Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Kế hoạch đầu - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện Quyết định sô 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT

 1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ-B NÔNG NGHI P VÀ c l p - T do - H nh phúc PHÁT TRI N NÔNG THÔN- ******** B TÀI CHÍNH ******** S : 28/1999/TTLT Hà N i , ngày 03 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NÔNG NGHI P VÀ PTNT- B K HO CH VÀ U TƯ- B TÀI CHÍNH S 28 /1999/TTLT NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C TH C HI N QUY T NNH 661/Q -TTG NGÀY 29/7/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M C TIÊU, NHI M V , CHÍNH SÁCH VÀ T CH C TH C HI N D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG Thi hành Quy t nh s 661/Q -TTg Ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph "V m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng"; Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. M C TIÊU, NGUYÊN T C CH O VÀ NHI M V C A D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG 1. M c tiêu và nguyên t c ch o: M c tiêu và nguyên t c ch o c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ã ư c th hi n trong Quy t nh 661/Q -TTg v a th c hi n tr ng m i 5 tri u ha r ng v a b o v có hi u qu 9,3 tri u ha r ng hi n có, nh m góp ph n m b o an ninh môi trư ng, cung c p y lâm s n cho công nghi p hoá, ng th i m b o n nh và nâng cao i s ng c a nhân dân vùng trung du mi n núi c bi t là trong vùng ng bào dân t c. Quy t nh ã nêu rõ nguyên t c ch o là huy ng s c m nh c a toàn dân tr ng r ng, qu n lý và b o v r ng b n v ng; ng th i, huy ng m i ngu n l c, m i thành ph n kinh t phát tri n r ng trong giai o n 1998-2010. 2. Nhi m v . a - Các a phương và các ngành có liên quan ch p hành nghiêm ch nh Ch th 286/TTg và 287/TTg ngày 2/5/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v và phát tri n r ng, nh m b o v toàn b di n tích r ng hi n có, tr ng tâm là r ng t nhiên thu c các khu r ng c d ng, phòng h nơi r t xung y u và xung y u, r ng s n xu t có tr lư ng giàu và trung bình, di n tích r ng ã tr ng theo chương trình 327.
 2. b- Tr ng r ng. - Tr ng r ng phòng h , c d ng (2 tri u ha). + Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung 1 tri u ha. Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung ư c th c hi n trên t ã m t r ng nhưng có kh năng tái sinh thu c vùng phòng h u ngu n r t xung y u, xung y u và thu c khu ph c h i sinh thái c a r ng c d ng. Bao g m 2 hình th c: * Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh do dân t tr ng b sung b ng các lo i cây công nghi p lâu năm, cây ăn qu , cây c s n có tán như cây r ng. * Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có k t h p tr ng b sung b ng cây r ng do nhà nư c u tư. + Tr ng r ng m i 1 tri u ha: Trên vùng t tr ng i núi tr c không còn kh năng tái sinh t nhiên ư c quy ho ch là r ng c d ng, vùng phòng h r t xung y u, xung y u t p trung ch y u các lưu v c sông l n, các h ch a và công trình thu i n l n, b o v các thành ph l n, các vùng t ven bi n ang xói l , cát bay và nh ng nơi có yêu c u c p bách v ph c h i sinh thái. c bi t ưu tiên vùng mi n núi phía B c có t l che ph r t th p, vùng mi n Trung thư ng xNy ra lũ l t. - Tr ng 3 tri u ha r ng s n xu t bao g m: + Tr ng r ng s n xu t b ng cây lâm nghi p : 2 tri u ha Trong ó: * R ng nguyên li u cho công nghi p : 1,6 - 1,62 tri u ha, ch y u tr ng các loài cây keo, tre lu ng, thông, b , m , b ch àn,... * R ng g tr m : 80.000ha, tr ng các loài cây thông, sa m c, b ch àn,... * R ng cây c s n: 200.000ha, bao g m các loài cây qu , h i, thông nh a, trúc sào, táo mèo, s , cây l y măng.v.v... * R ng g quý hi m: 100.000ha bao g m các loài cây lim, inh, s n, pơmu, cNm lai, gõ ... thu c nhóm Ia, IIa theo ngh nh 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H BT (nay là Chính ph ). + Tr ng cây công nghi p lâu năm và cây l y qu : Kho ng 1 tri u ha. Cây công nghi p lâu năm ư c xác nh n m trong d án tr ng m i 5 tri u ha r ng bao g m: Cao su, ào l n h t, ca cao, cây c s n và các lo i cây l y qu v a có giá tr kinh t v a có tán che ph như cây r ng. i v i cây chè và cây cà phê ph i tr ng theo úng quy ho ch, không ư c phá r ng l y t tr ng và ph i tr ng k t h p v i cây r ng ít nh t 300 cây/ha: Riêng cây chè tuy t san có th tr ng thu n lo i. II. CHÍNH SÁCH VÀ GI I PHÁP
 3. 1. Cơ c u cây tr ng: a- i v i r ng c d ng: V nguyên t c tuy n ch n cây tr ng ph i phù h p v i m c tiêu ph c h i h sinh thái nguyên sinh, ó là các loài cây b n a t i ch , nơi quá c n c i thì tr ng cây che bóng và c i t o t trư c, cây b n a sau, và ph i l y xúc ti n tái sinh t nhiên là bi n pháp chính ph c h i r ng theo hư ng nguyên sinh. b- i v i r ng phòng h u ngu n , ngoài cây g l n còn có th tr ng xen các lo i cây công nghi p, cây l y qu , cây c s n có tán che ph như cây r ng; s cây này ư c tính là cây phòng h chính. i v i r ng phòng h b o v ê sông ê bi n, ng ru ng, ch ng cát bay, phòng ch ng lũ l t, ch n loài cây phù h p m c tiêu phòng h và k t h p t i a v i cây có l i ích kinh t cho ngư i nh n tr ng và khoán b o v . c- i v i r ng s n xu t k c cây công nghi p lâu năm và cây l y qu trư c h t ph i căn c vào i u ki n khí h u t ai, i u ki n lưu thông ch bi n và nhu c u th trư ng ch n lo i cây tr ng phù h p. Phát tri n r ng s n xu t ph i g n v i công ngh ch bi n và tiêu th s n phNm s m thu h i v n và có l i nhu n. Căn c vào các nguyên t c và yêu c u trên, t ng t nh và thành ph tr c thu c Trung ương giao cho các cơ quan liên quan nghiên c u l a ch n các lo i cây tr ng c th cho a phương mình trình T nh và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t. 2. Chính sách t ai: a- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là T nh), ch ng rà soát l i qu t Lâm nông nghi p hi n có xây d ng quy ho ch s d ng t cho d án tr ng r ng theo 3 lo i r ng và ph i làm t xã n huy n, t nh trên th c a và trên b n . Ph i h p v i k t qu ki m kê r ng t nhiên b sung s a i ho c quy ho ch l i phương án phát tri n lâm nghi p (hay t ng quan lâm nghi p ) trên a bàn t nh. ây là 1 trong các căn c xây d ng d án m i và b sung s a i d án cũ. b- Trên cơ s quy ho ch phát tri n r ng và các d án u tư phát tri n ư c c p có thNm quy n phê duy t, U ban nhân dân các t nh ch o vi c giao t khoán r ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c, h gia ình và cá nhân. Giao t n âu ph i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n ó. c- Ch giao t cho các i tư ng th c s có nhu c u, kh năng b o v và phát tri n r ng. i tư ng ư c giao t n u sau 12 tháng k t ngày ư c giao t chính th c mà không ưa vào s d ng thì t ó ph i b thu h i vào qu d tr . C n ch o ch t ch , không vì s ch m tr v th t c giao t làm nh hư ng n t c phát tri n r ng. Vi c giao t ph i ti n hành công khai dân ch và ưu tiên giao t cho các h gia ình s ng ngay t i a bàn c a a phương ó. Vi c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ph i m b o hoàn thành trư c ngày 31/12/2000. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và T ng c c a chính s có Thông tư Liên t ch hư ng d n riêng v v n này.
 4. 3. V chính sách u tư và tín d ng. a- V n ngân sách nhà nư c - u tư cho lâm sinh + B o v r ng: * i v i r ng c d ng: Ch y u dùng l c lư ng ki m lâm và l c lư ng b o v r ng chuyên trách, hư ng lương t kinh phí s nghi p c a các Ban qu n lý r ng b o v . nh ng khu r ng có dân ang sinh s ng, có nguy cơ xâm h i n r ng , thì Nhà nư c h tr kinh phí khoán b o v r ng v i m c t i a là 50.000 /ha/năm. Tuỳ theo t ng a bàn và t ng d án cơ s , U ban nhân dân t nh quy t nh m c khoán b o v r ng cho phù h p, nhưng ph i ư c công b công khai cho dân bi t. * i v i r ng phòng h : i tư ng r ng ư c u tư b o v là r ng t nhiên, r ng ã khoanh nuôi và tr ng m i theo chương trình 327 thu c vùng phòng h r t xung y u và xung y u, mà ó còn phá r ng làm nương r y xâm h i n r ng, m c kinh phí khoán không quá 50.000 /ha/năm. Tuỳ i u ki n t ng nơi mà U ban nhân dân t nh quy t nh m c u tư c th cho t ng d án cơ s , th i h n dùng ti n khoán t i a 5 năm và ph i công b công khai cho dân bi t. * i v i di n tích r ng ã giao khoán b o v theo chương trình 327 n u không úng i tư ng xung y u và r t xung y u thì nay không u tư n a, mà chuy n sang r ng s n xu t, n u úng i tư ng mà còn c n b o v ti p thì dùng ti n khoán b o v r ng ti p cho 5 năm, sau ó nhà nư c s có chính sách ngư i nh n khoán ư c hư ng l i ích t r ng. + Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung: * Di n tích khoanh nuôi xúc ti n tái sinh t nhiên, h nh n khoán t tr ng b sung cây công nghi p, cây l y qu , cây c s n coi như khoán b o v r ng thì u tư không quá 50.000 /ha/năm và u tư trong 5 năm. Tuỳ i u ki n t ng nơi mà UBND t nh quy t nh m c u tư c th cho phù h p và ph i công b công khai cho dân bi t. * Di n tích khoanh nuôi, xúc ti n tái sinh, có k t h p tr ng b sung cây lâm nghi p: M c u tư t i a là 1.000.000 /ha trong 6 năm. Căn c i u ki n c th thi t k , d toán theo nhu c u lâm sinh c n xúc ti n tái sinh các m c : X i t ón h t, gieo h t b sung, phát dây leo b i r m, tr ng b sung cây g theo r ch, ám, thì chia ra : Năm th nh t : u tư cho xúc ti n gieo h t ho c tr ng b sung g m làm t c c b , phát lu ng cây b i c d i. Gieo h t ho c tr ng b sung b ng cây con theo ám ho c theo r ch theo thi t k ( bao g m v t li u và công lao ng ) ; Hai năm ti p theo: Ti p t c chăm sóc, tra d m cho s cây tr ng b sung năm th nh t theo thi t k ư c duy t ; B o v 3 năm ti p theo: Tuỳ t ng nơi có yêu c u b o v khó d khác nhau phân b kinh phí b o v cho phù h p nhưng không quá 50.000 /ha/năm. Sau 6 năm nh t thi t ph i t ch c ánh giá k t qu x lý ti p. Chi ti t thi t k d toán căn c QPN-21-98 theo quy t nh 175-1998/Q -BNN-KHCN ngày 4/11/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 5. Căn c vào quy nh trên, UBND t nh quy t nh m c u tư c th cho t ng vùng, t ng i u ki n l p a và yêu c u lâm sinh cho xúc ti n tái sinh + Tr ng r ng m i: * i v i r ng c d ng: Bao g m tr ng r ng khu ph c h i sinh thái c a r ng c d ng, r ng th c nghi m, vư n sưu t p th c v t. Cơ c u cây tr ng, m t và su t u tư theo thi t k ư c c p có thNm quy n phê duy t. * i v i r ng phòng h vùng r t xung y u và xung y u. Cơ c u và m t cây tr ng: M t bình quân kho ng 1.600 cây/ha, bao g m cây phòng h là cây r ng kho ng 600 cây/ha và cây phù tr là cây m c nhanh c i t o t như ã quy nh trong Q 556/TTg. S lư ng cây phù tr tuỳ theo t ng l p a quy t nh . Trư ng h p nh ng l p a không tr ng cây phòng h ngay ư c thì ph i th c hi n tr ng xen cây m c nhanh che bóng ho c c i t o t trư c và sau ó ph i b sung tr ng cây lâu năm, i u này ph i ư c th hi n c th trong thi t k . M t c a các lo i r ng phòng h ven bi n như phi lao ch ng gió cát, sú v t, ư c, tràm... không theo quy nh trên mà giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thi t k c th trình U ban nhân dân t nh phê duy t. N u có tr ng cây công nghi p lâu năm, cây l y qu có tán che ph như cây r ng thì th c hi n m t theo quy trình tr ng các lo i cây ó. M c u tư: R ng phòng h u ngu n m c u tư bình quân 2,5 tri u ng/ha bao g m tr ng và chăm sóc 3 năm. D a vào m c bình quân này, tuỳ i u ki n l p a và cơ c u cây tr ng, y ban nhân dân T nh xem xét quy t nh m c u tư c th . * i v i loài cây g quý hi m tr ng r ng s n xu t có tác d ng b o t n cây lâu năm, ch r ng ph i có D án và quy trình k thu t ư c c p có thNm quy n phê duy t, Nhà nư c s h tr cho khâu tr ng m i và chăm sóc 2 tri u ng/ha, ch y u h tr cây gi ng và m t s v t tư, công lao ng c n thi t. Ưu tiên u tư cho vùng phòng h ít xung y u theo phương th c nhà nư c và nhân dân cùng góp công s c th c hi n. - Xây d ng cơ s h t ng: Các a phương ph i ph i h p l ng ghép các chương trình, d án trên a bàn, huy ng các ngu n v n xây d ng cơ b n chuyên ngành u tư xây d ng cơ s h t ng cho d án tr ng r ng, như giao thông nông thôn, thu l i, nư c s ch, y t , giáo d c,... V n ngân sách d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ch u tư xây d ng các công trình ph c v lâm sinh, m c t i a không quá 5% t ng v n ngân sách Nhà nư c u tư cho d án hàng năm. Lo i công trình h t ng s d ng ngu n v n ngân sách c a d án này cho r ng phòng h và c d ng ư c quy nh như sau: u tư cho công trình tr c ti p ph c v b o v và xây d ng r ng phòng h và r ng c d ng như: Tr m b o v r ng, công trình phòng ch ng cháy, phòng tr sâu b nh, vư n ươm, vv... Còn các công trình thu c khu
 6. hành chính, công trình nuôi th ng v t hoang dã, công trình k t h p du l ch sinh thái,... ư c u tư b ng ngu n v n khác. - V kinh phí qu n lý d án: + Kinh phí qu n lý d án ư c chi cho các ho t ng i u hành d án bao g m: * Kh o sát xây d ng d án, thNm nh và xét duy t d án. * Các chi phí t p hu n, h i ngh sơ k t, t ng k t; thông tin, tuyên truy n, thi ua khen thư ng. * B xung 1 s trang thi t b c n thi t, văn phòng phNm và chi phí cho ho t ng qu n lý ch o chung. * Ph c p, tr c p, công tác phí, ... theo ch hành chính s nghi p cho cán b Ban qu n lý d án r ng phòng h , c d ng, Ban qu n lý d án c p t nh. * Tr c p cho cán b Lâm nghi p xã. + T l phân b kinh phí qu n lý d án quy nh c th như sau: * Ch d án r ng phòng h , c d ng cơ s là 6% t ng m c u tư v n ngân sách cho d án. ây là m c bình quân, nh ng d án n m a bàn xa xôi, khó khăn và cán b qu n lý d án không hư ng lương s nghi p thì ư c phân b t l cao hơn so v i d án a bàn thu n l i ho c cán b qu n lý d án thu c biên ch lương s nghi p, m c c th do U ban Nhân dân t nh quy t nh. * T nh, huy n, xã là 1,3% t ng m c ngân sách c a chương trình dành cho m i a phương. Ngu n v n này ư c s d ng cho ho t ng c a Ban qu n lý d án c p t nh và tr c p cho cán b Lâm nghi p xã. S xã ư c tr c p và m c tr c p do U ban nhân dân t nh quy t nh, nhưng t i a không vư t nh su t cho cán b u ngành c a xã. * Các ngành c a Trung ương là 0,7% , ( bao g m c h th ng Kho b c ph c v d án ) chi phí cho ho t ng c a Ban i u hành d án Trung ương, t ng k t thi ua khen thư ng. - V n chuNn b gi ng: V n chuNn b cây gi ng ư c ng trư c c a chương trình 327, các ngành các a phương xác nh chính xác s v n ã ư c c p, tình hình s d ng, s còn l i quy t toán vào cu i năm 1998 chuy n sang d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. - Trình t c p phát v n ngân sách. m b o d án tr ng r ng th c hi n t k t qu , vi c c p phát v n ngân sách ư c quy nh như sau: + ư c c p phát v n, d án ph i có các tài li u sau:
 7. * Quy t nh phê duy t d án c a c p có thNm quy n. * Văn b n giao k ho ch hàng năm v v n và kh i lư ng c a t nh i v i d án a phương; c a B , ngành Trung ương i v i d án trung ương. * Thi t k , d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. * Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành c a H i ng nghi m thu c p t nh do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các ngành h u quan c a t nh. (Thành ph n c th c a h i ng nghi m thu do UBND t nh quy t nh; Kho b c nhà nư c không tham gia h i ng nghi m thu c p t nh). B Nông nghi p và PTNT s ban hành quy trình nghi m thu các công trình lâm sinh. * H sơ ch ng t khác có liên quan. + Vi c c p phát v n th c hi n qua h th ng kho b c Nhà nư c theo ch qu n lý ngân sách Nhà nư c hi n hành phù h p v i phương th c c p phát v n ã ư c quy nh t i Quy t nh 661/ Q -TTg ngày 29/07/1998 c a Th tư ng Chính ph . + V n b trí cho d án năm nào ư c c p phát cho kh i lư ng hoàn thành n ngày 31/12 c a năm ó, ngu n v n còn l i ư c thu h i quy t toán v i ngân sách Nhà nư c. B Tài chính s có thông tư quy nh c th v qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. b- V v n tín d ng u tư - Các cá nhân, các t ch c u tư vào lĩnh v c tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung, tr ng cây công nghi p lâu năm và cây l y qu trên t hoang hoá i núi tr c, phát tri n các cơ s ch bi n Lâm nông s n, ư c hư ng các ch ưu ãi quy nh t i Lu t khuy n khích u tư trong nư c ( s a i tháng 5 năm 1998), văn b n hư ng d n dư i Lu t th c hi n t ngày 1/1/1999. - i u ki n ư c hư ng các chính sách c a lu t khuy n khích u tư: + Các cá nhân, t ch c, công ty kinh doanh ư c nhà nư c Trung ương ho c a phương giao t và ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (ho c thuê t) theo Lu t t ai. + Vùng t phát tri n Lâm nông nghi p n m trong quy ho ch phát tri n nguyên li u, ch bi n t p trung, và có d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. + Căn c vào Lu t Khuy n khích u tư và d án ư c duy t, U ban nhân dân t nh ho c B , ngành liên quan c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư kèm v i gi y ăng ký s n xu t kinh doanh c a cá nhân ho c doanh nghi p. - Quy n l i và nghĩa v c a nhà u tư: + Nhà u tư có quy n l i:
 8. * ư c mi n gi m t 50-100% ti n thu s d ng t, ti n thuê t, th i gian t 3 năm tr lên n h t chu kỳ tr ng r ng tuỳ thu c m c khó khăn c a a bàn nh n t. * ư c mi n thu t chu kỳ tr ng r ng u tiên i v i vùng sâu, vùng xa, tr ng r ng s n xu t. ư c dùng quy n s d ng t làm tài s n th ch p vay v n. Lãi su t vay ư c quy nh hàng năm t ngu n ưu ãi c a lu t khuy n khích u tư trong nư c. ư c vay v i m c t i a không quá 70% t ng m c u tư c a d án ư c duy t. Trư ng h p ư c vay v i m c cao hơn ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. + Nhà u tư có nghĩa v : * S n xu t kinh doanh tr ng r ng ph i theo úng n i dung nhi m v c a d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. * Ph i tuân th m i quy nh v b o v qu c phòng an ninh, b o v môi trư ng, lu t lao ng... * Trư ng h p các nhà u tư không th c hi n ư c các yêu c u, n i dung, ti n c a d án ư c duy t thì cơ quan ch qu n d án s xem xét c th i u ch nh t ng ph n ho c hu b toàn b các ưu ãi i v i nhà u tư. - V h n m c v n vay ưu ãi theo lu t khuy n khích u tư trong nư c. Th c hi n theo các văn b n hư ng d n dư i lu t v m c u tư và lãi su t iv i t ng i tư ng. Ngoài ngu n v n vay ưu ãi nêu trên, theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c các d án tr ng r ng s n xu t còn ư c vay v n tín d ng ưu ãi t qu h tr u tư qu c gia, các ngu n v n ưu ãi khác. c- V n t ngu n ODA - Ngu n tài chính do các t ch c qu c t và các nư c cho Vi t Nam vay, ư c ưu tiên cho d án tr ng r ng s n xu t vay ho c vay l i v i lãi su t ưu ãi. - i u ki n vay, m c lãi su t và th i gian thu h i s ư c quy nh trong t ng d án phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam và tho thu n c a bên cho vay. d- V n t ngu n FDI Ngu n v n FDI (V n u tư tr c ti p c a nư c ngoài) ư c quy nh rõ trong Lu t u tư nư c ngoài ( s a i) ưu tiên cho các d án tr ng r ng nguyên li u t p trung g n v i công nghi p ch bi n v i các hình th c u tư (100% v n nư c ngoài, liên doanh và h p tác kinh doanh) 4. Chính sách hư ng l i và tiêu th s n phNm.
 9. a- i v i r ng phòng h , c d ng. Ngoài các chính sách quy nh t i kho n 2 i u 7 c a quy t nh 661 /Q -TTg ngày 29/07/1998 c a Th tư ng Chính ph , các h nh n khoán tr ng r ng phòng h còn ư c hư ng s n phNm t a thưa, n u r ng phòng h tr ng cây h n lo i, ã m b o có trên 600 cây phòng h , thì s ư c hư ng 100% s n phNm các cây phù tr tr ng trong r ng phòng h ; n u cây phòng h là cây l y qu , cây l y nh a, l y hoa thì ngư i nh n khoán ư c hư ng s n phNm hoa, qu , d u, nh a. b- i v i r ng s n xu t. Th c hi n theo kho n 2 i u 7 c a quy t nh 661/Q -TTg ngày 29/07/1998 c a Th tư ng Chính ph . 5. V chính sách thu . Th c hi n như i u 8 c a quy t nh 661/Q -TTg ngày 29/07/1998 c a Th tư ng Chính ph . 6. V chính sách khoa h c và công ngh . Ngoài nh ng chính sách như quy nh t i i u 9 c a quy t nh 661/Q -TTg ngày 29/07/1998 c a Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân các t nh ch o các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng hoàn ch nh m ng lư i s n xu t, cung ng gi ng có ch t lư ng a phương và hoàn thi n quy trình quy ph m tr ng các lo i cây c a a phương mình. III. T CH C TH C HI N VÀ QU N LÝ D ÁN 1. B máy qu n lý d án a phương và B Ngành. a- B máy qu n lý d án a phương th c hi n theo i u 12 c a quy t nh 661/ Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph . b- Ban qu n lý d án c p t nh ư c thành l p theo quy t nh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh và là cơ quan giúp Ban i u hành t nh trong vi c ch o th c hi n d án, t t i Chi c c Phát tri n Lâm nghi p . Nơi không có Chi c c Phát tri n Lâm nghi p, thì Ban qu n lý d án c p t nh t t i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Ban này n m trong biên ch và qu lương s nghi p c a t nh. T nh, Thành ph nào ch có m t n hai d án cơ s thì U ban nhân dân t nh, thành ph không c n thành l p Ban Qu n lý d án c p t nh mà giao ch c năng qu n lý này cho S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn m nhi m. c- Ban qu n lý d án c p T nh giúp cho Ban i u hành th c hi n các nhi m v sau: - Xây d ng và t ng h p k ho ch dài h n, trung h n và hàng năm trình U ban nhân dân t nh. Ph i h p v i S K ho ch và u tư phân b k ho ch và v n u tư hàng năm trình U ban nhân dân t nh quy t nh giao nhi m v c th cho các d án cơ s .
 10. - Ch o và i u hành th c hi n d án trong ph m vi toàn t nh, ki m tra các d án cơ s . - Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan c a T nh gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n d án. - Xây d ng báo cáo nh kỳ theo quy nh. T ch c các cu c h p c a Ban i u hành d án. - Căn c hư ng d n trên, U ban nhân dân t nh quy nh c th ch c năng, nhi m v và quy ch ho t ng c a Ban qu n lý d án c p t nh. d- các xã tham gia d án tr ng r ng có quy mô trên 500 ha ho c có trên 1000 ha r ng c n b o v (tr nh ng xã ã b trí ki m lâm viên) do U ban nhân dân t nh quy t nh ư c b trí 1 cán b lâm nghi p chuyên trách giúp U ban nhân dân xã th c hi n công tác lâm nghi p c a d án b o v , tr ng r ng và ư c hư ng m t kho n ph c p t ngu n kinh phí qu n lý d án. S xã ư c b trí cán b chuyên trách do U ban nhân dân T nh quy t nh. Trư ng h p dư i m c quy nh trên thì giao cho các Nông Lâm trư ng g n nh t t ch c th c hi n, nhưng ph i ph i h p ch t ch v i chính quy n s t i. e- Ban qu n lý d án cơ s do B , Ngành ho c UBND t nh quy t nh thành l p có biên ch g n nh g m giám c, k toán trư ng và m t s thành viên ch o hi n trư ng. Ban qu n lý d án cơ s là ơn v có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng. Ban qu n lý d án nào hi n ang hư ng kinh phí s nghi p c a t nh thì t nh ti p t c b trí kinh phí s nghi p ho t ng, Ban qu n lý d án nào không ư c hư ng kinh phí s nghi p thì trích trong kinh phí d án ho t ng. f- Các B Ngành có th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng thì thành l p Ban qu n lý d án như v i c p t nh ch o, i u hành, không thành l p Ban i u hành d án. 2. Chuy n giao các Ban ch o, ban qu n lý chương trình 327 sang d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. Ban ch o chương trình 327 các c p c n khNn trương hoàn thành các công vi c sau ây: - Ch o vi c th c hi n và hoàn thành k ho ch năm 1998 chương trình 327 trư c ngày 31/12/1998. - T ng k t vi c th c hi n Chương trình 327 a phương rút ra nh ng bài h c kinh nghi m giúp cho Ban i u hành và Ban qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng t ch c th c hi n t k t qu . - Ti n hành bàn giao cho Ban i u hành d án m i. 3. S p x p các d án chương trình 327 chuy n ti p sang d án tr ng m i 5 tri u ha r ng.
 11. a- Các d án 327 là r ng c d ng trong khi ch Th tư ng Chính ph s a i quy t nh 194/CT thì ư c ti p t c u tư theo d án ư c duy t. b- Các d án chương trình 327 là r ng phòng h thì c n rà soát s p x p l i như sau: D án nào n m trong vùng quy ho ch là vùng phòng h r t xung y u và xung y u, và ho t ng có hi u qu , thì chuy n ti p sang th c hi n theo d án này. Nh ng d án không n m trong vùng phòng h r t xung y u và xung y u, ho c di n tích thu c phòng h xung y u, r t xung y u chi m t l ít thì l ng ghép vào các d án khác, chuy n sang d án r ng s n xu t ho c gi i th . c- U ban nhân dân các t nh và các B ngành liên quan ch ng ánh giá s p x p các d án 327 và l p danh sách chuy n sang d án tr ng m i 5 tri u ha r ng trình Ban i u hành Trung ương trong năm 1999 th c hi n t năm 2000. Các d án chuy n sang d án tr ng m i 5 tri u ha r ng u ph i l p t ng d toán theo cơ ch chính sách c a quy t nh 661/Q -TTg trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. 4. Xây d ng t ng h p giao k ho ch hàng năm. a- Xây d ng t ng h p k ho ch. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B Ngành liên quan xây d ng và t ng h p k ho ch d án tr ng m i 5 tri u ha r ng c a a phương, B , Ngành mình g i v Ban ch o Nhà nư c và Ban i u hành Trung ương - B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B K ho ch và u tư B Tài chính trư c th i h n Chính ph quy nh 15 ngày t ng h p trình Nhà nư c. b- N i dung k ho ch trình bao g m: - ánh giá tình hình th c hi n t kh i công n năm k ho ch và ư c th c hi n năm k ho ch (theo n i dung k ho ch ã ư c giao) - Phương án k ho ch năm sau: + Các ch tiêu b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh, khoanh nuôi có tr ng b sung cây công nghi p lâu năm, cây c s n, cây l y qu và khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có k t h p tr ng b sung cây lâm nghi p. + Tr ng r ng m i g m : * Di n tích tr ng r ng phòng h , r ng c d ng * Di n tích tr ng r ng s n xu t phân theo các lo i: nguyên li u cho công nghi p (nguyên li u gi y, dăm, ván nhân t o,...), g tr m , g l n, g quý hi m, r ng c s n,... * Di n tích tr ng cây công nghi p dài ngày và cây l y qu (phân ra : Cao su, i u, ca cao, cà phê, chè , cây l y qu ... )
 12. + Chăm sóc r ng và cây công nghi p : * Di n tích chăm sóc r ng phòng h , c d ng. * Di n tích chăm sóc r ng s n xu t. * Di n tích chăm sóc cây công nghi p và cây l y qu . + Cơ c u ngu n v n : * V n cho tr ng r ng, chăm sóc, b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung, t ngu n ngân sách Nhà nư c (cho r ng phòng h , r ng c d ng), v n tr ng cây g quý hi m. * V n ODA, Phân ra : �span> V n không hoàn l i ( PAM, c,...). �span> V n vay c a ADB ,WB (NH Châu á, Ngân hàng Th gi i,...). * V n FDI (V n u tư tr c ti p c a nư c ngoài). * V n tín d ng u tư ưu ãi . �span> Cho tr ng và chăm sóc r ng s n xu t. �span> Cho tr ng và chăm sóc cây CN, cây l y qu . * V n t có c a các doanh nghi p. * V n t ngu n thu tài nguyên, ti n bán cây ng. * V n xây d ng h t ng ph c v lâm sinh. * V n nghiên c u khoa h c, khuy n Lâm Nông. * V n thi t k phí cho r ng phòng h , r ng c d ng. * V n s nghi p qu n lý . Riêng kinh phí cho công tác o c l p b n a chính do T ng c c a chính xây d ng k ho ch hàng năm trình Th tư ng Chính ph quy t nh. + Danh m c các d án. 5. Vi c giao k ho ch.
 13. Sau khi Qu c h i ã thông qua t ng m c v n dành cho d án, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính phân b ch tiêu k ho ch và v n u tư cho các a phương và các B , Ngành trình Chính ph giao k ho ch. - Th tư ng Chính ph giao t ng m c v n u tư cho các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và các B nghành. - Th tư ng Chính ph u quy n B trư ng B K ho ch và u tư giao ch tiêu hư ng d n: + M c tiêu nhi m v ; + Cơ c u v n; + Danh m c d án cơ s . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng các ngành giao ch tiêu k ho ch c th cho các ch d án tr c ti p qu n lý. Ch tiêu k ho ch giao bao g m: a- Các nhi m v : B o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung, chăm sóc r ng, tr ng r ng phòng h , r ng c d ng, r ng s n xu t, tr ng cây công nghi p lâu năm, cây l y qu . b- Cơ c u v n: V n ngân sách cho r ng phòng h c d ng, v n vay tín d ng, v n xây d ng cơ s h t ng, v n vi n tr không hoàn l i, v n vay và v n nghiên c u khoa h c, khuy n lâm khuy n nông, thi t k và qu n lý phí. c- Danh m c d án cơ s : - D án tr ng r ng phòng h , c d ng và g quý hi m. - D án tr ng r ng s n xu t - D án tr ng cây công nghi p lâu năm và cây l y qu . 6. Ch báo cáo (Theo m u chung c a Ban i u hành Trung ương): a- Ngày 15 hàng tháng, ch d án có trách nhi m báo cáo nhanh các k t qu , ch tiêu kh i lư ng ti n v n lên ban qu n lý d án c p t nh. b- Cơ quan ch qu n (Ban i u hành t nh, thành ph , B ngành Trung ương) t ng h p báo cáo hàng tháng g i Ban i u hành d án Trung ương ch m nh t là ngày 20 hàng tháng. c- Ngày 20 hàng tháng, Ban i u hành Trung ương t ng h p và báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch o Nhà nư c D án tr ng m i 5 tri u ha r ng và Th tư ng Chính ph .
 14. d- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p báo cáo 6 tháng, năm trình Th tư ng Chính ph . IV. I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c t ngày ký. - Các B ngành liên quan và a phương căn c tình hình c th có th có văn b n hư ng d n riêng cho nh ng v n theo ch c năng, nhi m v qu n lý c a ngành mình, a phương mình. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c c n k p th i có văn b n báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân Nguy n Xuân Th o Nguy n Văn ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản