Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BYT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BYT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BYT-BGDĐT về việc phối hợp triển khai công tác tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học do Bộ Y tế - Bộ Giáo duc và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BYT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 12/2001/TTLT-BYT- Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2001 BGD T THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 12/2001/TTLT/BYT-BGD T NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C PH I H P TRI N KHAI CÔNG TÁC TIÊM CH NG M R NG T I CÁC CƠ S GIÁO D C M M NON VÀ TI U H C Th c hi n Ngh quy t s 90/CP ngày 21/8/1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và Quy t nh s 71 ngày 4/05/2001 c a Th tư ng Chính ph v các chương trình, m c tiêu qu c gia giai o n 2001 - 2005, trong ó có chương trình tiêm ch ng m r ng. phát huy nh ng thành qu tiêm ch ng m r ng ã t ư c trong giai o n 1995 - 2000 và ph n u t ư c các m c tiêu c a Chương trình tiêm ch ng m r ng giai o n 2001 - 2005, m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng là ph i xã h i hoá công tác tiêm ch ng m r ng nh m tăng cư ng s ph i h p và tham gia tích c c c a các B , ngành, oàn th xã h i, s hư ng ng c a các b c cha m h c sinh. B Y t , B Giáo d c và ào t o hư ng d n vi c ph i h p tri n khai công tác tiêm ch ng m r ng t i các cơ s giáo d c m m non và ti u h c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. M c tiêu chung Trong giai o n 2001 - 2005 là t t c tr em trong tu i ư c tiêm ch ng y văcxin; duy trì thành qu thanh toán b i li t; gi m t l m c/ch t nh ng b nh thu c chương trình tiêm ch ng m r ng; ti n t i lo i tr b nh s i vào năm 2010. M c tiêu c th : - Không b i li t quay tr l i, - 100% các huy n m b o tiêu chuNn lo i tr u n ván sơ sinh, c nư c gi m t l u n ván sơ sinh xu ng còn 0,14/100.000 dân. - t trên 90% tr dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y 7 lo i v c xin (lao, ho gà, b ch h u, u n ván, b i li t, s i, viêm gan B), - Gi m t l m c s i dư i 5/100.000 dân,
  2. - Gi m t l m c b ch h u xu ng dư i 0,05/100.000 dân, - Gi m t l m c ho gà xu ng dư i 0,5/100.000 dân, - t trên 80% s i tư ng ư c tiêm v c xin thương hàn, t , viêm não t i nh ng vùng tri n khai theo quy nh c a Chương trình tiêm ch ng m r ng. 2. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh vi c ph i h p tri n khai công tác tiêm ch ng m r ng t i các trư ng m u giáo, m m non và ti u h c cơ s . 3. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng v i các V , C c giúp B trư ng B Y t , B Giáo d c và ào t o th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c ư c Chính ph phân công, S Y t , S Giáo d c và ào t o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm y t , Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n, th xã, Tr m Y t xã, phư ng, th tr n và Hi u trư ng các cơ s giáo d c m m non và ti u h c. II. N I DUNG PH I H P TRI N KHAI CÔNG TÁC TIÊM CH NG M R NG T I CÁC TRƯ NG M U GIÁO, M M NON VÀ TI U H C CƠ S : 1. D ch v tiêm ch ng thư ng xuyên. 1.1. T ch c tiêm mi n phí 6 lo i văcxin cơ b n: Lao, B ch h u, Ho gà, U n ván, B i li t, S i cho toàn b tr em dư i 1 tu i. 1.2. T ch c tiêm mi n phí 4 văcxin m i trong Chương trình tiêm ch ng m r ng là Viêm gan B cho toàn b tr em dư i 1 tu i, Viêm não Nh t B n B cho toàn b tr em t 1 n 5 tu i, T cho toàn b tr em t 2 n 5 tu i, Thương hàn cho toàn b tr em t 3 n 5 tu i t i nh ng vùng ư c tri n khai theo quy nh c a Chương trình Tiêm ch ng m r ng. 2. T ch c tiêm ch ng trong chi n d ch: 2.1. T ch c chi n d ch u ng mi n phí văcxin phòng B i li t cho tr dư i 5 tu i t i nh ng vùng ư c tri n khai theo quy nh c a chương trình Tiêm ch ng m r ng. 2.2. T ch c chi n d ch tiêm mi n phí văcxin phòng S i mũi 2 cho tr t 9 tháng n 10 tu i. III. TRÁCH NHI M PH I H P TRI N KHAI CÔNG TÁC TIÊM CH NG M R NG T I CÁC CƠ S GIÁO D C M M NON VÀ TI U H C: 1. Ngành Y t có trách nhi m ch ng ph i h p v i ngành Giáo d c và ào t o trong các công vi c sau: 1.1. T ch c tiêm ch ng m r ng cho h c sinh t i các cơ s giáo d c m m non và ti u h c trong chi n d ch, cũng như thư ng xuyên.
  3. 1.2. Cung c p các tài li u tuyên truy n, gi ng viên h tr ngành Giáo d c và ào t o t ch c các l p t p hu n cho i ngũ cán b , giáo viên ch ch t c a ngành. 1.3. H tr 1 ph n kinh phí ngành Giáo d c và ào t o t ch c các l p t p hu n. 1.4. Cung c p y phi u tiêm ch ng cho tr em t i các trư ng m u giáo, m m non và ti u h c cơ s . 1.5. T o i u ki n v phương ti n i l i, kinh phí cán b ngành giáo d c i ki m tra, giám sát và ch o trong chi n d ch tiêm ch ng m r ng. 2. Ngành Giáo d c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i ngành Y t trong các công vi c sau: 2.1. T ch c các l p t p hu n quán tri t ý nghĩa c a công tác tiêm ch ng m r ng, c bi t là công tác lo i tr b nh s i cho i ngũ cán b , giáo viên trong toàn ngành. 2.2. T ch c tuyên truy n, giáo d c, v n ng và tri n khai chi n d ch tiêm ch ng văcxin s i mũi 2 cho hơn 20 tri u tr em t 9 tháng n 10 tu i, không sót i tư ng tiêm ch ng, m b o ch t lư ng d ch v tiêm ch ng và an toàn cho các em trong quá trình tiêm ch ng. 2.3. T ch c theo dõi tình tr ng s c kho , s tiêm ch ng y c a tr em trư c khi n trư ng và trong quá trình h c t p t i trư ng. 2.4. Ch o cho giáo viên, h c sinh toàn qu c tình nguy n tham gia chi n d ch tiêm ch ng m r ng như c ng, v n ng, tham gia vào các bàn tiêm ch ng và các ho t ng khác có liên quan. 2.5. T ch c ki m tra, giám sát cùng ngành y t trong su t quá trình tri n khai chi n d ch tiêm ch ng m r ng trong toàn qu c. IV. T CH C TH C HI N: 1. B trư ng B Y t giao cho V Y t d phòng, Chương trình Tiêm ch ng m r ng (Vi n V sinh D ch t Trung ương), B trư ng B Giáo d c và ào t o giao cho V Giáo d c m m non, V Ti u h c giúp B trư ng 2 B ph i h p xây d ng k ho ch tri n khai, ch o, ki m tra, giám sát và báo cáo vi c th c hi n Thông tư này. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì và giao cho Giám c S Y t , Giám c S Giáo d c và ào t o t ch c th c hi n các n i dung c a Thông tư này và báo cáo Liên t ch: B Y t , B Giáo d c và ào t o. V. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v , a phương ph n nh k p th i v B Y t , B Giáo d c và ào t o xem xét và s a i, b sung cho phù h p.
  4. Lê Ng c Tr ng Lê Vũ Hùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản