Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
311
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Bộ Tài chính - Bộ lao động, thương binh và xã hội - Ủy ban thể dục thể thao ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của thủ tướng chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH-U BAN TH D C ******** TH THAO ****** S : 34/2007/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2007 BL TBXH-UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 234/2006/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2006 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CH I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN TH THAO Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng; Căn c Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao quy nh t i Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i chung là Quy t nh s 234/2006/Q -TTg) như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n ch ti n công; ch b o hi m xã h i, b o hi m y t ; ch b i thư ng tai n n lao ng; ch ti n thư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao quy nh t i Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. Các ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng k t ngày Quy t nh s 234/2006/Q -TTg có hi u l c. 2. i tư ng áp d ng là các hu n luy n viên, v n ng viên th thao thu c i tuy n qu c gia; i tuy n tr qu c gia; i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong th i gian t p trung t p hu n và thi u theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. C th : a) U ban Th d c th thao quy t nh danh sách, th i gian tri u t p t p hu n và thi u i v i các hu n luy n viên, v n ng viên thu c i tuy n qu c gia, i tuy n tr qu c gia; b) Các b , ngành trung ương quy t nh danh sách, th i gian tri u t p t p hu n và thi u i v i hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n, i tuy n tr c a ngành mình;
  2. c) S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh danh sách, th i gian tri u t p t p hu n và thi u i v i hu n luy n viên, v n ng viên vào các i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 3. Công tác xây d ng, ch p hành d toán kinh phí th c hi n ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. U ban Th d c th thao, các b , ngành và U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p úng ch , úng i tư ng, m b o hi u qu . 4. M t s t ng s d ng t i Thông tư này ư c hi u như sau: a) Cơ quan, t ch c qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên là cơ quan, t ch c nơi hu n luy n viên, v n ng viên ư c tuy n vào làm vi c ho c luy n t p thi u thư ng xuyên trư c khi ư c tri u t p vào i tuy n th thao các c p. b) Cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên là cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý, s d ng hu n luy n viên, v n ng viên trong th i gian t p hu n, thi u t i các i tuy n th thao các c p theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Cơ quan, t ch c qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên có th ng th i là cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên. II. CH Đ TI N CÔNG 1. Hu n luy n viên, v n ng viên th thao là ngư i có qu c t ch Vi t Nam không hư ng lương t ngân sách nhà nư c: ư c cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên tr ti n công theo ngày trong th i gian t p trung t p hu n và thi u theo m c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. 2. Hu n luy n viên, v n ng viên th thao hư ng lương t ngân sách nhà nư c: a) Trong th i gian t p hu n, thi u ư c hư ng nguyên lương t i cơ quan, t ch c qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên. Trư ng h p m c ti n lương theo ngày c a hu n luy n viên, v n ng viên th p hơn m c ti n công quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg thì cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên chi tr thêm ph n chênh l ch m b o b ng m c ti n công tương ng quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. M c ti n lương theo ngày c a hu n luy n viên, v n ng viên ư c xác nh b ng ti n lương tháng chia cho 22 ngày (s ngày làm vi c tiêu chuNn trong m t tháng). b) Trư ng h p hu n luy n viên, v n ng viên th thao có th i gian th c t t p hu n và thi u cao hơn s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng (nhi u hơn 22 ngày/tháng) thì cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên tr ti n công b ng m c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg cho s ngày cao hơn ngày làm vi c tiêu chuNn.
  3. c) Kho n bù chênh l ch gi a ti n lương và ti n công tr cho s ngày làm vi c cao hơn s ngày làm vi c tiêu chuNn quy nh t i i m a, b kho n 2, m c II Thông tư này không ư c dùng tính óng và hư ng các ch b o hi m y t , b o hi m xã h i. Ví d 1: Hu n luy n viên A là viên ch c thu c Trung tâm Th d c th thao t nh T, ư c x p lương ng ch hu n luy n viên (mã s 18.181) v i h s lương hi n hư ng là 3,66. Hu n luy n viên A ư c U ban Th d c th thao quy t nh tri u t p n t p trung t p hu n thi u cho i tuy n qu c gia t i Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia I. Hu n luy n viên A ư c hư ng nguyên lương trong th i gian t p trung, do Trung tâm th d c Th thao t nh T tr . Ngoài ra, hu n luy n viên A ư c tr ph n chênh l ch gi a ti n lương so v i m c ti n công quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. C th như sau: - M c ti n lương ngày c a hu n luy n viên A là: (3,66 x 450.000 ng)/22 ngày = 74.863 ng/ngày - Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia I th c hi n chi tr ph n chênh l ch là: 100.000 ng/ngày – 74.863 ng/ngày = 25.137 ng/ngày N u hu n luy n viên A th c hi n ch luy n t p 26 ngày/tháng thì ư c Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia I chi tr ti n bù chênh l ch và ti n công trong m t tháng t p hu n là: 25.137 ng x 22 ngày + 100.000 ng x 4 ngày = 935.014 ng. III. CH Đ B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T 1. i v i hu n luy n viên, v n ng viên hư ng lương t ngân sách nhà nư c: Trong th i gian t p trung t p hu n và thi u, cơ quan, t ch c qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên ch u trách nhi m trích n p kinh phí b o hi m xã h i, b o hi m y t cho hu n luy n viên, v n ng viên theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . Hu n luy n viên, v n ng viên ư c hư ng y các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo ch quy nh. 2. i v i hu n luy n viên, v n ng viên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c nhưng ang làm vi c t i các cơ quan, doanh nghi p, t ch c thu c i tư ng tham gia b o hi m b t bu c: Trong th i gian t p trung t p hu n và thi u, cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên trích chuy n cơ quan qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên ngu n kinh phí n p b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . Hu n luy n viên, v n ng viên ư c hư ng y các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo ch quy nh. 3. Hu n luy n viên, v n ng viên không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t thì trong th i gian t p trung t p hu n, thi u n u b m au ph i ngh luy n t p, ngh thi u; b tai n n ho c ch t thì ư c gi i quy t tr c p như sau:
  4. a) Trư ng h p b m au ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình: ư c chi tr toàn b chi phí khám, ch a b nh (theo m c vi n phí làm căn c thanh toán b o hi m y t ) và ư c hư ng tr c p m au b ng 75% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày ngh m ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình. b) Trư ng h p b tai n n lao ng: - ư c chi tr toàn b chi phí y t t khi sơ c u, c p c u (theo m c vi n phí làm căn c thanh toán b o hi m y t ) n khi i u tr n nh thương t t và ư c hư ng tr c p b ng 100% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày i u tr . - Sau khi i u tr n nh ư c giám nh kh năng lao ng, n u suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên thì ư c tr c p m t l n tính theo m c suy gi m kh năng lao ng, c th như sau: suy gi m 5% kh năng lao ng thì ư c hư ng 05 tháng ti n lương t i thi u chung, sau ó c suy gi m thêm 1% thì ư c hư ng thêm 0,5 tháng ti n lương t i thi u chung; ngoài ra, còn ư c nh n kho n tr c p m t l n tính theo th i gian làm hu n luy n viên, v n ng viên t p trung: t 1 năm (12 tháng) tr xu ng thì ư c hư ng b ng 0,5 tháng ti n công, sau ó c thêm m i năm ư c tính thêm 0,3 tháng ti n công. Trư ng h p m au, tai n n ph i ngh vi c do t hu ho i s c kho , do say rư u ho c s d ng ch t ma tuý, ch t gây nghi n thì không ư c hư ng tr c p theo quy nh t i i m a, b kho n này. c) Hu n luy n viên, v n ng viên khi thôi làm hu n luy n viên, v n ng viên ư c tr c p m t l n. C m i năm (12 tháng) làm hu n luy n viên, v n ng viên t p trung (n u có th i gian ng t quãng thì ư c tính c ng d n), ư c hư ng 1,5 tháng (26 ngày/tháng) ti n công trư c khi thôi vi c, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n công. Khi tính c ng d n th i gian làm hu n luy n viên, v n ng viên (k c th i gian làm hu n luy n viên, v n ng viên c p t nh, ngành và c p qu c gia) tính hu ng tr c p theo quy nh t i kho n 3, m c III Thông tư này, n u có tháng l dư i 03 tháng thì không tính, n u t 3 tháng tr lên n 06 tháng ư c tính là ½ năm, t trên 06 tháng n 12 tháng ư c tính tròn 01 năm. Ví d 3: V n ng viên Tr n Văn E không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c, có th i gian ư c cơ quan có thNm quy n tri u t p t p trung t p hu n và thi u như sau: i tuy n c p t nh 7 năm (m i năm ư c tri u t p 6 tháng); i tuy n qu c gia 2 năm 3 tháng liên t c. Khi thôi làm v n ng viên. Tr n Văn E ư c tính hư ng tr c p m t l n như sau: - Th i gian ư c hư ng tính tr c p m t l n: 7 năm x 6 tháng + 27 tháng = 69 tháng Tương ng v i 5 năm, 9 tháng. Tính tròn là 6 năm.
  5. - ư c hư ng tr c p b ng 09 tháng ti n công (m c ti n công khi là v n ng viên i tuy n qu c gia là 70.000 ng/ngư i/ngày): 70.000 ng x 26 ngày x 6 năm x 1,5 tháng = 16.380.000 ng. d) N u hu n luy n viên, v n ng viên ch t thì ngư i lo mai táng ư c nh n tr c p mai táng như m c quy nh i v i i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c theo pháp lu t b o hi m xã h i. Trư ng h p hu n luy n viên, v n ng viên ch t do tai n n lao ng trong khi t p hu n, thi u ho c ch t trong th i gian i u tr l n u do tai n n trong quá trình t p hu n, thi u thì ngoài tr c p mai táng, thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n b ng 24 tháng ti n lương t i thi u chung, n u ch t trư c ngày 01/01/2007; b ng 36 tháng ti n lương t i thi u chung, n u ch t t ngày 01/01/2007 tr i. IV. CH Đ B I THƯ NG TAI N N LAO Đ NG 1. Ngoài ch b o hi m xã h i, b o hi m y t quy nh t i m c III trên ây, hu n luy n viên, v n ng viên b tai n n ho c ch t trong th i gian t p trung t p hu n, thi u ư c b i thư ng m t l n theo quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. C th như sau: a) B i thư ng m t l n b ng 30 tháng ti n công và ph c p (n u có) cho hu n luy n viên, v n ng viên b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ho c cho thân nhân ngư i lao ng ch t do b tai n n mà không do l i c a hu n luy n viên, v n ng viên. Trong trư ng h p do l i c a hu n luy n viên, v n ng viên thì ư c b i thư ng b ng 12 tháng ti n công. b) B i thư ng b ng 1,5 tháng ti n công (theo m c tương ng quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg) cho hu n luy n viên, v n ng viên b suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10%; n u b suy gi m kh năng lao ng trên 10% n dư i 81% thì c 1% tăng thêm ư c b i thư ng thêm 0,4 tháng ti n công n u t i n n không do l i tr c ti p c a hu n luy n viên, v n ng viên. Trư ng h p tai n n do l i tr c ti p c a hu n luy n viên, v n ng viên thì ư c b i thư ng b ng 40% m c b i thư ng tương ng nêu trên. 2. Khi xNy ra tai n n trong t p luy n, thi u, cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên ph i l p biên b n ghi y di n bi n c a v tai n n, thương tích, m c thi t h i, nguyên nhân, trách nhi m xNy ra tai n n; có ch ký c a i di n cơ quan, t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên, ban t ch c thi u (trong các gi i thi u) ho c nh ng ngư i ch ng ki n. V. CH Đ TI N THƯ NG 1. V n ng viên l p thành tích t i các gi i thi u qu c t ( i h i th thao ông Nam Á; Gi i vô ch ông Nam Á t ng môn; i h i th thao Châu Á; i h i th thao trong nhà Châu Á ; Gi i vô ch Châu Á t ng môn, Cúp, Gi i v n ng viên xu t
  6. s c Châu Á; Gi i vô nh th gi i t ng môn, Cúp, Gi i v n ng viên xu t s c th gi i; i h i Olympic): M c ti n thư ng theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. B trư ng Ch nhi m U ban Th d c th thao quy nh c th các môn th thao nhóm I, nhóm II trên cơ s các môn th thao ư c ưa vào chương trình thi u i h i Olympic Mùa hè và Mùa ông g n nh t. 2. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u c a gi i vô ch tr ông Nam Á, Châu Á và th gi i ư c thư ng theo m c sau: a) Gi i th thao dành cho v n ng viên n dư i 12 tu i: M c thư ng b ng 20% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, m c V Thông tư này. b) Gi i th thao dành cho v n ng viên t 12 tu i n dư i 16 tu i: M c thư ng b ng 30% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, m c V Thông tư này. c) Gi i th thao dành cho v n ng viên t 16 tu i n dư i 18 tu i: M c thư ng b ng 40% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, m c V Thông tư này. d) Gi i th thao dành cho v n ng viên t 18 tu i n dư i 21 tu i: M c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, m c V Thông tư này. 3. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u vô ch qu c gia ho c i h i th d c th thao toàn qu c, m c thư ng ư c quy nh như sau: a) Huy chương vàng: Không quá 5 tri u ng; b) Huy chương b c: Không quá 3 tri u ng; c) Huy chương ng: Không quá 2 tri u ng. V n ng viên phá k l c qu c gia ư c thư ng không quá 5 tri u ng. 4. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u vô ch tr qu c gia ư c thư ng m c t i a b ng 50% m c thư ng quy nh t i kho n 3, m c V Thông tư này. M c thư ng ư c quy nh theo l a tu i, c th như sau: a) Gi i th thao vô ch tr qu c gia dành cho v n ng viên n dư i 12 tu i: M c thư ng t i a b ng 20% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 3, m c V Thông tư này. b) Gi i th thao vô ch tr qu c gia dành cho v n ng viên t 12 tu i n dư i 16 tu i: M c thư ng t i a b ng 30% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 3, m c V Thông tư này. c) Gi i th thao vô ch tr qu c gia dành cho v n ng viên t 16 tu i n dư i 18 tu i: M c thư ng t i a b ng 40% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 3, m c V Thông tư này.
  7. d) Gi i th thao vô ch tr qu c gia dành cho v n ng viên t 18 tu i n dư i 21 tu i: M c thư ng t i a b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 3, m c V Thông tư này. 5. M c thư ng c th cho v n ng viên khi phá k l c, t huy chương vàng, b c, ng t i gi i vô ch qu c gia, gi i tr qu c gia do U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các b , ngành qu n lý v n ng viên ó quy t nh; nhưng không vư t quá m c thư ng t i a quy nh t i kho n 3, 4 m c V Thông tư này. 6. i v i môn th thao t p th , m c thư ng chung b ng s lư ng ngư i tham gia môn th thao t p th nhân v i m c thư ng tương ng. Ví d 4: i tuy n bóng á qu c gia Vi t Nam g m 18 v n ng viên ăng ký thi u t i Seagame 23, t huy chương b c. M c thư ng chung cho i tuy n bóng á qu c gia Vi t Nam là: 18 ngư i x 15.000.000 ng = 270.000.000 ng. Ví d 5: i tuy n ua thuy n Rowing g m 4 v n ng viên, t huy chương vàng n i dung ua thuy n 4 ngư i t i gi i vô ch ua thuy n ông Nam Á. M c thư ng chung cho i ua thuy n này là: 25.000.000 ng x 04 ngư i = 100.000.000 ng. 7. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (mà thành tích thi u c a t ng cá nhân và ng i ư c xác nh trong cùng m t l n thi), s lư ng v n ng viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng v n ng viên nhân v i 50% m c thư ng tương ng. Ví d 6: 03 v n ng viên: Văn A, Nguy n Văn B, Lê Văn C t huy chương vàng ng i n i dung súng trư ng 3 tư th t i gi i vô ch b n súng ông Nam Á. M c thư ng chung cho các v n ng viên này là: 25.000.000 ng x 50% x 3 ngư i = 37.500.000 ng. 8. Ch thư ng i v i hu n luy n viên: a) i v i thi u cá nhân: Nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích trong các cu c thi u thì m c thư ng chung ư c tính b ng m c thư ng i v i v n ng viên. T l phân chia ti n thư ng ư c th c hi n theo nguyên t c: Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n i tuy n ư c 60%, hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên cơ s trư c khi tham gia i tuy n ư c 40%. b) i v i thi u t p th : Nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o i tuy n thi u l p thành tích thì ư c thư ng m c thư ng chung b ng s lư ng hu n luy n viên theo quy nh nhân v i m c thư ng tương ng i v i v n ng viên t gi i. S lư ng hu n luy n viên c a các i ư c xét thư ng ư c quy nh theo m c sau:
  8. - i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 2 n 5 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 01 hu n luy n viên. - i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 6 n 12 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 02 hu n luy n viên. - i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 13 v n ng viên tr lên: M c thư ng chung tính cho 03 hu n luy n viên. c) i v i môn th thao thi u ng i: M c thư ng chung cho hu n luy n viên b ng s lư ng hu n luy n viên quy nh t i i m b, kho n 8, m c V Thông tư này nhân v i 50% m c thư ng tương ng. 9. Hu n luy n viên, v n ng viên l p thành tích t i các gi i th thao dành cho ngư i khuy t t t ông Nam Á, Châu Á, th gi i và các gi i thu c h th ng thi u th thao qu n chúng c p qu c gia ư c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i Thông tư này. VI. TRÁCH NHI M VÀ NGU N KINH PHÍ CHI TR 1. y ban Th d c Th thao chi tr ti n công, ti n óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n khám, ch a b nh, tai n n, ti n tr c p và ti n b i thư ng theo quy nh cho hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n, i tuy n tr qu c gia; chi ti n thư ng cho các hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n, i tuy n tr qu c gia t thành tích thi u t i các gi i th thao qu c t theo quy nh t i Thông tư này t ngu n ngân sách th d c th thao ư c giao hàng năm c a U ban Th d c th thao. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chi ti n công, ti n óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n khám, ch a b nh, tai n n, ti n tr c p và ti n b i thư ng theo quy nh cho hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý; ti n thư ng cho các hu n luy n viên và v n ng viên t thành tích thi u t i các gi i thi u qu c gia và các gi i thi u c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i Thông tư này t ngu n ngân sách s nghi p th d c th thao hàng năm c a a phương. 3. Các b , ngành trung ương chi ti n công, ti n óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n khám, ch a b nh, tai n n, ti n tr c p và ti n b i thư ng theo quy nh cho hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u do b , ngành mình qu n lý; ti n thư ng cho các hu n luy n viên và v n ng viên t thành tích thi u t i các gi i thi u qu c gia và các gi i thi u c p ngành theo quy nh t i Thông tư này. 4. Ngu n kinh phí th c hi n các ch i v i các i tư ng quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán ngân sách chi s nghi p th d c th thao hàng năm theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. Cơ quan ra quy t nh tri u t p hu n luy n viên, v n ng viên có trách nhi m b trí ngu n kinh phí th c hi n ch quy nh t i Thông tư này i v i hu n luy n viên, v n ng viên trong th i gian tri u t p.
  9. Riêng kinh phí th c hi n ch quy nh i v i i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u thu c các ngành s n xu t kinh doanh ư c cân i t ngu n chi phí s n xu t kinh doanh, ngu n l i nhu n theo quy nh c a pháp lu t và các ngu n thu h p pháp khác m b o; ngân sách nhà nư c không h tr . Căn c vào ngu n kinh phí ho t ng h p pháp c a i tuy n, các ngành s n xu t kinh doanh có th quy t nh các m c chi cao hơn, ho c th p hơn m c chi quy nh t i Thông tư này. 5. Nhà nư c khuy n khích các liên oàn, hi p h i th thao, các ơn v qu n lý, s d ng hu n luy n viên, v n ng viên khai thác các ngu n thu h p pháp b sung thêm ti n công, ti n thư ng, ti n tr c p khám, ch a b nh, tai n n lao ng và các ch , chính sách khác i v i hu n luy n viên, v n ng viên. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT/BTC-BTCCBCP-BL TBXH-UBTDTT ngày 30/12/1998 c a Liên t ch B Tài chính, Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ), B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Th d c Th thao hư ng d n th c hi n m t s ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v liên B nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG, KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG CH NHI M U BAN B LAO NG B TÀI CHÍNH TH D C TH THAO THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG Nguy n Tr ng H Huỳnh Th Nhân Hoàng Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản