Thông tư liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấpdo Ban Tổ Chúc,Cán Bộ Chính Phủ - Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2001/TTLT-BTCCBCP- Hà N i , ngày 27 tháng 4 năm 2001 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B Y T S 20/2001/TTLT- BTCCBCP-BYT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N CHUY N NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C V Y T TRÊN NA BÀN T TRUNG TÂM Y T QU N, HUY N, THN XÃ VÀ THÀNH PH THU C T NH V U BAN NHÂN DÂN CÙNG C P Căn c kho n 2 i u 2 Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001c a Chính ph v vi c "T ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã và thành ph thu c t nh". Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Y t hư ng d n th c hi n kho n 4 i u 1 v n i dung: "Chuy n nhi m v qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn t Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã và thành ph thu c t nh v U ban nhân dân cùng c p" như sau: I. NHI M V VÀ TRÁCH NHI M C A U BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N, THN XÃ VÀ THÀNH PH THU C T NH (SAU ÂY G I CHUNG LÀ HUY N) I V I CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C V Y T TRÊN NA BÀN HUY N 1. Nhi m v a. Xây d ng k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn huy n; b. Ch o vi c th c hi n k ho ch, chương trình và các gi i pháp v chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn huy n sau khi ư c phê duy t; c. Quy t nh k ho ch ki m tra, thanh tra y t trên a bàn huy n và ch o th c hi n k ho ch này; d. Ch o và hư ng d n các ngành, oàn th trong huy n v công tác b o v s c kho nhân dân, phòng ch ng d ch b nh, Ny m nh xã h i hoá, tuyên truy n giáo d c nhân dân nâng cao hi u bi t v v sinh phòng b nh t chăm sóc s c kho t i c ng ng. 2. Trách nhi m
  2. Ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh n i dung qu n lý nhà nư c v công tác y t trên a bàn huy n. II. NHI M V VÀ TRÁCH NHI M C A T CH C QU N LÝ NHÀ NƯ C V Y T TRÊN NA BÀN HUY N 1. T ch c a. Tuỳ theo c i m c a huy n, Ch t ch U ban nhân dân huy n quy t nh b trí cán b , công ch c trong Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân huy n, làm vi c theo ch chuyên viên (không t ch c thành phòng riêng), tr c ti p tham mưu cho Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn huy n. Biên ch qu n lý nhà nư c v y t c a huy n n m trong biên ch c a Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân huy n và ư c i u ch nh chung trong t ng biên ch qu n lý nhà nư c c a t nh, huy n; b. Trình chuyên môn c a chuyên viên qu n lý nhà nư c v y t ph i có b ng t t nghi p i h c Y, Dư c tr lên. Các trình khác ph i t theo tiêu chuNn ã quy nh c a các ng ch chuyên viên. 2. Nhi m v a. Tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân huy n thông qua k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n công tác chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn huy n do Trung tâm Y t trình v i Ch t ch U ban nhân dân huy n; b. Theo dõi các ho t ng trong vi c th c hi n k ho ch, chương trình c a Trung tâm Y t trên a bàn huy n, k p th i phát hi n và báo cáo Ch t ch U ban nhân dân huy n Ch t ch U ban nhân dân huy n ph i h p v i Giám c S Y t ch o và i u ch nh ho t ng c a Trung tâm Y t huy n. ư c tham gia các bu i giao ban và các h i ngh c a Trung tâm Y t huy n t ch c ho c các h i ngh c a S Y t t ch c bàn v công tác chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn huy n; c. Căn c k ho ch thanh tra, ki m tra c a Thanh tra S y t t nh, xây d ng và trình Ch t ch U ban nhân dân huy n k ho ch ki m tra, thanh tra v y t trên a bàn huy n và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. xu t và ki n ngh các bi n pháp x lý sau ki m tra và thanh tra v i Ch t ch U ban nhân dân huy n và Giám c S Y t ; Trong trư ng h p c n thi t, xu t v i Ch t ch U ban nhân dân huy n ra quy t nh ki m tra, thanh tra t xu t các ho t ng y t trên a bàn huy n. Sau khi th c hi n ph i báo cáo k t qu v i Ch t ch U ban nhân dân huy n và Giám c S Y t ; d. Trình Ch t ch U ban nhân dân huy n k ho ch ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan Ny m nh xã h i hoá công tác chăm sóc s c kho nhân dân và tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh t chăm sóc s c kho cho c ng ng. 3. Trách nhi m.
  3. Ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân huy n v vi c th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 2 m c II nêu trên. III. NHI M V VÀ TRÁCH NHI M C A S Y T I V I CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C V Y T TRÊN NA BÀN HUY N 1. Nhi m v a. Trình U ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n công tác chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn huy n do U ban nhân dân huy n ngh ; b. Ch o và hư ng d n Trung tâm Y t huy n th c hi n k ho ch, chương trình các gi i pháp ã ư c phê duy t; c. Ch o thanh tra y t t nh ph i h p v i chuyên viên qu n lý nhà nư c v y t c a huy n xây d ng k ho ch ki m tra, thanh tra y t trên a bàn huy n trình Giám c S Y t và Ch t ch U ban nhân dân huy n và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch ó sau khi ã ư c phê duy t. 2. Trách nhi m Ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh v vi c ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các m c tiêu, k ho ch, chương trình và các gi i pháp chăm sóc s c kho nhân dân. IV. T CH C TH C HI N 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này; 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th các ti t 2.4 và 2.8 i m 2 m c IV trong Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a liên b B Y t , Ban T ch c - Cán b Chính ph ; 3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n nh v Ban T ch c - Cán b Chính ph và B Y t nghiên c u, gi i quy t. Nguyên Phương Quang Trung ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản