Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
190
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV

  1. B N I V -B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/TTLT-BYT-BTC- Hà N i , ngày 29 tháng 9 năm 2003 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B TÀI CHÍNH - B N I V S 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 155/2003/Q -TTG NGÀY 30/7/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH S A I, B SUNG M T S CH PH C P C THÙ I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T Thi hành Quy t nh s 155/2003/Q -TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh s a i, b sung m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t ; Liên t ch: B Y t , B Tài chính, B N i v hư ng d n th c hi n như sau: A. I TƯ NG ÁP D NG: 1. Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang th c hi n nhi m v thư ng tr c chuyên môn y t 24/24 gi liên t c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh bao g m: - Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh (g i chung là b nh vi n); - Trung tâm Y t qu n, huy n (bao g m phòng khám a khoa khu v c và Nhà h sinh), Trung tâm Y t thu c các B , Ngành có giư ng b nh; - Cơ s khám ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 c a Ch t ch nư c; - Tr m Y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m y t xã). 2. Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang tr c ti p tham gia d p các d ch và tham gia thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi t i các cơ s y t Nhà nư c qu n lý trong vùng có d ch. 3. Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang tr c ti p th c hi n ph u thu t, th thu t. B. CÁC CH PH C P C THÙ: I. CH PH C P THƯ NG TR C 24/24 GI :
  2. Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang th c hi n nhi m v thư ng tr c chuyên môn y t 24/24 gi liên t c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i i m 1 m c A c a Thông tư này ư c hư ng ch ph c p như sau: 1. M c ph c p thư ng tr c: 1.1. M c ph c p thư ng tr c theo m c bình quân ngư i/phiên tr c ngày thư ng g m các m c sau: a. M c ph c p thư ng tr c t i khu v c thông thư ng: - M c 45.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i thư ng tr c t i b nh vi n h ng I; - M c 35.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i thư ng tr c t i b nh vi n h ng II; b nh vi n Y h c c truy n h ng I; - M c 25.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i thư ng tr c t i b nh vi n h ng III; b nh vi n Y h c c truy n h ng II và trung tâm y t qu n, huy n, B , Ngành, phòng khám a khoa khu v c, nhà h sinh và Cơ s khám ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 c a Ch t ch nư c; - M c 10.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i thư ng tr c t i tr m y t xã. b. M c ph c p thư ng tr c t i khu v c h i s c c p c u và chăm sóc c bi t b ng 1,5 l n m c ph c p thư ng tr c t i khu v c thông thư ng c a b nh vi n cùng h ng nói trên; - Khu v c h i s c c p c u bao g m: Khoa H i s c c p c u, khoa ph u thu t gây mê h i s c, khoa h i s c sơ sinh, khoa i u tr tích c c, khoa c p c u, khoa ch ng c; - Khu v c chăm sóc c bi t bao g m: chăm sóc tr sơ sinh non tháng, chăm sóc b nh nhân tâm th n c p tính các b nh vi n và trung tâm chuyên khoa tâm th n; 1.2. M c ph c p thư ng tr c vào ngày ngh tiêu chuNn hàng tu n (th b y, ch nh t) b ng 1,3 l n m c ph c p thư ng tr c ngày thư ng; 1.3. M c ph c p thư ng tr c vào ngày l , ngày T t b ng 1,8 l n m c ph c p thư ng tr c ngày thư ng; 1.4. Cách tính m c ph c p: Ví d 1: Bác sĩ Nguy n Văn A công tác t i khoa H i s c c p c u c a b nh vi n a khoa h ng II, ư c phân công thư ng tr c 24/24 gi . Ph c p thư ng tr c c a bác sĩ A ư c hư ng như sau: - Tr c vào ngày thư ng: 35.000 x 1,5 = 52.500 ; - Tr c vào ngày th b y ho c ch nh t: 52.500 x 1,3 = 67.860 ;
  3. - Tr c vào ngày l , T t: 52.500 x 1,8 = 94.500 ; Ví d 2: Bác sĩ Tr n Th B công tác t i Trung tâm Y t huy n, ư c phân công thư ng tr c 24/24 gi . Ph c p thư ng tr c c a bác sĩ B ư c hư ng như sau: - Tr c vào ngày thư ng: 25.000 ; - Tr c vào ngày th b y ho c ch nh t: 25.000 x 1,3 = 32.500 ; - Tr c vào ngày l , T t: 25.000 x 1,8 = 45.000 ; 2. Ch ngh bù sau phiên tr c: - Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang làm nhi m v thư ng tr c chuyên môn y t 24/24 gi vào ngày thư ng hay ngày ngh hàng tu n ư c ngh bù 01 ngày và ư c hư ng nguyên lương; - Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang làm nhi m v thư ng tr c chuyên môn y t 24/24 gi vào ngày l , T t ư c ngh bù 02 ngày và ư c hư ng nguyên lương; 3. nh m c nhân l c trong phiên tr c 24/24 gi t i các cơ s khám, ch a b nh và tr m y t xã ư c quy nh như sau: - i v i b nh vi n h ng I: 14 ngư i/phiên tr c/100 giư ng b nh; - i v i b nh vi n h ng II, h ng III, b nh vi n Y h c c truy n h ng I và trung tâm y t qu n, huy n (bao g m c phòng khám a khoa khu v c và nhà h sinh), trung tâm Y t c a các B , ngành: 12 ngư i/phiên tr c/100 giư ng b nh; - i v i tr m y t xã: 01 ngư i/phiên tr c/tr m y t i v i xã ng b ng t 8.000 dân và xã mi n núi, biên gi i, h i o t 3.000 dân tr xu ng; 02 ngư i/phiên tr c/tr m y t i v i xã ng b ng trên 8.000 dân và xã mi n núi, biên gi i, h i o trên 3.000 dân. - i v i cơ s khám ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 14/2002/L-CTN ngày 16/7/2002 c a Ch t ch nư c: B Y t ph i h p v i B Lao ng Thương binh và xã h i hư ng d n c th nh m c nhân l c trong phiên tr c. II. CH PH C P CH NG DNCH: 1. M c ph c p tr c ti p tham gia d p d ch: công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang tr c ti p tham gia d p các d ch theo quy nh t i i m 2 m c A c a Thông tư này ư c hư ng ph c p ch ng d ch, m c ph c p ư c tính theo ngày th c t tham gia như sau: a. M c 60.000 /ngày/ngư i áp d ng i v i các lo i d ch t i nguy hi m là: B nh t , B nh D ch h ch, B nh S t vàng, Viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS), S t rét,
  4. Ebola, S t xu t huy t và m t s b nh truy n nhi m gây d ch chưa rõ nguyên nhân theo công b c a B Y t ; b. M c 30.000 /ngày/ngư i áp d ng i v i các lo i d ch khác. 2. Ch ph c p thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi ; a. M c ph c p: Công ch c, viên ch c tham gia thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi t i các cơ s Y t thu c Nhà nư c qu n lý t t c các tuy n ch u trách nhi m v chuyên môn, k thu t i v i vùng có d ch ư c xác nh b i các cơ quan Y t có thNm quy n cũng ư c hư ng m c ph c p tr c là 40.000 /ngư i/phiên tr c. M c ph c p thư ng tr c vào ngày ngh tiêu chuNn hàng tu n (th b y, ch nh t) b ng 1,3 l n ph c p thư ng tr c ngày thư ng; n u thư ng tr c vào ngày l , ngày T t thì m c ph c p b ng 1,8 l n ph c p thư ng tr c ngày thư ng. b. Ch ngh bù: Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang th c hi n nhi m v thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi vào ngày thư ng hay ngày ngh hàng tu n ư c ngh bù 01 ngày; n u thư ng tr c ngày l , T t ư c ngh bù 02 ngày và u ư c hư ng nguyên lương. III. CH PH C P PH U THU T, TH THU T: Công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang tr c ti p th c hi n ph u thu t, th thu t theo quy nh t i i m 3 m c A c a Thông tư này ư c hư ng m c ph c p như sau: 1. M c ph c p ph u thu t: i tư ng M c ph c p ( ng/ca ph u thu t) Lo i c bi t Lo i I Lo i II Lo i III Ngư i m chính, gây mê, 70.000 35.000 25.000 20.000 châm tê chính Ngư i m ph và ngư i 50.000 25.000 20.000 12.000 ph gây mê, châm tê Ngư i giúp vi c ca m 30.000 20.000 12.000 6.000 Danh m c phân lo i ph u thu t th c hi n theo Quy t nh s 1904/1998/Q -BYT ngày 10/8/1998 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c ph u thu t, th thu t (khi văn b n này ư c b sung, s a i thì s ư c th c hi n theo văn b n s a i); - i v i danh m c ph u thu t lo i IA, IB và IC ư c hư ng m c ph c p ph u thu t lo i I theo quy nh trên; - i v i danh m c ph u thu t lo i IIA, IIB, IIC ư c hư ng m c ph c p ph u thu t lo i II theo quy nh trên. 2. Ph c p th thu t:
  5. a. Nh ng trư ng h p trư c ây ph i làm ph u thu t, nay chuy n sang hình th c th thu t thì ư c hư ng ph c p b ng 1/3 m c ph c p ph u thu t cùng lo i; b. B Y t quy nh danh m c th thu t ư c hư ng ph c p b ng 1/3 m c ph c p ph u thu t cùng lo i. C. NGU N CHI TR CH PH C P: 1. Ngu n kinh phí th c hi n các ch ph c p c thù c a ngành y t b trí trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm giao cho các B , cơ quan Trung ương, a phương và ngu n thu s nghi p c a ơn v . 2. Riêng năm 2003, ngu n chi tr ch ph c p ư c th c hi n theo nguyên t c: 2.1. Các B , cơ quan Trung ương b trí trong d toán ngân sách ư c giao th c hi n các ch ph c p c thù. 2.2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí trong d toán ư c giao th c hi n ch ph c p ch ng d ch và ph c p ph u thu t, th thu t. 2.3. i v i ph c p tr c 24/24 gi c a các a phương: - i v i các t nh có i u ti t v ngân sách Trung ương, t s p x p trong ph m vi ngân sách a phương th c hi n ch . - i v i các t nh vùng cao c bi t khó khăn theo Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001 và 04 t nh Tây Nguyên theo Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng Chính ph , ngân sách Trung ương h tr 100%. - i v i các t nh còn l i, ngân sách Trung ương h tr : + 100% ph n kinh phí th c hi n ch i v i xã thu c Chương trình 135. + 80% ph n kinh phí th c hi n ch i v i cơ s khám, ch a b nh thu c t nh mi n núi và các cơ s khám, ch a b nh thu c huy n và xã ư c công nh n là mi n núi. + 60% ph n kinh phí th c hi n ch i v i cơ s khám, ch a b nh thu c t nh, huy n và xã không thu c các quy nh nói trên. Ph n kinh phí ngân sách trung ương h tr theo t l nêu trên ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng m c kinh phí th c hi n ch quy nh t i Quy t nh s 155/2003/Q -TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph so v i ngu n ã b trí b sung trong ngân sách a phương khi th c hi n Thông tư Liên b s 150/LB-TT ngày 16/4/1996 c a Ban T ch c Cán b Chính ph - B Y t - B Tài chính hư ng d n Quy t nh s 794/TTg ngày 05/12/1994 c a Th tư ng Chính ph . D. T CH C TH C HI N Thông tư này ư c th c hi n t ngày 01/7/2003 và thay th Thông tư s 150/LB-TT ngày 16/4/1996 c a Liên B : Ban t ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) - B
  6. Tài chính - B Y t , Thông tư s 07/2003/TT-LT ngày 15 tháng 1 năm 2003 c a Liên b : B N i v - B Tài chính - B Y t và i m 1, ph n 1 v ph c p ch ng d ch t i Thông tư s 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT ngày 05/12/2002 c a Liên B : Ban T ch c cán b Chính ph - B Tài chính - B Y t hư ng d n thi hành m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t . Các quy nh trư c ây trái v i Thông này u bãi b . S Y t , S Tài chính - V t giá và Ban T ch c chính quy n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và báo cáo k t qu th c hi n theo nh kỳ hàng năm v Liên B . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Quang Trung Tr n Th Trung Chi n Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản