Thông tư liên tịch số 20/2005/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 20/2005/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 20/2005/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập do Bộ y tế - Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 20/2005/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B Y T - B TÀI CHÍNH S 20/2005/TTLB-BYT- BTC NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯ NG D N TH C HI N U TH U CUNG NG THU C TRONG CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 và các văn b n s a i, b sung quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 120/2004/N -CP ngày 12/5/2004 c a Chính ph v vi c qu n lý giá thu c phòng và ch a b nh cho ngư i; tăng cư ng qu n lý, s d ng kinh phí c a các cơ s y t công l p trong vi c mua thu c, hoá ch t, d ch truy n, sinh ph m, v t tư tiêu hao, ph c v nhu c u khám ch a b nh và phòng b nh có hi u qu , liên B Y t -Tài chính hư ng d n th c hi n u th u cung ng thu c, hoá ch t, d ch truy n, v t tư tiêu hao, sinh ph m i v i các cơ s y t công l p như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: a) Các cơ s y t công l p có s d ng ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c và các ngu n h p pháp khác (g i chung là ngu n ngân sách) theo quy nh mua thu c, hoá ch t, d ch truy n, v t tư tiêu hao (g i chung là thu c) ph c v nhu c u khám ch a b nh và phòng b nh v i t ng kinh phí trong năm t 200 tri u ng tr lên i v i cơ s y t công l p Trung ương; t 100 tri u ng tr lên i v i cơ s y t công l p tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t 50 tri u ng tr lên i v i cơ s y t công l p tuy n qu n, huy n, th xã u ph i t ch c u th u (r ng rãi, h n ch ho c chào hàng c nh tranh) theo các qui nh c a Quy ch u th u c a Chính ph và các quy nh c th t i Thông tư hư ng d n này. b) i v i các cơ s y t công l p có t ng ngu n ngân sách mua thu c trong năm dư i m c quy nh trên, th trư ng ơn v quy t nh hình th c mua s m cho phù h p, có hi u qu , có th l a ch n các hình th c mua s m như: chào hàng c nh tranh, mua s m tr c ti p trên cơ s áp d ng k t qu u th u (th i gian dư i 1 năm) i v i các m t hàng thu c c a cơ s y t công l p khác trong cùng a phương.
  2. 2. Ph m vi áp d ng u th u, mua s m : Th c hi n i v i toàn b các m t hàng thu c (tr các trư ng h p nêu t i i m 3 dư i ây) s d ng trong các cơ s y t công l p. 3. Thông tư này không áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Mua thu c, hoá ch t, v cxin, sinh phNm do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách Nhà nư c; cung c p máu, các ch phNm thay máu. Vi c mua s m qu n lý giá i v i các trư ng h p này th c hi n theo quy nh t i thông tư s 05/2004/TT-BTC ngày 20/1/2004 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách Nhà nư c. b) Các lo i thu c ông, nam dư c (tr thu c thành phNm). II- QUY NNH C TH 1. Các cơ s y t công l p khi t ch c u th u mua thu c ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 và các văn b n s a i, b sung quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000, s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph ; Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c v i các cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th và doanh nghi p nhà nư c s d ng ngu n ngân sách Nhà nư c. Ngoài ra, ph i th c hi n m t s quy nh sau: a) L p k ho ch u th u và phê duy t k ho ch u th u mua thu c: - Căn c d toán ngân sách hàng năm ã ư c c p có thNm quy n giao, th trư ng các cơ s y t công l p có trách nhi m l p k ho ch u th u mua thu c và trình c p có thNm quy n phê duy t: B trư ng, th trư ng cơ quanngang B , cơ quan thu c Chính ph phê duy t i v i cơ s y t công l p tr c thu c; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t (ho c ngư i ư c u quy n phê duy t) i v i cơ s y t công l p a phương. - Trong văn b n trình duy t k ho ch u th u c n gi i trình rõ các n i dung sau: + Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u áp d ng i v i t ng gói th u ho c m t hàng. + K ho ch ngu n v n ngân sách mua thu c trong năm. + K ho ch s lư ng, giá tr các m t hàng thu c u th u theo tên g c trong gói th u (generic name). N u là thu c h n h p nhi u thành ph n, ph i ghi các thành ph n c a thu c theo tên g c. + K ho ch s lư ng, giá tr các m t hàng thu c u th u theo bi t dư c trong gói th u. + Th i gian t ch c u th u cho t ng gói th u.
  3. + Lo i h p ng i v i các m t hàng thu c. + Th i gian th c hi n h p ng. - K ho ch u th u ư c l p theo 6 tháng ho c c năm và ư c g i t i cơ quan có thNm quy n phê duy t ch m nh t vào tháng 1 ho c tháng 6 hàng năm. - Th i gian phê duy t k ho ch u th u không quá 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh. b) Giá gói th u trong k ho ch u th u c a các m t hàng thu c khi xây d ng k ho ch u th u: - Các cơ s ư c giao t ch c u th u mua thu c căn c vào giá bán l ph bi n c a các lo i thu c trên th trư ng và tham kh o thông báo giá c a C c qu n lý Dư c Vi t Nam - B Y t , khung giá bán l m t s lo i thu c thi t y u do Nhà nư c qui nh xây d ng giá gói th u trong k ho ch u th u trình c p có thNm quy n phê duy t. M c giá c a các m t hàng thu c trong gói th u xây d ng không ư c cao hơn giá bán l ph bi n c a m t hàng thu c ó trên th trư ng cùng th i i m. c) L p h sơ m i th u, n i dung h sơ m i th u, phê duy t h sơ m i th u th c hi n theo quy ch u th u c a Chính ph ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999, s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph . Ngoài ra b sung thêm các quy nh trong h sơ m i th u mua thu c như sau: - Nhà th u có th tham gia m t ho c nhi u m t hàng thu c trong m t gói th u mà nhà th u có kh năng cung c p. - Bên m i th u ánh giá h sơ d th u theo t ng m t hàng trong m i gói th u. - Tên thu c nêu trong h sơ m i th u ph i theo tên g c. N u u th u mua thu c h n h p nhi u thành ph n, ph i ghi các thành ph n c a thu c theo tên g c. Trư ng h p m i th u theo tên bi t dư c ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh mua s m theo qui nh c a pháp lu t phê duy t trên cơ s ý ki n c a Th trư ng các cơ s y t sau khi ã ư c s th ng nh t c a H i ng thu c và i u tr c a ơn v và ã ư c phê duy t trong k ho ch u th u hàng năm. Th trư ng cơ s y t công l p ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. - S lư ng, n ng , ơn v tính, quy cách óng gói, d ng bào ch c a t ng m t hàng thu c. - Yêu c u v ch t lư ng thu c: + Ph i m b o theo tiêu chuNn ch t lư ng ã ăng ký v i C c qu n lý dư c Vi t Nam. + Phi u ki m nghi m cho t ng lô thu c theo qui nh.
  4. + Gi y ch ng nh n GMP c a nhà máy s n xu t thu c còn hi u l c do cơ quan có thNm quy n c p. + Gi y phép lưu hành s n phNm Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c p. + i v i thu c nh p khNu:ph i có gi y phép lưu hành nư c s n xu t. + H n s d ng: t i thi u còn 18 tháng i v i thu c có h n dùng t 3 năm tr lên; t i thi u còn 12 tháng i v i thu c có h n dùng b ng ho c dư i 2 năm (tính t th i i m giao hàng). + Nhãn thu c: theo úng quy ch nhãn, có t hư ng d n s d ng thu c b ng ti ng Vi t Nam (bao g m c thu c nh p khNu). - Nhà th u trúng th u ph i: + Cam k t thu h i thu c trong trư ng h p thu c ã giao nhưng không b o m ch t lư ng ho c có thông báo thu h i c a cơ quan có thNm quy n mà nguyên nhân không do l i c a bên m i th u; + Cam k t th c hi n cung ng thu c theo úng giá trúng th u (k c nh ng trư ng h p ký k t h p ng cung c p thu c ư c th c hi n theo nhi u t trong năm). + Cam k t ti n cung ng hàng; d) Th i gian u th u tuỳ theo nhu c u v s lư ng thu c, ơn v có th t ch c u th uít nh t 6 tháng/ l n trong năm. ) i u ki n tham d th u: các ơn v cá nhân thu c các thành ph n kinh t (k c các công ty nư c ngoài ho c liên danh v i nư c ngoài ư c phép thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam) khi có các i u ki n quy nh t i i m 3 m c II thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính và các quy nh c th sau ây u có quy n tham gia d th u: - Có gi y phép kinh doanh thu c do cơ quan có thNm quy n c p; - Có kh năng cung c p và b o m ch t lư ng thu c trong trư ng h p vi c cung c p thu c ư c th c hi n theo nhi u t trong năm; - N p ti n b o lãnh d th u theo yêu c u c a cơ quan t ch c u th u trư c th i i m óng th u; - S d ng hoá ơn bán hàng h p l do cơ quan tài chính ban hành; e) K t qu u th u: Giá trúng th u không ư c cao hơn giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t và giá bán l ph bi n trên th trư ng cùng th i i m u th u. 2. Trư ng h p trong năm, phát sinh nhu c u mua b sung v s lư ng m t s m t hàng thu c n m trong danh m c k ho ch u th u, ơn v có th áp d ng hình th c
  5. mua s m tr c ti p theo quy nh t i i m 2 m c III thông tư s 121/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. 3. Trư ng h p trong năm, phát sinh nhu c u mua b sung v s lư ng m t s m t hàng thu c không n m trong danh m c k ho ch u th u v i s lư ng nh , t ng giá tr th p (dư i 10 tri u ng), Th trư ng các cơ s y t công l p có th l a ch n các hình th c mua s m như: chào hàng c nh tranh, ch nh th u trên cơ s áp d ng k t qu u th u (th i gian dư i 1 năm ) các m t hàng thu c c a cơ s y t công l p khác trong cùng a phương, b o m ơn giá mua thu c không vư t quá ơn giá thu c ã trúng th u và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. Trách nhi m thNm nh, phê duy t k ho ch u th u và k t qu u th u: B trư ng, th trư ng cơ quanngang B , cơ quan thu c Chính ph ( i v i cơ s y t công l p tr c thu c); Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c ngư i ư c u quy n ( i v i cơ s y t công l p a phương) phê duy t k ho ch u th u và k t qu u th u trên cơ s thNm nh c a ơn v giúp vi c liên quan. III- THANH TRA X LÝ VI PH M Thanh tra vi c u th u cung ng thu c t i các cơ s y t công l p ư c qui nh như sau: 1. Thanh tra B Y t th c hi n thanh tra vi c u th u cung ng thu c c a các cơ s y t công l p tr c thu c B Y t ; Thanh tra các B , ngành th c hi n thanh tra vi c u th u cung ng thu c c a các cơ s y t công l p thu c B , ngành Trung ương qu n lý; Thanh tra S Y t t ch c thanh tra công tác u th u cung ng thu c trong ph m vi các cơ s y t công l p thu c a phương. 2. T ch c th c hi n thanh tra ư c ti n hành theo k ho ch ã ư c B trư ng B Y t , Th trư ng c a các B , ngành, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (ho c ngư i ư c u quy n) phê duy t; khi có d u hi u vi ph m pháp lu t v u th u cung ng thu c; khi có ngh c a cơ quan ki m tra nêu t i Kho n 1, M c III c a Thông tư này ho c khi có yêu c u c a B trư ng B Y t và các B , ngành, c a Giám c S Y t v nh ng v vi c u th u cung ng thu c c th . 3. N i dung thanh tra ư c th c hi n theo qui nh t i m c 4, Kho n 25, i u 1 Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . 4. X lý vi ph m: Trong quá trình thanh tra, n u phát hi n vi ph m, tùy theo tính ch t c a v vi c vi ph m, thanh tra th c hi n vi c x ph t theo ch c năng qui nh trong pháp lu t thanh tra c a nhà nư c. IV- T CH C TH C HI N 1. Hàng năm c sáu tháng m t l n B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) công b trên các phương ti n thông tin i chúng và thông báo cho các cơ s y t v giá nh p
  6. khNu, giá bán l ( i v i các lo i thu c nh p khNu) giá xu t xư ng và giá bán l ( i v i các lo i thu c s n xu t trong nư c) i v i t t c các m t hàng thu c ư c B Y t c p phép lưu hành Vi t nam. 2. i v i các cơ s y t công l p tr c thu c B Y t và các B , ngành Trung ương qu n lý t ch c u th u cung ng thu c theo quy nh. 3. i v i các cơ s y t thu c a phương: S Y t căn c vào nhu c u s d ng c a các cơ s y t thu c a phương trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh l a ch n m t trong ba hình th c sau: a) S Y t t ch c u th u t p trung nh ng lo i thu c có nhu c u s d ng thư ng xuyên, n nh và có s lư ng l n cho t t c các cơ s y t công l p thu c a phương. Các cơ s y t công l p a phương căn c vào k t qu u th u này ký h p ng cung ng thu c theo nhu c u. b) S Y t ch o m t trong các b nh vi n a khoa tuy n t nh t ch c u th u mua thu c ngay trong quí I hàng năm. Các ơn v còn l i thu c a bàn t nh ho c áp d ng k t qu u th u ký h p ng mua thu c v i nhà th u ã trúng th u ho c t t ch c u th u nhưng giá trúng th u không ư c vư t giá trúng th u c a b nh vi n a khoa do S Y t ch nh t ch c u th u. i v i các cơ s y t công l p thu c vùng sâu, vùng xa, h i o thì giá cung ng thu c chưa bao g m các chi phí v n chuy n h p lý. c) Giao cho các cơ s y t công l p t ch c u th u cung ng thu c theo nhu c u s d ng thu c c a ơn v . Giá trúng th u không ư c cao hơn giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t và giá bán l ph bi n trên th trư ng cùng th i i m u th u c a các m t hàng thu c. 4. X lý nh ng v n chuy n ti p sau th i i m ban hành thông tư: a) i v i nh ng gói th u ã phát hành h sơ m i th u trư c ngày thông tư này có hi u l c th c hi n theo các quy nh t i quy ch u th u và b sung quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999, s 14/2000/N - CP ngày 5/5/2000 và s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n. b) i v i các gói th u phát hành h sơ m i th u sau ngày thông tư này có hi u l c, t ch c th c hi n theo thông tư này. 5. nh kỳ 6 tháng và c năm, các cơ s y t công l p báo cáo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý c p trên v tình hình th c hi n công tác u th u mua s m thu c. 6. Hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ng h p và g i báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u, mua s m thu c c a B , ngành và a phương trư c ngày 31 tháng 12 v B Tài chính và B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
  7. 7. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t nh và t ch c ki m tra công tác u th u mua s m thu c theo quy ch u th u hi n hành và hư ng d n t i thông tư này i v i các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình. 8. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan y t cùng c p ki m tra nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n u th u mua s m thu c c a các ơn v thu c ph m vi mình qu n lý. 9. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh ph n ánh v liên B xem xét, gi i quy t. Huỳnh Th Nhân Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản