intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 2091 kết quả Luật bảo hiểm xã hội
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Ngành luật lao động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Hợp đồng lao động; Tiền lương và bảo hiểm xã hội; Giải quyết tranh chấp lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p dongcoxanh25 22-06-2022 21 1   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mẫu giấy này nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

  doc4p thenthen19 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Sinh hoạt cuối khóa - Chuyên đề: Pháp luật lao động" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động; tranh chấp lao động; bảo hiểm xã hội; tuổi nghỉ hưu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf72p andromedashun 26-05-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số loại hợp đồng thông dụng, nội dung Bộ Luật Dân sự 2005 số 33/2005?QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn dùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p bakerboys04 16-05-2022 8 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội" được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thông qua việc lồng ghép, đặt ra những tình huống giả định cụ thể để bạn đọc dễ áp dụng luật trong thực tiễn đời sống.

  pdf178p viginnirometty 04-05-2022 20 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ luật lao động; Trách nhiệm vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Những quy định riêng đối với lao động nữ; Lao động chưa thành niên; Người lao động cao tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Cuộc cách mạng 4.0 là xu thế phát triển tất yếu, đã và đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hầu hết các lĩnh vực trong xã hội, Với sự phát triển nhanh chóng này, kinh tế chia sẻ, dịch vụ hàng đầu, một số thành viên trong xã hội nắm bắt cơ hội và thành công, ngược lại những người lao động không kịp thích ứng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết trình bày thực trạng pháp luật về Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf6p viindranooyi 09-05-2022 13 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quy định các tội phạm về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Hình sự, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 13 2   Download

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  pdf4p viedison 13-04-2022 18 5   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí phù hợp thông qua khảo sát đối với hai đối tượng (người lao động, người sử dụng lao động thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa). Bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 16 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  pdf94p badbuddy08 25-03-2022 28 6   Download

 • Mục tiêu của luận văn là qua nghiên cứu cơ sở lý luâṇ và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luâṭ về bảo hiểm xã hội bắt buôc̣ tại thành phố Hà Nội từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

  pdf85p badbuddy08 16-03-2022 22 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng thực hiện pháp luật về BHXH ở Quận Bắc Từ Liêm, chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp phù hợp mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật BHXH trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn quyền lợi BHXH cho NLĐ trong tỉnh.

  pdf122p badbuddy08 16-03-2022 19 5   Download

 • Luận văn có mục đích là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf117p badbuddy07 11-03-2022 11 5   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật quy định về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở Việt Nam. Phân tích về tình hình thực hiện chế độ hưu trí hiện hành, phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở nước ta.

  pdf94p badbuddy07 11-03-2022 5 0   Download

 • Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đảm bảo được đời sống cho người lao động khi họ xảy ra tai nạn trong quá trình lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp, nhằm đạt mục đích an sinh xã hội. Bài viết hệ thống cơ sở lý luận về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Công ước quốc tế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chế độ này.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 13 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm của BHXH và các chế độ BHXH, trong đó đi sâu phân tích khái niệm, đặc điểm của chế độ hưu trí, chỉ ra được mối quan hệ biện chứng giữa chế độ hưu trí cới các chế độ BHXH khác, đồng thời so sánh với một số loại hình của bảo hiểm thương mại có hình thức tương tự với chế độ hưu trí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 29 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát là tập trung nghiên cứu phân tích chính sách, pháp luật về BHTN ở Việt Nam hiện nay, qua đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy03 22-02-2022 38 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay như các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật; thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 37 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc, các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf103p badbuddy05 16-02-2022 35 4   Download

ADSENSE

p_strKeyword= Luật bảo hiểm xã hội
p_strCode=luatbaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2