intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số 78/2005/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 78/2005/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 78/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân dự án "chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên" sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu Á và nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Điển do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 78/2005/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2005/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ GI I NGÂN D ÁN “CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN CÁC T NH TÂY NGUYÊN” S D NG V N VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á VÀ NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A CHÍNH PH TH Y I N Căn c Ngh nh s 17/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph s a i b sung m t s i u Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Th c hi n Hi p nh vay s VIE-2076 (SF) d án Chăm sóc s c kho nhân dân các t nh Tây Nguyên gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á ngày 08/4/2004, Hi p nh Tài chính d án Chăm sóc s c kho nhân dân các t nh Tây Nguyên, gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á ngày 08/4/2004, Hi p nh riêng gi a Chính ph Th y i n và Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v kho n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Th y i n thông qua Ngân hàng Phát tri n Châu Á ng tài tr cho d án Chăm sóc s c kho nhân dân các t nh Tây Nguyên (2004-2009), ngày 02/7/2004; Liên t ch B Tài chính, B Y t hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính và gi i ngân D án Chăm sóc s c kho nhân dân các t nh Tây Nguyên (g i t t là D án Y t Tây Nguyên) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Nh ng c m t vi t t t và gi i thích t ng Trong Thông tư này các c m t dư i ây ư c hi u như sau: a. ADB: Ngân hàng phát tri n Châu Á (Asian Development Bank) b. BHYT: B o hi m Y t c. Ban QLDA: Ban Qu n lý d án
 2. d. Cơ quan ch qu n d án Y t Tây Nguyên: B Y t e. HCSN: Hành chính s nghi p f. KHTC: K ho ch Tài chính g. L/C: Thư tín d ng (Letter of Credit) h. Ngân hàng ph c v d án: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam là Ngân hàng ư c l a ch n ph c v d án i. NSNN: Ngân sách Nhà nư c j. NS P: Ngân sách a phương thu c các t nh d án. k. NSTW: Ngân sách Trung ương l. ODA: Ngu n h tr phát tri n chính th c (Official Development Assistance) m. PMU Trung ương: Ban qu n lý d án Chăm sóc s c kho nhân dân các t nh Tây Nguyên và H tr phát tri n h th ng Y t d phòng n. PPMU: Ban qu n lý D án Y t Tây Nguyên tuy n t nh o. SIDA: Cơ quan Phát tri n qu c t Th y i n (Sweden International Development Agency) p. TW: Trung ương q. TSC : Tài s n c nh r. TC N: Tài chính i ngo i s. UBND: U ban nhân dân t. USD: ô la M (United State Dollars) u. VND: ng Vi t Nam v. XDCB: Xây d ng cơ b n 2. Nguyên t c qu n lý 2.1. T ng kinh phí và cơ c u ngu n kinh phí c a D án Y t Tây Nguyên ư c quy nh t i Quy t nh s 984/Q -BYT ngày 18/3/2004 c a B trư ng B Y t phê duy t d án Y t Tây Nguyên, Hi p nh vay s VIE-2076 (SF) ngày 08/4/2004 và các văn b n cam k t vi n tr không hoàn l i, c th : - NSNN u tư t ngu n v n vay ADB: 20 tri u USD, tương ương 312,00 t VND;
 3. - V n vi n tr không hoàn l i c a SIDA: 5,579 tri u USD tương ương 87,032 t VND; - V n i ng c a Chính ph Vi t Nam 78 t VND, tương ương 5 tri u USD (bao g m v n NSTW, NS P tham gia d án). 2.2. Ngu n v n vay c a ADB và ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Th y i n là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c. Nhà nư c c p phát cho B Y t và các t nh d án th c hi n d án Y t Tây Nguyên. B Y t có trách nhi m ch o D án qu n lý và s d ng ngu n kinh phí úng m c ích và n i dung d án ư c duy t phù h p v i các i u kho n ã cam k t trong Hi p nh vay, Hi p nh tài chính ký v i ADB, văn b n cam k t vi n tr ký v i Chính ph Th y i n và các văn b n liên quan kèm theo các Hi p nh này, ng th i ph i tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý tài chính và qu n lý ngo i h i c a Chính ph Vi t Nam. 2.3. Vi c phân chia các n i dung chi c a d án bao g m chi u tư XDCB, chi HCSN ư c quy nh t i Quy t nh s 984/Q -BYT ngày 18/3/2004 c a B trư ng B Y t phê duy t d án Y t Tây Nguyên như sau: a. Chi u tư XDCB: - u tư XDCB cho 24 cơ s y t (trong ó: 1 Trung tâm Y t d phòng tuy n t nh, 3 Trung tâm giáo d c truy n thông s c kho tuy n t nh, 3 Trung tâm phòng ch ng các b nh xã h i tuy n t nh, 14 Trung tâm y t huy n, 1 B nh vi n a Khoa Ng c H i, 2 Trư ng Trung h c y t t nh); - Trang thi t b i kèm công trình XDCB; - Chi cho công tác thu h i t và tái nh cư; - V n d phòng; - Các lo i thu , phí. b. Chi hành chính s nghi p: - Mua s m trang thi t b và phương ti n v n chuy n (tr các trang thi t b ư c ghi t i i m 3.1 nêu trên); - Khám ch a b nh cho ngư i nghèo; - Các d ch v tư v n; - ào t o, xây d ng khung chương trình và tài li u gi ng d y; - Các ho t ng truy n thông; - Nghiên c u, theo dõi và giám sát, ánh giá; - V n hành, duy tu và b o dư ng;
 4. - Lương cán b d án; - Chi phí qu n lý d án; - V n d phòng; - Các lo i thu , phí. 2.4. Phân c p qu n lý: Căn c Quy t nh s 984/Q -BYT ngày 18/3/2004 c a B trư ng B Y t , PMU Trung ương và các PPMU ch u trách nhi m th c hi n các n i dung dư i ây: a. PMU Trung ương: - Tri n khai công tác u th u các gói th u qu c t mua s m ô tô, trang thi t b y t và các trang thi t b chuyên môn khác cung c p cho các t nh c a D án; - Tri n khai u th u mua s m v hàng hóa và d ch v tư v n thu c u tư c a D án t i PMU Trung ương (trang thi t b văn phòng, chuyên gia tư v n trong và ngoài nư c...); - Tri n khai ào t o cán b y t thu c mô un ào t o sau i h c và mô un ào t o b i dư ng i h c (ph n tuy n t nh chưa th c hi n ư c); - Qu n lý, i u ph i vi c tri n khai các ho t ng thu c ph n kinh phí vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Th y i n cho Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo các t nh th hư ng D án; - i u hành, qu n lý, giám sát toàn b các n i dung u tư c a D án. b. Các PPMU: - Tri n khai công tác u th u toàn b các gói th u xây d ng cơ b n c a D án t i t nh; - Tri n khai u th u mua s m v hàng hoá và d ch v tư v n thu c u tư c a D án t i t nh (trang thi t b văn phòng, chuyên gia tư v n ...); - Tri n khai ào t o cán b y t các mô un ào t o: B i dư ng k thu t viên và y tá trung h c; B i dư ng chăm sóc s c kho ban u; T p hu n truy n thông giáo d c s c kho ; - Th c hi n các công vi c qu n lý, giám sát và tư v n t i a phương th hư ng d án; - Tri n khai th c hi n các ho t ng thu c ph n kinh phí vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Thu i n cho Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo; - Thu h i t và t ch c tái nh cư;
 5. - B o dư ng trang thi t b . 2.5. UBND các t nh tham gia d án ch u trách nhi m phân b v n i ng cho d án t Ngân sách a phương cho nh ng ho t ng n m trong các thành ph n v n (HCSN, XDCB) ã ư c phân c p th c hi n các n i dung c a d án theo Quy t nh s 984/Q -BYT nêu trên. 2.6. H th ng Ngân hàng ph c v D án th c hi n các th t c rút v n t ADB (bao g m c ngu n v n vay ADB và v n vi n tr không hoàn l i c a SIDA) theo quy nh t i Thông tư s 78/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 c a B Tài chính Hư ng d n qu n lý vi c rút v n i v i ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA). 2.7. PMU Trung ương và các PPMU ư c s d ng s lãi phát sinh trên Tài kho n t m ng thu c c p mình thanh toán các kho n d ch v ngân hàng, ph n lãi còn l i ph i nh kỳ n p NSNN. Trư ng h p s lãi không chi phí d ch v ngân hàng, PMU Trung ương và các PPMU t ng h p ph n thi u h t vào k ho ch v n i ng và s d ng v n i ng thanh toán phí d ch v ngân hàng. II. QUY NNH C TH 1. L p k ho ch v n cho d án Ngay khi Hi p nh vay và Hi p nh Tài chính ư c ký, PMU Trung ương và các PPMU ph i xây d ng k ho ch ho t ng và k ho ch tài chính cho năm th nh t c a d án. Các năm ti p theo, k ho ch ho t ng và k ho ch tài chính ư c l p và xét duy t cùng th i gian xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t hi n hành. a. i v i PPMU: - Hàng năm căn c vào ti n th c hi n D án, PPMU l p k ho ch v n c a d án th c hi n a phương mình theo các n i dung chi t i i m 4.2, m c I, kho n II và k t c u các ngu n v n c a d án g m v n vay ADB, v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Th y i n, v n i ng t ngu n NS P theo Quy t nh s 984/Q -BYT nêu trên, trong ó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n u tư XDCB, v n HCSN) c th theo m u bi u t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho t ng h ng m c công vi c. - PPMU g i B n k ho ch v n cho S Y t , S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch v n i ng cho d án trong ngân sách a phương, ng th i g i PMU Trung ương (trư c ngày 30/7) t ng h p k ho ch v n chung c a toàn d án. b. i v i PMU Trung ương: - Tháng 7 hàng năm PMU Trung ương có công văn hư ng d n các t nh tham gia d án l p k ho ch v n cho năm t i. - T ng h p k ho ch v n chung cho toàn d án bao g m: K ho ch v n ADB, v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Th y i n, v n i ng thu c Ngân sách
 6. Trung ương giao và các ngu n v n khác (n u có), trong ó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n HCSN,v n u tư XDCB) c th theo m u bi u t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho các h ng m c công vi c. K ho ch v n này ư c t ng h p chung vào k ho ch v n c a B Y t (V K ho ch Tài chính), trư c khi g i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. 2. Phân b và giao d toán a. i v i v n u tư XDCB: Căn c k ho ch v n u tư ư c duy t, B Y t quy t nh phân b d toán v n u tư t p trung b ng ngu n v n vay cho các t nh d án, thông báo cho B Tài chính (V u tư) ki m tra. B Tài chính thông báo k ho ch thanh toán v n u tư ngu n v n vay cho h th ng Kho b c làm căn c ki m soát thanh toán v n, ng th i g i B Y t , PMU Trung ương theo dõi, ph i h p qu n lý. b. i v i v n s nghi p: Căn c vào k ho ch ngân sách ư c duy t, B Y t phân b v n vay, d toán v n i ng thu c Ngân sách Trung ương, v n vi n tr theo các h ng m c chi tiêu và theo tính ch t ngu n v n cho d án Y t Tây nguyên g i B Tài chính ki m tra. Căn c vào k t qu ki m tra B Y t có quy t nh phê duy t t ng d toán chi HCSN toàn d án. B n phê duy t ư c g i cho Kho b c làm căn c ki m soát chi. c. Căn c vào quy t nh phê duy t d toán năm do B Y t phê duy t (v n u tư XDCB t p trung và v n HCSN), UBND các t nh tham gia d án giao k ho ch v n ph n v n i ng ( u tư XDCB và HCSN) cho PPMU. Quy t nh phân b k ho ch v n i ng c a t nh ư c g i S Tài chính, S Y t , Kho b c Nhà nư c t nh ki m soát chi và thanh toán theo t l cho các ho t ng ư c quy nh trong Hi p nh ng g i PMU Trung ương có cơ s c p phát và c p b sung v n vay, v n vi n tr vào tài kho n t m ng c a PPMU. d. Căn c d toán chi HCSN ư c duy t, B Y t giao v n i ng chi HCSN cho Ban qu n lý d án TW. Quy t nh phân b k ho ch v n i ng c a PMU ư c g i B Tài chính, Kho b c Nhà nư c nơi PMU m tài kho n ki m soát chi và thanh toán theo t l cho các ho t ng ư c quy nh trong Hi p nh. e. Căn c d toán v n i ng ư c giao, các ơn v th c hi n rút d toán t i KBNN nơi ơn v m tài kho n giao d ch theo quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n lu t hi n hành. 3. M tài kho n 3.1. PMU Trung ương ư c m các tài kho n sau: a. Tài kho n t m ng: PMU ư c m 02 tài kho n t m ng ngo i t (USD) mang tên D án t i Ngân hàng ph c v , trong ó: - M t tài kho n t m ng ti p nh n ngu n v n vay ADB. - M t tài kho n t m ng ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a SIDA.
 7. b. Tài kho n ti n g i: PMU ư c m 02 tài kho n ti n g i Ngân hàng Thương m i, trong ó: - M t tài kho n ti n g i USD và m t tài kho n ti n g i VND g i vào nh ng kho n thu t i d án như ti n bán h sơ th u, ti n b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng và các kho n thu vãng lai khác. c. Tài kho n d toán: M t tài kho n d toán t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n v n i ng do NSTW c p cho các ho t ng c a d án. 3.2. PPMU các t nh tham gia d án ư c m các tài kho n sau: a. T i chi nhánh Ngân hàng ph c v d án PPMU ư c m 02 tài kho n: M t tài kho n t m ng (VND) ti p nh n ngu n v n ADB và m t tài kho n t m ng (VND) ti p nh n ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a SIDA ư c PMU Trung ương chuy n n theo k ho ch tài chính ư c duy t. b. T i Ngân hàng Thương m i, PPMU ư c m m t tài kho n ti n g i (VND) g i vào nh ng kho n thu t i d án như: Ti n bán h sơ th u, ti n b o lãnh th u, b o lãnh th c hi n h p ng, ti n óng góp c a ngư i ư c hư ng l i (n u có)... c. T i kho b c Nhà nư c t nh, PPMU ư c m 02 tài kho n: - M t tài kho n d toán v n ngân sách th c hi n vi c thanh toán v n i ng HCSN. - M t tài kho n c p phát v n u tư th c hi n vi c thanh toán v n i ng u tư XDCB c a d án. 4. Thanh toán v n i ng Vi c thanh toán v n i ng ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN qua Kho b c Nhà nư c và các văn b n s a i, b sung, thay th Thông tư này. 5. Qu n lý rút v n, c p phát thanh toán v n vay c a ADB và v n vi n tr không hoàn l i c a SIDA M i th t c, hình th c rút v n thanh toán t nư c ngoài và t tài kho n t m ng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 78/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 c a B trư ng B Tài chính ban hành Hư ng d n qu n lý vi c rút v n i v i ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA), các văn b n hư ng d n Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n H tr phát tri n chính th c và tuân th các nguyên t c gi i ngân c a ADB.
 8. Thanh toán t ngu n v n vay c a ADB và SIDA ph i theo úng t l tài tr cho t ng h ng m c c a d án ã quy nh trong Hi p nh vay và các tài li u pháp lý c a d án. Tuỳ theo yêu c u và tính ch t c a các l n thanh toán có th áp d ng các hình th c rút v n sau: Rút v n thanh toán qua tài kho n t m ng, thanh toán tr c ti p, th t c hoàn v n, thư cam k t. Riêng hình th c Thanh toán qua tài kho n t m ng, Liên B hư ng d n c th như sau: 5.1. Thanh toán t tài kho n t m ng t nh Khi có yêu c u thanh toán t tài kho n t m ng t nh chi các ho t ng c a d án do t nh th c hi n, PPMU g i Kho b c Nhà nư c t nh h sơ ch ng t th c hi n vi c ki m soát chi g m: - Công văn ngh thanh toán - Các văn b n ch ng t theo quy nh hi n hành v thanh toán v n u tư XDCB ho c thanh toán v n HCSN. Khi nh n ư c h sơ y h p l , căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Kho b c Nhà nư c t nh xác nh n kh i lư ng công vi c ã th c hi n i u ki n thanh toán trên Phi u giá thanh toán ho c trên B ng kê thanh toán ho c ngh thanh toán t m ng (theo m u c a Kho b c Nhà nư c), ng th i thanh toán ph n v n i ng (n u có). PPMU g i Chi nhánh Ngân hàng ph c v yêu c u thanh toán kèm Phi u giá thanh toán ho c B ng kê thanh toán ho c ngh thanh toán t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh trích ti n t tài kho n t m ng c a PPMU thanh toán cho ngư i th hư ng. Phi u giá thanh toán, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh (b n chính) là m t trong các căn c PPMU làm th t c b sung tài kho n t m ng c a PPMU và ng th i là căn c PMU Trung ương làm th t c thanh toán rút v n b sung t nhà tài tr . 5.2. B sung tài kho n t m ng PPMU Hàng tháng ho c khi tài kho n t m ng t nh ã chi 50% m c tr n quy nh, PPMU ph i làm th t c b sung tài kho n t m ng t nh g i PMU Trung ương g m: - Công văn g i PMU Trung ương ngh b sung tài kho n t m ng; - Sao kê các kho n chi t tài kho n t m ng t nh và b n sao các Phi u giá thanh toán ho c, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh; - Sao kê tài kho n t m ng t i Chi nhánh Ngân hàng ph c v PPMU.
 9. Trong th i gian 5 ngày làm vi c (k t khi nh n ư c h sơ y h p l ), PMU Trung ương chuy n ti n b sung tài kho n t m ng cho PPMU t nh. Các h sơ ch ng t do PPMU n p b sung tài kho n t m ng c a PPMU cũng ng th i là h sơ ch ng t PMU Trung ương l p h sơ rút v n b sung tài kho n t m ng c a PMU. 6. M t s nh m c chi tiêu áp d ng cho D án 6.1. Chi tiêu s d ng v n vay ADB và v n i ng trong nư c: D án áp d ng theo các nh m c chi ư c qui nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 09/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c: Ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) vay n . Riêng n i dung chi cho ào t o, Liên B Tài chính, B Y t hư ng d n c th như sau: a. M c chi ào t o, ào t o l i Th c hi n theo m c thu th c t theo qui nh hi n hành c a các Trư ng theo Thông tư liên t ch s 44/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 08/5/2002 hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính c a D án Y t Nông thôn s d ng v n vay c a Ngân hàng Phát tri n châu Á và Thông tư s 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình các môn h c, và m ts nh m c c th c a d án như sau: - T p hu n, b i dư ng ng n h n: (không quá 3 tháng) áp d ng nh m c chi theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 44/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 08/5/2002 c a Liên B Tài Chính, B Y t hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính c a D án Y t Nông thôn s d ng v n vay c a Ngân hàng Phát tri n châu Á. - ào t o dài h n sau i h c: H tr ôn thi, tuy n sinh: + Ti n h c phí ôn thi, l phí tuy n sinh: theo Phi u thu th c t c a cơ s ào t o. + Ti n mua tài li u: 200.000 /khoá + Ti n văn phòng phNm: 50.000 /khoá + Ti n ăn h c viên: 500.000 /tháng nhưng không quá 2 tháng/khoá + Ti n h c viên: 500.000 /tháng nhưng không quá 2 tháng/khoá + i l i: thanh toán th c t theo vé tàu, xe công c ng (không i b ng máy bay) H tr ào t o sau i h c:
 10. + Kinh phí h c t p, làm lu n văn (bao g m c ti n h tr làm lu n án t t nghi p) theo m c thu th c t theo qui nh hi n hành c a các cơ s ào t o nhưng không quá 15.000.000 /năm. + H tr ti n ăn: 500.000 /tháng. + H tr ti n : D án ký h p ng thuê nhà v i các cơ s ào t o cho h c viên theo giá thuê phòng ký túc xá c a cơ s ào t o (ho c thuê ngoài n u cơ s ào t o không có ch ) nhưng không quá 500.000 /tháng/h c viên. + Ti n i l i trong các kỳ ngh : thanh toán th c t theo vé tàu, xe công c ng (tr vé máy bay). + Ti n tài li u, văn phòng phNm: 1.000.000 /khoá. b. Chi h i th o, ào t o ng n h n nư c ngoài M c chi cho cán b tham gia h i th o, hu n luy n, ào t o ng n h n ngoài nư c theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 c a B Tài chính Quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài và Thông tư s 108/1999/TT-BTC ngày 04/9/1999 c a B Tài chính hư ng d n, b sung m t s i m c a Thông tư s 45/1999/TT-BTC nêu trên. c. M c khoán công tác phí: i v i cán b , nhân viên D án thư ng xuyên ph i s d ng phương ti n cá nhân i giao d ch công tác (trên 15 ngày/01 tháng), áp d ng m c khoán công tác phí không quá 150.000 ng/tháng/ngư i. d. Chi làm êm, thêm gi : Áp d ng theo quy nh c a Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n hi n hành (Thông tư liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 c a B N i V và B Tài chính: hư ng d n th c hi n ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i v i cán b , công ch c, viên ch c). 6.2. Chi tiêu s d ng v n vi n tr c a SIDA M c chi cho ho t ng ào t o, h i ngh , h i th o, t p hu n trong và ngoài nư c, chi công tác phí và các chi phí qu n lý khác t ngu n vi n tr c a SIDA ư c áp d ng theo nh m c chi c a Chương trình H p tác Y t Vi t Nam - Thu i n hi n hành ho c theo tho thu n khác c a SIDA và ADB. a. Chi t ngu n vi n tr h tr cho công tác khám ch a b nh (sau ây vi t t t là KCB) cho ngư i nghèo và ngư i dân t c thi u s g m: - Chi h tr ti n ăn cho b nh nhân i u tr n i trú: + Trư ng h p b nh nhân i u tr các cơ s khám ch a b nh trên a bàn t nh: M c h tr c th 5.000 ngư i/ngày. Th i gian h tr ti n ăn t i a không quá 07 ngày
 11. i v i tuy n huy n, 10 ngày i v i tuy n t nh/1 t i u tr . V i trư ng h p c bi t ph i i u tr n i trú dài ngày, Giám c b nh vi n quy t nh s ngày ư c h tr cho t ng trư ng h p c th . Tùy i u ki n th c t , các cơ s KCB có th t ch c n u ăn ho c thanh toán ti n ăn tr c ti p cho b nh nhân hàng ngày. + Trư ng h p b nh nhân ph i chuy n tuy n chuyên môn i u tr t i cơ s y t ngo i t nh, m c h tr 10.000 /ngư i/ngày. Cơ s KCB quy t nh chuy n b nh nhân có trách nhi m h tr ti n ăn cho b nh nhân cùng v i vi c th c hi n th t c chuy n vi n v i th i gian h tr ti n ăn 15 ngày. - H tr chi phí i l i cho các i tư ng ngư i nghèo và ngư i dân t c thi u s : + Trong trư ng h p c p c u, cơ s KCB cho xe ô tô v n chuy n b nh nhân i u tr ư c thanh toán ti n xăng d u theo nh m c quy nh hi n hành (cho c lư t i và v ). + Trong trư ng h p c p c u, n u ngư i b nh t túc phương ti n i l i t nhà n b nh vi n (t tuy n huy n tr lên), b nh vi n KCB cho ngư i b nh ó thanh toán cho ngư i b nh v i nh m c h tr 30.000 /100 km (cho m t lư t i) và t i thi u là 20.000 /ngư i b nh (cho m t lư t i). + Chuy n b nh nhân t vong v nhà: thanh toán theo nh m c tiêu hao xăng d u th c t cho cơ s y t th c hi n v n chuy n (cho c lư t i và v ). - H tr chi phí tr c ti p i u tr (thu c, máu, d ch truy n, v t tư tiêu hao, k thu t cao...), B o hi m y t ho c Qu KCB cho ngư i nghèo không chi tr . T ng m c h tr không quá 10 tri u ng/ngư i/ t i u tr . - H tr các t khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và ng bào dân t c thi u s t i c ng ng: + H tr chi phí khám, xét nghi m, thu c i u tr ngo i trú cho b nh nhân theo m c giá vi n phí hi n hành. + H tr chi phí i l i, công tác phí và ti n cho cán b y t KCB t i c ng ng g m: . Ti n xăng: thanh toán theo nh m c tiêu th xăng d u hi n hành c a Nhà nư c. . Ti n công tác phí: Cán b y t tuy n t nh i công tác t i c ng ng: 100.000 /ngư i/ngày Cán b y t tuy n huy n, xã i công tác t i c ng ng: 60.000 /ngư i/ngày . Ti n ng : Thanh toán theo hoá ơn h p l . T i nh ng nơi không có hoá ơn, m c khoán là 50.000 /ngư i/ êm. Hàng năm, B Y t có th i u ch nh, b sung các n i dung h tr c a D án trong khám, ch a b nh cho ngư i nghèo Tây Nguyên cho phù h p sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính.
 12. Kinh phí h tr Qu KCB cho ngư i nghèo c a D án ư c luân chuy n, thanh quy t toán theo m t kênh qu n lý. n c p t nh thì dòng ti n ư c chuy n chung v i Qu KCB cho ngư i nghèo c a t nh, nhưng ư c h ch toán c l p b i các n i dung h tr riêng c a D án. b. Quy trình và trách nhi m qu n lý tài chính i v i kinh phí h tr Qu KCB cho ngư i nghèo ư c th c hi n như sau: - Theo ngh c a các PPMU, PMU làm các ơn rút v n g i ADB. - Ti n ư c chuy n t ADB v tài kho n ngo i t - SIDA c a PMU. - PMU chuy n ti n ( ư c quy i) v các tài kho n t m ng (VN ) - SIDA c a 5 PPMU. - PPMU chuy n ti n v tài kho n c a Qu KCB cho ngư i nghèo c a t nh. - Ban qu n lý Qu KCB cho ngư i nghèo c a t nh s thanh toán cho cơ s y t các n i dung h tr trên theo phương th c th c thanh th c chi. - Các cơ s y t thanh toán cho ngư i b nh các kho n ư c h tr . - Ban qu n lý Qu KCB cho ngư i nghèo c a t nh thanh toán cho ngư i b nh thu c các i tư ng th hư ng h tr c a D án nêu trên, quy t toán và làm ngh b sung kinh phí v i PPMU. B Y t s hư ng d n c th v quy trình, trách nhi m th c hi n và qu n lý tài chính trong vi c th c hi n h tr khám, ch a b nh cho ngư i nghèo các t nh Tây Nguyên. 7. Ch k toán d án 7.1. H th ng ch ng t k toán H th ng ch ng t k toán áp d ng cho Ban QLDA các c p có s d ng v n vay c a ADB bao g m hai lo i: - H th ng ch ng t k toán c a Vi t Nam áp d ng theo h th ng ch ng t k toán hi n hành c a Vi t Nam. - Ch ng t , tài li u k toán theo yêu c u qu n lý c a ADB. 7.2. Hình th c s k toán th ng nh t toàn d án, B Y t yêu c u PMU Trung ương và các PPMU s d ng hình th c s k toán Nh t ký chung, ph c v cho công vi c ki m tra tài chính d án, t ng h p báo cáo quy t toán năm và t ng quy t toán d án, ng th i thu n ti n cho vi c s d ng máy vi tính trong k toán d án. 7.3. H th ng tài kho n k toán
 13. Căn c vào các h ng m c chi tiêu, n i dung chi tiêu c a t ng h ng m c chi trong Hi p nh vay và Hi p nh tài chính, D án Y t Tây Nguyên ph i s d ng H th ng tài kho n k toán theo mô hình Ban QLDA có phân c p qu n lý. Tài li u, ch ng t ư c lưu tr t i Ban QLDA các c p, các Ban QLDA căn c vào danh m c các ch ng t k toán, danh m c s k toán l a ch n các ch ng t , s k toán c n thi t áp ng yêu c u ph n ánh y các n i dung kinh t phát sinh t i d án. D án th c hi n theo ch k toán Hành chính s nghi p theo Quy t nh s 999/TC-Q /BTC ngày 02/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và Thông tư s 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 c a B Tài chính Hư ng d n k toán các ơn v hành chính s nghi p th c hi n Lu t Ngân sách Nhà nư c và khoán chi hành chính. 8. Qu n lý tài s n d án Tài s n c a d án ư c qu n lý s d ng theo úng ch qu n lý tài s n công. Các Ban QLDA t ch c m s sách theo dõi và tính hao mòn TSC , có quy nh ch s d ng tài s n úng m c ích, có hi u qu . i v i phương ti n v n chuy n, d án không ư c thay i công d ng c a tài s n. Hàng năm, Ban QLDA các c p t ch c ki m kê tài s n, xác nh tình tr ng c a tài s n và ch p hành ch b o dư ng tài s n nh kỳ. PMU Trung ương có trách nhi m hư ng d n các PPMU v quy ch qu n lý và s d ng nh ng tài s n giao cho cá nhân (xe p, xe máy, máy tính cá nhân, máy nh, i n tho i di ng…) Trong quá trình s d ng các tài s n c a d án b hư h ng không s a ch a ư c ho c s a ch a không có hi u qu v kinh t và hi u qu s d ng, Ban QLDA các c p thành l p H i ng và l p biên b n ki n ngh xin thanh lý tài s n. Khi ư c c p có thNm quy n phê duy t cho phép thanh lý tài s n b ng văn b n, Ban QLDA ghi gi m tài s n trên s sách k toán. 9. Ch báo cáo, ki m tra, ki m toán, quy t toán d án 9.1. Ch báo cáo Ngày 5 hàng tháng, các PPMU g i báo cáo nhanh v PMU Trung ương tình hình ti p nh n, s d ng các ngu n v n c a d án, trong ó có ph n ki n ngh v i các c p có thNm quy n x lý nh ng vư ng m c trong quá trình tham gia d án. Hàng tháng, PMU Trung ương báo cáo B Y t (V KHTC), B Tài chính (V TC N, V HCSN, V u tư), B K ho ch và u tư, ADB tình hình th c hi n d án, tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr và v n i ng c a Chính ph . Hàng quý và năm, PMU Trung ương có trách nhi m t ng h p các báo cáo nhanh c a toàn d án g i v B Y t t ng h p theo dõi và ph i h p v i các cơ quan ch c năng như B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n d án. nh kỳ hàng quý, PMU Trung ương có trách nhi m l p sao kê các kho n ã nh n tài tr theo t ng hình th c rút v n, chi ti t theo ngu n v n, t nh ư c th hư ng, cơ quan
 14. ki m soát chi, a bàn n i ăng ký m tài kho n t i Kho b c g i B Tài chính (V TC N) làm cơ s ghi thu ghi chi vào Ngân sách Nhà nư c v n vay, v n vi n tr ã c p cho d án. 9.2. Ki m tra Các cơ quan ch c năng c a B Y t ph i h p v i PMU Trung ương ki m tra t xu t t i các t nh tham gia d án v các n i dung và nhi m v d án, ti n th c hi n d án, nh ng khó khăn trong vi c i u hành d án, tìm nguyên nhân và ki n ngh v i các c p bi n pháp tháo g . nh kỳ và t xu t B Tài chính, B Y t s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (trong và ngoài nư c) c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng v i quy nh trong Hi p nh vay, Hi p nh tài chính, Quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t và các văn b n pháp lý c a d án, B Tài chính s ình ch vi c ký ơn rút v n các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m. i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a SIDA, n u s d ng không úng m c tiêu c a d án SIDA s thu h i theo cam k t trong Hi p nh tài chính. 9.3. Ki m toán Hàng năm toàn b ho t ng tài chính c a d án ph i ư c cơ quan ki m toán c l p th c hi n ki m toán theo các quy nh c a pháp lu t, c a Hi p nh vay và Hi p nh tài tr . N u ADB không ch nh cơ quan Ki m toán, PMU Trung ương ưa vào k ho ch u th u ki m toán theo quy nh. Khi th c hi n ki m toán, PMU Trung ương ph i th c hi n y các quy nh t i Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p và Thông tư s 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 105/2004/N -CP nêu trên. Báo cáo tài chính c a D án ư c cơ quan ki m toán xác nh n ph i g i ADB, SIDA và ng g i B Y t , làm căn c xem xét vi c rút v n b sung cho tài kho n t m ng ho c rút v n t tài kho n t m ng chi tr , ng th i cũng là căn c ánh giá ti n th c hi n d án. 9.4. Quy t toán H t năm ngân sách, PMU trung ương và các PPMU ph i l p báo cáo quy t toán năm các ho t ng c a d án trong năm theo quy nh hi n hành v phân công th c hi n và thNm quy n thNm nh, phê duy t báo cáo quy t toán. Quy trình l p báo cáo, xét duy t và t ng h p quy t toán ư c th c hi n theo t ng ngu n v n như sau: a. Ngu n v n vay ADB - Các PPMU căn c vào các n i dung chi, ki m tra ch ng t , t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c g i S Y t thNm nh. Sau khi ư c s Y t thNm nh, PPMU g i n PMU trung ương t ng h p.
 15. - PMU trung ương t ng h p các ch ng t c a các ho t ng t i PMU, t ng h p quy t toán toàn d án (PMU và các PPMU) g i B Y t phê duy t và t ng h p g i B Tài chính thNm nh. b. Ngu n vi n tr không hoàn l i c a SIDA Các PPMU làm theo quy trình như ngu n v n vay g i S Y t phê duy t và g i PMU t ng h p toàn d án g i B Y t phê duy t và B Tài chính thNm nh. c. Ngu n v n i ng - Các PPMU căn c vào s th c chi theo t l t ngu n v n i ng do a phương phân b cho các ho t ng c a d án, t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c g i S Y t t ng h p, S Tài chính phê duy t trình UBND t nh thNm nh và báo cáo B Tài chính. - PMU trung ương căn c vào s th c chi t ngu n v n i ng do B Y t phân b cho các ho t ng c a d án, t ng h p quy t toán theo m c l c ngân sách nhà nư c g i B Y t phê duy t và t ng h p g i B Tài chính thNm nh. Th t c l p, thNm nh, phê duy t quy t toán v n u tư th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư và các văn b n b sung, s a i, thay th Thông tư nêu trên. Th t c l p, thNm nh, phê duy t quy t toán v n HCSN th c hi n theo Thông tư s 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thNm nh và thông báo quy t toán năm i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và ngân sách các c p và các văn b n b sung, s a i ho c thay th Thông tư nêu trên. Khi k t thúc d án, PMU Trung ương ch u trách nhi m quy t toán nh ng ho t ng c a PMU trình B Y t phê duy t. Ngoài ra PMU Trung ương ch u trách nhi m t ng h p quy t toán toàn d án (ngu n ADB, SIDA và ph n i ng do PMU chi) g i B Y t phê duy t t ng h p vào quy t toán chung c a B g i B Tài chính. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, PMU Trung ương, Ngân hàng ph c v d án ph n ánh k p th i v B Tài chính (V TC N), B Y t (V KHTC) nghiên c u b sung s a i. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm Lê Th Băng Tâm
 16. K HO CH V N NĂM 200... TT ơn v T ng V n ADB SIDA V n i Thu chi/N i ng khác dung Ngo i VND Ngo i VND Ngo i VND TW/t nh công t t t vi c 1=3+5 2=4+6+7+8 3 4 5 6 7 8 PMU Trung ương N i 1 dung 1 N i dung 2 …… PPMU Kon Tum N i 2 dung 1 N i dung 2 ….. PPMU k Nông N i 3 dung 1 N i dung 2 …… C ng Ghi chú: - Căn c vào n i dung ho t ng trong h sơ d án có nhu c u s d ng ngo i t ghi vài các c t 3, 5 - Các ho t ng khác ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá do B Tài chính quy nh t i th i i m xây d ng k ho ch ghi vào các c t 4, 6 - Các c t 7, 8 ghi k ho ch v n i ng do Ngân sách các t nh c p cho d án và k ho ch thu t i Ban QLDA K HO CH V N NĂM 200… Phân theo tính ch t chi
 17. D án: Y t Tây Nguyên ơn v : TT Di n T ng m c v n ư c ã th c hi n n h t năm D gi i phê duy t V n nư c V n V n nư c V n Riêng năm V n nư ngoài trong ngoài trong ngoài nư c nư c V n vay Vi n V n vay Vi n V n vay Vi n V n V n V tr tr tr trong vay nư c TSHC XD TS HC XD TS HC XD TSHC XD TSHC XD TSHC XD TSHC XD SN CB SN CB SN CB SN CB SN CB SN CB SN CB T ng s Chi ti t theo n i dung công vi c K HO CH V N NĂM 200… (Phân theo quý) D án: Y t Tây Nguyên ơn v : TT Ngu n T ng s Quý I Quý II Quý III Qúy IV v n Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng t VN t VN t VN t VN t VN 1 ADB 2 SIDA 3 Chính ph Vi t Nam 4 Thu khác
 18. PH L C 2 DANH M C CÁC CH NG T ÁP D NG THEO YÊU C U C A ADB STT Tên ch ng t S hi u ch ng t B ng t ng h p (dùng cho hình th c thanh toán tr c ti p/hoàn v n/quy t toán/b sung. 1 Form 01.ADB Summary Sheet (For Direct Payment/ Reimburment/Liquidation/Replenishment) ơn xin rút v n theo hình th c thư cam k t. 2 Form 02.ADB Application for Commitment Letter B ng t ng h p (Dùng cho hình th c thư cam k t) 3 Form 03.ADB Summary Sheet (for Commitment Letter) ơn xin rút v n theo hình th c thanh toán tr c ti p 4 Form 04.ADB Withdrawal application for Direct payment ơn xin rút v n theo hình th c tài kho n t m ng 5 Form 05.ADB Withdrawal application for imprest payment Quy t toán kho n t m ng 6 Form 06.ADB Liquidation of Withdrawal vouchers ơn xin rút v n theo hình th c hoàn v n 7 Form 07.ADB Withdrawal application for Reimbursement Báo cáo t ng h p các ch ng t rút v n 8 Form 08.ADB Statement of Withdrawal vouchers

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản