Thông tư liên tịch số 1/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 1/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 1/TTLT về việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 1/TTLT

 1. B TÀI CHÍNH-B TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁP NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1/TTLT Hà N i , ngày 25 tháng 1 năm 1984 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TƯ PHÁP - TÀI CHÍNH S 1/TTLT NGÀY 25-1-1984 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 46-H BT NGÀY 10-5-1983 C A H I NG B TRƯ NG QUY NNH VI C X LÝ B NG BI N PHÁP HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI U CƠ, BUÔN L U, LÀM HÀNG GI , KINH DOANH TRÁI PHÉP. Thi hành Ngh nh s 46-H BT ngày 10-5-1983 c a H i ng b trư ng quy nh vi c x lý b ng bi n pháp hành chính các hành vi u cơ, buôn l u, làm hàng gi , kinh doanh trái phép, sau khi nh t trí v i các ngành có liên quan, liên B Tư pháp - Tài chính hư ng d n v thNm quy n x lý, gi i quy t tang v t ph m pháp và chi tr ti n thư ng cho nh ng ngư i có thành tích phát hi n, truy b t v vi ph m như sau: Ph n 1: TH M QUY N X LÝ CÁC V VI PH M I. I V I CÁC LO I VI PH M Ã CÓ VĂN B N HI N HÀNH C A NHÀ NƯ C QUY NNH CƠ QUAN CÓ TH M QUY N X LÝ i v i các vi ph m nh v buôn l u, tàng tr trái phép vàng, b c, kim khí quý, á quý, ngo i t trong n i a; buôn l u, tàng tr , v n chuy n trái phép lâm s n; buôn l u, tàng tr , v n chuy n trái phép hàng hoá ngo i h i qua biên gi i; vi ph m pháp lu t thu công thương nghi p, ã có văn b n hi n hành quy nh cơ quan có thNm quy n x lý thì nay thNm quy n x lý v n thu c v các cơ quan y. Nhưng v hình th c x ph t và m c x ph t mà các cơ quan nói trên áp d ng ph i căn c vào nh ng quy nh c a Ngh nh s 46-H BT như hư ng d n dư i ây. 1. i v i các v vi ph m nh v buôn l u, tàng tr trái phép ( n i a) vàng, b c, kim khí quý, á quý nói i u 5 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (dư i ây g i t t là huy n) x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 5000 ng; - U ban nhân dân huy n x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng;
 2. - Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương (dư i ây g i t t là t nh) x lý các v vi ph m có giá tr hàng ph m pháp dư i 15.000 ng; - U ban nhân dân t nh x lý các v vi ph m có giá tr hàng ph m pháp dư i 20.000 ng. b) Bi n pháp x ph t: T t c các c p có thNm quy n nói trên có quy n x ph t như sau: - T ch thu toàn b tang v t ph m pháp và phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n hàng ph m pháp: - Ph t ti n t 1 n 2 l n tr giá hàng ph m pháp n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá hàng ph m pháp n u là tái ph m. - Ngoài các bi n pháp x ph t trên, U ban nhân dân huy n và U ban nhân dân t nh còn có quy n quy t nh thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. 2. i v i các v vi ph m nh v buôn l u, tàng tr trái phép ( n i a) các lo i ngo i t , ch ng t , gi y t có giá tr ngo i t do ngân hàng phát hành nói i u5 Ngh nh s 46-H BT thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c huy n x lý các v vi ph m có tr giá ngo i t ph m pháp dư i 5000 ng (tính theo t giá trên th trư ng không có t ch c) - Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh x lý các v vi ph m có tr giá ngo i t ph m pháp dư i 20.000 ng (tính theo t giá trên th trư ng không có t ch c) b) Bi n pháp x ph t: - T ch thu toàn b tang v t ph m pháp và phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n tang v t ph m pháp: - Ph t ti n t 1 n 2 l n tr giá ngo i t ph m pháp n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá ngo i t ph m pháp n u là tái ph m. - N u th y c n thu h i gi y phép kinh doanh c a ngư i vi ph m thì ph i ngh U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh xét, quy t nh. 3. i v i các v vi ph m nh v buôn l u, tàng tr , v n chuy n trái phép các lo i lâm s n nói i u 5 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n:
 3. - Trư ng h t ki m lâm nhân dân ho c ki m soát lâm s n x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng. - Chi c c trư ng ki m lâm nhân dân ho c trư ng h t ki m lâm nhân dân t nh x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 20.000 ng. b) Bi n pháp x ph t: - T ch thu toàn b hàng ph m pháp và phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n hàng ph m pháp: - Ph t ti n t 1 n 2 l n tr giá hàng ph m pháp n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá hàng ph m pháp n u là tái ph m. - Thu h i gi y phép khai thác v n chuy n lâm s n ho c gi y t có giá tr phân ph i lâm s n c a ngư i vi ph m. N u th y c n thu h i gi y phép kinh doanh c a ngư i vi ph m thì ph i ngh U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh xét, quy t nh. 4. i v i các vi ph m nh v buôn l u, ho c v n chuy n trái phép hàng hoá ngo i h i (g m vàng, b c, kim khí quý, á quý, ngo i t , gi y t có giá tr ngo i t ) qua biên gi i b ng ư ng b , ư ng thu , ư ng không, ư ng bưu i n qu c t nói i u5 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - Trư ng tr m h i quan, chi c c trư ng h i quan c a khNu x lý các v vi ph m th t c h i quan không có d ng ý buôn l u có tr giá hàng ph m pháp dư i 1000 ng. - Phân c c trư ng, chi c c trư ng h i quan t nh x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng. - C c trư ng c c h i quan x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 20.000 ng. b) Bi n pháp x ph t: Trư ng tr m h i quan, chi c c trư ng h i quan c a khNu có quy n c nh cáo ngư i vi ph m (không có quy n ph t ti n và t ch thu hàng). Phân c c trư ng, chi c c trư ng h i quan t nh và c c trư ng c c h i quan có quy n x ph t như sau: - T ch thu toàn b hàng ph m pháp và phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n hàng ph m pháp: - Ph t ti n t 1 n 2 l n tr giá hàng ph m pháp n u là vi ph m l n u.
 4. - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá hàng ph m pháp n u là tái ph m. 5. i v i các v vi ph m pháp lu t v thu công thương nghi p nói i u 8 ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x ph t và các bi n pháp x ph t ư c th c hi n theo quy nh c a i u 6 và i u 8 Pháp l nh ngày 26-2-1983 s a i m t s i u v thu công thương nghi p. 6. i v i các v thu l i do u cơ nâng giá cao hơn giá niêm y t nói i u 7 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x ph t và bi n pháp x ph t ư c th c hi n theo quy nh c a i u 8 Ngh nh s 19-H BT ngày 23-3-1983 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh s a i m t s i u v thu công thương nghi p. Bi n pháp x ph t thu h i l i t c u cơ nâng giá nói trên không lo i tr vi c x ph t v kinh doanh trái phép nói i u 7 Ngh nh s 46-H BT ư c hư ng d n m c II, ph n I trong thông tư này. II. I V I CÁC LO I VI PH M KHÁC V U CƠ,BUÔN L U LÀM HÀNG GI i v i các lo i vi ph m v u cơ, buôn l u, làm hàng gi mà văn b n hi n hành chưa quy nh c th cơ quan có thNm quy n x lý thì nay xác nh thNm quy n x lý thu c v cơ quan có thNm quy n chung là U ban nhân dân huy n và U ban nhân dân t nh. Nh ng v vi ph m thu c lo i nói trên, do b t kỳ ơn v ki m soát thu c ngành nào ho c t ch c nào phát hi n, b t gi u ph i chuy n lên U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh x lý. Phòng thương nghi p huy n và S thương nghi p t nh v i ch c năng giúp U ban nhân dân c p mình th ng nh t qu n lý th trư ng n i a, có nhi m v ti p nh n các v vi ph m nói trên và thu th p các tang v t, b ng ch ng, tài li u c n thi t cho vi c x lý c a U ban nhân dân. 1. i v i các v vi ph m nh v buôn l u, tàng tr , v n chuy n trái phép các lo i v t tư, hàng hoá Nhà nư c c m tư nhân buôn bán, tàng tr (tr các lo i vàng, b c, kim khí quý, ngo i t , lâm s n) nói i u 5 Ngh nh 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - U ban nhân dân huy n x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng. - U ban nhân dân t nh x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 20.000 ng. b) Bi n pháp x ph t: - T ch thu toàn b hàng ph m pháp và phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n hàng ph m pháp. - Ph t ti n t 1 n 2 l n tr giá hàng ph m pháp n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá hàng ph m pháp n u là tái ph m.
 5. - Thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. 2. i v i các v vi ph m nh v u cơ v t tư, hàng hoá ho c các lo i tem phi u, vé gi y t có giá tr phân ph i hàng hoá hay cung ng d ch v nói i u 4 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - U ban nhân dân huy n x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng. - U ban nhân dân t nh x lý các v vi ph m có tr giá hàng ph m pháp dư i 20.000 ng. b) Bi n pháp x ph t: - Ph t ti n t 3 n 5 l n tr giá hàng ph m pháp. - Trưng mua toàn b hàng ph m pháp theo giá thu mua c a nhà nư c i v i m t hàng ó n u là vi ph m l n u, hàng ph m pháp không thu c di n c m tư nhân kinh doanh và tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng. - N u hàng ph m pháp không thu c di n c m tư nhân kinh doanh nhưng tr giá t 10.000 ng tr lên thì U ban nhân dân t nh có quy n t ch thu. - T ch thu toàn b hàng ph m pháp n u là tái ph m, ho c hàng ph m pháp thu c di n c m tư nhân kinh doanh, ho c hàng ph m pháp là tem, phi u, vé, gi y t có giá tr phân ph i hàng hoá hay cung ng d ch v . - Thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. 3. i v i các v m i b t u làm ho c bán m t s ít hàng gi không thu c lo i lương th c, th c phNm, thu c ch a b nh nói i u 6 Ngh nh s 46-H BT, thNm quy n x lý quy nh như sau: a) Các c p có thNm quy n: - U ban nhân dân huy n x lý các v vi ph m có tr giá hàng gi dư i 10.000 ng (tính theo tr giá hàng th t cùng lo i trên th trư ng không có t ch c). - U ban nhân dân t nh x lý các v vi ph m có tr giá hàng gi dư i 20.000 ng (tính tr giá như trên). b) Bi n pháp x ph t: - T ch thu toàn b hàng gi và phương ti n làm hàng gi . - U ban nhân dân huy n có quy n ph t ti n t 500 ng n 5000 ng. - U ban nhân dân t nh có quy n ph t ti n n 10.000 ng.
 6. - Thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. N u hành vi làm ho c bán hàng gi là tái ph m, ho c hàng gi là lương th c, th c phNm, thu c ch a b nh thì trong b t c trư ng h p nào, không k s lư ng ho c tr giá hàng là bao nhiêu, ngư i vi ph m u b truy t trư c pháp lu t. U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh ph i chuy n h sơ và tang v t ph m pháp sang Vi n ki m sát nhân dân cùng c p nghiên c u, kh i t . III. I V I CÁC V VI PH M NH V KINH DOANH TRÁI PHÉP. Như kinh doanh không có gi y phép, kinh doanh sai m t hàng ho c sai a di m cho phép, bán ho c cho mư n gi y phép kinh doanh dùng gi y phép kinh doanh c a ngư i khác; không niêm y t giá ho c niêm y t giá không úng quy nh, bán sai giá niêm y t; không th c hi n úng nh ng quy nh v ki m d ch th c phNm, v sinh, ăng ký nhãn hi u hàng hoá không ch p hành ch m s sách k toán và m tài kho n t i ngân hàng ( i v i nh ng ngư i có nghĩa v ó), thNm quy n x lý quy nh như sau: 1. i trư ng, tr m trư ng ki m soát c a các ngành có ch c năng qu n lý th trư ng như thương nghi p, c nh sát kinh t , thu v ... theo u quy n c a cơ quan ch qu n c p huy n x lý các v kinh doanh trái phép là vi ph m l n u; không có nhi u hành vi vi ph m ng th i; có m c thu l i do kinh doanh trái phép không áng k ; quy mô kinh doanh và tr giá hàng kinh doanh trái phép không l n; tính ch t ngành ngh ho c hàng hoá kinh doanh trái phép ít quan tr ng và không ph i là thi t y u; ngư i kinh doanh trái phép không có th o n tinh vi, x o quy t làm ăn phi pháp ho c tr n tránh s ki m tra, ki m soát c a nhà nư c; v vi ph m không n m c ph i x ph t thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. Trong ph m vi nói trên, i trư ng, tr m trư ng ư c quy n x ph t như sau: - C nh cáo trong n i b ngành ngh , phư ng, xã. Ph t ti n t 100 ng n 500 ng. i v i nh ng v vi ph m có tình ti t vư t ra ngoài ph m vi nói trên thì i trư ng, tr m trư ng ki m soát c a các ngành có ch c năng qu n lý th trư ng ph i chuy n lên phòng thương nghi p huy n ho c U ban nhân dân huy n x lý, không ư c gi l i x ph t. 2. Trư ng phòng thương nghi p huy n có quy n x ph t như sau: - C nh cáo trong n i b ngành ngh phư ng xã; - Ph t ti n t 100 ng n 2.000 ng n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 500 ng n 5.000 ng n u là tái ph m. N u th y c n thu h i gi y phép kinh doanh c a ngư i vi ph m, thì ph i ngh U ban nhân dân huy n xét, quy t nh. 3. U ban nhân dân huy n có quy n x ph t như sau:
 7. - C nh cáo trong n i b ngành ngh , phư ng xã. - Ph t ti n t 100 ng n 5.000 ng n u là vi ph m l n u. - Ph t ti n t 500 ng n 10.000 ng n u là tái ph m. - Thu h i có th i h n ho c không th i h n gi y phép kinh doanh. Riêng i v i các v vi ph m nh v kinh doanh trái phép lâm s n nh ng nơi có t ch c ki m lâm nhân dân ho c ki m soát lâm s n thì: - Trư ng h t ki m lâm nhân dân ho c ki m soát lâm s n có thNm quy n x lý như trư ng phòng thương nghi p huy n. - Chi c c trư ng ki m lâm nhân dân ho c trư ng h t ki m lâm nhân dân t nh có thNm quy n x lý như U ban nhân dân huy n; tr bi n pháp thu h i gi y phép kinh doanh v n do U ban nhân dân huy n quy t nh theo ngh c a cơ quan ki m lâm. IV. TRƯ NG H P CÁC V VI PH M NH CÓ LIÊN QUAN N NHI U LĨNH V C NÓI TRÊN Trong trư ng h p các v vi ph m nh nói trong ngh nh s 46-H BT có liên quan n nhi u lĩnh v c nói trên thì thNm quy n x lý thu c v U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh. Cơ quan thương nghi p huy n và t nh có nhi m v ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p giúp U ban nhân dân c p mình ti p nh n các v vi ph m nhi u m t này và thu th p các tang v t, b ng ch ng tài li u c n thi t cho vi c x lý c a U ban nhân dân. N u tr giá hàng ph m pháp dư i 10.000 ng thì thNm quy n x lý thu c v U ban nhân dân huy n; n u tr giá hàng ph m pháp dư i 20.000 ng thì thNm quy n x lý thu c v U ban nhân dân t nh. quy t nh bi n pháp x ph t, U ban nhân dân v n d ng các quy nh tương ng trong ph n trên c a Thông tư này. V. I V I CÁC V VI PH M NH NÓI TRONG NGHN NNH S 46-H BT DO CÁC ƠN VN KI M SOÁT C A NGÀNH N I V C P TRUNG ƯƠNG PHÁT HI N, B T GI , THÌ PH I XIN Ý KI N C A BAN CH O QU N LÝ THN TRƯ NG TRUNG ƯƠNG, BAN CH O XEM XÉT VÀ QUY T NNH CƠ QUAN CÓ TH M QUY N X LÝ V VI PH M. Ph n 2: TH T C X LÝ CÁC V VI PH M Căn c i u 2 Ngh nh s 46-H BT "th t c x lý hành chính ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành v t ng lĩnh v c có liên quan (như qu n lý th trư ng, thu , h i quan, ki m lâm, c nh sát kinh t cùng các lĩnh v c khác)".
 8. vi c thi hành Ngh nh ư c ch t ch , phòng ng a nh ng sơ h có th ưa n vi c b t gi , x ph t tuỳ ti n, liên b hư ng d n thêm m t s i m v th t c sau ây các ngành, các c p v n d ng: 1. có cơ s pháp lý cho vi c x ph t hành chính, các ơn v ki m soát thu c b t kỳ ngành nào, c p nào, khi th a hành công v , phát hi n các v vi ph m nói trong Ngh nh s 46-H BT, u ph i k p th i l p biên b n v vi ph m. N u xét th y c n b t gi a tang v t ph m pháp thì ph i xin ý ki n c a th trư ng ơn v mình và ăng ký c p nh t trên s sách theo các m u quy nh hi n hành mà t ng ngành áp d ng. Sau khi làm xong các th t c trên ây, ph i giao v vi ph m cho các cơ quan có thNm quy n x lý. 2. Khi b t gi cũng như khi x lý, ph i xác nh và phân bi t hành vi nào là u cơ, buôn l u, làm hàng gi , kinh doanh trái phép, căn c vào nh nghĩa trong Thông tư s 6-TTLN ngày 20-12-1982 c a liên ngành Toà án nhân dân t i cao - Vi n ki m soát nhân dân t i cao - B Tư pháp - B N i v . 3. Ch th trư ng cơ quan có thNm quy n x lý ho c ngư i ư c u quy n h p pháp m i có quy n quy t nh các bi n pháp x ph t i v i các v vi ph m thu c quy n x lý c a mình. Quy t nh v bi n pháp x ph t này không ư c vư t ra ngoài ph m vi quy n h n ã quy nh cho m i c p i v i m i lo i vi ph m c th . 4. V vi ph m ư c x lý b ng bi n pháp hành chính ph i là v vi ph m nh , có các tiêu chuNn ã quy nh trong i u 1 c a ngh nh s 46-H BT và hư ng d n trong Thông tư s 340-TT/PLKT ngày 23-6-1983 c a B Tư pháp. i v i các v vi c khó xác nh là vi ph m nh hay t i ph m thì cơ quan x lý ph i trao i ý ki n v i Vi n ki m sát nhân dân cùng c p. N u Vi n ki m sát nhân dân xét th y c n truy t , thì cơ quan x lý hành chính chuy n toàn b h sơ sang Vi n ki m sát. N u Vi n ki m sát nhân dân th y không c n ho c mi n truy t , thì Vi n ki m sát giao l i v vi ph m cho cơ quan có thNm quy n x lý hành chính. 5. Cơ quan x lý có quy n và nhi m v yêu c u ơn v ho c nhân viên ki m sát b t gi v vi ph m n p h sơ y v v vi ph m. Cơ quan x lý ph i nghiên c u k h sơ có quy t nh úng, có th ti p xúc v i ngư i vi ph m và nh ng ngư i có liên quan thu th p thêm tài li u, ch ng c . N i dung khai báo qua cu c ti p xúc ph i ghi vào biên b n (g i là biên b n l y l i khai). Biên b n l p xong, ph i c cho nh ng ngư i khai báo nghe và cùng ký tên. Trong trư ng h p tang v t b nghi là gi cơ quan x lý ph i làm các th t c giao cho cơ quan có thNm quy n ti n hành giám nh. K t qu giám nh ph i ghi thành văn b n, có ch ký c a ngư i giám nh và th trư ng cơ quan giám nh xác nh n. 6. Vi c x lý ph i cân nh c th n tr ng, xác nh úng hành vi vi ph m, m c và tính ch t c a v vi ph m, v n d ng các bi n pháp x lý m t cách thích áng và nghiêm kh c. i v i các v vi ph m bu c ph i t ch thu tang v t ph m pháp thì ph i quy t nh t ch thu; không ư c ph t ti n thay cho bi n pháp t ch thu.
 9. Bi n pháp t ch thu ho c trưng mua tang v n ph m pháp không lo i tr bi n pháp ph t ti n, ph t ti n không ư c th p hơn ho c cao hơn m c ã quy nh trong Thông tư này i v i m i lo i vi ph m. 7. N u nh ng hành vi b x lý theo Ngh nh s 46-H BT còn vi ph m các quy nh v lĩnh v c qu n lý khác c a Nhà nư c (v ki m d ch ng v t, th c v t, s d ng v khí, tr t t tr an xã h i...) thì ngoài vi c b x ph t theo quy nh c a Ngh nh s 46-H BT và Thông tư này, còn b cơ quan có thNm quy n x ph t theo lu t l hi n hành v các m t ó. 8. Khi x lý ph i có m t c a ương s . N u ương s c tình không n ho c v ng m t, không có lý do chính áng, thì cơ quan x lý ư c x lý v ng m t, sau khi ã xin ý ki n c a cơ quan x lý c p trên. 9. Vi c x lý các vi ph m ph i làm khNn trương trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ v vi ph m. Trong trư ng h p c n kéo dài quá th i h n nói trên, cơ quan x lý ph i báo cáo xin ý ki n quy t nh c a cơ quan có thNm quy n x lý c p trên. 10. Quy t nh x lý ph i vi t thành văn b n (g i là quy t nh x lý). Quy t nh c n ghi rõ tính ch t, n i dung vi ph m, hình th c và m c x ph t... theo m u do các ngành ch qu n quy nh. Quy t nh ph i c cho ương s nghe và có ch ký c a ương s . Trong trư ng h p ngư i vi ph m không ch u ký ho c c tình v ng m t khi x lý, thì ph i ghi rõ vi c ó vào quy t nh x lý. - Quy t nh x lý ph i l p thành 4 b n: 1 giao cho ngư i vi ph m thi hành, 1 giao cho cơ quan ch qu n c a ơn v b t gi tang v t, 1 g i cho cơ quan tài chính cùng c p thi hành các m t có liên quan, 1 lưu h sơ c a cơ quan x lý. 11. Trong trư ng h p i trư ng, tr m trư ng ki m soát c a các ngành có ch c năng quy t nh x ph t ti n trong ph m vi ã quy nh, cũng ph i l p biên b n theo úng th t c. Khi thu ti n ph t, ph i c p biên lai cho ương s . Biên lai thu ti n ph t, cũng như các th t c v c p phát, giao nh n, thanh toán, qu n lý và s d ng biên lai này do B Tài chính phát hành và quy nh th ng nh t cho t t c các trư ng h p thu ti n ph t c a ngư i vi ph m. Ti n thu ư c ph i ăng ký c p nh t vào s sách, và n p vào công qu theo úng các th t c v qu n lý tài chính và hư ng d n c a Thông tư này. Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m v m i s m t mát, nh m l n ti n b c, ch ng t thu n p xNy ra ơn v . 12. Quy t nh m c ti n thư ng cho nh ng ngư i có công phát hi n, truy b t v vi ph m do th trư ng cơ quan có thNm quy n x lý v vi ph m ó quy t nh, tr trư ng h p vi c x ph t ti n do i trư ng, tr m trư ng ki m soát quy t nh, thì m c ti n thư ng ph i do th trư ng cơ quan x lý c p trên c a ơn v ki m soát ó quy t nh. Quy t nh m c thư ng, th t c chi tr thư ng ph i theo úng hư ng d n ph n IV Thông tư này. 13. Quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n có hi u l c pháp lu t; ương s và các cơ quan, ơn v có liên quan ph i nghiêm ch nh thi hành. Trong th i h n do cơ
 10. quan x lý quy nh, n u ương s không ch u thi hành, thì cơ quan x lý chuy n quy t nh ó cho U ban nhân dân a phương cư ng ch thi hành. 14. N u ngư i b x ph t khi u n i quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n, thì vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i ti n hành theo trình t ã quy nh trong Pháp l nh ngày 27-11-1981 quy nh vi c xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân và Ngh nh s 58-H BT ngày 29-3-1982 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh nói trên. Vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n c a cơ quan nào, c p nào, thì cơ quan ó, c p ó ph i k p th i xem xét gi i quy t trong th i h n lu t nh. Trong khi ch i, ương s v n ph i thi hành quy t nh c a cơ quan x lý. Khi vi c khi u n i ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t, thì ương s và các cơ quan có liên quan ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh c a cơ quan ó. 15. N u b t gi , x lý sai pháp lu t và gây thi t h i v tài s n Nhà nư c ho c tài s n c a công dân, thì ngư i quy t nh vi c b t gi ho c x lý ph i b i thư ng thi t h i theo các quy nh pháp lu t có liên quan. Ngoài ra, n u c ý l m d ng ch c quy n, làm trái pháp lu t như bao che, ăn h i l ... thì tuỳ theo m c vi ph m còn b thi hành k lu t ho c truy t trư c pháp lu t. Ph n 3: GI I QUY T TANG V T PH M PHÁP Vi c gi i quy t tang v t ph m pháp trong các v vi ph m nh v u cơ, buôn l u, làm hàng gi , kinh doanh trái phép ư c x lý b ng bi n pháp hành chính có 2 bư c. Bư c 1: Gi i quy t tang v t trong khi ch x lý v vi ph m. Bư c 2: Gi i quy t tang v t sau khi có quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n. I. BƯ C 1: GI I QUY T TANG V T TRONG KHI CH X LÝ V VI PH M 1. Phương th c giao n p tang v t sau khi b t gi . 1. Cơ quan b t gi tang v t ph m pháp ph i giao n p tang v t ó ngay sau khi b t gi cho cơ quan có trách nhi m t m gi tang v t trong khi ch x lý v vi ph m. 2. Tang v t là hàng d hư h ng, tuỳ theo lo i hàng, giao cho c a hàng chuyên doanh c p huy n g n nơi b t gi hàng nh t c a hàng tiêu th theo quy nh c a ngành ch qu n: a) Th c phNm tươi s ng (th t, cá, gia c m, tr ng...) giao cho c a hàng th c phNm. b) Nông s n (thu c lá, thu c lào, các lo i g , l c, v ng tươi, rau qu ...) giao cho c a hàng nông s n.
 11. c) Tư li u s n xu t nông nghi p (con, cây gi ng) giao cho c a hàng tư li u nông nghi p. d) Lương th c (thóc, g o, các lo i lương th c tươi) giao cho c a hàng lương th c. ơn v nh n hàng có trách nhi m thanh toán ti n hàng ngay cho cơ quan ch qu n b t gi hàng ho c cho cơ quan ch qu n c p trên tr c ti p c a ơn v ki m soát, n u là hàng do các i, các tr m ki m soát b t gi . Ti n chuy n vào tài kho n t m gi ch x lý (TK - 651) c a cơ quan ch qu n ó Ngân hàng Nhà nư c, ch khi có quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n s thanh lý. Giá dùng làm căn c thanh toán gi a các cơ quan giao nh n hàng nói trên là giá thu mua khuy n khích hi n ang áp d ng i v i nông s n th c phNm a phương, theo giá chuNn ho c khung giá ch o do H i ng B trư ng và U ban V t giá Nhà nư c quy nh. Chú ý: không tr (-) chi t kh u kinh doanh thương nghi p. 3. i v i tang v t là các lo i hàng khác: a) Các lo i hàng k dư i ây, không k là do cơ quan thu c ngành nào b t gi , ph i giao n p cho cơ quan có ch c năng qu n lý quy nh như sau: - Vàng, b c, kim khí quý, á quý, ti n Vi t Nam, ngo i t : giao cho Ngân hàng Nhà nư c c p huy n, nơi b t gi v vi ph m. - Thu c phi n, ma tuý các lo i: giao cho công ty chuyên doanh dư c li u c s n a phương theo quy nh t i Thông tư s 63-V6/TP ngày 9-6-1982 c a H i ng B trư ng. N u a phương không có công ty chuyên doanh nói trên thì U ban nhân t nh xét và giao trách nhi m cho cơ quan nào có i u ki n qu n lý ch t ch lo i hàng ó a phương, t m gi ch x lý v vi ph m. - Dư c li u, dư c phNm dùng cho ngư i (s n xu t trong nư c và nư c ngoài); ch t c, ch t có vi trùng: giao cho công ty kinh doanh dư c phNm; dư c li u, dư c phNm dùng cho gia súc, giao cho cơ quan thú y c p huy n. - V t li u n , vũ khí: giao cho ơn v có ch c năng qu n lý thu c cơ quan quân s ho c cơ quan công an c p huy n. - V t tư thu c ngành văn hoá và văn hoá phNm ph m pháp: giao cho cơ quan văn hoá huy n nơi b t gi hàng. b) i v i các m t hàng khác không k i m 2 và ti t a, i m 3 trên ây thì: - Hàng buôn bán ho c v n chuy n trái phép qua biên gi i b ng ư ng b , ư ng thu , ư ng bưu i n, ư ng hàng không: giao cho phân c c hay chi c c h i quan tr c thu c C c h i quan nơi b t gi hàng. - Lâm s n khai thác, v n chuy n, kinh doanh trái phép: giao cho h t ki m soát lâm s n hay h t ki m lâm nhân dân nơi b t gi hàng, ho c Chi c c ki m lâm nhân dân, nơi không có h t ki m soát lâm s n.
 12. - Hàng ph m pháp v thu công thương nghi p: giao cho phòng thu công thương nghi p huy n s t i. 4. Tang v t là tem, phi u, vé, s mua hàng ch ng t có giá tr phân ph i hàng hoá hay cung ng d ch v : giao cho cơ quan tài chính huy n, n u là tem, phi u, s mua hàng v các lo i hàng thu c di n cung c p cho cán b , công nhân viên ho c giao cho các cơ quan có ch c năng qu n lý tem phi u khác, n u là tem phi u, ch ng t phân ph i hàng hoá khác. 5. Tang v t ph m pháp là phương ti n mà ngư i vi ph m chuyên dùng c t gi u, v n chuy n hàng ph m pháp thì cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m t m gi trong khi ch x lý v vi ph m. 2. Quy ch qu n lý tang v t trong khi ch x lý v vi ph m. a) Tang v t ph m pháp ph i ư c qu n lý ch t ch ngay t khâu b t gi , ngăn ng a hư hao m t mát, i tráo, gây thi t h i cho tài s n Nhà nư c và tài s n c a nhân dân. Các ngành ch c năng ư c phép thành l p các ơn v ki m soát cơ s theo quy nh c a Nhà nư c, c n ban hành và ch o th c hi n quy ch qu n lý ch t ch tang v t ph m pháp khâu b t gi . Quy ch này ph i b o m ưa vi c qu n lý tang v t ph m pháp i vào n n n p; tang v t sau khi b t gi ph i ư c giao n p k p th i cho các cơ quan có trách nhi m ti p nh n và t m gi trong khi ch x lý v vi ph m, không t n ng ho c lưu gi ơn v ki m soát. Cơ quan ch qu n c a các ơn v ki m soát c n ban hành quy t c t p trung, giao n p t ng lo i tang v t cho t ng ơn v ki m soát thu c quy n, có xét n i u ki n, hoàn c nh ho t ng c a t ng ơn v ki m soát như kh i lư ng công vi c, s cán b , nhân viên c a ơn v , a i m xa hay g n cơ quan nh n tang v t giao n p, phương ti n c t gi , v n chuy n tang v t... b) Tang v t ph m pháp t m gi ch x lý ph i giao n p úng cho cơ quan, ơn v có trách nhi m ti p nh n theo quy nh. Các cơ quan, ơn v ó có trách nhi m ph i ti p nh n ngay s tang v t do cơ quan, ơn v b t gi tang v t giao n p, tránh trì hoãn ho c kéo dài vi c giao nh n. Cơ quan, ơn v không có trách nhi m ti p nh n tang v t theo quy nh, không ư c quy n ti p nh n tang v t ph m pháp. c) Khi giao nh n tang v t ph m pháp ch x lý gi a cơ quan này v i cơ quan khác, trong cùng m t ngành, m t c p hay khác ngành, khác c p, không k m c ích vi c giao nh n tang v t ó như th nào (giao n p cho cơ quan có trách nhi m, cho cơ quan ch qu n c p trên, trích m u tang v t ki m nghi m, giám nh...) u ph i cân ong, o, m chính xác, cNn th n; ph i l p biên b n giao nh n tang v t, có ch ký c a i di n có thNm quy n c a hai bên giao nh n. Biên b n giao nh n tang v t ph i l p thành 4 b n: - 1 b n cơ quan giao tang v t gi , - 1 b n do cơ quan nh n tang v t gi , - 1 b n lưu h sơ v vi ph m, g i cho cơ quan có thNm quy n x lý, - 1 b n g i cơ quan tài chính c p huy n.
 13. Biên b n giao nh n tang v t ph i ghi rõ ràng, y , chính xác s lư ng, tr ng lư ng, kích thư c, ch t lư ng, c i m riêng (n u có), màu s c, quy cách, nhãn hi u... i v i t ng lo i tang v t. N u tang v t là ngo i t thì ghi rõ lo i ti n, s lư ng ti n m i lo i, s xêri c a t ng t gi y b c. d) Tang v t t m gi ch x lý ph i ư c óng gói cNn th n, nh p kho, s p x p ngăn n p theo t ng v vi ph m, t ng lo i hàng, t ng lo i tang v t; n u là hàng có giá tr l n (vàng, b c, kim khí quý, á quý, thu c phi n, ng h eo tay...) ph i niêm phong theo th t c quy nh. ) Các cơ quan, ơn v có ch c năng qu n lý tang v t ph m pháp ch x lý (như các ơn v ki m soát, cơ quan t m gi tang v t, cơ quan ch qu n c a các tr m ki m soát b t gi tang v t) ph i m s sách, ghi chép k toán tang v t, th c hi n nghiêm ch nh ch báo cáo k toán v tang v t ph m pháp thu c trách nhi m qu n lý c a mình theo hư ng d n c a ngành ch qu n. e) Nghiêm c m m i hành ng s d ng tuỳ ti n các tang v t t m gi ch x lý như phân ph i n i b , bán i l y hàng khác, thư ng cho nh ng ngư i có công. g) M i s m t mát, hư hao, i trác tang v t x y ra cơ quan, ơn v nào, cơ quan, ơn v ó cùng các cán b , nhân viên có liên quan ph i b i thư ng t n th t ã gây ra; ngoài ra có th b thi hành k lu t và n u có hành vi nghiêm tr ng thì có th b truy t trư c pháp lu t. h) Các cơ quan, ơn v qu n lý tang v t ph m pháp ch x lý ch u s ki m tra c a cơ quan x lý v vi ph m có liên quan và c a cơ quan tài chính các c p. Cơ quan ch qu n c p trên c a các ơn v ki m soát có nhi m v thư ng xuyên ki m tra vi c b t gi và qu n lý tang v t c a các ơn v ki m soát thu c quy n. II. BƯ C 2:GI I QUY T TANG V T SAU KHI CÓ QUY T NNH X LÝ C A CƠ QUAN CÓ TH M QUY N. Sau khi cơ quan có thNm quy n x lý ã quy t nh hình th c và m c x lý v vi ph m thì t t c các cơ quan có liên quan (cơ quan b t gi tang v t, cơ quan t m gi tang v t ch x lý, cơ quan tài chính) ph i thi hành k p th i và nghiêm ch nh quy t nh x lý ó gi i quy t s tang v t thu c v vi ph m. A. Gi i quy t tang v t hi n v t: 1. i v i tang v t x lý t ch thu: a) N u là hàng hoá, v t tư, phương ti n chuyên dùng c t gi u v n chuy n hàng ho c là phương ti n làm hàng gi có giá tr s d ng tiêu th ư c ho c là hàng gi m o nhãn hi u còn tiêu th ư c thì, m t hàng thu c ch c năng kinh doanh c a ngành nào, giao cho ơn v chuyên doanh (công ty c a hàng) thu c ngành ó huy n nơi b t gi tang v t. b) N u tang v t ph m pháp là lo i tem, phi u, vé, s mua hàng, ch ng t có giá tr phân ph i hàng hoá hay cung ng d ch v thì tuỳ theo lo i tem, phi u mà giao cho cơ
 14. quan tài chính ho c cơ quan khác có ch c năng qu n lý tem, phi u, ch ng t ó c p huy n gi i quy t theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c) N u tang v t là hàng gi , hoàn toàn không có giá tr s d ng, ho c là tem phi u gi thì cơ quan có thNm quy n x lý t ch c vi c tiêu hu theo th t c quy nh. Ph i l p biên b n tiêu hu , có i di n c a cơ quan ch qu n b t gi tang v t, cơ quan t m gi tang v t ch x lý và cơ quan tài chính h u quan ch ng ki n. 2. i v i tang v t x lý trưng mua: Cơ quan b t gi hàng giao hàng cho ơn v chuyên doanh lo i hàng ó c p huy n nơi b t gi hàng. 3. i v i tang v t x lý tr l i cho ch s h u. a) Cơ quan x lý thông báo quy t nh ó cho các cơ quan liên quan. Cơ quan ch qu n c p trên c a ơn v ki m soát ã b t gi hàng hoá có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ang t m gi hàng ch x lý và cơ quan tài chính cùng c p t ch c vi c giao tr tang v t cho ương s . b) Khi giao tr hàng ph i l p biên b n có ch ký c a cơ quan giao hàng, c a ngư i nh n hàng và c a i di n các cơ quan ch ng ki n vi c giao tr hàng (cơ quan b t gi hàng, cơ quan t m gi hàng và cơ quan tài chính). c) N u không còn hi n v t giao tr cho ương s và n u cơ quan tài chính h u quan, căn c vào ch , th l hi n hành quy t nh cho thanh toán v i ương s b ng ti n thì các cơ quan có liên quan (cơ quan b t gi , cơ quan ã nh n ho c ã tiêu th s hàng có liên quan) t ch c k p th i vi c thanh toán ti n cho ch s h u tang v t. S ti n ph i thanh toán b ng s ti n mà các cơ quan nh n hàng ã thanh toán cho cơ quan ch qu n b t gi hàng. B. Th t c giao nh n tang v t và thanh toán ti n hàng khi có quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n. 1. ơn v (công ty, c a hàng) nh n tang v t thu c di n b x lý t ch thu ho c trưng mua nói i m 1a và 2, m c A trên ây có trách nhi m thanh toán ti n v s tang v t ã nh n cho cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m. Ti n thanh toán v s hàng t ch thu và trưng mua u chuy n vào tài kho n t m gi ch x lý (TK-651) c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m. 2. Giá dùng làm căn c thanh toán gi a ơn v nh n hàng t ch thu ho c trưng mua v i cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m theo quy nh dư i ây: a) N u hàng giao nh n là v t tư k thu t Nhà nư c th ng nh t qu n lý thì thanh toán theo giá bán buôn v t tư quy nh t i Quy t nh s 28-H BT ngày 19-2-1982 c a H i ng B trư ng và do U ban V t giá Nhà nư c hư ng d n trong Quy t nh s 9-VGNN ngày 19-2-1982, tr (-) chi t kh u lưu thông quy nh cho ngành v t tư. b) N u hàng giao nh n là nông s n th c phNm thì thanh toán theo giá thu mua khuy n khích ư c áp d ng a phương, theo giá chuNn ho c khung giá ch o do H i ng
 15. b trư ng và U ban V t giá Nhà nư c quy nh: Chú ý: không tr (-) chi t kh u kinh doanh thương nghi p như trong các trư ng h p khác. c) N u hàng giao nh n là hàng công nghi p tiêu dùng, không phân bi t là hàng thi t y u hay không thi t y u thì thanh toán theo giá cao có hư ng d n theo quy nh c a H i ng B trư ng, U ban V t giá Nhà nư c và B N i thương tr (-) tri t kh u thương nghi p. d) N u hàng giao nh n là hàng nh p khNu thì thanh toán theo giá tính thu quy nh t i i u 6 i u l thu hàng hoá hi n hành, (-) chi t kh u thương nghi p theo quy nh. 3. Trong trư ng h p hàng ph m pháp ư c x lý trưng mua thì cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m làm th t c rút ti n t tài kho n TK-651 c a mình thanh toán ti n hàng cho ngư i vi ph m - ch hàng. Giá thanh toán v i ch có hàng x lý trưng mua như sau: - Hàng trưng mua là nông s n th c phNm buôn l u trong n i a thì thanh toán theo giá ch o thu mua c a Nhà nư c quy nh trong Quy t nh s 95-H BT ngày 26- 9-1981 c a H i ng b trư ng, Quy t nh s 198-CT ngày 15-7-1983 c a Ch t ch H i ng b trư ng và các văn b n khác có liên quan c a H i ng B trư ng và U ban V t giá Nhà nư c. Kho n chênh l ch gi a giá thanh toán v i ch hàng và giá thanh toán c a cơ quan kinh doanh thương nghi p nh n hàng trưng mua, cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m ph i chuy n n p vào ngân sách Nhà nư c khi thanh lý tài kho n t m gi ch x lý (TK-651) thu c v vi ph m. - Hàng trưng mua là hàng công nghi p buôn l u trong n i a thì thanh toán theo giá bán buôn công nghi p ho c theo giá ch o bán l hi n hành c a Nhà nư c tr (-) chi t kh u thương nghi p theo m c tương ng dành cho t ch c kinh doanh thương nghi p. - Trư ng h p hàng buôn l u qua biên gi i b trưng mua là hàng thu c di n ư c xu t nh p khNu phi m u d ch, thì áp d ng giá thanh toán quy nh t i Thông tư s 275-CT ngày 19-10-1983 c a Ch t ch H i ng B trư ng. 4. Trong t t c các trư ng h p m t hàng chưa có giá chuNn ho c khung giá ch o c a H i ng B trư ng ho c U ban V t giá Nhà nư c thì giá thanh toán do U ban nhân dân t nh xét và quy t nh, trên cơ s ngh c a cơ quan v t giá Nhà nư c c p t nh ph i h p v i các cơ quan ch c năng khác, căn c vào các nguyên t c xác nh giá do H i ng B trư ng ho c các cơ quan có thNm quy n quy nh và hư ng d n thi hành. Trong trư ng h p ch hàng ph i n p thu theo quy nh c a Nhà nư c thì cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m thu ti n thu , c p biên lai cho ngư i n p thu và làm th t c n p s thu ã thu vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh.
 16. 5. i v i s tang v t là hàng d hư h ng ã ư c cơ quan ch qu n b t gi hàng giao ngay sau khi b t gi cho ơn v chuyên doanh tiêu th và ã ư c ơn v chuyên doanh thanh toán ti n cho cơ quan ch qu n b t gi hàng thì khi có quy t nh x ý c a cơ quan có thNm quy n, gi i quy t như sau: - Trong trư ng h p hàng b x lý trưng mua thì cơ quan ch qu n b t gi hàng rút ti n t TK-651 c a mình thanh toán ti n cho ch có hàng b trưng mua theo quy nh i m 3, m c B này. - N u cơ quan x lý quy t nh tr l i hàng cho ngư i có hàng thì cơ quan b t gi hàng rút ti n TK-651 c a mình thanh toán cho ương s theo quy nh ti t c, i m 3, m c A, ph n III, bư c 2 nói trên ây. 6. Vi c tiêu th , s d ng s hàng hoá v t tư, phương ti n ph m pháp b x lý t ch thu hay trưng mua ph i tuân th các ch phân ph i, hi n hành c a Nhà nư c; ph i theo k ho ch phân ph i s d ng chung c a a phương và s hư ng d n c a ngành ch qu n. C. Trong trư ng h p ngư i b ph m có khi u n i khi ã có quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n thì: 1. ương s v n ph i n p ti n ph t theo quy t nh c a cơ quan x lý, trong khi ch gi i quy t khi u n i. 2. V tang v t ph m pháp, các cơ quan ch c năng có liên quan có trách nhi m thi hành úng Pháp l nh c a H i ng Nhà nư c ngày 27-11-1981 quy nh vi c xét, và gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân và Ngh nh s 58-H BT ngày 29-3- 1982 c a H i ng B trư ng, và ph i ch quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t vi c khi u n i gi i quy t tang v t ph m pháp theo úng quy t nh ó. 3. Trong trư ng h p tang v t ph m pháp ã ư c gi i quy t theo quy t nh c a cơ quan x lý r i mà ương s có khi u n i và quy t nh c a cơ quan gi i quy t khi u n i khác v i quy t nh c a cơ quan x lý, thì các cơ quan ch c năng có liên quan có trách nhi m tính toán, i u ch nh l i (n u có) vi c thanh toán ti n hàng c a các i tư ng có liên quan và ti n ph t mà ngư i vi ph m ph i n p, b o m thi hành úng quy t nh các cơ quan gi i quy t vi c khi u n i và các ch , th l hi n hành v qu n lý tài chính Nhà nư c. D. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ôn c, ki m tra các cơ quan thu c các ngành có liên quan trong vi c th c hi n ch báo cáo nh kỳ i v i các cơ quan ch qu n b t gi hàng v tình hình tang v t như s tang v t b t gi , s tang v t giao cho các cơ quan t m gi ch x lý ho c giao cho các ơn v chuyên doanh sau khi có quy t nh x lý, s ti n hàng t ch thu hay trưng mua ã thanh toán, ti n thanh toán cho ch hàng ư c tr l i hàng. Ph n 4: CHI TR TI N THƯ NG CHO NH NG NGƯ I CÓ CÔNG 1. i tư ng ư c thư ng g m:
 17. - Cán b , nhân viên các ơn v ki m soát thu c các ngành có ch c năng qu n lý th trư ng; - Cán b , nhân viên thu c các ngành khác ho c không thu c các ơn v ki m soát; - Các i tư ng khác không ph i là cán b , nhân viên Nhà nư c. Nh ng ngư i ư c thư ng ph i là nh ng ngư i ã th c s góp công s c vào vi c i u tra, phát hi n v vi ph m ho c b t gi hàng ph m pháp và ngư i vi ph m. i tư ng ư c thư ng trong m i v do cơ quan có thNm quy n x lý xét và quy t nh, trên cơ s ngh c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m ho c các cơ quan có liên quan khác. Vi c thư ng cho nh ng ngư i có công ch ư c th c hi n sau khi có quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n. Trong trư ng h p ương s có khi u n i thì vi c thư ng ch th c hi n sau khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t vi c khi u n i. 2. M c thư ng: a) Ti n thư ng ư c trích t m t trong hai ngu n thu dư i ây: - S ti n ph t mà ngư i vi ph m ã th c n p cho cơ quan x lý theo quy t nh x lý ho c quy t nh c a cơ quan gi i quy t vi c khi u n i (n u có). - S ti n thu ư c v s hàng x lý t ch thu mà các cơ quan nh n hàng ã thanh toán v i cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m. b) M c ti n thư ng cho m i ngư i trong m i v tuỳ theo m c óng góp c a m i ngư i vào thành tích chung trong ph m vi s ti n thư ng cho c v tính theo t l ph n trăm do cơ quan có th m quy n x lý quy t nh cho trích t ti n ph t ho c ti n thanh toán hàng t ch thu. 3. Th t c chi tr ti n thư ng: a) Vi c chi tr ti n thư ng thu c ch c năng c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m ho c cơ quan ch qu n c p trên tr c ti p c a ơn v ki m soát. Cơ quan x lý và các cơ quan khác không làm nhi m v tr c ti p chi tr thư ng cho các i tư ng ư c thư ng. b) Các cơ quan có ch c năng qu n lý th trư ng t c p huy n tr lên, n u ư c U ban nhân dân t nh ho c cơ quan có thNm quy n c a ngành ch qu n cho phép thành l p các ơn v ki m soát cơ s theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c thì ư c m t i Ngân hàng Nhà nư c cùng c p m t tài kho n g i ti n t m gi ch x lý (TK-651) riêng c a cơ quan x lý các kho n thu, chi có liên quan n vi c thi hành Ngh nh s 46-H BT. Tài kho n này ti p nh n các kho n thu v ti n ph t v ti n thanh toán các tang v t ph m pháp ư c giao nh n và ư c s d ng chi tr ti n thư ng cho nh ng ngư i có công theo quy t nh c a cơ quan x lý. Th t c m tài kho n, thu n p và rút ti n tài kho n nói trên do Ngân hàng Nhà nư c quy nh và hư ng d n thi hành.
 18. c) Th t c chi tr ti n thư ng theo quy nh dư i ây: Ti n thư ng ư c trích t ti n ph t: Cơ quan x lý (ho c cơ quan ư c U ban nhân dân huy n ho c U ban nhân dân t nh u quy n) tr c ti p nh n ti n ph t do ngư i vi ph m n p và c p biên lai cho ngư i n p ph t. Sau ó, căn c vào quy mô, tính ch t v vi ph m, m c óng góp c a nh ng ngư i có công phát hi n, truy b t v vi ph m theo ngh c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m và căn c vào s ti n ph t ngư i vi ph m ã n p, th trư ng cơ quan x lý quy t nh t l ph n trăm ư c trích t ti n ph t làm ti n tư ng và m c thư ng cho t ng ngư i có công. Văn b n quy t nh thư ng này g i cho cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m và cơ quan tài chính s quan. ng th i cơ quan x lý làm th t c chuy n s ti n ph t ã thu c a ngư i vi ph m vào tài kho n ti n g i t m gi ch x lý (TK-651) c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m, m t i Ngân hàng Nhà nư c. - Cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m nh n ư c quy t nh thư ng c a cơ quan x lý và gi y báo có v s ti n ph t thu c v vi ph m ư c chuy n vào TK-651 c a mình, có nhi m v : Trích t TK-651 nói trên, úng và s ti n thư ng thu c v các cán b , nhân viên ơn v ki m soát ư c thư ng thu c quy n qu n lý c a mình, chuy n n p vào qu thư ng c a ngành mình theo quy nh xét thư ng theo quy ch thư ng c a ngành. Xác nh kho n ph i chuy n n p vào ngân sách Nhà nư c trích t s ti n ph t ã thu ư c, và làm th t c chuy n n p vào kho n 81, h ng 3 lo i IV, theo M c l c ngân sách hi n hành, vào TK-730, ngân sách t nh n u cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m thu c a phương; vào TK-710, ngân sách trung ương, n u cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m là cơ quan trung ương. Xác nh kho n ti n chi tr thư ng cho các i tư ng ư c thư ng khác không ph i là cán b , nhân viên ki m soát thu c quy n, theo quy t nh thư ng c a cơ quan x lý. Ti n thư ng ư c trích t ti n thanh toán tang v t t ch thu. - ơn v chuyên doanh nh n tang v t thanh toán ti n v s tang v t t ch thu cho cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m; b ng cách chuy n n p vào tài kho n ti n g i t m gi ch x lý (TK-651) c a cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m, m t i Ngân hàng Nhà nư c. Cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m có nhi m v ôn c, theo dõi vi c thanh toán ti n v s tang v t t ch thu giao cho các ơn v h u quan; c n chú ý n s hàng d hư h ng ã ư c giao ngay sau khi b t gi và ti n thanh toán v s hàng ã có trong tài kho n t m gi ch x lý, thanh lý luôn, n u hàng thu c di n t ch thu. Khi các cơ quan nh n hàng ã thanh toán y ti n v s hàng b x lý t ch thu thu c v vi ph m thì báo cáo k p th i cho cơ quan x lý v vi ph m và cơ quan tài chính cùng c p.
 19. - Cơ quan x lý v vi ph m, căn c vào quy mô, tính ch t v vi ph m, m c óng góp c a nh ng ngư i có công theo ngh c a cơ quan ch qu n và căn c vào t ng s ti n thanh toán hàng t ch thu thu c v vi ph m mà quy t nh t l ph n trăm ư c trích t s ti n hàng t ch thu làm ti n thư ng và m c thư ng cho t ng ngư i có công. Văn b n quy t nh thư ng g i cho cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m và cơ quan tài chính s quan. - Cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m có nhi m v căn c vào quy t nh thư ng nói trên mà x lý s ti n thu ư c v hàng t ch thu trong tài kho n t m gi ch x lý (TK- 651) c a mình: Trích úng và s ti n thư ng thu c v các cán b , nhân viên ơn v ki m soát ư c thư ng thu c quy n qu n lý c a mình, chuy n n p vào qu thư ng c a ngành mình theo quy nh, xét thư ng theo quy ch thư ng c a ngành. Xác nh kho n ph i chuy n n p vào ngân sách Nhà nư c tính t s ti n thanh toán hàng t ch thu và chuy n n p vào kho n 82, h ng 2 thu v các tài s n t ch thu theo M c l c ngân sách hi n hành; n u cơ quan ch qu n b t gi hàng là cơ quan thu c a phương thì n p vào ngân sách t nh; n u là cơ quan trung ương thì n p vào ngân sách trung ương. Xác nh kho n ti n chi tr thư ng cho các i tư ng ư c thư ng khác không ph i là cán b , nhân viên ki m soát thu c quy n, theo quy t nh thư ng c a cơ quan x lý. 4. Cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m, thông báo cho các i tư ng ư c thư ng không ph i là cán b , nhân viên ki m soát thu c quy n qu n lý c a mình, n nh n ti n thư ng. Khi ngư i ư c thư ng n, cơ quan ch qu n làm th t c rút ti n t tài kho n TK-651 c a cơ quan mình Ngân hàng Nhà nư c tr thư ng. Vi c chi tr ti n thư ng c n làm khNn trương, k p th i, ch m nh t là 30 ngày sau khi có quy t nh thư ng c a cơ quan x lý. 5. Cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m có tài kho n t m gi ch x lý (TK-651) Ngân hàng Nhà nư c dùng vào m c ích thi hành Ngh nh s 46-H BT có trách nhi m qu n lý tài kho n ó theo úng các quy nh hi n hành có liên quan. Nghiêm c m vi c s d ng tuỳ ti n ti n ph t, ti n bán hàng t ch thu hay trưng mua và ti n thu thu ư c trong vi c x lý các v vi ph m. Cu i m i quý, cơ quan ch qu n b t gi v vi ph m ph i l p báo cáo v tình hình tài kho n t m gi ch x lý thi hành Ngh nh s 46-H BT c a mình, phân tích rõ các kho n thu (ti n ph t, ti n bán tang v t, ti n thu ) và các kho n chi (ti n thư ng, ti n thanh toán cho ch có hàng trưng mua ho c ư c tr l i hàng, các kho n ph i chuy n n p vào cơ quan ngân sách Nhà nư c, trong ó chú ý kho n chênh l ch gi a giá thanh toán ti n hàng c a cơ quan nh n hàng trưng mua và thanh toán cho ch có hàng b trưng mua) v t ng v vi ph m, g i cho cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan ch qu n c p trên.
 20. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c s qu n theo dõi, ki m tra, giám c các cơ quan h u quan trong vi c qu n lý tài kho n nói trên theo úng ch quy nh. Ph n 5: TH T C THI HÀNH 1. Thông tư này thi hành k t ngày 1 tháng 2 năm 1984. 2. i v i các v vi ph m v u cơ, buôn l u, làm hàng gi , kinh doanh trái phép, chưa ư c x lý trư c ngày 1-2-1984, cơ quan hi n ang gi quy n x lý, có nhi m v : Soát l i xem các v vi ph m ó có các y u t x lý b ng bi n pháp hành chính hay ph i chuy n cho Vi n ki m soát nhân dân truy c u hình s ; Ti p t c xúc ti n vi c x lý v vi ph m cho xong, n u v vi ph m ó là v vi ph m nh ; không t v n i u ch nh l i cơ quan x lý cho úng v i thNm quy n quy nh trong Thông tư này. 3. V vi c qu n lý tang v t thu c các v vi ph m nói trên, ơn v nào hi n ang gi tang v t ch x lý v n ti p t c gi và qu n lý s tang v t ó; tránh i u ch nh, xáo tr n cơ quan qu n lý, t m gi tang v t, t o sơ h gây t n th t tài s n. Riêng vi c gi i quy t tang v t sau khi x lý, vi c thanh toán ti n có liên quan n s tang v t ó và vi c thư ng cho nh ng ngư i có công thì thi hành theo úng hư ng d n trong Thông tư này. V hình th c x lý các v vi ph m ó, c n v n d ng các quy nh có liên quan trong thông tư này thi hành úng tinh th n Ngh nh s 46-H BT. 4. Các B có ch c năng ch o qu n lý th trư ng, căn c vào Ngh nh s 46- H BT và thông tư liên B này, ban hành văn b n hư ng d n c th và chi ti t vi c th c hi n. 5. Trong trư ng h p các B , các ngành, các a phương trư c ây ã ban hành nh ng văn b n hư ng d n thi hành Ngh nh s 46-H BT thì ngh cho rà soát l i và b sung ho c i u ch nh nh ng i m chưa phù h p v i thông tư liên b này vi c thi hành lu t pháp ư c th ng nh t trong c nư c. Ph m Th Mai Cương Phùng Văn T u ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản