Thông tư số 03/2001/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư số 03/2001/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2001/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2001/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2001/TT-BXD Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 03/2001/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Thi hành Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c ti n lương t i thi u, m c ph c p và sinh ho t phí i v i các i tư ng hư ng lương, ph c p, tr c p và sinh ho t phí; Trên cơ s giá i n, giá xăng, d u i u ch nh c a cơ quan có thNm quy n quy t nh. th c hi n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n do có các y u t thay i nói trên i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c quy nh trong các i u 10, 11, 12 Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và kho n 4,6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999 /N -CP; B Xây d ng hư ng d n vi c i u ch nh d toán các công trình xây d ng cơ b n như sau: I - I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P: 1. i u ch nh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c nhân v i h s KNC =1,46. i v i các công trình xây d ng l p d toán theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương mà ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong ơn giá ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20%, hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c l n hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo hư ng d n c a ph l c kèm theo Thông tư này. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh,thành ph tr c thu c Trung ương ư c nhân v i h s KMTC=1,07. H s i u ch nh này không áp d ng cho vi c i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán xây l p c a công trình xây d ng mà chi phí máy thi công
  2. trong d toán xây l p ư c xác nh theo giá ca máy ư c c p có thNm quy n ban hành riêng không có trong b ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 18/11/1998 c a B trư ng B Xây d ng. 3 . Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c: - Chi phí chung: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí nhân công ã ư c i u ch nh trong d toán xây l p. Kho n chi phí chung này qui nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 ph l c s 2 c a Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng. - Thu nh p ch u thu tính trư c: ư c tính b ng t l (%) qui nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 ph l c s 2 c a Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng so v i chi phí tr c ti p ã ư c i u ch nh (chi phí nhân công và chi phí máy thi công) và m c chi phí chung nói trên. 4. Thu giá tr gia tăng u ra: ư c tính theo m c thu su t thu giá tr gia tăng cho công tác xây d ng, l p t theo quy nh hi n hành trên giá tr d toán xây l p trư c thu ã i u ch nh các kho n m c chi phí như trên. N i dung các kho n m c chi phí trong giá tr d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng như ph l c kèm theo Thông tư này. II- I U CH NH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng l p theo ơn giá kh o sát xây d ng do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Quy t nh ban hành trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q - BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng, Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng và m c lương t i thi u 180.000,0 /tháng quy nh trong Ngh nh s 10/2000/N -CP ngày 27/3/2000 c a Chính Ph , S Xây d ng căn c vào m c ti n lương t i thi u m i 210.000,0 /tháng (qui nh trong Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph và Thông tư Liên t ch s 32/2000/TTLT/BL TBXH- BTC ngày 29/12/2000 c a Liên t ch B Lao ng Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n th c hi n i u ch nh ti n lương t i thi u và ph c p trong các doanh nghi p) xác nh m c i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng trình U ban Nhân dân t nh, thành ph ban hành áp d ng. i v i nh ng t nh, thành ph chưa xây d ng xong ơn giá kh o sát xây d ng theo nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q - BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng và các qui nh m i c a Nhà nư c, S Xây d ng t nh, thành ph ch trì ph i h p v i các S có xây d ng chuyên ngành căn c vào các quy nh nói trên, khNn trương hoàn thành vi c l p ơn giá kh o sát xây d ng theo úng tinh th n Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng áp d ng.
  3. 2. i u ch nh các chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí thi t k công trình xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án: 2.1 Các chi phí tư v n u tư và xây d ng tính b ng t l % (qui nh trong Quy t nh s 14/2000/Q -BXD ngày 20/7/2000 c a B trư ng B Xây d ng) trên giá tr d toán xây l p trư c thu hay giá tr d toán xây l p và giá tr thi t b trư c thu ã ư c i u ch nh theo hư ng d n trong ph n I c a Thông tư này. Riêng chi phí tư v n l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b ,tính b ng t l (%) trên giá tr v t tư thi t b chưa có thu giá tr gia tăng theo quy nh trong Quy t nh s 14/2000/Q -BXD ngày 20/7/2000 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s KTVT = 1,11. 2.2 Chi phí thi t k công trình xây d ng tính b ng t l % (qui nh trong Quy t nh s 01/2000/Q -BXD ngày 03/1/2000 c a B trư ng B Xây d ng) trên giá tr d toán xây l p trư c thu ã ư c i u ch nh theo hư ng d n trong ph n I c a Thông tư này. 2.3 Chi phí Ban qu n lý d án tính b ng c p t l % (qui nh trong Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng) trên giá tr d toán xây l p và giá tr thi t b ã ư c i u ch nh theo hư ng d n trong ph n I c a Thông tư này. 2.4 i v i d toán chi phí công tác quy ho ch xây d ng ô th : D toán chi phí trư c thu tính cho công tác này xác nh trên cơ s b ng giá quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s KQH = 1,13. III - T CH C TH C HI N: Thông tư này thay th Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng và áp d ng th ng nh t trong c nư c t ngày 01/1/2001. Không áp d ng Thông tư này i u ch nh d toán công trình xây d ng c a d án u tư xây d ng không s d ng các ngu n v n ã nói trên. - Nh ng d án u tư m i trong năm 2001 thì h s i u ch nh nói trên ph i ư c tính ngay t khi xác nh t ng m c u tư c a d án. - Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán, nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u thì Ch u tư i u ch nh l i t ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. - i v i các công trình xây d ng áp d ng hình th c ch nh th u, u th u theo h p ng có i u ch nh giá th c hi n theo qui nh trong kho n a, b i m 2 i u 7 Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph , có kh i lư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm 2001 thì Ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t ngày 31/12/2000 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/1/2001 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo quy nh t i Thông tư này.
  4. - Không i u ch nh giá tr d toán theo quy nh t i Thông tư này i v i nh ng công trình xây d ng th c hi n t u năm 2001 ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t k t qu u th u theo phương th c "H p ng tr n gói". - i v i công trình xây d ng quan tr ng c a Nhà nư c ư c phép l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng cơ b n công trình), Ban ơn giá công trình căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng công trình và nguyên t c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này, xác nh m c i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây l p. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, ngh các B , Ngành, a phương ph n nh v B Xây d ng xem xét gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Kèm theo Thông tư s 03 /2001/TT-BXD ngày 13 tháng 2 năm 2001 c a B Xây d ng) STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u m VL S Qj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc (1+ + ) x KNC j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M SQj x Djm x KMTC j=1 C ng chi phí tr c ti p VL + NC + M T II Chi phí chung P x NC C
  5. III thu nh p ch u thu tính (T + C) x t l qui nh TL trư c Giá tr d toán xây l p (T+C+TL) gXL trư c thu IV Thu giá tr gia tăng u gXL x TXLGTGT VAT ra Giá tr d toán xây l p (T+C+TL)+VAT Gxl sau thu Trong ó: Qj : Kh i lư ng công tác xây l p th j; Djvl, Djnc, Djm: Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j; F1 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng; F2: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng; h1n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n: - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n: - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%); TL : Thu nh p ch u thu tính trư c;
  6. gXL : Gía tr d toán xây l p trư c thu ; Gxl : Giá tr d toán xây l p sau thu ; CLvl : Chênh l ch v t li u (n u có); KNC , KMTC: H s i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công; TXLGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t; VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p).
Đồng bộ tài khoản