Thông tư số 03/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hướng dẫn cấp phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 03/2000/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 09/1999/TTLT-BXD- TC C NGÀY 10/12/1999 C A B XÂY D NG VÀ T NG C C NA CHÍNH HƯ NG D N C P GI Y PHÉP XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i T ng c c a chính, B Xây d ng s a i, b sung m t s i m trong Thông tư liên t ch hư ng d n c p gi y phép xây d ng s 09/1999/TTLT- BXD-TC C ngày 10/12/1999 c a B Xây d ng và T ng c c a chính như sau: 1. B sung i m 4.3 kho n 4 ph n I: i v i nhà c a h gia ình, cá nhân có chi u cao t 3 t ng tr xu ng (m t tr t + 2 l u) và có di n tích sàn không quá 200 m2 thì ch u tư có th t l p h sơ thi t k xây d ng theo hư ng d n c a S Xây d ng và ph i t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v an toàn, b n v ng công trình c a mình; i v i các lo i nhà c a h gia ình, cá nhân có chi u cao l n hơn 3 t ng và có di n tích sàn vư t quá 200 m2 thì ch u tư cũng có th t l p h sơ thi t k xây d ng theo hư ng d n c a S Xây d ng, nhưng h sơ thi t k xây d ng do ch u tư l p ph i ư c m t cơ quan tư v n thi t k xây d ng có ch c năng ki m tra, xác nh n m b o tuân th các Quy chuNn và tiêu chuNn xây d ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. 2. B kho n 4 ph n IV v c p gi y phép xây d ng Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh. 3. S a i kho n 5 ph n V v ki m tra, theo dõi vi c th c hi n gi y phép xây d ng như sau: Các ch u tư ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh t i gi y phép xây d ng.
  2. Khi có nhu c u thay i, b sung nh ng n i dung ghi trong gi y phép xây d ng, thì ch u tư ph i làm ơn xin phép cơ quan c p gi y phép xây d ng, trong ó ph i gi i trình rõ lý do và n i dung c n thay i, b sung. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng xem xét và quy t nh thay i, b sung gi y phép xây d ng trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn gi i trình c a ch u tư. Khi ti n hành nh v công trình, xác nh cao n n c t ±0,00, xây móng và công trình ng m, ch u tư ph i báo cáo cho cơ quan c p gi y phép xây d ng bi t c cán b n ki m tra t i hi n trư ng và xác nh n vi c thi công công trình theo úng gi y phép xây d ng ã c p. Sau ba ngày k t khi nh n ư c gi y báo c a ch u tư mà cơ quan c p gi y phép xây d ng không c ngư i n ki m tra, xác minh t i hi n trư ng, thì ch u tư ư c ti p t c tri n khai thi công công trình. M i sai sót do vi c ki m tra ch m tr gây ra, cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i ch u trách nhi m. i v i các giai o n thi công còn l i, ch u tư ph i thi công theo úng gi y phép xây d ng ư c c p. Trư ng h p ch u tư xây d ng sai v i quy nh c a gi y phép xây d ng thì ph i ư c x lý theo quy nh pháp lu t, sau ó m i ư c ti p t c thi công. Khi công trình ã ư c xây d ng xong thì ch u tư ph i t ch c nghi m thu theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Trư ng h p công trình xây d ng có nh ng thay i so v i gi y phép xây d ng nhưng có lý do chính áng và ã ư c cơ quan c p gi y phép xây d ng ch p thu n thì nh ng thay i ó ph i ư c th hi n trong h sơ hoàn công. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u không có hi u l c thi hành. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản