Thông tư số 02/2000/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Lý Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Thông tư số 02/2000/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-BLĐTBXH về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2000/TT-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH VÀ XÃ HỘI NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2000/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 02/2000/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/1999/QĐ-TTG NGÀY 22/12/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG TIỀN LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC NGÀY 01/09/1985 Thi hành Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau: I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Đối tượng tăng tiền lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/1999/QĐ- TTg bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 đang hưởng lương hưu hàng tháng do Ngân sách Nhà nước cấp. II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG: Các đối tượng quy định tại Mục I nói trên được hưởng thêm 25.000đ/tháng ngoài mức lương hưu hàng tháng hiện hưởng sau khi đã được điều chỉnh theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ như sau: Mức lương hưu của người Mức lương hưu đã nghỉ hưu trước 1/9/1985 = tính theo NĐ + 25.000 đồng thực hiện từ 1/1/2000 175/1999/NĐ-CP III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/9/1985 (theo mẫu đính kèm Thông tư này) và tính tổng quỹ lương hưu tăng thêm từ tháng 1/2000 trở đi gửi Bộ Tài chính xét duyệt, đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Sau khi được Bộ Tài chính duyệt cấp kinh phí tăng thêm lương hưu theo Quyết định số 234/1999/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả cho các đối tượng thuộc diện áp dụng quy định tại Thông tư này.
  2. 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết quyền lợi đúng đối tượng, đúng chính sách. 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2000. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, giải quyết. Nguyễn Thị Hằng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản