Thông tư số 02/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
182
lượt xem
14
download

Thông tư số 02/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 02/2009/TT-BYT Hà N i,ngày 26 tháng 5 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V SINH TRONG HO T NG MAI TÁNG VÀ HO TÁNG Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn c Ngh nh s 35/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Chính ph v xây d ng, qu n lý và s d ng nghĩa trang; Căn c Quy t nh s 308/2005/Q -TTg ngày 25/11/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang và l h i; B Y t hư ng d n v sinh trong ho t ng mai táng và h a táng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n v v sinh trong vi c quàn ư p, khâm li m, v n chuy n thi hài, hài c t ph c v m c ích mai táng, ho táng; v sinh trong mai táng, ho táng và v sinh trong xây d ng, qu n lý, s d ng nghĩa trang, nhà ho táng. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có liên quan n ho t ng mai táng, ho táng trên lãnh th Vi t Nam. 3. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) Thi hài là xác ngư i ch t ho c ph n cơ th còn l i c a ngư i ch t; b) Hài c t là xương c a ngư i ch t sau c i táng; c) Quàn ư p là th c hi n vi c lưu gi thi hài, hài c t trư c khi mai táng ho c ho táng; d) Khâm li m là th c hi n vi c bao b c thi hài b ng v i ho c các v t li u khác trong th i gian quàn ư p trư c khi t vào quan tài;
 2. ) Mai táng là th c hi n vi c lưu gi thi hài ho c hài c t dư i m t t; e) Mai táng m t l n là hình th c lưu gi thi hài vĩnh vi n trong t; g) Hung táng là hình th c mai táng thi hài trong m t kho ng th i gian nh t nh sau ó s ư c c i táng; h) C i táng (b c m ) là th c hi n vi c chuy n xương c t t m hung táng sang m cát táng ho c ho táng; i) Cát táng là hình th c mai táng hài c t sau khi c i táng; k) Ho táng là th c hi n vi c thiêu t thi hài ho c hài c t nhi t cao n khi thành tro; l) Nghĩa trang là nơi mai táng t p trung theo các hình th c khác nhau và ư c qu n lý, xây d ng theo quy ho ch; m) Nhà ho táng là nơi thiêu t thi hài, hài c t bao g m lò t và các khu ph tr khác. 4. Nguyên t c chung v v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng: a) B o m không nh hư ng n s c kho con ngư i; b) B o m không làm ô nhi m môi trư ng; c) Tôn tr ng các quy n t do tín ngư ng, phong t c t p quán nhưng ph i phù h p v i các quy nh v sinh; d) Tuân th các quy nh liên quan khác c a pháp lu t. II. V SINH TRONG QUÀN Ư P THI HÀI 1. Th i gian quàn ư p thi hài: a) i v i ngư i ch t do nguyên nhân thông thư ng. - Trong i u ki n thư ng không có b o qu n l nh: Th i gian quàn ư p thi hài không quá 48 gi , k t khi ch t; - Trong i u ki n b o qu n l nh nhi t t 2 C n4 C ho c th p hơn: Th i gian quàn ư p thi hài không quá 7 ngày, k t khi ch t; b) i v i ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ): Th i gian quàn ư p thi hài không quá 24 gi , k t khi ch t;
 3. c) i v i thi hài khi ư c phát hi n ã b th i r a: Th i gian quàn ư p t i a không quá 12 gi , k t khi tìm th y thi hài. Trư ng h p ph i quàn ư p thi hài lâu hơn nh n d ng ho c xác nh nguyên nhân ch t thì ngư i ngh gia h n th i gian quàn ư p ph i liên h v i cơ quan y t a phương nơi g n nh t ư c hư ng d n các bi n pháp quàn ư p, cách ly tránh gây ô nhi m môi trư ng và phát sinh d ch b nh; d) i v i trư ng h p có nhi u ngư i ch t do thiên tai, th m h a: Th i gian quàn ư p các thi hài s do ngư i ng u t ch c có trách nhi m kh c ph c thiên tai th m h a ó quy t nh nhưng không quá 48 gi , tính t khi ch t ho c 12 gi tính t khi tìm th y thi hài. Trư ng h p ph i quàn ư p lâu hơn nh n d ng thì th c hi n theo quy nh t i i m c Kho n này. 2. Nơi quàn ư p thi hài: a) T i các h gia ình: Thi hài ph i ư c quàn ư p t i nơi thông thoáng trong nhà, ư c ph kín b ng chăn ho c v i và ph i có ngư i trông coi thư ng xuyên b o v thi hài tránh côn trùng, súc v t xâm nh p; b) T i nhà tang l ho c nhà xác c a b nh vi n: Thi hài ph i ư c quàn ư p t i phòng quàn ư p. Không ư c quàn ư p t i phòng t ch c tang l ngo i tr th i gian ti n hành t ch c tang l . c) Trư ng h p ngư i ch t mà không ư c ưa vào trong nhà , nhà tang l ho c nhà xác b nh vi n thì ph i ti n hành quàn ư p t i nơi b o m thông thoáng; không b mưa, n ng, côn trùng, súc v t xâm nh p tránh gây ô nhi m môi trư ng và phát sinh d ch b nh. III. V SINH TRONG KHÂM LI M THI HÀI 1. i v i ngư i ch t do nguyên nhân thông thư ng: a) Th i gian khâm li m thi hài: Không quá 12 gi i v i trư ng h p thi hài không ư c b o qu n l nh và không quá 7 ngày i v i trư ng h p thi hài ư c b o qu n l nh nhi t t 2 C n4 C ho c th p hơn, k t khi ch t; b) Quan tài ph i ư c trát kín b ng các v t li u như: keo, sơn ta, t sét b o m không rò r ; c) Khi khâm li m, tuỳ theo phong t c t p quán có th dùng bông nút kín các h c t nhiên c a thi hài và cho vào quan tài m t s v t li u có kh năng th m nư c, hút mùi như: chè khô, bông th m nư c, b ng ngô, g o rang, gi y b n. 2. i v i ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c khi ư c phát hi n ã b th i r a: Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i i m b, c Kho n 1 M c III c a Thông tư này, vi c khâm li m thi hài ph i tuân th các quy nh sau ây: a) Ph i khâm li m trong vòng 6 gi , k t khi ch t ho c khi phát hi n thi hài;
 4. b) Thi hài ph i ư c x lý trư c khi khâm li m b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành. N u dùng hoá ch t là Cloramin B thì x lý như sau: Dùng bông tNm dung d ch Cloramin B n ng 5% nút kín các h c t nhiên c a thi hài sau ó phun dung d ch Cloramin B n ng 5% lên toàn b thi hài ho c dùng v i li m ư c tNm dung d ch Cloramin B n ng 5% qu n kín toàn b thi hài; c) Thi hài ph i ư c b c kín b ng v t li u không th m nư c trư c khi cho vào quan tài; d) Ph i ư c x lý ph n n n nhà, khu t, tư ng xung quanh nơi t thi hài và các v t d ng có ti p xúc v i thi hài, b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành ngay sau khi khâm li m. N u dùng hoá ch t là Cloramin B thì x lý như sau: Lau ho c phun ph kín lên toàn b b m t c a n n nhà, khu t, tư ng xung quanh nơi t thi hài ho c các v t d ng có ti p xúc v i thi hài b ng dung d ch Cloramin B n ng 5% và duy trì th i gian ti p xúc c a hoá ch t v i n n nhà, tư ng xung quanh ho c các v t d ng t i thi u là 30 phút. IV. V SINH TRONG V N CHUY N THI HÀI, HÀI C T 1. V sinh trong v n chuy n thi hài: a) Trư ng h p ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A ph i th c hi n vi c mai táng, ho táng t i nghĩa trang hay nhà h a táng g n nh t. Trư c khi v n chuy n thi hài i mai táng ho c ho táng, thi hài ph i ư c khâm li m theo quy nh t i Kho n 2 M c III c a Thông tư này; Trư ng h p ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a, trư c khi v n chuy n, thi hài ph i ư c khâm li m theo quy nh t i Kho n 2 M c III c a Thông tư này. b) Thi hài khi v n chuy n ph i ư c bao b c kín b ng các v t li u không th m nư c và ư c v n chuy n b ng phương ti n riêng. N u v n chuy n b ng phương ti n v i t i giao thông ư ng không, ư ng th y, ư ng bi n ho c ư ng s t thì thi hài ph i ư c t bu ng riêng và kín; c) Khi v n chuy n thi hài qua biên gi i, thi hài ph i ư c t trong quan tài 3 l p: L p trong làm b ng k m ho c b ng v t li u khác có kh năng ch u l c, không rò r , có lót ch t hút Nm và ư c hàn kín; l p gi a làm b ng g ; l p ngoài làm b ng ván ép; d) Trư ng h p ngư i ch t v i s lư ng l n trong thiên tai, th m h a, vi c s d ng phương ti n v n chuy n thi hài s do ngư i ng u t ch c có trách nhi m kh c ph c thiên tai, th m h a ó quy t nh song ph i th c hi n theo các hư ng d n c a cơ quan y t ngăn ng a s lây lan các b nh truy n nhi m. 2. V n chuy n hài c t:
 5. a) Khi v n chuy n hài c t ph i ng hài c t trong các v t d ng kín, không th m nư c. b) Khi v n chuy n hài c t qua biên gi i ph i b c kín hài c t trong 2 l p, l p trong là v t li u không th m nư c, l p ngoài là quách b ng g ho c b ng sành, s . V. V SINH TRONG MAI TÁNG, HO TÁNG 1. Thi hài, hài c t khi mai táng ph i ư c mai táng trong các nghĩa trang theo quy nh t i Kho n 2 i u 3 Ngh nh s 35/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng, qu n lý và s d ng nghĩa trang, tr trư ng h p quy nh t i Kho n 3 M c này. 2. Trư ng h p mai táng ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a ph i x lý như sau: a) Trư c khi t quan tài xu ng huy t, ph i phun dung d ch hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành như dung d ch Cloramin B n ng 5% ho c r c m t l p vôi b t xung quanh thành huy t và áy huy t. b) Trư c khi l p t, ph i phun dung d ch hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành như dung d ch Cloramin B n ng 5% ho c r c m t l p vôi b t xung quanh và trên m t quan tài. 3. Trư ng h p mai táng ngư i ch t trong khi ng p l t ph i ch n nghĩa trang ho c nơi gò t cao không có nguy cơ ng p nư c mai táng. 4. Trư ng h p có ngư i ch t v i s lư ng l n mà không có i u ki n mai táng theo m riêng bi t, có th ti n hành mai táng theo các m t p th nhưng ph i m b o các yêu c u sau: a) Ch ư c ti n hành mai táng các thi hài trong m t p th t i các nghĩa trang ho c nh ng v trí áp ng ư c các quy nh trong quy chuNn k thu t v quy ho ch xây d ng nghĩa trang do B Xây d ng ban hành; b) Kho ng cách gi a 2 thi hài li n nhau trong m t p th t i thi u là 50 cm; c) N u s p x p các thi hài theo nhi u t ng thì kho ng cách gi a các t ng là 50 cm và ph i b trí các thi hài xen k gi a t ng trên và t ng dư i. T ng thi hài trên cùng cách m t t t i thi u là 100 cm, áy huy t m cách m c nư c ng m t i thi u là 120 cm ho c 150 cm i v i vùng t cát; d) Ph i có h th ng thông khí, h th ng thu gom và x lý nư c r thoát ra t m t p th . 5. Thi hài, hài c t khi ho táng ph i ư c ho táng t i các nhà ho táng áp ng các i u ki n quy nh t i M c X c a Thông tư này.
 6. VI. V SINH I V I NGƯ I THAM GIA HO T NG MAI TÁNG, H A TÁNG 1. Ngư i tr c ti p tham gia khâm li m, quàn ư p, mai táng, h a táng ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a ph i: a) S d ng các trang b b o h cá nhân như mũ, kính m t, khNu trang, qu n áo, ng, găng tay trong su t quá trình th c hi n công vi c; b) Kh khuNn tay b ng dung d ch Cloramin B 2% ho c b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành và th c hi n các ho t ng v sinh cá nhân khác sau khi công vi c k t thúc. 2. Ngư i làm ngh mai táng, h a táng, c i táng chuyên nghi p ph i ư c khám s c kho nh kỳ ít nh t 6 tháng 1 l n. 3. Ngư i tr c ti p c i táng ph i s d ng trang b b o h cá nhân như khNu trang, găng tay trong su t quá trình th c hi n công vi c. 4. Ngư i tr c ti p tham gia khâm li m, quàn ư p, mai táng, h a táng ngư i ch t do các nguyên nhân thông thư ng: Khuy n khích s d ng các trang b b o h cá nhân như khNu trang, găng tay trong su t quá trình th c hi n côngvi c. Sau khi công vi c k t thúc ph i r a tay b ng xà phòng ho c kh khuNn tay b ng Cloramin B n ng 2% ho c b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành. VII. V SINH D NG C , PHƯƠNG TI N, TRANG THI T BN PH C V HO T NG MAI TÁNG, H A TÁNG 1. Trư ng h p mai táng, ho táng ngư i ch t do các nguyên nhân thông thư ng, các d ng c , trang thi t b ph c v ho t ng mai táng ph i ư c v sinhs ch s sau khi công vi c ã hoàn thành. 2. Trư ng h p mai táng, ho táng ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a, các d ng c , phương ti n, trang thi t b ph c v ho t ng mai táng, ho táng ph i ư c x lý b ng các lo i hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành ho c tiêu hu sau khi công vi c ã hoàn thành. N u dùng Cloramin B x lý thì ti n hành như sau: Lau, r a toàn b b m t c a các d ng c , phương ti n, trang thi t b c n x lý b ng dung d ch Cloramin B n ng 5% và duy trì th i gian ti p xúc c a hoá ch t v i các d ng c , trang thi t b t i thi u là 30 phút. VIII. V SINH NHÀ TANG L Nhà tang l ph i b o m các yêu c u v v sinh như sau:
 7. 1. Ph i tách bi t v i khu dân cư xung quanh và có tư ng ngăn bao quanh. Trư ng h p nhà tang l ng th i là nhà xác c a b nh vi n thì v trí c a nhà tang l ph i ư c b trí tách bi t v i các khoa, phòng khác c a b nh vi n. 2. Ph i có các phòng riêng bi t th c hi n vi c t ch c tang l và quàn ư p thi hài. 3. Phòng quàn ư p thi hài ph i b o m không các côn trùng, súc v t xâm nh p. 4. N n nhà và ư ng i ph i ư c láng xi măng ho c lát g ch men ho c b ng các v t li u khác b o m không th m nư c và d làm s ch. 5. Ph i có h th ng chi u sáng, c p nư c, thoát nư c và thông gió m b o v sinh. 6. Ph i có khu v c v sinh. 7. Ph i ư c làm v sinh s ch s ngay sau m i l n t ch c tang l . Trư ng h p t ch c tang l cho ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a thì sau khi tang l k t thúc, n n nhà, tư ng xung quanh nơi t thi hài và các v t d ng có ti p xúc v i thi hài ph i ư c x lý b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành. N u dùng hoá ch t là Cloramin B x lý thì ti n hành như sau: Lau ho c phun ph kín lên toàn b b m t c a n n nhà, tư ng xung quanh nơi t thi hài và cácv t d ng có ti p xúc v i thi hài b ng dung d ch Cloramin B n ng 5% và duy trì th i gian ti p xúc c a hoá ch t v i n n nhà, tư ng xung quanh và các v t d ng t i thi u là 30 phút. 8. Ph i có h sơ s sách ghi chép các thông tin: H tên, a ch , nguyên nhân ch t, th i gian v n chuy n n, th i gian v n chuy n i, ký hi u (mã s ) c a thi hài; h tên, a ch c a thân nhân thi hài; xác nh n c a bên giao và bên nh n thi hài. H sơ s sách ph i ư c ơn v qu n lý nhà tang l ghi chép c p nh t thư ng xuyên và lưu tr theo các quy nh c a pháp lu t v lưu tr qu c gia. IX. V SINH NGHĨA TRANG 1. L a ch n a i m và quy ho ch xây d ng nghĩa trang: Vi c l a ch n v trí và quy ho ch xây d ng nghĩa trang ph i tuân th các quy chuNn k thu t v quy ho ch xây d ng nghĩa trang do B Xây d ng ban hành. 2. C p, thoát nư c và x lý ch t th i: a) Nư c s d ng cho các ho t ng v sinh cá nhân, v sinh d ng c , phương ti n, trang thi t b ph c v ho t ng mai táng t i nghĩa trang ph i b o m tiêu chuNn v sinh; b) Nư c th i t nghĩa trang th i ra ph i ư c thu gom riêng x lý t tiêu chuNn TCVN 7382:2004;
 8. c) Rác th i phát sinh trong ho t ng mai táng c n ư c t p trung t i khu riêng và ư c x lý b o m không gây ô nhi m môi trư ng; d) Các ch t th i có liên quan tr c ti p n ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a ph i ư c x lý theo quy nh v x lý ch t th i y t lây nhi m quy nh t i Quy ch qu n lý ch t th i y t ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2007/Q -BYT ngày 30/11/2007 c a B trư ng B Y t . 3. Th i gian c i táng: Tuỳ theo i u ki n ch t t, phong t c t p quán và tín ngư ng c a t ng vùng mà th i gian c i táng có th khác nhau nhưng th i gian t khi chôn n khi c i táng không dư i 36 tháng. 4. Di chuy n thi hài, hài c t trong trư ng h p gi i t a nghĩa trang mà chưa th i gian c i táng theo quy nh: a) Khi ào h t l p t trên n p quan tài, ti n hành phun dung d ch hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành như dung d ch Cloramin B n ng 5% lên m t trên quan tài, sau 30 phút m i ư c m n p quan tài. Trư ng h p thi hài chưa phân hu h t, ph i chuy n thi hài sang quan tài khác. Vi c x lý thi hài và môi trư ng xung quanh ư c ti n hành như vi c khâm li m i v i ngư i ch t ã có hi n tư ng th i r a quy nh t i Kho n 2 M c III c a Thông tư này. Trư ng h p thi hài ã phân hu h t thì ti n hành c i táng như các trư ng h p thông thư ng di chuy n hài c t i nơi khác. b) Ngay sau khi di chuy n thi hài ho c hài c t i nơi khác ph i phun dung d ch hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành như dung d ch Cloramin B n ng 5% ho c r c m t l p vôi b t xu ng huy t m . 5. S d ng t sau c i táng: Ph n t nơi huy t m sau c i táng ph i t i thi u là 12 tháng m i ư c s d ng vào m c ích mai táng. 6. S d ng t sau khi di d i nghĩa trang: a) M t b ng nghĩa trang (k c khu v c vành ai b o v c a nghĩa trang) sau khi ã di d i h t các m , trong th i gian t i thi u 10 năm không ư c s d ng vào các m c ích sau: - Khai thác nư c ng m ph c v m c ích sinh ho t, ăn u ng và ch bi n th c phNm;
 9. - Xây d ng các công trình công c ng như: Khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, nhà tr , trư ng h c, nhà i u dư ng; b) Trư ng h p c n thi t ph i s d ng trư c 10 năm thì ph i ti n hành ánh giá m c ô nhi m môi trư ng và có phương án x lý v sinh môi trư ng phù h p v i m c ô nhi m. 7. Ghi chép, lưu tr s sách: Nghĩa trang ph i có h sơ s sách ghi chép các thông tin: h tên, a ch , nguyên nhân ch t, th i gian mai táng; h tên thân nhân c a thi hài. Ph i có sơ mô t các khu v c c a nghĩa trang. H sơ s sách ph i ư c ơn v qu n lý nghĩa trang ghi chép c p nh t thư ng xuyên và lưu tr theo các quy nh c a pháp lu t v lưu tr qu c gia. X. V SINH NHÀ H A TÁNG 1. L a ch n v trí và quy ho ch xây d ng nhà ho táng: Vi c l a ch n v trí và quy ho ch xây d ng nhà h a táng ph i tuân th các quy chuNn k thu t v quy ho ch xây d ng nghĩa trang do B Xây d ng ban hành. 2. Công ngh ho táng: Công ngh s d ng ho táng ph i b o m x lý các ch t th i (khí th i, nư c th i, ch t th i r n) t Tiêu chuNn TCVN 5937:2005, TCVN 5938:2005 v ch t lư ng không khí xung quanh và Tiêu chuNn TCVN 6560:1999 v khí th i lò t ch t th i r n y t trư c khi th i vào môi trư ng ti p nh n. 3. Yêu c u v v sinh chung: a) Nhà ho táng và các khu v c xung quanh, các d ng c , trang thi t b có liên quan n v n chuy n thi hài, hài c t c n ư c v sinh s ch s sau các ca làm vi c; b) Trư ng h p ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a chuy n n ho táng thì ngay sau khi ưa thi hài vào lò ho táng, ph i ti n hành kh trùng các phòng ti p nh n, lưu gi thi hài t m th i, các d ng c trang thi t b có liên quan n v n chuy n thi hài b ng các hoá ch t di t khuNn thu c danh m c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ã ư c ăng ký lưu hành như dung d ch Cloramin B n ng 5%. 4. Th i gian lưu xác t i nhà ho táng: a) Trư ng h p ngư i ch t do nguyên nhân thông thư ng. - Không quá 6 gi i v i nhà ho táng không có phòng l nh b o qu n thi hài. - Không quá 24 gi i v i nhà ho táng có phòng l nh b o qu n thi hài.
 10. b) Trư ng h p ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã b th i r a ph i ti n hành ho táng trong vòng 3 gi k t khi thi hài ư c chuy n n nhà h a táng. 5. Ghi chép, lưu tr s sách: Nhà ho táng ph i có h sơ s sách ghi chép các thông tin: h tên, a ch , nguyên nhân ch t, th i gian ti p nh n thi hài; h tên thân nhân c a thi hài; xác nh n c a bên giao và bên nh n thi hài; th i gian b t u và th i gian k t thúc ho táng. H sơ s sách ph i ư c ơn v qu n lý nhà ho táng ghi chép c p nh t thư ng xuyên và lưu tr theo các quy nh c a pháp lu t v lưu tr qu c gia. XI. V SINH TRONG T CH C TANG L Trong th i gian t ch c tang l , gia ình ho c ơn v t ch c ph i: 1. B o m an toàn v v sinh th c phNm. H n ch t ch c ăn u ng tránh x y ra ng c th c phNm và lây lan d ch b nh. 2. B o m các quy nh v gi i h n t i a cho phép ti ng n khu v c công c ng và dân cư theo tiêu chuNn TCVN 5949-1998. 3. B o m các quy nh v s d ng nh c tang trong t ch c tang l theo Thông tư s 04/1998/TT-BVHTT ngày 11/7/1998 c a B Văn hoá Thông tin (nay là B Văn hoá, Th thao và Du l ch) hư ng d n th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i. XII. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh) có trách nhi m ch o các S , Ban, ngành c a a phương th c hi n: a) L p, th c hi n k ho ch i u tra kh o sát, ánh giá th c tr ng v v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng, v sinh nghĩa trang, nhà ho táng trên a bàn. L p, th c hi n k ho ch x lý nh ng nghĩa trang, nhà ho táng, nhà tang l không b o m v sinh theo quy nh; b) Quy ho ch và th c hi n các quy ho ch v xây d ng nghĩa trang, nhà ho táng trên a bàn b o m 100% các nghĩa trang, nhà ho táng khi xây d ng m i ph i tuân th các quy nh v quy ho ch, thi t k , xây d ng nghĩa trang, nhà ho táng theo các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; c) Tuyên truy n, hư ng d n, v n ng c ng ng th c hi n m b o v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng trên a bàn; d) Ki m tra, thanh tra vi c b o m v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng trên a bàn.
 11. 2. Các B , ngành, t ch c chính tr xã h i liên quan khác căn c ch c năng nhi m v c a mình ph i h p v i B Y t , U ban nhân dân t nh ch o, t ch c và hư ng d n th c hi n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng theo quy nh t i Thông tư này. 3. Các ơn v trong ngành Y t : a) C c Y t d phòng và Môi trư ng - B Y t ch u trách nhi m: - Ch o, ôn c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng trên ph m vi toàn qu c. - T ch c xây d ng, s a i, b sung và trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n có liên quan n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng. b) Các vi n: Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng, Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n V sinh y t công c ng thành ph H Chí Minh, Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m: - Nghiên c u, xu t các gi i pháp k thu t b o m v sinh trong ho t ng mai táng c bi t là mai táng, ho táng ngư i ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) b o v môi trư ng và s c kho c ng ng; - Hư ng d n các ơn v y t a phương trên a bàn ph trách v chuyên môn k thu t trong ho t ng mai táng, ho táng; - Tham gia các ho t ng m b o v sinh mai táng, ho táng khi x y ra thiên tai, th m h a, d ch b nh trên a bàn ph trách ho c khi có yêu c u. c) S Y t t nh có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c trong vi c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng trên a bàn t nh, thành ph . d) Trung tâm Y t d phòng t nh, Trung tâm y t d phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là huy n) ho c Trung tâm y t huy n có trách nhi m: - Hư ng d n cho các ơn v y t và c ng ng trên a bàn ph trách v chuyên môn k thu t trong vi c m b o v sinh mai táng, ho táng, v sinh nghĩa trang, nhà ho táng. - Ph i h p v i các cơ quan liên quan tham gia xây d ng quy ho ch các nghĩa trang, nhà ho táng trên a bàn ph trách. - X lý thi hài và môi trư ng i v i nh ng trư ng h p ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c nh ng trư ng h p ch t v i s lư ng l n do thiên tai, th m h a.
 12. - Ki m tra vi c th c hi n v sinh t i các nhà tang l , nhà xác b nh vi n, nghĩa trang, nhà ho táng trên a bàn ph trách. ) Trung tâm Ki m d ch y t qu c t t nh có trách nhi m hư ng d n, ki m tra giám sát vi c th c hi n v sinh i v i các trư ng h p v n chuy n thi hài, hài c t qua biên gi i. e) Tr m y t xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: - Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c m b o v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng trên a bàn ph trách; - Ph i h p v i các ơn v y t liên quan x lý thi hài, môi trư ng nh ng trư ng h p ch t do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ho c thi hài ã th i r a t i c ng ng. g) Các cơ s khám ch a b nh khi có ngư i b nh ư c chNn oán ho c nghi ng m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) t vong t i cơ s ph i ti n hành x lý thi hài và môi trư ng theo quy nh t i Thông tư này trư c khi v n chuy n thi hài ra kh i cơ s . 4. Các h gia ình khi có ngư i thân b ch t ph i th c hi n các quy nh v v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p ngư i ch t ư c xác nh ho c nghi ng do m c các b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B (trong danh m c các b nh truy n nhi m b t bu c ph i cách ly theo quy nh c a B trư ng B Y t ) ph i báo ngay cho cơ quan y t xã, phư ng ti n hành x lý v v sinh theo quy nh t i Thông tư này. XIII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản