Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
417
lượt xem
45
download

Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B O HI M XÃ H I VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 11/1999/TTLT-BYT-BHXH Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH C P GI Y CH NG NH N NGH VI C CHO NGƯ I B NH THAM GIA B O HI M XÃ H I Căn c chương II, i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 và Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph ban hành i u l b o hi m xã h i i v i s quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, binh s quân i nhân dân và công an nhân dân; th ng nh t th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh cho cán b công ch c, viên ch c nhà nư c, l c lư ng vũ trang và ngư i lao ng tham gia b o hi m xã h i (BHXH) (dư i ây g i chung là ngư i lao ng) nh m b o v quy n l i chính áng c a ngư i lao ng; B Y t và B o hi m xã h i Vi t Nam th ng nh t quy nh trách nhi m c a cơ s khám, ch a b nh v vi c c p gi y ch ng nh n ngh m và t ch c BHXH thu c h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam trong vi c th c hi n ch BHXH i v i ngư i lao ng khi ngh vi c khám b nh, ch a b nh ngo i trú như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: 1. Ngư i lao ng tham gia BHXH khi m au ư c khám, ch a b nh ph i ngh vi c có h sơ theo quy nh thì ư c cơ quan BHXH gi i quy t ch tr c p m au theo qui nh c a i u l BHXH. 2. Th i gian t i a ngư i lao ng ngh m ư c hư ng tr c p m au theo úng quy nh t i i u 7 i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph . 3. Các cơ s khám, ch a b nh c a nhà nư c, cơ s khám, ch a b nh c a các l c lư ng vũ trang (g i chung là cơ s khám, ch a b nh nhà nư c); cơ s khám, ch a b nh c a t p th và tư nhân, cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài (g i chung là cơ s khám, ch a b nh tư nhân) có ký h p ng v i B o hi m Y t Vi t Nam (BHYT VN) khám ch a b nh cho ngư i có th BHYT phân công bác s , y s , lương y thu c ơn v khám b nh, ch a b nh và c p gi y ch ng nh n ngh m ư c hư ng BHXH cho ngư i lao ng tham gia BHXH. 4. Trư ng h p ngư i lao ng trong cùng m t th i gian ư c hai, ba chuyên khoa khám và cùng c p gi y ch ng nh n ngh m, thì ch ư c hư ng m t trong nh ng gi y ch ng nh n có th i gian ngh dài nh t. II. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A BÁC S , Y S , LƯƠNG Y TRONG VI C C P GI Y CH NG NH N CHO NGƯ I LAO NG CH A B NH NGO I TRÚ:
  2. 1. Trách nhi m: 1.1. Bác s , y s , lương y công tác các cơ s khám ch a b nh ư c quy n khám và c p gi y ch ng nh n ngh vi c cho ngư i b nh tham gia BHXH ph i th c hi n úng nh ng quy nh t i Quy ch b nh vi n ban hành theo quy t nh s 1895/1997/BYT- Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 1.2. Th trư ng cơ s khám, ch a b nh và th trư ng ơn v có y t cơ quan (tr m y t , tr m xá... ) óng trên a bàn t nh, thành ph l p danh sách và gi i thi u ch ký c a các bác s , y s , lương y ăng ký v i S Y t và BHXH t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Quy n h n: 2.1. Các cơ s khám ch a b nh tuy n t nh, tuy n trung ương, b nh vi n tr c thu c B , Ngành, b nh vi n quân khu, quân oàn cho ngư i b nh ngh t i a không quá 10 ngày. 2.2. Trung tâm Y t qu n, huy n, phòng khám a khoa khu v c, b nh xá các ơn v l c lư ng vũ trang, các cơ s khám, ch a b nh tư nhân ư c quy n cho ngh t i a không quá 7 ngày. Sau th i gian i u tr ngo i trú tuy n huy n và tuy n t nh theo quy nh t i i u 2.1 và 2.2 nói trên, n u ngư i b nh chưa kh i thì ph i khám l i và ti p t c cho ngh thêm, nhưng t i a không quá 10 ngày (K c th i gian ch làm xét nghi m, X quang ... xác nh b nh). 2.3. Bác s , y s , lương y công tác t i: tr m y t xã, phư ng, th tr n, ơn v cho ngh t i a không quá 5 ngày. 2.4. T ng s th i gian cho ngh ch a b nh ngo i trú nhi u nh t là 27 ngày (không k th i gian i u tr ngo i trú t i tuy n xã). H t th i h n này mà b nh v n chưa kh i thì ph i ưa vào i u tr n i trú ho c chuy n t i b nh vi n i u dư ng - Ph c h i ch c năng. 2.5. Riêng i v i các b nh truy n nhi m mà th i gian c n cách ly ã ư c xác nh rõ (như s t siêu vi trùng, cúm, t , ...) n u b nh nhân không có bi n ch ng, ư c ch a b nh ngo i trú thì các bác s , y s , lương y ư c ch ng nh n ngh ngay 1 l n t 1 n 10 ngày, tuỳ theo yêu c u cách ly c a m i lo i b nh. 2.6. Trư ng h p ngư i lao ng vì i u ki n công tác thư ng xuyên ph i phân tán, lưu ng ho c thư ng xuyên công tác t i cơ s , n u ơn v không có t ch c y t riêng thì ơn v liên h v i y t a phương ư c khám và c p gi y ngh m theo quy nh. 2.7. Y t cơ quan ư c BHYT chuy n kinh phí dành cho chăm sóc s c kho ban u ho c các i s n xu t c a công trư ng, lâm trư ng, nông trư ng vì chưa có bác s , y s ph trách thì y tá (n u ư c th trư ng ơn v u nhi m và ư c công oàn cơ s nh t trí) cũng ư c quy n c p gi y ch ng nh n ngh m cho ngư i lao ng t 1 n
  3. 3 ngày. H t th i gian này n u chưa kh i b nh thì gi i thi u ngư i b nh lên tuy n trên khám và gi i quy t. III. QUI NNH V VI C C P GI Y CH NG NH N NGH M TRONG CÁC TRƯ NG H P I CÔNG TÁC, NGH PHÉP: 1. Trư ng h p ngư i lao ng i công tác mà b m au, thì các cơ s khám, ch a b nh nơi ngư i lao ng n công tác gi i quy t như i v i ngư i lao ng có ăng ký BHYT do cơ s khám, ch a b nh ph trách. Khi i công tác nông thôn, n u b m au thì Tr m Y t xã ư c quy n ch ng nh n cho ngh t 1 n 5 ngày. 2. Trư ng h p ngư i lao ng i ngh phép v a phương khác n u ã ngh h t ngày phép mà b m thì Tr m Y t xã ư c quy n ch ng nh n cho ngh t 1 n 5 ngày. IV. QUY NNH VI C C P GI Y CH NG NH N NGH M: 1. Gi y ch ng nh n ngh m hư ng BHXH (theo m u ính kèm) do cơ quan BHXH in theo m u th ng nh t và c p cho các cơ s khám, ch a b nh nói trên bác s , y s , lương y c p cho ngư i lao ng ư c ngh vi c khám, ch a b nh và là căn c cơ quan BHXH gi i quy t tr c p m au. 2. Các gi y ch ng nh n ph i ghi b ng m c, rõ ràng, không ư c tNy xoá. 3. Gi y ch ng nh n ph i ghi toàn b b ng ti ng Vi t ( trư ng h p có tên b nh chưa d ch ư c thì phiên âm ra ti ng Vi t) t ng s ngày ngh , t ngày... n h t ngày ... b ng s . V. I U KHO N THI HÀNH: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/07/1999 và thay th Thông tư liên B s 12/LB-TT ngày 03/06/1971 c a B Y t và T ng Công oàn Vi t Nam. 2. S y t các t nh, thành ph tr c thu c TW, y t ngành, BHXH các t nh, thành ph ch o các ơn v tr c thu c th c hi n các qui nh t i thông tư này. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh t i thông tư này u bãi b . 3. S Y t và BHXH các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c ki m tra vi c th c hi n qui nh này, phát hi n và x lý nh ng trư ng h p vi ph m. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v , a phương c n ph n ánh k p th i v B Y t (V i u tr ), B o hi m xã h i Vi t Nam nghiên c u, xem xét b sung, s a i cho phù h p. T NG GIÁM Đ C KT.B TRƯ NG B Y T B O HI M XÃ H I VI T NAM TH TRƯ NG Nguy n Huy Ban Lê Ng c Tr ng
  4. Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Chính ph (V KGVX, công báo) - Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan tr c thu c Chính ph - UBND các t nh, TP, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - Cơ quan TW các oàn th - S Y t các t nh, TP , - B o hi m xã h i các t nh, TP, - Lưu B Y t (V Tr, PC, TCCB, Văn phòng) - Lưu BHXH Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản