Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn mức giá và nội dung mức chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2004/TTLT-BTC-BYT Hà N i , ngày 25 tháng 2 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T S 12/2004/TTLT-BTC-BYT NGÀY 25/02/2004 HƯ NG D N M C GIÁ VÀ N I DUNG CHI CHO M T ƠN VN MÁU T TIÊU CHU N Căn c Quy t nh s 43/2000/Q -TTg ngày 07/4/2000 c a Th tư ng v vi c v n ng và khuy n khích nhân dân hi n máu tình nguy n; Căn c Quy t nh s 198/2001/Q -TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình An toàn truy n máu; Liên t ch B Tài chính và B Y t hư ng d n m c giá và n i dung chi cho m t ơn v máu t tiêu chu n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư liên t ch này là các cơ s y t công l p có ch c năng thu gom, sàng l c, lưu tr máu; Ban v n ng hi n máu nhân o và ngư i hi n máu. 2. M t ơn v máu t tiêu chuNn quy nh có kh i lư ng 250 ml máu toàn ph n ư c l y và b o qu n trong túi ch t d o ch a máu có s n ch t ch ng ông CPD-A1 sau khi ã ư c làm toàn b các xét nghi m sàng l c c n thi t m b o an toàn truy n máu theo quy nh. II. QUY NNH C TH 1. Giá tính cho kh i lư ng máu t tiêu chuNn ư c quy nh: - 260.000 ng tính cho m t ơn v máu chuNn có kh i lư ng 250 ml. - 320.000 ng tính cho kh i lư ng máu 350 ml (tương ương 1,4 ơn v máu chuNn). - 380.000 ng tính cho kh i lư ng máu 450 ml (tương ương 1,8 ơn v máu chuNn). M c giá trên ây là cơ s thanh toán v i ngư i b nh và các cơ s khám, ch a b nh có nhu c u s d ng máu. M c giá này không áp d ng i v i các thành phNm máu (h ng c u, b ch c u, kh i ti u c u) và các ch phNm máu khác. 2. N i dung và m c chi thu gom, sàng l c m t ơn v máu t tiêu chuNn:
  2. 2.1. Chi b i dư ng tr c ti p cho ngư i hi n máu chuyên nghi p: - 140.000 ng tính cho m t ơn v máu có kh i lư ng 250 ml. - 200.000 ng tính cho kh i lư ng máu 350 ml. - 260.000 ng tính cho kh i lư ng máu 450 ml. 2.2. Chi quà t ng b ng hi n v t nh m ng viên khuy n khích, b i dư ng s c kh e i v i ngư i hi n máu tình nguy n: M c chi t i a là 50.000 ng/ngư i. Căn c vào tình hình th c t , cơ s y t thu gom, sàng l c và lưu tr máu k t h p v i Ban v n ng hi n máu nhân o quy t nh hi n v t làm quà t ng. 2.3. Chi h tr chi phí i l i i v i ngư i hi n máu tình nguy n: M c chi 20.000 ng/ngư i. Các cơ s y t thu gom, sàng l c và lưu tr máu có trách nhi m chi tr c ti p kho n chi này cho ngư i hi n máu tình nguy n giúp h thu n l i i n các i m hi n máu tình nguy n. 2.4. Chi ph c v ăn u ng nh t i ch cho ngư i hi n máu: M c chi 10.000 ng/ngư i. Các cơ s th c hi n l y máu t ch c chu áo, công khai ngư i hi n máu ư c ăn u ng t i ch trư c và sau khi hi n máu. 2.5. Chi phí phương ti n, d ng c l y máu, túi ch a máu b ng ch t d o, dây truy n máu. 2.6. Chi phí khám lâm sàng, làm các xét nghi m thông thư ng và xét nghi m sàng l c b nh nhi m trùng c n thi t m b o m t ơn v máu t tiêu chuNn quy nh. Riêng chi phí cho xét nghi m HIV ã ư c Nhà nư c c p kinh phí thông qua D án phòng ch ng HIV/AIDS nên không tính chi phí cho xét nghi m này. 2.7. Bù chi phí do ph i h y nh ng ơn v máu không t tiêu chuNn (máu b nhi m các b nh lây lan qua ư ng truy n máu ho c do l y máu không s lư ng nên th a ch t ch ng ông và không s d ng ư c). 2.8. Chi h tr công tác t ch c tư v n cho ngư i hi n máu tình nguy n t i các cơ s y t công l p ư c giao nhi m v thu gom, sàng l c máu. 2.9. Chi phí in Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n (B Y t quy nh vi c c p, s d ng và qu n lý Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n). 2.10. Chi cho công tác tuyên truy n, v n ng, t ch c ngày hi n máu tình nguy n, chi sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m c a công tác tuyên truy n v n ng hi n máu tình nguy n v i m c t i a là 30.000 ng/1 ơn v máu thu gom ư c c a i tư ng hi n máu tình nguy n (tính chung cho kh i lư ng máu 250 ml, 350 ml, 450 ml). Kho n
  3. kinh phí này ư c chuy n cho Ban v n ng hi n máu nhân o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua h p ng trách nhi m gi a các cơ s y t có ch c năng thu gom, sàng l c máu v i Ban v n ng hi n máu nhân o qu n lý, s d ng và quy t toán theo úng quy nh hi n hành. 3. S ti n chênh l ch gi a giá m t ơn v máu t tiêu chuNn (quy nh t i i m 1) v i m c chi phí th c t cho vi c thu gom, sàng l c m t ơn v máu t tiêu chuNn (quy nh t i i m 2) trên ây ư c l i cho các cơ s y t thu gom và s d ng máu qu n lý và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i hi n máu tình nguy n trong trư ng h p ph i truy n máu t i các cơ s y t công l p, ư c mi n tr ti n máu t i a b ng s lư ng máu ã hi n theo Gi y ch ng nh n hi n máu tình nguy n. 5. Công tác qu n lý: 5.1. B Y t , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o Ban v n ng hi n máu tình nguy n ph i h p v i các cơ s y t có ch c năng thu gom, sàng l c máu tri n khai th c hi n có hi u qu công tác v n ng hi n máu tình nguy n trên a bàn t k t qu t t theo Quy t nh s 43/2000/Q -TTg ngày 07/4/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c v n ng và khuy n khích nhân dân hi n máu tình nguy n. 5.2. Các cơ s y t có ch c năng thu gom, sàng l c và lưu tr máu ph i m s sách theo dõi tình hình thu gom, sàng l c máu và th c hi n qu n lý, s d ng kinh phí thu gom, sàng l c, lưu tr máu theo quy nh c a pháp lu t III. T CH C TH C HI N Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001, Thông tư s 01/2003/TT- BYT ngày 12/3/2003 c a B Y t v m c chi phí cho m t ơn v máu t tiêu chuNn. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v liên B s a i và b sung cho phù h p. Huỳnh Th Nhân Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản