intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH về quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH

  1. B XÂY D NG - B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HO CH VÀ U TƯ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 30/2009/TTLT-BXD-BKH Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH QUY NNH CHI TI T M T S I M T I NGHN QUY T S 33/2008/NQ-CP NGÀY 31/12/2008 C A CHÍNH PH V TH C HI N THÍ I M M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG U TƯ XÂY D NG I V I D ÁN KHU Ô THN M I, D ÁN KHU NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 c a Chính ph v th c hi n thí i m m t s th t c hành chính trong u tư xây d ng i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p; Liên B Xây d ng và B K ho ch và u tư quy nh chi ti t m t s i m t i Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 c a Chính ph v th c hi n thí i m m t s th t c hành chính trong u tư xây d ng i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p như sau: Chương I TH T C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG i u 1. V vi c giao nhà u tư l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 1. i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, nhưng ã có ch trương u tư d án ư c ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c, trong ó quy nh v tính ch t, v trí, ph m vi c a d án thì y ban nhân dân c p t nh ư c phép giao cho nhà u tư l p quy ho ch và trình duy t theo quy nh. 2. Nhà u tư ư c giao l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ph i có i u ki n năng l c tài chính ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh s 153/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n. Kinh phí l p quy ho ch chi ti t xây d ng ư c tính vào chi phí c a d án. 3. Văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c quy ho ch xây d ng giao nhi m v , n i dung và ch tiêu ki n trúc - quy ho ch cho nhà u tư bao g m: tính ch t, v
  2. trí, ph m vi khu t l p quy ho ch, các yêu c u mb os ng b v h th ng các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i bên trong hàng rào và i m u n i bên ngoài hàng rào, yêu c u v ki n trúc c nh quan, b o v môi trư ng. Trư ng h p là khu ô th m i, khu nhà c n có thêm ch tiêu v quy mô dân s trong khu v c l p quy ho ch. Th i gian cung c p nhi m v , n i dung và ch tiêu ki n trúc - quy ho ch không quá 30 ngày làm vi c k t ngày có quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh v vi c giao cho nhà u tư l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000. 4. Cơ quan thNm nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 có trách nhi m xem xét và tr l i v s y , h p l v h sơ quy ho ch trong th i h n 5 ngày làm vi c. Trư ng h p h sơ chưa y , chưa h p l thì cơ quan thNm nh ph i có ý ki n b ng văn b n hư ng d n nhà u tư b sung, hoàn thi n h sơ theo úng quy nh. Vi c b sung, hoàn thi n h sơ quy ho ch ch ư c th c hi n 01 l n. Th i gian nhà u tư hoàn thi n h sơ quy ho ch không tính vào th i gian thNm nh, phê duy t qui ho ch. Cơ quan ch trì thNm nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 có trách nhi m t ch c l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v n i dung quy ho ch. Th i gian thNm nh, phê duy t quy ho ch không quá 30 ngày làm vi c. i u 2. V vi c l y ý ki n c a các cơ quan liên quan khi th m nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Sau khi ki m tra y h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a nhà u tư, cơ quan ch trì thNm nh có trách nhi m t ch c l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v n i dung quy ho ch. Cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u, quá th i h n nêu trên mà cơ quan ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c coi như ã ng ý. i u 3. V i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng 1. Trư ng h p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án do nhà u tư l p khác v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c phê duy t nhưng phù h p v i quy chuNn hi n hành v quy ho ch xây d ng và m b o s ng b v i h th ng các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i, c nh quan, môi trư ng thì cơ quan có thNm quy n xem xét, ch p thu n nh ng xu t ó thNm nh và phê duy t quy ho ch. Th i gian ch p thu n v quy ho ch không quá 15 ngày làm vi c. 2. Văn b n ch p thu n ho c quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ư c coi là văn b n i u ch nh c c b c a án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c duy t trư c ó. Chương II TH T C U TƯ I V I D ÁN KHU Ô THN M I,D ÁN KHU NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P C A NHÀ U TƯ TRONG NƯ C i u 4. Th t c ăng ký u tư i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p c a nhà u tư trong nư c
  3. Nhà u tư trong nư c có d án u tư xây d ng khu ô th m i, khu nhà , h t ng k thu t khu công nghi p không phân bi t quy mô v n u tư th c hi n th t c ăng ký u tư theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 43 Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư và theo m u quy nh t i Ph l c I-11 Quy t nh s 1088/2006/Q - BKH ngày 19/10/2006 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành m u các văn b n th c hi n th t c u tư t i Vi t Nam. Trư ng h p nhà u tư trong nư c có yêu c u c p Gi y ch ng nh n u tư thì l p h sơ ăng ký u tư theo m u quy nh t i Ph l c I-1 Quy t nh s 1088/2006/Q - BKH. Cơ quan c p Gi y ch ng nh n u tư xem xét, gi i quy t theo quy nh t i kho n 4 i u 43 Ngh nh 108/2006/N -CP. i u 5. i u ki n u tư, kinh doanh i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p c a nhà u tư trong nư c Nhà u tư trong nư c quy nh t i i u 4 c a Thông tư liên t ch này ph i áp ng i u ki n u tư, kinh doanh (n u có) theo quy nh c a pháp lu t v kinh doanh b t ng s n, pháp lu t v nhà và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 6. Th t c u tư i v i d án th phát c a nhà u tư trong nư c trong các d án khu ô th m i, d án khu nhà D án u tư th phát c a nhà u tư trong nư c trong các d án khu ô th m i, d án khu nhà không ph i th c hi n th t c ăng ký u tư và th t c c p Gi y ch ng nh n u tư, nhưng ph i áp ng i u ki n u tư, kinh doanh (n u có) theo quy nh c a pháp lu t v kinh doanh b t ng s n, pháp lu t v nhà và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương III T CH C TH C HI N i u 7. Hi u l c thi hành Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. i u 8. Trách nhi m thi hành Các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v ư c giao, ch o và t ch c th c hi n nh ng quy nh t i Thông tư liên t ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i v B Xây d ng và B K ho ch và u tư xem xét, gi i quy t./.
  4. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ B XÂY D NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Bích t Cao L i Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản