Thông tư liên tịch số 13-TT/LB-YT-TN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 13-TT/LB-YT-TN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 13-TT/LB-YT-TN về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh do Bộ Thương nghiệp - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 113-CT ngày 9-5-89 về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh và Chỉ thị 131-CT ngày 3-5-90 về việc tiếp tục đổi mới C/S và cơ chế quản lý hoạt động XNK...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 13-TT/LB-YT-TN

  1. B THƯƠNG NGHI P-B Y C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-TT/LB-YT-TN Hà N i , ngày 17 tháng 12 năm 1990 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - THƯƠNG NGHI P S 13-TT/LB-YT-TN NGÀY 17-12-1990 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 113-CT NGÀY 9-5-1989 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V QU N LÝ TH NG NH T XU T, NH P KH U THU C - NGUYÊN LI U LÀM THU C CH A CHO NGƯ I B NH VÀ CH THN S 131-CT NGÀY 3-5-1990 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V VI C TI P T C I M I CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CH QU N LÝ HO T NG XU T, NH P KH U Thu c và nguyên li u làm thu c ch a cho ngư i b nh (sau ây g i t t là Thu c - nguyên li u) là lo i hàng hoá c bi t, n u không ư c qu n lý ch t ch v m i m t s gây tác h i l n n s c kho và n tính m ng con ngư i. Thi hành Lu t b o v s c kho nhân dân (chương VI i u 38) ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. Căn c Quy t nh 113-CT ngày 9-5-1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c qu n lý th ng nh t xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u và Ch th s 131-CT ngày 3- 5-1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ti p t c i m i chính sách và cơ ch qu n lý ho t ng xu t nh p khNu. Liên B Y t - Thương nghi p hư ng d n c th th c hi n như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1. M i lo i Thu c - nguyên li u (Tân dư c, Cao ơn hoàn tán, ...) nh p khNu vào Vi t Nam u ph i ch u s qu n lý th ng nh t c a B Y t m b o ch t lư ng, an toàn cho ngư i s d ng và th c hi n m t ư ng l i qu c gia v thu c (b o h s n xu t trong nư c, chính sách dùng thu c ...) thông qua vi c ban hành danh m c và xét duy t m i ơn hàng xin nh p khNu Thu c - nguyên li u. 2. Ch có các ơn v chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u ư c B Y t ch p thu n m i ư c xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u thư ng xuyên . 3. Khuy n khích các ơn v th c hi n liên doanh v i nư c ngoài b t kỳ quy mô nào s n xu t thu c (nh t là t dư c li u trong nư c) sau khi ã ư c B Y t cho phép v m t chuyên môn nh m áp ng nhu c u n i a và xu t khNu. 4. Vi c xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý xu t nh p khNu.
  2. II. DANH M C THU C - NGUYÊN LI U NH P KH U. 1. Thu c - nguyên li u nh p khNu vào C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c th c hi n theo 3 nhóm Danh m c sau ây: a) Nhóm 1: Là nh ng Thu c - nguyên li u c m nh p vào nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam . Trong trư ng h p c bi t c n ph i nh p khNu cho nhu c u c a Nhà nư c, B Y t s quy t nh m t hàng s lư ng, quy cách và ch nh ơn v chuyên doanh xu t khNu Thu c - nguyên li u th c hi n. Trình t và th t c nh p khNu theo úng các quy nh hi n hành. b) Nhóm 2: Nhóm Thu c - nguyên li u ư c ưu tiên nh p khNu vào Vi t Nam. C th là: - Nhóm Thu c t i c n thi t. - Nhóm Thu c thi t y u. Ban hành theo quy t nh B Y t s 548-BYT/Q ngày 16-9-1989. c) Nhóm 3: Nhóm Thu c - nguyên li u thông thư ng khác ư c nh p khNu vào C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. B Y t t ng th i kỳ s xét duy t và ban hành b sung Danh m c Thu c - nguyên li u thu c các nhóm trên . 2. V Dư c - Trang thi t b y t ư c B Y t giao trách nhi m xét duy t toàn b ơn hàng xin nh p khNu Thu c - nguyên li u (mua, bán, vi n tr ) c a các ơn v trong nư c. 3. M i lo i Thu c - nguyên li u nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam u ph i ư c B Y t (V Dư c - Trang thi t b ) xét duy t và c p s ăng ký (theo quy ch ăng ký thu c nư c ngoài nh p vào Vi t Nam do B Y t ban hành t i Quy t nh s 249- BYT-Q ngày 15-5-1989). 4. Sau khi nh p khNu vào C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, vi c s n xu t gia công, kinh doanh, t n tr qu n lý ch t lư ng và s d ng các lo i thu c, nguyên li u u ph i theo úng các quy nh hi n hành c a B Y t . III. V ƠN VN CHUYÊN DOANH XU T, NH P KH U THU C - NGUYÊN LI U TRONG NƯ C. 1. Nh ng ơn v chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u, ngoài nh ng i u ki n chung theo quy nh c a B Thương nghi p i v i m t ơn v kinh doanh xu t nh p (quy t nh s 725-TN/XNK ngày 28-9-1990) còn ph i áp ng nh ng i u ki n sau ây:
  3. a) ang ư c B Y t cho phép s n xu t ho c kinh doanh Thu c - nguyên li u b t k ơn v có thu c Trung ương hay a phương tr c ti p qu n lý. B Yt c bi t ưu tiên cho các ơn v s n xu t c dư c t dư c li u, ch bi n dư c li u có giá tr xu t khNu cao và các ơn v liên doanh v i nư c ngoài nh m s n xu t thu c s d ng trong nư c và xu t khNu. b) Có i ngũ dư c sĩ trình i h c, có kinh nghi m, am hi u sâu v chuyên môn, n m v ng pháp lu t v xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u. c) Có tài li u chuyên môn và phương ti n ti p nh n t n tr Thu c - nguyên li u nh p khNu c a ơn v mình. d) Ch p hành y các quy ch qu n lý v thu c B Y t . ơn v chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u ph i g i h sơ ( ơn, i u l ho t ng) v B Y t . Sau khi xem xét, B Y t (V Dư c - Trang thi t b ) s có ý ki n b ng văn b n B Thương nghi p xét c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u tr c ti p, thư ng xuyên. 2. ơn v chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u có th kinh doanh nh ng ngành hàng khác (n u xét th y c n thi t h tr cho ho t ng xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u c a mình). Trong trư ng h p ó, ơn v chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u ph i có văn b n ngh v i B Y t . Sau khi ư c B Y t ch p thu n ơn v ph i ăng ký kinh doanh và óng l phí ngành hàng ăng ký theo quy nh c a B Thương nghi p. 3. Các ơn v ư c phép xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u (thư ng xuyên) trong ho t ng kinh doanh c a mình không ư c làm nh hư ng n ho t ng c a các ơn v khác ang có ch c năng s n xu t, kinh doanh thu c, góp ph n m b o n nh th trư ng thu c trong nư c, ph c v t t công tác chăm s c kho nhân dân . 4. B Y t có quy n thanh tra các ơn v ư c phép xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u và x lý theo quy ch c a ngành. Trong trư ng h p xét th y có s vi ph m nghiêm tr ng và ho c không áp ng các i u ki n ã quy nh, B Y t s ki n ngh B Thương nghi p thu h i gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u c a ơn v ó. IV. V VI C DUY T ƠN HÀNG, ĂNG KÝ K HO CH XU T, NH P KH U THU C - NGUYÊN LI U, C P GI Y PHÉP CHUY N HÀNG. 1. B Y t duy t k ho ch xu t nh p khNu (năm, quý) c a các ơn v chuyên doanh xu t, nh p khNu Thu c - nguyên li u trư c khi chuy n sang B Thương nghi p xác nh n " ã ăng ký". Th i h n thông qua k ho ch năm ch m nh t là 15-10 t i B Y t và xác nh n " ã ăng ký" ch m nh t là ngày 31-10 t i B Thương nghi p. 2. B Y t xét duy t toàn b ơn hàng nh p khNu ngoài k ho ch ã ăng ký c a các ơn v ư c phép xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u thư ng xuyên cũng như ơn hàng xin vi n tr . B Thương nghi p ch gi i quy t th t c c p gi y phép nh p khNu sau khi ơn hàng c th ã ư c B Y t duy t
  4. 3. i v i m t s Thu c - nguyên li u quý hi m c n ư c ư c b o qu n trong i u ki n c bi t. B Y t th ng nh t v i T ng c c H i quan làm th t c ti p nh n hàng ngay t phương ti n v n t i ưa v kho b o qu n theo ch áp t i, niêm phong c a H i quan và s hoàn thành th t c H i quan t i kho c a B Y t . 4. Trong trư ng h p do nhu c u phòng ch a b nh khNn c p, t xu t (kh c ph c d ch b nh, c p c u, Thu c - nguyên li u ph i b o qu n trong trư ng h p c bi t...) B Y t có thông báo khNn c p v i B Thương nghi p v vi c nh p khNu Thu c - nguyên li u thu c b t kỳ nhóm nào, k c ngoài Danh m c thu c k ho ch ã ăng ký t i B Thương nghi p và ch nh t ch c chuyên doanh xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u th c hi n. Nh n ư c thông báo nói trên c a B Y t , B thương nghi p s c p gi y phép khNn c p nh ng chuy n hàng ó ư c nh p khNu k p th i, an toàn. 5. V Dư c - Trang thi t b ư c B Y t giao trách nhi m t p trung xét duy t m i ơn hàng nh p khNu thu c c a các ơn v t ch c trong nư c. 6. Ch báo cáo và s lý các vi ph m: a) Ch báo cáo: Các ơn v báo cáo tình hình th c hi n k ho ch xu t nh p khNu hàng tháng theo m u quy nh t i công văn s 1819-TN/XNK ngày 25-7-1990 c a B Thương nghi p. (Báo cáo trên g i v V xu t nh p khNu B Thương nghi p 1 b n, V Dư c - Trang thi t b B Y t 1 b n). (Ngoài ra n m ư c l c lư ng thu c, B Y t yêu c u các ơn v có báo cáo riêng). b) X lý các trư ng h p vi ph m: M i trư ng h p vi ph m các quy nh qu n lý xu t nh p khNu Thu c - nguyên li u u b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Thông tư này có hi u l c t ngày ký và thay th Thông tư Liên B Y t - Kinh t i ngo i s 17-TT/LB-YT-KT N ngày 10-8-1989. Nguy n Văn àn T C ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản