intTypePromotion=1

Thông tư số 02/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
112
lượt xem
17
download

Thông tư số 02/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2008/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 02/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG THU C CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ Đ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG Đ NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI ĐO N 2006 - 2010 Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh đ nh; Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi - Giai đo n 2006- 2010; B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình cơ s h t ng thu c Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006- 2010 như sau: Ph n 1: PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình cơ s h t ng đư c đ u tư b ng các ngu n v n thu c Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi - Giai đo n 2006-2010 (sau đây g i t t là Chương trình 135 giai đo n II) và áp d ng cho các công trình xây d ng ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình có t ng m c đ u tư dư i 7 t đ ng. Không áp d ng các qui đ nh t i Thông tư này cho các công trình xây d ng khác. Ph n 2: L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Chi phí đ u tư xây d ng công trình cơ s h t ng c a Chương trình 135 giai đo n II đư c xác đ nh b ng d toán xây d ng công trình (trong trư ng h p này đ ng th i là t ng m c đ u tư) theo thi t k b n v thi công trong Báo cáo kinh t - kĩ thu t đư c duy t. D toán xây d ng công trình bao g m chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí Ban qu n lý d án, chi phí tư v n đ u tư xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng c a công trình. Vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy đ nh hi n hành chung c a Nhà nư c và các quy đ nh c th như sau : 1. Chi phí xây d ng Chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình đư c l p cho các công trình chính, công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công ho c b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình và đư c xác đ nh b ng d toán. Riêng đ i v i các công trình ph tr , các công trình t m ph c v thi công ho c các công trình đơn gi n, thông d ng thì d toán chi phí xây d ng có th còn đư c xác đ nh b ng su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình ho c b ng đ nh m c chi phí tính theo t l ph n trăm (%) (sau đây g i là đ nh m c t l ). D toán chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình đư c l p theo hư ng d n t i Ph l c s 1 c a Thông tư này. Trư ng h p chi phí xây d ng đư c tính cho t ng b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình thì chi phí xây d ng trong d toán công trình, h ng m c công trình là t ng c ng chi phí c a t ng b ph n, ph n vi c, công tác nêu trên. Ch đ u tư căn c tính ch t, đi u ki n đ c thù c a công trình, h th ng đ nh m c đã đư c công b và phương pháp l p đơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n t i Ph l c s 4 c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng
  2. công trình đ xây d ng và quy t đ nh áp d ng đơn giá công trình ho c áp d ng h th ng đơn giá xây d ng do U ban nhân dân t nh công b làm cơ s xác đ nh d toán, qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. D toán chi phí xây d ng bao g m : chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công. a- Chi phí tr c ti p bao g m : chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng máy thi công và chi phí tr c ti p khác; đư c xác đ nh theo hư ng d n t i đi m 2.2.1.1 Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình c a B Xây d ng. b- Chi phí chung : chi phí chung bao g m chi phí qu n lý và đi u hành s n xu t t i công trư ng, chi phí ph c v công nhân, chi phí ph c v thi công t i công trư ng và m t s chi phí khác c a doanh nghi p. Chi phí chung đư c tính b ng t l % trên chi phí tr c ti p (ho c % trên chi phí nhân công) theo lo i công trình và đư c l p theo quy đ nh t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. Riêng đ i v i kh i lư ng xây d ng do xã t làm thì chi phí chung đư c tính b ng 50% c a m c chi phí chung qui đ nh t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. c- Thu nh p ch u thu tính trư c : đư c tính b ng t l % trên chi phí tr c ti p và chi phí chung theo lo i công trình qui đ nh t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. d- Thu giá tr gia tăng : thu giá tr gia tăng cho công tác xây d ng đư c tính theo qui đ nh hi n hành. e- Chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công : đư c tính b ng 2% trên t ng chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c. Ph n kh i lư ng do dân t làm không tính chi phí nhà t m t i hi n trư ng. Ph n kh i lư ng do dân t làm s d ng nhân công, v t tư, v t li u khai thác t i ch , kh i lư ng c a nh ng h ng m c công trình s d ng kinh phí đóng góp c a dân đư c l p d toán riêng và không tính thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng, chi phí nhà t m trong d toán. B ng d toán chi phí xây d ng công trình đư c l p theo qui đ nh t i B ng 1.2 Ph l c s 1 c a Thông tư này. 2. Chi phí thi t b : bao g m chi phí mua s m thi t b , chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh (n u có). Chi phí thi t b đư c xác đ nh theo hư ng d n t i đi m 2.2.2 Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình c a B Xây d ng. D toán chi phí thi t b c a công trình đư c l p theo qui đ nh t i B ng 1.4 Ph l c s 1 c a Thông tư này. 3. Chi phí Ban qu n lý d án : - Đ i v i d án do c p huy n làm Ch đ u tư : M c chi phí ban qu n lý d án b ng 2,7% t ng giá tr chi phí xây d ng và thi t b c a công trình trong Báo cáo kinh t k thu t đư c duy t. - Đ i v i d án do c p xã làm Ch đ u tư : M c chi phí ban qu n lý d án b ng 2,2% t ng giá tr chi phí xây d ng và thi t b c a công trình trong Báo cáo kinh t k thu t đư c duy t. Các kho n chi v qu n lý Chương trình và ho t đ ng c a Ban ch đ o Chương trình c a các c p chính quy n đ a phương không thu c n i dung chi phí ban qu n lý d án và không đư c tính vào chi phí th c hi n d án. 4. Chi phí tư v n đ u tư xây d ng : Chi phí l p Báo cáo kinh t - k thu t: M c chi phí đ l p Báo cáo kinh t - k thu t đư c tính b ng t l (%) c a t ng chi phí xây d ng và chi phí thi t b trong Báo cáo kinh t - k thu t đư c duy t và đư c qui đ nh theo t ng lo i công trình như sau : - Công trình dân d ng: Nhà sinh ho t c ng đ ng thôn b n, tr m xá, ch , c a hàng thương m i, trung tâm khuy n nông c m xã, nhà bán trú và công trình ph tr ph c v h c sinh bán trú, khu ph c v sinh ho t c ng đ ng, tr m y t , trư ng h c và các công trình dân d ng khác b ng 4,07%. - Công trình đi n: Đư ng dây, tr m bi n áp, đi n h th đ n thôn b n và các công trình đi n khác b ng 4,1%. - Công trình giao thông: Đư ng dân sinh t thôn b n đ n trung tâm xã và liên thôn b n, c u c ng và các công trình giao thông khác b ng 3,5 %. - Công trình th y l i nh b ng 3,91%. - Công trình c p nư c sinh ho t b ng 3,75 %.
  3. Trư ng h p Báo cáo kinh t - k thu t có s d ng thi t k đi n hình, thi t k m u do cơ quan có th m quy n ban hành thì chi phí l p Báo cáo kinh t - k thu t đư c tính theo m c nói trên nhân v i h s đi u ch nh là 0,6. b. Chi phí th m tra thi t k b n v thi công và d toán xây d ng công trình: Chi phí th m tra thi t k b n v thi công và d toán xây d ng công trình thu c Báo cáo kinh t - k thu t đư c tính b ng 0,3% c a chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí đ u tư xây d ng công trình đư c duy t cho t t c các lo i công trình, trong đó chi phí th m tra d toán xây d ng công trình b ng 50% c a đ nh m c chi phí nói trên. c. Chi phí kh o sát xây d ng : Chi phí v kh o sát xây d ng như khoan kh o sát đ a ch t công trình; l y m u thí nghi m đ t, đá; đo v b n đ hi n tr ng khu v c xây d ng đư c xác đ nh b ng cách l p d toán. d. Chi phí l a ch n nhà th u thi công xây d ng và nhà th u cung c p thi t b l p đ t vào công trình : Chi phí l a ch n nhà th u thi công xây d ng và nhà th u cung c p thi t b l p đ t vào công trình đư c tính không l n hơn 0,4% c a chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí đ u tư xây d ng công trình đư c duy t. Trong đó chi phí l p h sơ m i th u b ng 40% c a đ nh m c chi phí nói trên. e. Chi phí giám sát thi công xây d ng và chi phí giám sát l p đ t thi t b công trình: Chi phí thuê tư v n giám sát thi công xây d ng đư c tính b ng 2,7% c a chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí đ u tư xây d ng công trình đư c duy t. Chi phí tư v n giám sát l p đ t thi t b công trình áp d ng chung m t m c b ng 1% c a chi phí thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí đ u tư xây d ng công trình đư c duy t. Chi phí cho Ban giám sát xã đư c tính b ng 1% c a chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí đ u tư xây d ng công trình đư c duy t. g. Chi phí tư v n qu n lý d án (n u có) : Trư ng h p ph i thuê tư v n qu n lý d án thì chi phí thuê tư v n xác đ nh b ng d toán trên cơ s n i dung, kh i lư ng công vi c qu n lý do Ch đ u tư thuê và các ch đ chính sách theo qui đ nh trong ph m vi m c chi phí qui đ nh cho Ban qu n lý d án m c 3 nêu trên. N i dung d toán như hư ng d n trong Ph l c s 3 c a Thông tư này. Ch đ u tư phê duy t d toán chi phí này và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình. h. Chi phí cho các công vi c tư v n còn l i : Chi phí l a ch n nhà th u kh o sát, tư v n; chi phí giám sát kh o sát xây d ng; chi phí ki m đ nh ch t lư ng công trình; chi phí qui đ i v n đ u tư; chi phí l p đ nh m c, đơn giá xây d ng công trình (n u có) và các chi phí tư v n khác, Ch đ u tư l p và phê duy t d toán các chi phí này nhưng không vư t quá 1,5% c a chi phí xây d ng và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình. N i dung d toán như hư ng d n trong Ph l c s 3 c a Thông tư này. 5. Chi phí khác : a. L phí th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t : Xác đ nh theo qui đ nh c a B Tài chính. b. Chi phí th m tra, phê duy t quy t toán và chi phí ki m toán v n đ u tư: Xác đ nh theo qui đ nh c a B Tài chính. c. Chi phí b o hi m công trình : Xác đ nh theo qui đ nh c a B Tài chính. d. M t s chi phí khác: N u chưa có qui đ nh ho c chưa tính đư c ngay thì đư c t m tính đưa vào d toán xây d ng công trình đ d trù kinh phí. 6. Chi phí d phòng : Chi phí d phòng là kho n chi phí đ d trù cho kh i lư ng công vi c phát sinh và các y u t trư t giá trong th i gian xây d ng, đư c tính t i đa b ng 10% trên t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí Ban qu n lý d án, chi phí tư v n đ u tư xây d ng và chi phí khác. B ng t ng h p d toán xây d ng công trình theo m u hư ng d n t i B ng 1.1 Ph l c s 1 c a Thông tư này. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Nh ng chương trình d án khác ngoài Chương trình 135 n u l ng ghép v n v i Chương trình 135 có t l góp v n < 50% t ng m c đ u tư và cùng tham gia xây d ng m t công trình đư c áp d ng Thông tư này.
  4. Trư ng h p t l góp v n ≥ 50% t ng m c đ u tư thì vi c áp d ng Thông tư này do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t đ nh. 2. U ban nhân dân T nh căn c hư ng d n t i Thông tư này và các văn b n khác có liên quan đ t ch c, hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; đ ng th i hư ng d n và qui đ nh vi c áp d ng su t v n đ u tư, đ nh m c xây d ng, đơn giá xây d ng công trình và ch s giá xây d ng c a các d án thu c Chương trình 135 do đ a phương qu n lý. 3. Vi c chuy n ti p th c hi n theo Đi u 36 Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình (Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP). Trư ng h p th y c n thi t th c hi n các qui đ nh v l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình thu c Chương trình 135 bao g m : t ng m c đ u tư; d toán xây d ng công trình; đ nh m c và đơn giá xây d ng; h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; thanh toán, quy t toán v n đ u tư xây d ng công trình theo các qui đ nh t i Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP và các văn b n hư ng d n Ngh đ nh, thì Ngư i quy t đ nh đ u tư xem xét, quy t đ nh nh m đ y nhanh ti n đ , gi m thi u các th t c hành chính không c n thi t nhưng ph i đ m b o không vì th c hi n các qui đ nh này mà làm gi m hi u qu vi c th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Thông tư s 01/2006/TT- BXD ngày 17/5/2006 c a B Xây d ng v hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình cơ s h t ng thu c Chương trình phát tri n kinh t – xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006-2010. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n nh ng v n đ chưa phù h p c n b sung, s a đ i, đ ngh các đ a phương và đơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B Xây d ng đ nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - U ban Dân t c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban kinh t Trung ương Đ ng; - H i đ ng dân t c c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan thu c Chính ph ; Đinh Ti n Dũng - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Thanh tra Chính ph ; Ki m toán Nhà nư c; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - Cơ quan trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND các t nh, tp tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu VP,V PC,VKT,V KTTC. PH L CS 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH D TOÁN CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02/01 /2008 c a B Xây d ng) D toán công trình đư c xác đ nh trên cơ s thi t k b n v thi công. D toán công trình bao g m: chi phí xây d ng (GXD); chi phí thi t b (GTB); chi phí Ban qu n lý d án (GBQLDA); chi phí tư v n đ u tư xây d ng (GTV); chi phí khác (GK) và chi phí d phòng (GDP). Công th c xác đ nh d toán công trình: GXDCT = GXD + GTB + GBQLDA + GTV + GK + GDP (1.1) D toán công trình đư c t ng h p theo B ng 1.1 c a Ph l c này. 1. Chi phí xây d ng (GXD) 1.1. Chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình, b ph n, ph n vi c, công tác bao g m: chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công đư c xác đ nh như B ng 1.2 c a Ph l c này. 1.2. Trư ng h p chi phí xây d ng l p cho b ph n, ph n vi c, công tác thì chi phí xây d ng trong d toán công trình, h ng m c công trình đư c tính theo công th c sau: T ng chi phí xây d ng GXD = sau thu c a b ph n, ph n vi c, công tác(1.2) c a công trình, h ng m c công trình
  5. 1.3. Đ i v i các công trình ph tr , các công trình t m ph c v thi công ho c các công trình đơn gi n, thông d ng thì d toán chi phí xây d ng có th đư c xác đ nh b ng su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình ho c b ng đ nh m c t l . 2. Chi phí thi t b (GTB) Chi phí thi t b bao g m: chi phí mua s m thi t b công ngh (k c thi t b công ngh phi tiêu chu n c n s n xu t, gia công); chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh đư c xác đ nh theo công th c sau: GTB = GMS + GLĐ (1.3) Trong đó: + GMS: chi phí mua s m thi t b công ngh . + GLĐ: chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh. 2.1. Chi phí mua s m thi t b công ngh đư c tính theo công th c sau: GTGT-TB GSTB = T ng s [QiMi x (1 + Ti )] (1.4) Trong đó: + Qi: tr ng lư ng (t n) ho c s lư ng (cái) thi t b (nhóm thi t b ) th i. + Mi: giá tính cho m t t n ho c m t cái thi t b (nhóm thi t b ) th i, đư c xác đ nh theo công th c: M = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T (1.5) Trong đó: - Gg: giá thi t b nơi mua (nơi s n xu t, ch t o ho c nơi cung ng thi t b t i Vi t Nam) hay giá tính đ n c ng Vi t Nam (đ i v i thi t b nh p kh u) đã g m c chi phí thi t k và giám sát ch t o. - Cvc: chi phí v n chuy n m t t n ho c m t cái thi t b (nhóm thi t b ) t nơi mua hay t c ng Vi t Nam đ n công trình. - Clk: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container m t t n ho c m t cái thi t b (nhóm thi t b ) t i c ng Vi t Nam đ i v i thi t b nh p kh u. - Cbq: chi phí b o qu n, b o dư ng m t t n ho c m t cái thi t b (nhóm thi t b ) t i hi n trư ng. - T: thu và phí b o hi m thi t b (nhóm thi t b ). GTGT-TB + Ti : m c thu su t thu GTGT quy đ nh đ i v i lo i thi t b (nhóm thi t b ) th i. Đ i v i nh ng thi t b chưa xác đ nh đư c giá có th t m tính theo báo giá c a nhà cung c p, nhà s n xu t ho c giá nh ng thi t b tương t trên th trư ng t i th i đi m tính toán ho c c a c a công trình có thi t b tương t đã th c hi n. 2.2. Chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh đư c l p d toán như đ i v i chi phí xây d ng. Chi phí thi t b đư c t ng h p theo B ng 1.4 c a Ph l c này. 3. Chi phí Ban qu n lý d án (GBQLDA) Chi phí Ban qu n lý d án đư c tính theo công th c sau: GBQLDA = T x (GXDtt + GTBtt) (1.6) Trong đó : + T: đ nh m c t l (%) đ i v i chi phí Ban qu n lý d án. + GXDtt: chi phí xây d ng trư c thu trong Báo cáo kinh t k thu t đư c duy t. + GTBtt: chi phí thi t b trư c thu trong Báo cáo kinh t k thu t đư c duy t. 4. Chi phí tư v n đ u tư xây d ng (GTV) Chi phí tư v n đ u tư xây d ng đư c tính theo công th c sau: GTGT-TV GTGT-TV GTV = T ng s [Ci x (1 + Ti )] + T ng s [Dj x (1 + Tj )] (1.7) Trong đó: + Ci: chi phí tư v n đ u tư xây d ng th i tính theo đ nh m c t l . + Dj: chi phí tư v n đ u tư xây d ng th j tính b ng l p d toán.
  6. GTGT-TV + Ti : m c thu su t thu GTGT theo quy đ nh hi n hành đ i v i kho n m c chi phí tư v n đ u tư xây d ng th i tính theo đ nh m c t l . GTGT-TV + Tj : m c thu su t thu GTGT theo quy đ nh hi n hành đ i v i kho n m c chi phí tư v n đ u tư xây d ng th j tính b ng l p d toán. 5. Chi phí khác (GK) Chi phí khác đư c tính theo công th c sau: GTGT-K GTGT-K GK = T ng s [Ci x (1 + Ti )] + T ng s [Dj x (1 + Tj )] (1.8) Trong đó : + Ci: chi phí khác th i tính theo đ nh m c t l . + Dj: chi phí khác th j tính b ng l p d toán. GTGT-K + Ti : m c thu su t thu GTGT theo quy đ nh hi n hành đ i v i kho n m c chi phí khác th i tính theo đ nh m c t l . GTGT-K + Tj : m c thu su t thu GTGT theo quy đ nh hi n hành đ i v i kho n m c chi phí khác th j tính b ng l p d toán. 6. Chi phí d phòng (GDP) Chi phí d phòng đư c tính t i đa b ng 10% trên t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí Ban qu n lý d án, chi phí tư v n đ u tư xây d ng và chi phí khác đư c tính theo công th c: GDP ≤ 10% x (GXD + GTB + GBQLDA + GTV + GK) (1.9) B ng 1.1. t ng h p d toán xây d ng công trình Ngày….. tháng…. năm……. Tên công trình :……………………………………………………………….. Đơn v tính: đ ng Chi phí Thu giá tr Chi phí Sau STT Kho n m c chi phí Trư c thu gia tăng thu [1] [2] [3] [4] [5] 1 Chi phí xây d ng : GXD 1.1 Chi phí xây d ng công trình chính, ph GXDCT tr , ph c v thi công 1.2 Chi phí xây d ng nhà t m t i hi n trư ng GXDLT 2 Chi phí thi t b GTB 3 Chi phí Ban qu n lý d án GBQLDA 4 Chi phí tư v n đ u tư xây d ng GTV 5 Chi phí khác GK 6 Chi phí d phòng GDP T ng c ng ( 1+ 2 + 3 + 4+5+6 ) GXDCT Ghi chú: Ph n kh i lư ng do dân t làm không tính chi phí nhà t m t i hi n trư ng. Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p B ng 1.2. t ng h p d toán chi phí xây d ng STT kho n m c chi phí cách tính Kí hi u
  7. I Chi phí tr c ti p T ng s (Kh i lư ng t ng công vi c x Đơn giá v t VL 1 Chi phí v t li u li u xây d ng) + Chênh l nh v t li u (n u có) T ng s (Kh i lư ng t ng công vi c x Đơn giá nhân NC 2 Chi phí nhân công công tương ng) + Chi phí nhân công đư c đi u ch nh (n u có) T ng s (Kh i lư ng t ng công vi c x Đơn giá máy M 3 Chi phí máy thi công thi công tương ng + Chi phí máy thi công đư c đi u ch nh (n u có) 4 Tr c ti p phí khác 1,5% x (VL+NC+M) TT C ng chi phí tr c ti p VL+NC+M+TT T II Chi phí chung T x t l qui đ nh C Giá thành d toán xây T+C Z d ng III Thu nh p ch u thu tính (T +C) x t l qui đ nh TL trư c Chi phí xây d ng trư c T+C+TL G thu XD IV Thu giá tr gia tăng GxT GTGT GTGT Chi phí xây d ng sau G + GTGT Gxdct thu Chi phí xây d ng nhà XD Gx 2% x (1+ T GTGT ) Gxdlt t m t i hi n trư ng T ng chi phí XDCT GxdCT + Gxdlt Gxd Trong đó: G: Chi phí xây d ng công trình chính, công trình ph tr , công trình ph c v thi công trư c thu GXDCT : Chi phí xây d ng công trình chính, công trình ph tr , công trình ph c v thi công sau thu XD T GTGT : M c thu su t thu giá tr gia tăng qui đ nh cho công tác xây d ng Ghi chú: Ph n kh i lư ng do dân t làm không tính chi phí nhà t m t i hi n trư ng. B ng 1.3. t ng h p đơn giá xây d ng công trình Tên công trình :…………………………………………. I. Ph n đơn giá xây d ng chi ti t Stt. (Tên công tác xây d ng) Đơn v tính : ... Mã hi u Mã hi u Đơn v Kh i Thành ph n hao phí Đơn giá Thành ti n đơn giá VL, NC, M tính lư ng [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] DG.1 Chi phí VL Vl.1 Vl.2 ... C ng VL Chi phí NC (theo c p công NC
  8. b c th bình quân) Chi phí MTC M.1 ca M.2 ca ... C ng M II. Ph n đơn giá xây d ng t ng h p Stt. (Tên nhóm danh m c công tác, đơn v k t c u, b ph n c a công trình) Đơn v tính : ... Mã hi u Thành ph n Đơn v Kh i Thành ph n chi phí T ng đơn giá công vi c tính lư ng V t li u Nhân công Máy c ng [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] DG.1 DG.2 DG.3 ... C ng VL NC M Σ Ghi chú : - Mã hi u đơn giá và mã hi u v t li u, nhân công, máy thi công có th b ng ch ho c b ng s . - Trư ng h p đơn giá đư c t ng h p đ y đ thì bao g m c chi phí tr c ti p khác, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. B ng 1.4. t ng h p chi phí thi t b Ngày ........ tháng ......... năm ............ Tên công trình : …………………………………….. . Đơn v tính: đ ng Chi phí trư c Thu giá tr Chi phí sau STT Tên thi t b hay nhóm thi t b thu gia tăng thu [1] [2] [3] [4] [5] 1 Chi phí mua s m thi t b 1.1 ….. 1.2 ….. Chi phí l p đ t thi t b và thí nghi m, 2 hi u ch nh T ng c ng GTB Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p PH L CS 2 Đ NH M C CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NH P CH U THU TÍNH TRƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 c a B Xây d ng) Đơn v tính: %
  9. Chi phí chung Thu nh p ch u TT Lo i công trình Trên chi phí Trên chi phí thu tính trư c tr c ti p nhân công Công trình dân d ng: nhà sinh ho t c ng đ ng thôn b n, tr m xá, ch , c a hàng thương m i, trung tâm khuy n nông c m xã, 1 nhà bán trú và công trình ph tr ph c v 6,6 5,5 h c sinh bán trú, khu ph c v sinh ho t c ng đ ng, tr m y t , trư ng h c và các công trình dân d ng khác. Công trình đi n: đư ng dây, tr m bi n áp, 2 đư ng đi n h th và các công trình đi n 6,0 6,0 khác. Công trình giao thông : đư ng t thôn b n đ n trung tâm xã và liên thôn b n, c u c ng 5,8 3 và các công trình giao thông khác 6,0 Riêng công tác duy tu s a ch a thư ng 72,0 xuyên đư ng b Công trình thu l i nh 6,0 4 Riêng đào, đ p đ t công trình thu l i b ng 5,5 56,0 th công 5 Công trình c p nư c sinh ho t 5,0 5,5 PH L CS 3 HƯ NG D N N I DUNG D TOÁN CHI PHÍ Đ I V I M T S CÔNG VI C TƯ V N YÊU C U PH I L P D TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02 /01/2008 c a B Xây d ng) Cơ c u t tr ng c a Thành ti n d toán TT Thành ph n chi phí Di n gi i (đ) chi phí trư c thu (%) 1 Chi phí nhân công 38÷44 - Ti n lương và ph c p lương, Công x đơn giá............. BHXH, công đoàn, BHY t c a b ph n tr c ti p: + Ch nhi m đ án thi t k + Ki n trúc sư A, B.... + K sư A, B ... +K thu t viên A, B ... 2 Chi phí kh u hao máy, thi t b 10÷15 - Máy tính - Máy (thi t b ) khác 3 Chi phí v t li u, văn phòng ph m 7÷9 - Gi y Kh i lư ng x đơn giá
  10. - M c in .............. - Văn phòng ph m - V t li u khác .............. 4 Chi phí chung 45% x (1+2+3) 20÷25 5 Chi phí khác 4÷7 6 Thu nh p ch u thu tính trư c 6% x (1+2+3+4+5) 6 7 Thu giá tr gia tăng (GTGT) M c thu su t theo quy đ nh x (1+2+3+4+5+6) T ng c ng (1 đ n 7)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản