Thông tư liên tịch số 8-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 8-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 8-TT/LB về việc hướng dẫn mức bồi dưỡng cho người hiến máu do Bộ Y tế-Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 8-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-TT/LB Hà N i , ngày 03 tháng 5 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T , TÀI CHÍNH S 8-TT/LB NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1985 V VI C HƯ NG D N M C B I DƯ NG CHO NGƯ I HI N MÁU Thi hành Công văn s 66-V13 ngày 5-1-1985 c a H i ng B trư ng v vi c hư ng d n m c b i thư ng cho ngư i hi n máu, ng th i theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm trong vi c b o m nhu c u v máu cho công tác ch a b nh các b nh vi n, Liên B Y t - Tài chính quy nh như sau: 1. Nh ng ngư i có ăng ký nh ký hi n máu t i b nh vi n c m i l n hi n 100ml máu ư c hư ng m t kho n ti n b i dư ng là 500 d ng. 2. i v i nh ng trư ng h p m theo l ch cũng như m c p c u, b nh vi n c n v n ng thân nhân cho máu truy n cho ngư i nhà mình. Trong trư ng h p này, ngư i cho máu ư c hư ng m t kho n ti n b i dư ng là 250 /100ml. 3. Nh ng trư ng h p sau ây n u ngư i b nh ư c truy n máu ph i t ài th toàn b s ti n máu ã s d ng: a) Nh ng gia ình ho c cá nhân làm ăn riêng l không có quan h giao n p s n phNm cho Nhà nư c. b) Nh ng ngư i do sinh ho t không lành m nh mà sinh b nh ho c gây tai n n. c) Nh ng cơ quan, xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, h p tác xã... x y ra các trư ng h p tai n n lao ng. 4. i v i các trư ng h p tai n n giao thông, vi ph m pháp lu t (tr m cư p, dánh chém nhau...) khi cơ quan pháp lu t xác d nh ngư i vi ph m, gây tai n n thì ngư i ó ch u trách nhi m thành toán kho n ti n máu ã s d ng c p c u n n nhân. 5. S ti n máu thu ư c nói trên, b nh vi n ư c khôi ph c h n m c kinh phí tr ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu. Liên B yêu c u các b nh vi n th c hi n t t Thông tư này, b o m cho ngư i b nh c n truy n máu ư c truy n máu. Thông tư này thay th Thông tư s 29-TT-LB ngày 28-11-1983 c a Liên B Y t - Tài chính và thi hành t ngày 1-5-1985.
  2. Ngô Thi t Th ch Ph m Song ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản