Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH - B TÀI CHÍNH S 54/1999/TTLT- BTCCBCP-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N I U CH NH M C TI N LƯƠNG T I THI U, M C TR C P VÀ M C SINH HO T PHÍ I V I CÁC I TƯ NG HƯ NG LƯƠNG, PH C P, TR C P VÀ SINH HO T PHÍ T NGU N KINH PHÍ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Th c hi n kho n 1, i u 2, Ngh nh s 175/1999/N -CP ngày 15/12/1999 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c ti n lương t i thi u, m c tr c p và sinh ho t phí i v i các i tư ng hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí t ngu n kinh phí thu c ngân sách Nhà nư c, sau khi có ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i t i công văn s 4483/L TBXH-TL ngày 28/12/1999 và c a Ban T ch c Trung ương t i công văn s 1368CV/TCTW ngày 27/12/1999, Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Cán b , công ch c khu v c hành chính, s nghi p, ng, oàn th , bao g m nh ng ngư i ư c tuy n d ng, h p ng trong ch tiêu biên ch hư ng lương t ngân sách nhà nư c ang làm vi c, i h c, th c t p, công tác i u tr , i u dư ng trong và ngoài nư c c th : - Cán b , công ch c hành chính, s nghi p ang làm vi c trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c t Trung ương n c p huy n và trong các t ch c s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; - Cán b , công ch c trong biên ch hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ang làm vi c trong các cơ quan ng, oàn th t Trung ương n c p huy n; - Cán b , công ch c ư c i u ng ang làm vi c xã, phư ng, th tr n; - Cán b , công ch c trong biên ch nhà nư c ư c bi t phái ho c i u ng làm vi c các H i, các d án và t ch c qu c t t t i Vi t Nam mà ti n lương do ngân sách Nhà nư c ài th . 2. Cán b y t xã, phư ng, th tr n hư ng lương theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04/3/1995 c a Th tư ng Chính ph .
  2. 3. Cán b xã, phư ng, th tr n (g i chung là cán b xã) ang công tác theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/1/1998, Ngh nh 40/1999/N -CP ngày 23/06/1999, Ngh nh 35/CP ngày 14/06/1996 c a Chính ph và cán b xã già y u ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 130/CP ngày 20/6/1975 và Quy t nh s 111/H BT ngày 13/10/1981 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). Riêng cán b xã ngh vi c hư ng ch tr c p do qu b o hi m xã h i chi tr th c hi n theo hư ng d n c a Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Tài chính; 4. i bi u H i ng nhân dân các c p hư ng sinh ho t phí theo quy nh t i kho n 2, i u 48, Quy ch ho t ng c a h i ng nhân dân các c p ban hành kèm theo Ngh quy t s 301 NQ/UBTVQH ngày 25/6/1996 c a U ban Thư ng v Qu c h i. II. CÁCH TÍNH L I M C LƯƠNG, PH C P, TR C PVÀ SINH HO T PHÍ Các i tư ng t i m c I nêu trên ư c tính l i m c lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí như sau: 1. i v i cán b , công ch c hành chính, s nghi p, ng, oàn th . Căn c vào h s m c lương và m c ph c p hi n hư ng quy nh t i Ngh quy t s 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 c a U ban Thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 69/Q TW ngày 17/5/1993 c a Ban Bí thư TW, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và m c ti n lương t i thi u ư c i u ch nh l i theo quy nh t i kho n 1, i u 1, Ngh nh s 175/1999/N -CP ngày 15/12/1999 c a Chính ph tính l i m c lương và m c ph c p như sau: a. Công th c tính l i m c lương: M c lương M c lương t i H s m c th c hi n t = thi u 180.000 x lương hi n 01/01/2000 ng/tháng hư ng b. Công th c tính l i m c ph c p: - i v i các kho n ph c p tính trên m c ti n lương t i thi u: M c ph c p M c lương t i H s ph c p th c hi n t = thi u 180.000 x hi n hư ng 01/01/2000 ng/tháng - i v i các kho n ph c p tính trên ti n lương theo ng ch, b c, ch c v (ch c v dân c , b u c ): M c ph c p M c lương T l % ph c p th c hi n t = th c hi n t x ư c hư ng theo 01/01/2000 01/01/2000 quy nh
  3. Riêng kho n ph c p c a các ch c danh b u c chuyên trách H i C u chi n binh Vi t Nam ư c tính theo t l quy nh hi n hành v i m c lương ch c v tương ương c a oàn th cùng c p. c. Công th c tính l i m c ti n lương c a h s chênh l ch b o lưu: M c ti n c a h s chênh M c lương t i H s chênh l ch l ch b o lưu (n u có) th c = thi u 180.000 x b o lưu hi n hi n t 01/01/2000 ng/tháng hư ng d. i v i các kho n ph c p quy nh b ng m c ti n c th thì gi nguyên theo quy nh hi n hành. 2. M c sinh ho t phí i v i i bi u H i ng nhân dân các c p, cán b xã, phư ng, th tr n (g i chung là cán b xã) ang công tác và ã ngh vi c hư ng tr c p t ngân sách Nhà nư c tính c th như sau: a. M c sinh ho t phí iv i i bi u H i ng nhân dân các c p. Căn c vào h s m c sinh ho t phí hi n hư ng i v i i bi u H i ng nhân dân các c p quy nh t i kho n 2, i u 48, Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân các c p ban hành kèm theo Ngh quy t s 301 NQ/UBTVQH ngày 25/6/1996 c a U ban Thư ng v Qu c h i, tính l i m c sinh ho t phí ư c hư ng t 01/01/2000 theo công th c sau: M c sinh ho t phí M c lương t i H s m c sinh ho t th c hi n t = thi u 180.000 x phí hi n hư ng 01/01/2000 ng/tháng b. M c sinh ho t phí i v i cán b xã ang công tác. - i v i ch c danh b u c theo nhi m kỳ và ch c danh khác thu c U ban nhân dân c p xã theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph : + Bí thư ng u xã (Bí thư chi b nơi chưa có ng u xã), t 270.000 ng/tháng lên 337.500 ng/tháng; + Phó Bí thư ng u xã, Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân xã, t 260.000 ng/tháng lên 325.000 ng/tháng; + Phó Ch t ch H i ng nhân dân xã, Phó Ch t ch U ban nhân dân xã, Thư ng tr c ng u xã (nơi Bí thư ho c Phó Bí thư kiêm ch c danh Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng nhân dân ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân), Ch t ch M t tr n, trư ng các oàn th nhân dân xã (H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh), ch huy trư ng Ban Ch huy quân s xã, trư ng Công an xã, t 240.000 ng/tháng lên 300.000 ng/tháng; + U viên U ban nhân dân xã, t 230.000 ng/tháng lên 287.500 ng/tháng;
  4. + Các ch c danh khác thu c U ban nhân dân, t 210.000 ng/tháng lên 262.500 ng/tháng. - i v i các ch c danh b u c và các ch c danh khác thu c U ban nhân dân nêu trên khi ư c tái c ho c ư c ti p t c công tác (tính t năm th 6 tr i) ư c hư ng ch ph c p 5% tính theo m c sinh ho t phí ã i u ch nh t i Thông tư này. - i v i cán b chuyên môn. + Cán b thu c b n ch c danh chuyên môn (tư pháp - h t ch, a chính, tài chính - k toán, văn phòng U ban nhân dân c p xã) ã ư c v n d ng x p m c sinh ho t phí theo h s c a ng ch, b c quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph thì áp d ng công th c tính l i m c sinh ho t phí như sau: M c sinh ho t phí = M c lương t i x H s m c sinh ho t phí hi n th c hi n t thi u 180.000 hư ng ã ư c v n d ng x p 01/01/2000 ng/tháng theo ti n lương công ch c Vi c nâng m c sinh ho t phí tương ng v i b c và h s m c lương i v i b n ch c danh chuyên môn này th c hi n theo quy nh t i i m 1.2, m c 1, ph n II, Thông tư liên t ch s 99/1998/TTLT ngày 19/5/1998 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i. + Cán b chuyên môn chưa có b ng c p chuyên môn qua ào t o do Nhà nư c c p, không ư c v n d ng x p m c sinh ho t phí theo h s ng ch, b c công ch c, thì áp d ng công th c tính l i m c sinh ho t phí như sau: M c sinh ho t phí M c sinh ho t phí ã th c hi n t = hư ng tháng 12/1999 x 1,25 l n 01/01/2000 theo quy nh - Cán b xã ư c phân công nhi u ch c danh khác nhau thì ư c hư ng m c sinh ho t phí và ph c p (n u có) c a m t ch c danh có m c sinh ho t phí và ph c p cao nh t. Khi không kiêm nhi m, thì m nh n ch c danh nào hư ng sinh ho t phí và ph c p (n u có) theo ch c danh ó. c. M c tr c p i v i cán b xã, phư ng, th tr n già y u ngh vi c theo Quy t nh s 130/CP ngày 20/6/1975 và Quy t nh s 111/H BT ngày 13/10/1981 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) do ngân sách Nhà nư c ài th : - M c tr c p c a nguyên Bí thư ng u , Ch t ch U ban nhân dân xã, t 135.000 ng/tháng lên 168.800 ng/tháng; - M c tr c p c a nguyên Phó Bí thư, Phó Ch t ch, Thư ng tr c ng u , U viên thư ký H i ng nhân dân, Thư ký H i ng nhân dân xã, Xã i trư ng, trư ng công an xã, t 130.000 ng/tháng lên 162.500 ng/tháng; - M c tr c p c a các ch c danh còn l i, t 120.000 ng/tháng lên 150.000 ng/tháng.
  5. 3. i v i cán b y t xã, phư ng, th tr n hư ng lương theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04/3/1995 c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n vi c i u ch nh m c ti n lương và ph c p như i v i cán b , công ch c hành chính, s nghi p theo cách tính quy nh t i i m 1, ph n II Thông tư này. III. TRÌNH T L P BÁO CÁO, XÉT DUY T VÀ C P PHÁT QU TI N LƯƠNG, PH C P, TR C P VÀ SINH HO T PHÍ TĂNG THÊM NĂM 2000 1. Trình t l p báo cáo, xét duy t qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm năm 2000. có cơ s xét duy t qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm, căn c vào hư ng d n i tư ng và cách tính l i m c lương, ph c p, tr c p, và sinh ho t phí nêu t i ph n I và ph n II c a Thông tư này và th c t i tư ng có m t n 31/12/1999, các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương (dư i ây g i chung là B , ngành Trung ương), U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo cáo ngh xét duy t qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm theo quy nh như sau: a. i v i các cơ quan, ơn v hành chính, s nghi p, ng, oàn th . Các B , ngành Trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ơn v tr c thu c l p k ho ch qu ti n lương, qu ph c p c a các i tư ng (k c s lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch ) hư ng lương, ph c p t ngân sách nhà nư c và nhu c u qu ti n lương tăng thêm năm 2000 theo m u s 1 kèm theo Thông tư này. Sau ó các B , ngành Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p k t qu c a c B , ngành Trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph (cũng t ng h p theo m u s 1) và có công văn g i Liên B (m i B 1 b n) ngh qu ti n lương, ph c p và sinh ho t phí tăng thêm năm 2000. i v i h th ng Ngân hàng Nhà nư c, h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam và h th ng công oàn vi c l p báo cáo v n th c hi n theo quy nh này, nh ng qu ti n lương và ph c p tăng thêm ư c chi trong k ho ch tài chính c a h th ng, ngân sách Nhà nư c không c p phát. b. i v i cán b xã, phư ng, th tr n ang công tác và ã ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng t ngu n kinh phí thu c ngân sách Nhà nư c (k c cán b y t xã, phư ng, th tr n) và i bi u H i ng nhân dân các c p. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, huy n, qu n, thành ph thu c t nh l p k ho ch qu sinh ho t phí i v i i bi u H i ng nhân dân các c p và cán b xã, phư ng, th tr n ang công tác hư ng sinh ho t phí theo m u s 2a; qu tr c p i v i cán b xã già y u ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo m u 2b và qu lương i v i cán b y t xã, phư ng, th tr n hư ng lương theo m u s 2c. Sau ó U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p k t qu c a c t nh, thành ph (cũng theo các m u 2a, 2b và 2c kèm theo Thông
  6. tư này) và có công văn g i lên B (m i B 1 b n) gnh duy t qu tăng thêm năm 2000. 2. C p phát qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm năm 2000. a. V nguyên t c qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm ư c b trí trong d toán ngân sách c a các c p ngân sách, do v y qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm sau khi ư c xét duy t c a các i tư ng thu c c p nào do ngân sách c p ó b o m. Riêng năm 2000, do chưa phân b qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm do ngân sách các B , ngành Trung ương và a phương vì v y s th c hi n như sau: - i v i các ơn v do Trung ương qu n lý: ngân sách trung ương c p b sung ngoài d toán ã giao năm 2000 cho các ơn v chi tr . - i v i các ơn v do a phương qu n lý: ngân sách Trung ương c p b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương chi tr cho ơn v . b. Trư c m t, các i tư ng k p ư c hư ng m c lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí i u ch nh theo hư ng d n t i Thông tư này ngay t tháng 01 năm 2000, B Tài chính s t m c p qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm c a quý I năm 2000 các B , ngành, a phương th c hi n. T quý II năm 2000 tr i, B Tài chính ch c p qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm cho các B , ngành Trung ương và a phương sau khi có k t qu xét duy t c a Liên B . IV. T CH C TH C HI N th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh s 175/1999/N -CP ngày 15/12/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, Liên B yêu c u Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c khNn trương th c hi n các yêu c u sau ây: 1. Theo ch c năng và nhi m v quy nh, c p B , ngành, ng, oàn th Trung ương, b ph n t ch c cán b (V , Ban ho c phòng) ph i h p v i c p u ng, công oàn; c p t nh, Ban T ch c chính quy n ph i h p v i Ban T ch c t nh u , S Tài chính - V t giá, S Lao ng - Thương binh và Xã h i và liên oàn lao ng t nh, thành ph ti n hành ki m tra s i tư ng hư ng lương, ph c p và sinh ho t phí t ngu n kinh phí thu c ngân sách Nhà nư c th c có m t trong ph m vi ch tiêu biên ch ư c giao n 31/12/1999 và s i tư ng hư ng tr c p và sinh ho t phí theo quy nh c a Chính ph , lo i b nh ng trư ng h p hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí không úng quy nh. Trên cơ s ó l p b ng t ng h p qu ti n lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí tăng thêm theo hư ng d n t i Thông tư này, trình lãnh o B , Ban, ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có công văn g i v Liên B ch m nh t vào ngày 15/2/2000 Liên B xét duy t, làm cơ s B Tài chính c p qu tăng thêm t quý II năm 2000.
  7. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan, ban, ngành, oàn th Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, ki m soát và qu n lý ch t ch s lư ng biên ch , s lư ng i tư ng hư ng tr c p, hư ng sinh ho t phí và qu ti n lương, ph c p, tr c p, sinh ho t phí tăng thêm theo quy nh t i Thông tư này. 2. Khi chi tr m c lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí ư c i u ch nh i v i các i tư ng nêu trên, thì ph i thu ngay ti n ba hi m xã h i và b o hi m y t theo quy nh c a Nhà nư c trên cơ s m c lương, ph c p và sinh ho t phí ã ư c tính l i theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph quy t nh thành l p T công tác Liên B giúp Liên B Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính và Ban T ch c Trung ương ki m tra biên ch , i tư ng hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí t ngân sách Nhà nư c, xét duy t qu ti n lương, ph c p, tr c p và qu sinh ho t phí tăng thêm năm 2000 c a các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2000. i v i i tư ng là ngư i có công và công nhân, viên ch c trong các t ch c, ơn v và doanh nghi p c a nhà nư c không hư ng lương t ngu n kinh phí thu c ngân sách nhà nư c, th c hi n theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B (Ban T ch c - Cán b Chính ph làm u m i) nghiên c u gi i quy t. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản