n lý và s d ng qu B o hi m Y t theo úng quy nh hi n hành; 2.3- Ti p t c th c hi n h p ng khám ch a b nh cho b nh nhân tham gia B o hi m y t gi a cơ quan B o hi m Y t và các cơ s khám ch a b nh ; 2.4- T ng k t th c hi n ch B o hi m y t trình Chính ph b sung s a i chính sách và m r ng i tư ng tham gia B o hi m y t , ti n t i b o hi m y t toàn dân. 2.5- n nh tư tư ng, oàn k t trong cán b , công ch c, viên ch c hoàn thành nhi m v ư c giao. II- QUY NNH C TH 1- N i dung chuy n giao B o hi m Y t Vi t Nam sang B o hi m xã h i Vi t Nam. 1.1- Ch c năng, nhi m v , chương trình k ho ch công tác năm 2002; 1.2- T ch c b máy và nhân s c a c h th ng B o hi m Y t n ngày 25-1-2002; 1.3- Toàn b tài s n, kinh phí, t ai, công trình ki n trúc, công n (n u có) và toàn b danh m c h sơ, tài li u, s sách ch ng t liên quan n ho t ng chuy n môn và tài chính t i th i i m ngày 31-3-2002. 2- Cách th c chuy n giao: m b o chính xác, thu n l i và áp ng ti n chuy n giao, T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam th ng nh t v i T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam l p t công tác chung t ng c p th c hi n n i dung chuy n giao quy nh t i i m 1 M c II trên theo cách th c chuy n giao tr c ti p t ng c p và theo trình t sau: 2.1- Trung ương: T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam th c hi n vi c chuy n giao nguyên tr ng h th ng B o hi m y t c nư c (bao g m c B o hi m Y t ngành) sang B o hi m xã h i Vi t Nam thu c ph m vi qu n lý ã ư c phân công, phân c p c a B Y t . 2.2- a phương:
  3. Giám c B o hi m Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c chuy n giao nguyên tr ng h th ng B o hi m Y t t t nh n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (n u có) sang B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Giám c B o hi m Y t và Giám c B o hi m xã h i c p t nh t ng h p các báo cáo, biên b n chuy n giao gi a B o hi m Y t và B o hi m xã h i c p dư i; l p báo cáo, biên b n chuy n giao chung i phương g i v B o hi m Y t Vi t Nam và B o hi m xã h i Vi t Nam t ng h p chuy n giao chung c nư c. 3- Trách nhi m: 3.1- T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m: 3.1.1- Th c hi n vi c ti p nh n chuy n giao theo quy nh t i các i m 1,2 M c II c a Thông tư này. 3.1.2- Ch o chung i v i T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam trong qu n lý và i u hành h th ng t ch c B o hi m Y t theo i u l B o hi m Y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph . 3.13- Tham gia các cu c h p c a H i ng qu n lý B o hi m Y t ; 3.14- Th c hi n vi c h ch toán riêng i v i Qu B o hi m Y t và B o hi m xã h i; 3.2- T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam có trách nhi m: 3.2.1- Chuy n giao các n i dung công vi c theo quy nh t i i m 1,2 M c II nêu trên cho T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam xong trong quý I/2002. 3.2.2- Ti p t c qu n lý và i u hành ho t ng h th ng t ch c B o hi m Y t theo quy nh hi n hành. 3.2.3- Trong th i gian chuy n giao không ư c l p thêm t ch c m i, tuy n thêm ngư i m i, b t các ch c danh lãnh o, xây d ng các công trình m i và mua s m tài s n c nh. 3.2.4- Ti p t c s d ng d u và tài kho n c a B o hi m Y t theo quy nh hi n hành n khi có quy nh m i c a Chính ph . 3.3- H i ng qu n lý B o hi m Y t Vi t Nam ti p t c th c hi n ch c năng, nhi m v quy n h n quy nh t i i u 28 c a Ngh nh 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 năm1998 c a Chính ph n khi có quy nh m i c a Chính ph và th c hi n Quy t nh s 20/2002/Q -TTg ngày 24-01-2002 c a Th tư ng Chính ph . 3.4- H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m ch o B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n vi c bàn giao úng quy nh t i Quy t nh 20/2002/Q -TTg ngày 24-1-2002 c a Th tư ng Chính ph .
  4. 3.5- B trư ng B Y t ban hành quy t nh chuy n giao toàn b h th ng B o hi m Y t theo n i dung quy nh t i i m 1 m c II nêu trên sang B o hi m xã h i Vi t Nam. 3.6- B trư ng B Y t , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - cán b Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v B o hi m Y t theo quy nh hi n hành n khi có quy nh m i c a Chính ph . 4- T ch c th c hi n: 4.1- T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam và T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam t ch c quán tri t cho cán b lãnh o, qu n lý, công ch c, viên ch c nh n th c y vi c chuy n giao này vì s nghi p phát tri n chung c a h th ng B o hi m Vi t Nam, có ý nghĩa to l n c hi n t i và trong tương lai an tâm công tác, oàn k t t o i u ki n tương tr giúp l n nhau trên tinh th n ng nghi p, hoàn thành nhi m v ư c giao. 4.2- T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam và T ng giám c B o hi m Y t Vi t Nam ch o, hư ng d n chi ti t, ki m tra và t ch c th c hi n trong toàn h th ng B o hi m xã h i, B o hi m Y t m b o vi c chuy n giao ư c nhanh g n, y , chính xác theo các n i dung quy nh c a Thông tư này. 4.3- Sau khi hoàn thành chuy n giao B o hi m Y t Vi t Nam sang B o hi m xã h i Vi t Nam, T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m báo cáo t ng h p k t qu bàn giao c a c h th ng B o hi m Y t (kèm theo biên b n bàn giao) g i v Ban t ch c - Cán b Chính ph , B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh báo cáo v v Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguyên Phương Quang Trung Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản