Thông tư liên tịch số 11-YT/TC/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 11-YT/TC/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11-YT/TC/TT của Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 252-CT ngày 13/11/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ ăn của người bệnh điều trị ở các bệnh viện, trạm y tế cơ sở có giường bệnh và viện điều dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11-YT/TC/TT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-YT/TC/TT Hà N i , ngày 17 tháng 7 năm 1982 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 11-YT/TC/TT NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1982 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 252-CT NGÀY 13-11-1981 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V VI C S A I CH ĂN C A NGƯ I B NH I U TRN CÁC B NH VI N, TR M Y T CƠ S CÓ GIƯ NG B NH VÀ VI N I U DƯ NG Căn c Quy t nh s 252-CT ngày 13-11-1981 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c s a i ch ăn c a ngư i b nh i u tr các b nh vi n, tr m y t cơ s có giư ng b nh và vi n i u dư ng, liên quan B Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. M C TI N ĂN VÀ M C ÓNG GÓP C A NGƯ I B NH 1. i v i cán b , công nhân, viên ch c ang cong tác, cán b , công nhân, viên ch c và quân nhân ã v hưu, ngh vi c vì m t s c lao ng. Căn c vào tình tr ng b nh và s c kh e c a t ng ngư i b nh, các y bác sĩ i u tr ch nh ch ăn b nh lý k t h p v i b c lương như sau: i tư ng M c ăn t i b nh M c ăn M c vi n t i vi n óng góp i u c a dư ng ngư i b nh Theo Theo b c b nh lý lương a. Ngư i có m c lương chính dư i 6 9 ; 12 9 1,00 90 ng b. Ngư i có m c lương t 90 ng 9 12 ; 12 1,50 n 114 ng 15 c. Ngư i có m c lương chính t 115 12 15 ; 15 2,00 ng n dư i 160 ng 20 d. Ngư i có m c lương t 160 ng 15 20,0 20 3,00 n 180 ng
  2. e. Ngư i có m c lương chính trên 20 20 4,00 180 ng i v i nh ng b nh nhân ang i u tr t i khoa h i s c c p c u, b nh nhân sau m (ph u thu t l n) ang trong th i gian chăm sóc c bi t thì ư c ăn theo b nh lý không l thu c vào m c lương. Nh ng b nh nhân n ng khác xét th y c n thi t ph i ăn theo ch b nh lý thì ph i do trư ng khoa ( i v i b nh vi n trung ương) ho c b nh vi n trư ng ( i v i b nh vi n a phương) quy t nh. M c óng góp c a nh ng ngư i b nh này v n d a trên cơ s m c lương theo quy nh b ng trên. Cán b xã, phư ng hư ng ph c p sinh ho t phí theo Quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng ư c áp d ng m c ăn và m c óng góp như cán b , công nhân viên có m c lương dư i 90 ng bao g m: - Bí thư ng y xã, phư ng ho c bí thư chi b xã, phư ng nơi chưa có ng y. - Ch t ch, phó ch t ch y ban nhân dân xã phư ng. - y viên quân s , y viên thư ký y ban nhân dân xã phư ng. - Cán b m t tr n t qu c và cán b các oàn th qu n chúng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng. - Cán b , nhân viên chuyên môn, nghi p v c a ng y, y ban nhân dân xã, phư ng và cán b ph trách các p, b n, buôn, làng, ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng. - Cán b , nhân viên y t và cán b k thu t nghi p v ư c ào t o có trình i h c, trung c p và sơ c p chuyên nghi p n u ư c s d ng úng ngành ngh , làm vi c theo quy ch chung c a Nhà nư c xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng. Cán b xã, phư ng công tác lâu năm ã ngh vi c ư c hư ng tr c p hàng tháng b ng 60% c a m c sinh ho t phí khi ang công tác theo quy nh t i Quy t nh s 130-CP ngày 20-6-1975 c a H i ng Chính ph . Các anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, các i bi u Qu c h i ương nhi m có m c lương dư i 160 ng ho c không ph i là công nhân viên ch c ư c áp d ng m c ăn và m c óng góp th ng nh t theo quy nh i m c trong b ng trên. Thương binh, b nh binh ã v a phương, trong th i gian i u tr t i b nh vi n (k c trư ng h p ch a v t thương cũ, b nh cũ tái phát) ư c áp d ng m c ăn và m c óng góp th ng nh t theo quy nh i m a trong b ng trên. 2. i v i nhân dân và tr em. a) Nhân dân và tr em i u tr các b nh vi n áp d ng m c ăn 4 ng/ngày. N u ngư i b nh có yêu c u ăn trên m c này và t tr ph n ăn thêm thì tùy theo kh năng
  3. c a t ng a phương mà b nh vi n c g ng ph c v , ngư i b nh tr ti n ăn toàn b theo m c ăn ư c ph c v . b) Nh ng ngư i b nh sau ây ch ph i tr ti n ăn 1 ng/ ngày. - Cha, m , v , ho c ch ng li t sĩ h t tu i lao ng. - Con li t sĩ chưa n tu i lao ng ho c n tu i lao ng nhưng chưa có vi c làm, - Ngư i có công v i cách m ng. - Cha, m , v , ho c ch ng không còn s c lao ng, con chưa n tu i lao ng ho c chưa có vi c làm k t con th 3 mà công nhân viên ch c ph i nuôi dư ng, - H c sinh các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các trư ng h c ngh . c) Nh ng ngư i sau ây n u ư c chính quy n c p xã, phư ng ho c cơ quan, xí nghi p ( i v i con công nhân viên ch c Nhà nư c) xác nh n thì ư c mi n tr ti n ăn và ư c qu b o hi m xã h i c a Nhà nư c ài th (ghi vào m c 6, ti t 6 m c l c ngân sách Nhà nư c): - Ngư i tàn t t th c s có khó khăn v kinh t , - Ngư i già y u, tr m côi không nơi lương t a, - Con (hai ưa con u) chưa n tu i lao ng mà công nhân viên ch c ph i nuôi dư ng, - Nh ng ngư i m c b nh tâm th n, b nh lao, b nh phong n m i u tr trên 1 tháng, n u hoàn c nh gia ình th c s có khó khăn thì t tháng th 2 tr i ư c mi n tr ti n ăn. d) Nh ng ngư i lao ng i xây d ng vùng kinh t m i trong 3 năm u n u m au vào n m i u tr các b nh vi n ư c mi n tr ti n ăn theo Quy t nh s 95-CP ngày 27-3-1980 và Quy t nh s 254-CP ngày 16-6-1981 c a H i ng Chính ph . II. T CH C TH C HI N 1. Trong khi th c hi n vi c nuôi dư ng ngư i b nh theo ch b nh lý, i v i trư ng h p ngư i b nh n ng, b nh vi n c n thay i món ăn cho thích h p b o m tiêu chuNn ư c hư ng, n u ăn không h t tiêu chuNn ho c vì b nh quá n ng không ăn ư c ho c ngư i b nh m i m chưa có ch nh ăn, b nh vi n không ư c tr l i tiêu chuNn b ng ti n hay b ng hi n v t cho ngư i b nh. 2. b o m vi c nuôi dư ng ngư i b nh n m i u tr t i các cơ s ch a b nh và i u dư ng theo các m c ăn nói trên, cơ quan n i thương c n b o m cung c p hàng hóa tiêu chuNn và phNm ch t t t theo nh lư ng cho các lo i b nh, giư ng i u dư ng như ã quy nh t i Thông tư s 20-TT/LB ngày 18-8-1981 c a liên B Y t - N i thương và Công văn s 142-NT/CS ngày 15-1-1982 c a B N i thương.
  4. Riêng v lương th c, ngư i b nh ăn t i nhà ăn c a b nh vi n và vi n i u dư ng u ph i n p tem lương th c. Trư ng h p không có tem lương th c thì n p b ng hi n v t theo t l gi a g o và màu do Nhà nư c quy nh ho c n p ti n chênh l ch mua lương th c theo giá ch o bán l c a Nhà nư c ho c theo giá th trư ng t do c a t ng nơi. 3. Ngư i a phương này khi m au n m i u tr b nh vi n thu c a phương khác ho c b nh vi n trung ương thì kho n tr c p ti n ăn hàng ngày c a ngư i b nh do ngân sách nơi nh n b nh nhân ài th , không ph i thanh toán qua l i gi a ngân sách trung ương v i ngân sách a phương ho c không ph i thanh toán gi a ngân sách a phương này v i ngân sách a phương khác. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày 15 tháng 7 năm 1982, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong khi thi hành, n u g p khó khăn và vư ng m c, ngh các a phương ph n nh cho liên b nghiên c u gi i quy t. Nguy n Duy Cương Tr n Tiêu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản