Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE về hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Ủy ban dân số gia đình và trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE

  1. U BAN DÂN S GIA ÌNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ NAM TR EM c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 02/2005/TT-DSG TE Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ C A U BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM S 02/2005/TT-DSG TE NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2005 V VI C HƯ NG D N VI C C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I KHÔNG PH I TR TI N T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em; Căn c Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; U ban Dân s , Gia ình và Tr em hư ng d n vi c c p, qu n lý và s d ng th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng tr em ư c Nhà nư c c p th khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p (sau ây g i t t là Th khám b nh, ch a b nh) là tr em chưa b y mươi hai tháng tu i tính n ngày c p Th khám b nh, ch a b nh, là công dân Vi t Nam hi n cư trú trên lãnh th Vi t Nam. 2. Th khám b nh, ch a b nh ư c s d ng khi khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t công l p. Th có giá tr s d ng k t ngày c p Th cho n ngày tr em ó b y mươi hai tháng tu i. 3. Tr em th c t thư ng trú t i a phương nào thì ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ó (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) c p Th khám b nh, ch a b nh. 4. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m th c hi n vi c c p, c p l i, i, thu h i Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i úng i tư ng và báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 5. Cha, m , ngư i giám h có trách nhi m gi gìn, b o qu n Th khám b nh, ch a b nh; không m t, không tNy xoá, vi t lên m t Th ; ch s d ng Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p.
  2. 6. Nghiêm c m vi c mư n, cho mư n, làm Th gi , s d ng Th gi khám b nh, ch a b nh; ngư i nào mư n Th , làm Th gi , s d ng Th gi ho c l i d ng vi c khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i tr c l i thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. II. QUY NNH C TH 1. Th t c c p Th khám b nh, ch a b nh a. Cha m , ngư i giám h xu t trình gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao có ch ng th c) v i U ban nhân dân c p xã nơi tr em th c t thư ng trú làm căn c c p Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. b. Trư ng h p tr em chưa có gi y khai sinh thì cha m , ngư i giám h có trách nhi m ăng ký khai sinh cho tr em; U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ăng ký khai sinh cho tr em cùng v i vi c c p Th khám b nh, ch a b nh. i v i nh ng khu v c có i u ki n i l i khó khăn, ngư i dân còn b chi ph i b i nh ng phong t c, t p quán thì Cán b Tư pháp h t ch, cán b Dân s , Gia ình và Tr em ph i có l ch nh kỳ n t n nhà dân làm th t c giúp U ban nhân dân c p xã ăng ký khai sinh và c p Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. c. Trư ng h p tr em chưa có Th khám b nh, ch a b nh, chưa có gi y khai sinh, không có gi y ch ng sinh, nhưng c n i khám b nh, ch a b nh t i cơ s y t công l p thì U ban nhân dân c p xã có trách nhi m xác nh n v h , tên, ngày, tháng, năm sinh c a tr em và xác nh n tr em hi n ang th c t thư ng trú t i a bàn xã làm căn c cho các cơ s y t công l p không thu ti n khám b nh, ch a b nh c a tr em. d. i v i tr em th c t thư ng trú khu dân cư do cơ quan, t ch c c a Trung ương, a phương, ngành qu c phòng, công an tr c ti p qu n lý óng trên a bàn xã thì ngoài gi y khai sinh ph i có gi y xác nh n úng ngư i, ang th c t thư ng trú khu dân cư c a ban qu n lý khu dân cư làm căn c c p Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. 2. C p l i, i Th khám b nh, ch a b nh a. Trư ng h p b m t Th khám b nh, ch a b nh thì cha, m , ngư i giám h ngh U ban nhân dân c p xã c p l i Th khám b nh, ch a b nh, nêu lý do b m t, nơi c p, s th và ch u trách nhi m v vi c khai báo c a mình. b. Trư ng h p Th khám b nh, ch a b nh b rách nát; thông tin ghi trên Th không c ư c; thông tin hi n t i ã thay i so v i thông tin ghi trên Th thì cha, m , ngư i giám h ngh U ban nhân dân c p xã, nơi th c t thư ng trú i Th khám b nh, ch a b nh kèm theo các thông tin hi n t i và Th cũ. c. Trư ng h p tr em thay i nơi th c t thư ng trú thì cha, m , ngư i giám h ngh U ban nhân dân c p xã nơi n i Th khám b nh, ch a b nh, có ghi rõ a ch nơi i và kèm theo Th cũ.
  3. d. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ti p nh n ngh c a công dân và gi i quy t t ng trư ng h p c th , l p danh sách tr em ư c c p l i, i Th khám b nh, ch a b nh và g i U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n. U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n ki m tra, xác nh s Th úng v i s Th ã ư c c p l n u, i n y thông tin vào Th khám b nh, ch a b nh và chuy n n U ban nhân dân c p xã ký tên, óng d u và ti n hành c p l i, i Th khám b nh, ch a b nh cho tr em. d. Th i h n c p l i, i Th khám b nh, ch a b nh ch m nh t là 30 ngày, k t ngày U ban nhân dân c p xã nh n ư c ngh . 3. Thu h i Th khám b nh, ch a b nh a. Thu h i Th khám b nh, ch a b nh trong các trư ng h p sau: tr em b y mươi hai tháng tu i, tr em dư i sáu tu i b ch t, thôi qu c t ch Vi t Nam, i cư trú không th i h n nư c ngoài. b. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m thu h i Th khám b nh, ch a b nh trong các trư ng h p trên và l p danh sách g i n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n, kèm theo các Th khám b nh, ch a b nh ã thu h . 4. M u Th , cách ghi thông tin vào Th khám b nh, ch a b nh a. Hình th c c a Th khám b nh, ch a b nh Th khám b nh, ch a b nh có hình ch nh t, kích thư c 10 cm x 7 cm, gi y tr ng c ng, n n in chìm bi u tư ng c a U ban Dân s , Gia ình và Tr em. M u Th và các thông tin ghi trên Th theo Ph l c 4 kèm theo Thông tư này. b. Cách ghi thông tin vào Th khám b nh, ch a b nh theo th t t trên xu ng như sau: - Ghi tên xã, phư ng, th tr n b ng ch in (Ví d : Xã TÂN TI N, C M BÌNH, H I DƯƠNG) - S Th khám b nh, ch a b nh có d ng LnnnLnnnL, trong ó “L” là m t ch cái t A n Z, “n” là m t ch s t 0 n 9. S Th khám b nh, ch a b nh không mang thông tin, ch là s nh n bi t chính xác, úng v m t cá nhân trong xã h i. - Ghi h , ch m, tên tr em b ng ch in (ví d : NGUY N VĂN ANH). - Ghi rõ s ngày, tháng, năm sinh (ví d : ngày 21 tháng 3 năm 2002). - Ghi rõ gi i tính tr em là nam ho c là n . - Nơi th c t thư ng trú: Ghi a ch y , nơi tr em ang th c t thư ng trú (Ví d : Thôn Xuân i (n u nông thôn) ho c s nhà 73, ư ng Hùng Vương (n u thành th ).
  4. - Ghi h , ch m, tên m (Ví d : Nguy n Th Minh) - Trư ng h p không ghi h tên m thì ghi h tên cha; n u không ghi h tên m và cha thì ghi h tên ngư i giám h . - Th có giá tr s d ng n ngày: ghi úng ngày, tháng sinh c a tr em nhưng s năm thì b ng năm sinh c a tr em c ng thêm 6 (Ví d : sinh ngày 21/3/2002, thì Th s có giá tr s d ng n ngày 21/3/2008). 5. Báo cáo c p, c p l i, i, thu h i Th khám b nh, ch a b nh a. Hàng tháng, theo th i gian quy nh v ch báo cáo th ng kê chuyên ngành dân s , gia ình và tr em, U ban nhân dân c p xã l p báo cáo tình hình tr em dư i sáu tu i ư c c p, c p l i, i, thu h i Th khám b nh, ch a b nh theo m u báo cáo t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này, g i n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n. b. Hàng quý, theo th i gian quy nh v ch báo cáo th ng kê chuyên ngành dân s , gia ình và tr em, U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n l p báo cáo v tình hình c p, c p l i, i, thu h i Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a huy n g i n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p t nh t ng h p và báo cáo U ban Dân s , Gia ình và Tr em theo m u báo cáo t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. d. U ban Dân s gia ình và Tr em c p huy n, t nh và Trung ương l p cơ s d li u riêng v tr em ư c c p Th khám b nh, ch a b nh; s d ng h th ng ăng ký dân s và h cơ s d li u qu c gia v dân cư, h th ng thông tin qu n lý chuyên ngành dân s , gia ình và tr em qu n lý trên máy vi tính và theo dõi tình hình c p, c p l i, i, thu h i, s d ng Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i trên a bàn. III. T CH C TH C HI N 1. U ban Dân s , Gia ình và Tr em Trung ương t ch c vi c in phôi Th khám b nh, ch a b nh m b o tính th ng nh t v n i dung, hình th c và chuy n n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p t nh. U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p t nh chuy n n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n tương ng s lư ng tr em dư i sáu tu i trên a bàn huy n. 2. i v i vi c c p Th khám b nh, ch a b nh t i trà trong năm 2005 thì quy trình in, c p phát Th như sau: - U ban nhân dân c p xã l p danh sách tr em t 0 n dư i 72 tháng tu i th c t thư ng trú trên a bàn xã theo m u t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này và g i danh sách n U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n. - U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n nh p thông tin t danh sách tr em do U ban nhân dân c p xã gi n vào máy vi tính b ng chương trình ph n m m chuyên d ng, c p s nh danh cho m i tr em, in Th (s nh danh và các thông tin m i c p nh t lên phôi th ã có s n) và chuy n Th ã in n U ban nhân dân c p xã.
  5. - Khi nh n Th ã in t U ban Dân s , Gia ình và tr em c p huy n chuy n n, U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ki m tra các thông tin trên t ng th , ký tên, óng d u, ép plastic, c p phát Th cho tr em và ghi vào s theo dõi, qu n lý Th khám b nh, ch a b nh. 3. i v i vi c c p Th khám b nh, ch a b nh thư ng xuyên thì quy trình in, c p phát Th như sau: - Sau khi nh n ư c ngh c a cha, m , ngư i giám h v vi c c p, c p l i, i Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i, U ban nhân dân c p xã l p danh sách tr em ư c c p, c p l i, i Th khám b nh, ch a b nh theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p m t Th khám b nh, ch a b nh thì c n ghi rõ s Th ã b m t; trư ng h p tr em thay i nơi th c t thư ng trú thì c n ghi rõ tên xã, huy n, t nh nơi tr em dư i sáu tu i chuy n i. - Sau khi nh n ư c danh sách c a U ban nhân dân c p xã, U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n có trách nhi m nh p thông tin t danh sách tr em do U ban nhân dân c p xã g i n vào máy vi tính b ng chương trình ph n m m chuyên d ng, c ps nh danh cho m i tr em ư c c p Th l n u. i v i trư ng h p c p l i Th thì U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n ph i tìm s Th (s nh danh) trong h cơ s d li u c a huy n ho c liên h v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p t nh tìm s Th trong h cơ s d li u c a các huy n liên quan, b o m s Th ư c nh p vào máy vi tính úng v i s Th c a tr em ó ã ư c c p l n u. i v i trư ng h p i Th thì U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n nh p s Th cũ vào máy vi tính, không ư c c p s Th m i. - Sau khi nh p các thông tin, U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n in Th và chuy n Th ã in n U ban nhân dân c p xã. Khi ã nh n ư c Th ã in, U ban nhân dân c p xã ki m tra các thông tin trên t ng Th , ký tên, óng d u, ép plastic, c p phát Th cho tr em và ghi vào s theo dõi, qu n lý Th khám b nh, ch a b nh. 4. i v i tr em dư i sáu tu i ang ư c hư ng chính sách khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n theo các quy nh khác, ư c c p và s d ng Th khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i Thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v U ban Dân s , Gia ình và Tr em xem xét, gi i quy t. Lê Th Thu ( ã ký) PH L C 1 U ban nhân dân xã, phư ng....... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
  6. Huy n, qu n................................ NAM T nh, thành ph ........................... c l p - T do - H nh phúc DANH SÁCH TR EM T 0 N DƯ I 72 THÁNG TU I (TÍNH N NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2005) (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2005/TT-DSG TE ngày 10 tháng 6 năm 2005) STT H và tên Ngày tháng Gi i Nơi th c t H tên m (ho c Ghi chú năm sinh tính thư ng trú ngư i giám h ) a bàn dân cư (T dân ph )…………………………. 1 2 … a bàn dân cư (T dân ph ) …………………………. 1 2 …. ….., ngày…. tháng…. năm 200… TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH (Ký tên, óng d u) PH L C 2 U ban nhân dân xã, phư ng....... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T Huy n, qu n................................ NAM T nh, thành ph ........................... c l p - T do - H nh phúc
  7. DANH SÁCH TR EM T 0 N DƯ I 72 THÁNG TU I Ư C C P, C P L I, I, THU H I TH KHÁM B NH, CH A B NH (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2005/TT-DSG TE ngày 10 tháng 6 năm 2005) STT S Th H và Ngày tháng Gi i Nơi th c t H tên m (cha ho c Ghi tên năm sinh tính thư ng trú ngư i giám h ) chú I. C p Th (l n u) 1 2 … II. C p l i Th 1 2 … III. i Th 1 2 … IV. Thu h i Th 1 2 … ….., ngày…. tháng…. năm 200… TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH (Ký tên, óng d u) PH L C 3 ơn v .................. BÁO CÁO TÌNH HÌNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2005/TT-DSG TE ngày 10 tháng 6 năm 2005)
  8. N i dung Th c hi n C ng t u năm trong kỳ n kỳ này 1. S tr em dư i sáu tu i ư c c p Th khám b nh, ch a b nh 2. S tr em dư i sáu tu i ư c c p l i Th khám b nh, ch a b nh 3. S tr em dư i sáu tu i ư c i Th khám b nh, ch a b nh 4. S Th khám b nh, ch a b nh hi n ang có giá tr s d ng (s tr em dư i sáu tu i ang có Th khám b nh, ch a b nh còn giá tr s d ng) xu t, ki n ngh (n u có) ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...., ngày.... tháng.... năm 200.... TH TRƯ NG CƠ QUAN L P BÁO CÁO (Ký tên, óng d u) PH L C 4 M U TH KHÁM B NH, CH A B NH (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2005/TT-DSG TE ngày 10 tháng 6 năm 2005) M t trư c M t sau U BAN NHÂN DÂN XÃ............ NH NG I U C N CHÚ Ý 1. Th khám b nh, ch a b nh s d ng TH KHÁM B NH, CH A B NH khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cho tr em dư i sáu tu i cơ s y t công l p. 2. Xu t trình Th khám b nh, ch a b nh S : LnnnLnnnL khi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công
  9. l p. H và tên: NGUY N VĂN ANH 3. Trư ng h p c p c u mà không mang Sinh ngày 21 tháng 3 năm 2002 theo Th khám b nh, ch a b nh thì ph i Gi i tính: Nam xu t trình Th này cho cơ s y t công Nơi th c t thư ng trú:.......................... l p trư c khi tr em xu t vi n. ............................................................... 4. B o qu n, gi gìn cNn th n, không H và tên m (cha): Nguy n Th Minh cho ngư i khác mư n, không s a ch a, tNy xóa Th . Ngày 15 tháng 3 năm 2005 5. C n nh s th , n u làm m t Th ph i báo ngay cho U ban nhân dân c p xã CH TNCH nơi th c t thư ng trú ư c hư ng d n, gi i quy t. Tr n Ti n Thành 6. Khi thay i nơi thư ng trú c n khai báo t i U ban nhân dân c p xã nơi n ư c i Th . Có giá tr s d ng n ngày 21/3/2008
Đồng bộ tài khoản