Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP về việc thực hiện thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/95 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B LAO NG, THƯƠNG NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH-B Y T ******** ******** S : 11/1997/TTLT-BYT-BTC- Hà N i , ngày 19 tháng 9 năm 1997 L TBXH-BVGCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 11/1997/TTLT-BYT-BTC-L TBXH-BVGCP NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1997 C A LIÊN B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - BAN V T GIÁ CHÍNH PH S A IM TS I M C A THÔNG TƯ LIÊN B S 14/TTLB NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM1995 C A LIÊN B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 27-8-1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí và theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 62-TB ngày 9- 6-1997 c a Văn phòng Chính ph . phù h p v i tình hình hi n nay và kh năng chi tr th c t c a qu b o hi m y t , liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph s a i m t s i m c a Thông tư Liên b s 14/TTLB ngày 30-9-1995 hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí như sau: 1. o n 3, kho n 2, m c B, ph n IV - Hình th c thu m t ph n vi n phí ư c s a i như sau: gi m b t khó khăn cho ngư i b b nh n ng ph i i u tr v i chi phí th c t cao và m b o kh năng chi tr c a qu B o hi m Y t (BHYT), t ng s ti n c a 2 kho n thu: Ti n ngày giư ng b nh và ti n chi phí th c t s d ng tr c ti p cho ngư i b nh không ư c vư t quá t ng s ti n tính theo giá quy nh t i Ph n B2: "B ng giá t i a cho m t ngày i u tr n i trú" (l y giá theo t ng lo i ngày i u tr trong b ng giá này nhân v i ngày i u tr n i trú c a ngư i b nh). Trư ng h p ngư i b nh (k c ngư i có th b o hi m y t ) i u tr theo yêu c u riêng thì ph i t thanh toán y chi phí th c t cho b nh vi n. 2. M c d, ph n IV - Hình th c thu m t ph n vi n phí ư c s a i như sau: Ngư i b nh có th b o hi m y t ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán v i b nh vi n chi phí khám ch a b nh theo giá m t ph n vi n phí quy nh t i i m 1 Thông tư này cho các d ch v y t , tr nh ng b nh và trư ng h p quy nh t i i u 16, i u 17 i u l b o hi m y t . i v i m t s thu c và m t s d ch v y t k thu t cao quy nh t i ph l c ban hành kèm theo Thông tư này, ngư i b nh có th b o hi m y t ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán v i b nh vi n m t ph n chi phí theo giá m t ph n vi n phí, s còn l i
  2. ngư i b nh t thanh toán v i b nh vi n. Quy nh này chưa áp d ng i v i ngư i ư c b o hi m y t thu c di n hưu trí, m t s c và ngư i có công v i Cách m ng. 3. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u hu b . Lê Duy ng Lê Văn Tân ( ã ký) ( ã ký) Tào H u Phùng Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản