Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-TCCP-LĐTBXH-TC-TD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-TCCP-LĐTBXH-TC-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-TCCP-LĐTBXH-TC-TD về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Uỷ ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-TCCP-LĐTBXH-TC-TD

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH -B LAO NG THƯƠNG NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH-U BAN TH D C TH ******** THAO ******** S : 14/1998/TTLT-TCCP-L TBXH- Hà N i , ngày 30 tháng 12 năm 1998 TC-TD THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH , B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, B TÀI CHÍNH, U BAN TH D C TH THAO S 14/1998/TTLT- BTCCP-BL TBXH-BTC-UBTDTT, NGÀY 30-12-1998 HƯ NG D N TH C HI N M T S CH IV IV N NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN TH THAO Căn c Quy t nh s 49/1998/Q -TTg ngày 28/2/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i v n d ng viên, hu n luy n viên th thao. Căn c Quy t nh s 240/1998/Q -TTg ngày 9/12/1998 c a Th tư ng chính ph v s a i, b sung Quy t nh s 49/1998/Q -TTg ngày 28/2/1998 c a Th tư ng Chính ph . Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Lao ng -Thương binh và Xã h i, B tài chính, U ban Th d c Th thao hư ng d n th c hi n m t s ch iv iv n ng viên, hu n luy n viên th thao như sau: I- CH TI N CÔNG 1. i tư ng áp d ng: a) V n ng viên i tuy n c p qu c gia, i tuy n c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c p B , nghành Trung ương, không hư ng lương (k c v n ng viên ang hư ng lương do các cơ quan, ơn v tr lương nhưng trong th i gian t p trung hu n luy n và thi u ti n lương quy ra lương ngày th p hơn m c ti n công ngày quy nh t i Quy t nh s 49/1998/Q -TTg). b) V n ng viên i tuy n tr , năng khi u các c p qu c gia, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương. Vi c qu n lý v n ng viên, hu n luy n viên c p nào do c p y l p h sơ qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý v n ng viên và hu n luy n viên hi n hành. 2. M c ti n công:
  2. 2.1- V n ng viên trong th i gian t p trung, t p luy n và thi u theo quy t nh tri u t p c a cơ quan có thNm quy n ư c hư ng các m c ti n công theo ngày như sau: a) V n ng viên i tuy n c p qu c gia ư c hư ng m c 25.000 /ngày. b) V n ng viên i tuy n tr , năng khi u c p qu c gia, v n ng viên i tuy n c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương ư c hư ng m c 20.000 /ngày. c) V n ng viên i tuy n tr c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương m c 10.000 /ngày. d) V n ng viên i tuy n năng khi u t p trung c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương m c 7.000 /ngày. 2.2- Nh ng v n ng viên ư c cơ quan, ơn v tr lương trong th i gian t p trung t p luy n, thi u nhưng m c ti n lương th p hơn m c ti n công tương ng nêu trên thì ư c bù chênh l ch cho b ng m c ti n công như quy nh t i i m 2.1 m c I c a Thông tư này (m c ti n lương ngày c a v n ng viên ư c hư ng lương ư c tính theo quy nh t i kho n 1, i u 5 Ngh nh s 197/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i m c a B lu t lao ng v ti n lương). Ví d : V n ng viên Nguy n Văn C là công nhân thu c doanh nghi p Nhà nư c, có m c lương 360.000 /tháng, quy ra ti n lương ngày (360.000 : 26 ngày = 13.800 /ngày) có quy t nh tri u t p c a S Th d c Th thao n t p trung, t p luy n và thi u trong i tuy n t nh, thì hàng ngày v n ng viên ó ư c bù ti n công là: 20.000 - 13.800 = 6.200 /ngày. Kho n bù chênh l ch không ư c dùng tính các ch b o hi m y t , b o hi m xã h i. II- CH B O HI M XÃ H I i tư ng áp d ng: i v i v n ng viên không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c quy nh t i Nghi nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph và Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph . Trong th i gian v n ng viên t p trung, t p luy n, thi u n u b m au, tai n n ho c ch t ư c hư ng các quy n l i sau: 1- Ch : a) ư c hư ng tr c p m au b ng 75% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày ngh m (ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá dân s ). b) N u b tai n n thì ư c hư ng ti n tr c p b ng 100% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày i u tr t i cơ s y t và không ph i tr các kho n chi phí y t t khi sơ c u, c p c u cho n khi i u tr thương t t n nh. Sau khi i u tr n nh ư c gi i thi u i giám nh y khoa, n u m t kh năng lao ng:
  3. + T 5% n 30% ư c hư ng 12 tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do nhà nư c quy nh. + T 31% tr lên, thì c 1% tăng thêm dư c c ng thêm 1/2 (n a) tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh. Ví d : Ông Nguy n Văn A là vân ng viên i tuy n qu c gia trong khi t p luyên thi u b tai n n. ư c sơ c u, c p c u và i u tr t i cơ s y t trong th i gian 30 ngày. Sau khi i u tr n nh ư c gi i thi u i giám nh y khoa, b suy gi m 35% kh năng lao ng. V n ng viên ư c hư ng tr c p như sau: - Không ph i tr ti n cho cơ s y t sơ c u, c p c u và vi n phí trong nh ng ngày i u tr . - ư c hư ng tr c p 100% ti n công hi n hư ng: 25.000 /ngày x 30 ngày =750.000 - Tr c p 1 l n khi gi m kh năng lao ng: Suy gi m 30% u tính b ng 12 tháng lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh. 144.000 x 12 = 1.728.000 T 31% n 35% thì tăng thêm 5%; 144.000 x 1/2 x5 =360.000 T ng c ng là: 1.728.000 + 360.000 = 2.088.000 . c) Trư ng hơp v n ng viên ch t thì: - Thân nhân lo mai táng thì ư c nh n ti n mai táng phí b ng 8 tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do nhà nư c quy nh. - Thân nhân ngư i ch t ư c tr c p 1 l n b ng 5 tháng lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh. 2- i v i v n ng viên trong i tuy n các c p là cán b , công ch c, công nhân ang hư ng lương ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. III. CH KHI THÔI LÀM V N NG VIÊN 1. i tư ng áp d ng: V n ng viên không hư ng lương, khi thôi làm v n ng viên ư c tr c p như sau:
  4. 2. Ch tr c p 1 l n: Khi thôi làm v n ng viên ư c hư ng tr c p 1 l n, c m i năm làm v n ng viên t p trung (tính c ng d n) ư c hư ng 1 tháng (26 ngày/tháng) ti n công trư c khi thôi vi c, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n công (m c ti n công tháng trư c khi thôi làm v n ng viên làm cơ s tính tr c p ư c xác nh b ng m c ti n công ngày g n nh t trư c khi thôi làm v n ng viên nhân (x) v i 26 ngày). Cách tính c ng d n th i gian làm v n ng viên (k c th i gian làm v n ng viên c p t nh, B , ngành và c p qu c gia), n u có tháng l thì c t 3 tháng tr lên n 6 tháng ư c tính 1/2 năm, t 7 tháng tr lên ư c tính tròn 1 năm. Ví d : V n ng viên Nguy n Văn C không ph i là cán b , công ch c, công nhân, có th i gian ư c cơ quan có thNm quy n tri u t p t p trung t p luy n thi u như sau: i tuy n t nh 7 năm (m i năm ư c tri u t p 4 tháng; i tuy n qu c gia 2 năm 3 tháng liên t c; và i tuy n B 1 năm 2 tháng liên t c. Khi thôi làm v n ng viên ư c hư ng tr c p m t l n). - Th i gian ư c hư ng tr c p 1 l n: 4 x 7 tháng + 27 tháng + 14 tháng = 69 tháng. (năm năm chín tháng) tính tròn 6 năm - ư c hư ng tr c p 6 tháng ti n công: 20.000 x 26 ngày x 6 tháng = 3.120.000 (Ba tri u m t trăm hai mươi ngàn ng) IV- CH TI N THƯ NG 1. i tư ng áp d ng g m: V n ng viên, hu n luy n viên l p thành tích các cu c thi u qu c t và vô ch qu c gia. 2. M c thư ng: 2.1- iv iv n ng viên 2.1.1. L p thành tích t i các cu c thi u qu c t a) V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u qu c t ư c thư ng theo các m c sau: .V: 1000 TT Thành tích HCV HCB HC Phá k l c các cu c Tên cu c thi thi
  5. 1 i h i th thao ông Nam Á 15.000 10.000 7.000 ư c c ng thêm 5.000 (SEAGames); gi i vô ch ông Nam á t ng môn 2 i h i th thao Châu Á (Asiad); 25.000 20.000 15.000 gi i vô ch Châu Á t ng môn 3 Vô ch th gi i t ng môn 30.000 25.000 20.000 V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u c a gi i vô ch tr qu c t ( ông Nam Á, Châu Á và th gi i) ư c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i ti t a i m 2.1.1 m c 2 ph n này. 2.1.2. T i các cu c thi u vô ch qu c gia: a) V n ng viên l p thành thích t i các cu c thi u vô ch qu c gia ho c i h i th d c th thao toàn qu c ư c thư ng như sau: - Huy chương vàng: không quá 3 tri u ng - Huy chương b c: không quá 2 tri u ng - Huy chương ng: không quá 1 tri u ng M c thư ng c th cho t ng huy chương s do U ban Th d c Th thao quy nh cho t ng gi i vô ch. b) V n ng viên phá k l c qu c gia c a cu c thi ư c thư ng 1 tri u ng; v n ng viên t huy chương, ng th i phá k l c qu c gia c a cu c thi ngoài m c ti n thư ng cho t ng huy chương còn ư c thư ng thêm 1 tri u ng. c) V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u vô ch gi i tr qu c gia ư c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i ti t a, b i m 2.1.2 m c 2 ph n này. 2.2. i v i hu n luy n viên: Nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên (hu n luy n viên i tuy n và hu n luy n viên cơ s ) l p thành tích trong các cu c thi u ư c thư ng chung m t m c thư ng như v n ng viên. T l phân chia ti n thư ng gi a các hu n luy n viên ư c th c hi n theo nguyên t c: hu n luy n viên i tuy n ư c 60%, hu n luy n viên cơ s ư c 40% m c thư ng theo Quy t nh 49/1998/Q -TTg và giao cho U ban Th d c Th thao hư ng d n th c hi n. 2.3. i v i các môn th thao t p th (là nh ng môn có t 2 v n ng viên tr lên thi u giành 1 huy chương) s lư ng v n ng viên, hu n luy n viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng ngư i ư c thư ng nhân v i m c thư ng tương ng.
  6. 2.4. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (là nh ng môn thi u mà thành tích ng i ư c tính b ng cách c ng i m thành tích thi cá nhân thành i m c a ng i giành 1 huy chương) s lư ng v n ng viên, hu n luy n viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i nhân v i 50% m c thư ng tương ng. V- CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH Th tư ng các B , cơ quan Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n các ơn v tr c thu c l p d toán, ch p hành và quy t toán ngân sách theo úng ch tài chính hi n hành. Ngu n kinh phí chi tr các ch quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n như sau: Năm 1998 B Tài chính c p phát kinh phí b sung ngoài d toán ã giao cho U ban Th d c Th thao, B Qu c phòng, B Công an. i v i các a phương ư c phép s d ng t ngu n kinh phí gi l i 10% chi ngân sách năm 1998 và d phòng c a ngân sách a phương. T năm 1999 ngu n kinh phí chi tr cho các ch quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán ngân sách s nghi p th d c th thao hàng năm theo ch hi n hành c a Nhà nư c v phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c. VI- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t 01/10/1998. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n nh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Lê Duy ng Lê Qu c Dũng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản