Thông tư số 03/2004/TT-NHNN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
7
download

Thông tư số 03/2004/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2004/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/TT-NHNN Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 03/2004/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N V QU N LÝ NGO I H I I V I VI C GÓP V N, MUA C PH N C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM Th c hi n i u 2 Quy t nh s 36/2003/Q -TTg ngày 11/3/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Qui ch góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi o Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n c th v qu n lý ngo i h i i v i vi c nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: 1.1. Thông tư này ư c i u ch nh các giao d ch ngo i h i liên quan n ho t ng góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài, bao g m vi c chuy n v n vào Vi t Nam góp v n, mua c ph n, chuy n i ngo i t ra ng Vi t Nam, m và s d ng tài kho n ng Vi t Nam góp v n, mua c ph n chuy n i ng Vi t Nam ra ngo i t và chuy n ngo i t ra nư c ngoài. 1.2. Các giao d ch ngo i h i liên quan n ho t ng mua, bán ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán t i Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n riêng c a ngân hàng Nhà nư c. 1.3. Các giao d ch ngo i h i c a nhà u tư nư c ngoài liên quan n ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 2. Gi i thích t ng T i Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. Nhà u tư nư c ngoài bao g m:
 2. - Ngư i không cư trú là t ch c kinh t tài chính nư c ngoài ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài: - Ngư i không cư trú là ngư i nư c ngoài không thư ng trú Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. - Ngư i cư trú là ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam. 2.2. Ngân hàng ư c phép là các ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam ư c ngân hàng Nhà nư c cho phép ho t ng kinh doanh ngo i h i. 2.3. Doanh nghi p Vi t Nam nh n góp v n, bán c ph n cho các nhà u tư nư c ngoài bao g m: Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, công ty c ph n (k c các công ty ã liêm y t trên th trư ng ch ng khoán), công ty Trách nhi m h u h n, công ty H p doanh, Liên hi p H p tác xã, H p tác xã ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c ngành ngh do Th tư ng Chính ph quy t nh ho c u quy n B trư ng B K ho ch và u tư công b t ng th i kỳ. 3. ng ti n tham gia góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam: Trên lãnh th Vi t Nam,vi c góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam. 4. Ngu n v n tham gia góp v n, mua c pb n trong các doanh nghi p Vi t Nam: Nhà u tư nư c ngoài ư c s d ng các ngu n ngo i t và ng Vi t Nam sau ây góp v n, mua c ph n: 4.1. Ngo i t t nư c ngoài chuy n vào Vi t Nam theo quy nh qu n lý ngo i h i hi n hành; 4.2. Ngo i t và ng Vi t Nam trên tài kho n c a nhà u tư nư c ngoài thu c i tư ng nêu t i i m 2.1 Chương I Thông tư này m t i Ngân hàng Thương m i; 4.3. ng Vi t Nam trên tài kho n Giao d ch ch ng khoán b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài ó theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i; 4.4. Ph n l i nhu n ư c chia c a nhà u tư nư c ngoài t ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam; 4.5. Các kho n thu c a nhà u tư nư c ngoài t vi c chuy n như ng, thanh lý, gi i th t ho t ng u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; 4.6. Ti n lương, thư ng và các thu nh p h p pháp khác c a cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 4.7. Các ngu n khác n u ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 5. Chuy n v n vào, ra kh i Vi t nam:
 3. 5.1. Nhà nư c u tư nư c ngoài m tài kho n ngo i t t i Ngân hàng ư c phép theo quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. 5.2. Nhà nư c u tư nư c ngoài có ngo i t ph i bán cho Ngân hàng ư c phép l y ng Vi t Nam tham gia góp v n, mua c ph n. 5.3. Sau khi ã hoàn thành các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, nhà u tư nư c ngoài ư c mua ngo i t t i Ngân hàng ư c phép chuy n ra nư c ngoài. Chương 2: QU N LÝ GIAO DNCH GÓP V N, MUA C PH N C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM M c I. M VÀ S D NG TÀI KHO N GÓP V N, MUA C PH N TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM 6. M tài kho n "Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam": th c hi n vi c góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam, Nhà u tư nư c ngoài ph i m m t tài kho n "Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam" (sau ây g i t t là "Tài kho n Góp v n, mua c ph n") t i m t Ngân hàng thương m i ho t ng t i Vi t Nam. M i giao d ch chuy n ti n th c hi n vi c góp v n, mua, bán c ph n, chuy n như ng v n góp, thu và s d ng c t c, l i t c ư c chia, mua ngo i t t i các Ngân hàng ư c phép chuy n ra nư c ngoài và các giao d ch khác liên quan n ho t ng góp v n, mua c ph n trong doanh nghi p Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài u ph i th c hi n thông qua tài kho n này. 7. S d ng tài kho n "Góp v n, mua c ph n": Nhà u tư nư c ngoài ch ư c phép s d ng tài kho n Góp v n, mua c ph n ph c v vi c góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam: Ph n thu: a. Thu t bán ngo i t cho Ngân hàng ư c phép; b. Thu t các ngu n ti n ng Vi t Nam nêu t i các i m 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 và 4.6 Chương I Thông tư này; c. Thu chuy n kho n t tài kho n giao d ch ch ng khoán b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài ó góp v n, mua c ph n; d. Thu t vi c chuy n như ng v n góp, c ph n; . Thu các kho n c t c, l i t c ư c chia, và các kho n thu liên quan khác phát sinh t vi c góp v n, mua c ph n. Ph n chi:
 4. a. Chi góp v n, mua c ph n và thanh toán các chi phí liên quan n giao d ch góp v n, mua c ph n. b. Chi chuy n sang tài kho n Giao d ch ch ng khoán b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài ó mua ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán; c. Chi mua ngo i t t i nhân hàng ư c phép chuy n ra nư c ngoài. M c II. QU N LÝ CÁC TÀI KHO N GÓP V N, MUA C PH N 8. ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n: 8.1. Trong vòng 02 ngày làm vi c k t khi m tài kho n góp v n, mua c ph n t i Ngân hàng Thương m i, nhà u tư nư c ngoài ph i ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n v i Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). H sơ g m: a. Gi y xin ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n (M u s 01); b. Ch ng t ch ng minh a v pháp lý c a nhà u tư nư c ngoài; c. Xác nh n c a Ngân hàng thương m i v vi c nhà u tư nư c ngoài m tài kho n góp v n, mua c ph n t i ngân hàng mình. N i dung xác nh n bao g m: Tên, a ch , qu c t ch c a ch tài kho n; s hi u tài kho n; s dư tài kho n. 8.2. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m xác nh n vi c ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n (m u s 2) nhà u tư nư c ngoài th c hi n vi c các giao d ch góp v n, mua c ph n trong doanh nghi p Vi t Nam thông qua tài kho n Góp v n, mua c ph n ã m t i Ngân hàng thương m i. Trư ng h p không xác nh n, Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 8.3. Nhà u tư nư c ngoài ch ư c phép th c hi n các giao d ch thu, chi trên tài kho n Góp v n, mua c ph n theo qui nh t i i m 2 M c I Chương II nêu trên sau khi có văn b n xác nh n vi c ăng ký tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c. 8.4. Trong nh ng trư ng h p dư i ây, nhà u tư nư c ngoài ph i ăng ký l i tài kho n Góp v n, mua c ph n v i Ngân hàng Nhà nư c: a. Thay i tên, a ch liên l c; b. Thay i a v pháp lý; c. Thay i Ngân hàng thương m i nơi nhà u tư nư c ngoài m tài kho n Góp v n, mua c ph n. H sơ, th t c ăng ký l i ư c th c hi n theo qui nh t i các i m 8.1, 8.2 và 8.3 M c II Chương II Thông tư này. 8.5. Nhà u tư nư c ngoài là t ch c g i h sơ xin ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n tr c ti p cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). Văn b n xác
 5. nh n vi c ăng ký tài kho n s ư c Ngân hàng Nhà nư c g i tr c ti p cho nhà u tư nư c ngoài. 8.6. i v i cá nhân u tư nư c ngoài, h sơ ư c g i thông qua Ngân hàng thương m i nơi m tài kho n Góp v n, mua c ph n. Văn b n xác nh n vi c ăng ký tài kho n s ư c Ngân hàng Nhà nư c g i cho nhà u tư nư c ngoài thông qua Ngân hàng thương m i. 9. óng tài kho n góp v n, mua c ph n: Trong nh ng trư ng h p dư i ây, nhà u tư nư c ngoài ph i óng tài kho n Góp v n, mua c ph n ã m t i Ngân hàng thương m i và hoàn tr l i gi y xác nh n ăng ký tài kho n (b n chính) cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i): 9.1. Chuy n toàn b s dư trên tài kho n ra nư c ngoài ho c sang tài kho n Giao d ch ch ng khoán; 9.2. Gi i th , phá s n và ch m d t tư cách pháp nhân ( i v i nhà u tư nư c ngoài là t ch c); 9.3. Các trư ng h p khác theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M c III. QUI NNH V KI M TRA CH NG T 10. Ki m tra văn b n xác nh n ăng ký tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c: Khi th c hi n các giao d ch thu chi trên tài kho n Góp v n, mua c ph n theo yêu c u c a nhà u tư nư c ngoài, Ngân hàng thương m i có trách nhi m ki m tra văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c xác nh n vi c ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài. Ngân hàng thương m i ch ư c th c hi n các giao d ch thu chi trên tài kho n c a nhà u tư nư c ngoài khi có văn b n xác nh n vi c ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n c a Ngân hàng Nhà nư c theo qui nh t i M c II Chương II Thông tư này. 11. Ki m tra ch ng t giao d ch: Ngân hàng thương m i khi th c hi n các giao d ch thu, chi trên tài kho n Góp v n, mua c ph n cho nhà u tư nư c ngoài có trách nhi m ki m tra các ch ng t sau: 11.1. i v i ngu n thu: Các kho n n p ti n m t ng Vi t Nam vào tài kho n Góp v n, mua c ph n: Ch ng t ch ng minh ngu n thu phát sinh t các ho t ng theo qui nh t i i m 7 M c I Chương II Thông tư này. 11.2. i v i các kho n chi liên quan n vi c góp v n, mua c ph n trong các Doanh nghi p Vi t Nam: i v i t ng trư ng h p góp v n, mua c ph n trong các lo i hình doanh nghi p Vi t Nam, Ngân hàng thương m i có trách nhi m ki m tra các ch ng t sau:
 6. a. i v i Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá: i v i trư ng h p phát hành c phi u l n u cho nhà u tư nư c ngoài: Văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t phương án c ph n hoá v vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. b. i v i Công ty c ph n ang ho t ng mà chưa niêm y t trên th trư ng ch ng khoán: - Biên b n c a i h i c ông ho c H i ng qu n tr (n u có) v vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. -H p ng ho c gi y chuy n như ng c ph n. c. i v i Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p danh, Liên hi p h p tác xã, h p tác xã: Biên b n c a H i ng thành viên, các Thành viên h p danh (Công ty h p danh), i h i xã viên (Liên hi p h p tác xã, h p tác xã) quy t nh phương án huy ng v n góp c a nhà u tư nư c ngoài. 11.3. i v i kho n chi chuy n sang tài kho n Giao d ch ch ng khoán: Ngân hàng thương m i có trách nhi m ki m tra s ti n chuy n kho n ph i ư c chuy n úng vào tài kho n Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài ó m t i Thành viên lưu ký ư c phép theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i i v i vi c mua, bán ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. 11.4. i v i kho n chi VN mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài: Văn b n c a cơ quan thu có thNm quy n xác nh n ã hoàn thành các nghĩa v thu v i Nhà nư c Vi t Nam i v i nh ng kho n l i nhu n thu ư c t ho t ng góp v n, mua c ph n trong Doanh nghi p Vi t Nam. Chương 4: THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ X LÝ VI PH M 12. Báo cáo c a Ngân hàng thương m i: nh kỳ hàng tháng (ch m nh t vào ngày mùng 5 c a tháng sau), 6 tháng (ch m nh t vào ngày mùng 10 c a tháng 7 hàng năm) và hàng năm (ch m nh t vào ngày mùng 10 c a tháng 01 năm sau), Ngân hàng thương m i ph i báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i): a. Tình hình m , óng tài kho n Góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i (M u s 03);
 7. b. Tình hình ho t ng c a tài kho n Góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i (M u s 04); c. Tình hình mua bán ngo i t , mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài c a nhà u tư nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i ư c phép ho t ng ngo i h i (M u s 05); d. Trong trư ng h p c n thi t, Ngân hàng thương m i có trách nhi m cung c p thông tin, báo cáo theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. 13. Báo cáo c a nhà u tư nư c ngoài: nh kỳ hàng quý (ch m nh t vào ngày mùng 5 c a tháng u quý sau), và hàng năm (ch m nh t vào ngày mùng 10 c a tháng u năm sau) nhà u tư nư c ngoài ph i báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i) tình hình ho t ng mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam (M u s 06). 14. X lý hành vi vi ph m: Nhà u tư nư c ngoài có hành vi vi ph m dư i ây thì b thu h i Gi y xác nh n ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n c a Ngân hàng Nhà nư c: - M hơn m t tài kho n Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam th c hi n vi c góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam; - Th c hi n các kho n thu, chi trên tài kho n Góp v n, mua c ph n ngoài quy nh t i i m 7 M c I Chương II Thông tư này; - Không g i báo cáo y , úng th i h n cho Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh t i i m 13 M c I Chương IV Thông tư này; - Vi ph m các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH 15. i u kho n thi hành: 15.1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 15.2. Nhà u tư nư c ngoài ti n hành các ho t ng giao d ch góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam trư c khi ban hành Thông tư này ph i ch p hành các quy nh v ăng ký tài kho n, quy nh v báo cáo và các quy nh khác nêu t i Thông tư này. 16. T ch c th c hi n: V trư ng V qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i,
 8. nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam, có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Phùng Kh c K ( ã ký) M u s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y NGHN XÁC NH N ĂNG KÝ TÀI KHO N GÓP V N, MUA C PH N B NG NG VI T NAM M T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I ................, ngày........ tháng....... năm............ Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM V QU N LÝ H I NGO I Tên nhà u tư nư c ngoài: Lo i hình: T ch c Cá nhân a ch : Qu c t ch: S i n tho i: Fax: ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xác nh n v vi c ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam ph c v ho t ng góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam như sau: Tên Ngân hàng thương m i nơi m tài kho n: a ch : S i n tho i:
 9. Fax: Ký hi u tài kho n: S dư tài kho n: Xin cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Vi t Nam và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan n vi c mua, bán ch ng khoán và góp v n, mua c ph n trong các doang nghi p Vi t Nam. NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI M u s 02 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc S :....../CV-QLNH Hà N i, ngày.... tháng... năm..... (V/v Xác nh n ăng ký Tài kho n góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam m t i Ngân hàng thương m i) Kính g i: Theo ngh t i ơn kèm theo h sơ ăng ký tài kho n góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam ph c v ho t ng góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài............... Ngân hàng Nhà nư c có ý ki n như sau: 1. Căn c các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i i v i vi c góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh ngi p Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c xác nh n vi c ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam c a nhà u tư nư c ngoài v i các n i dung sau: Tên nhà u tư nư c ngoài: Lo i hình: T ch c Cá nhân a ch : i n tho i: Fax:
 10. Qu c t ch: Tên Ngân hàng ư c phép nơi m tài kho n: a ch : i n tho i: Fax: Ký hi u tài kho n: S dư tài kho n: 2. Khi th c hi n vi c góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam, nhà u tư nư c ngoài ph i ch p hành úng các quy nh t i Thông tư s ...../TT-NHNN ngày.... c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n v qu n lý ngo i h i i v i vi c góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam và các quy nh khác liên quan c a pháp lu t. Nơi nh n: TL/ TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Như trên V TRƯ NG V QU N LÝ NGO I H I - NHTM nơi m TK - Lưu M u s 03 Ngân hàng thương m i: a ch Fax: i n tho i BÁO CÁO TÌNH HÌNH M , ÓNG TÀI KHO N GÓP V N MUA C PH N B NG NG VI T NAM C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI (Báo cáo tháng....../20......, t ngày....... n ngày.......) (Báo cáo t ng h p 6 tháng năm....... và c năm..........) Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I)
 11. Tên ch tài kho n TK Góp v n, mua CP S hi u Qu c t ch S dư Ngày m Ngày tài kho n óng I. T ch c u tư 1. 2. 3. ... T ng II. Cá nhân u tư 1. 2. 3. ... T ng III. T ng c ng L p bi u Ki m soát ......, ngày....../....../200... NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Giám c M u s 04 Ngân hàng thương m i: a ch : Fax: i n tho i: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG C A TÀI KHO N GÓP V N, MUA C PH N B NG NG VI T NAM C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI (Báo cáo tháng....../20........., t ngày.......... n ngày.........)
 12. (Báo cáo t ng h p 6 tháng năm........và c năm........) Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) Ch tiêu T Cá nhân T ng ch c I. Dư u kỳ II. Phát sinh trong kỳ 1. Ph n thu a. Thu t ngu n nư c ngoài chuy n vào b. Thu t chuy n kho n trong nư c c. Thu t giao d ch góp v n, mua c ph n d. Thu khác C ng 2. Ph n chi a. Chi góp v n, mua c ph n trong DNVN b. Chi chuy n sang tài kho n Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài ó m t i Thành viên lưu ký ư c phép c. Chi mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài C ng III. Dư cu i kỳ (III = I + II) Ghi chú: - II.1.d: Các kho n thu t giao d ch góp v n, mua c ph n bao g m l i t c ư c chia, bán, chuy n như ng v n góp, c ph n b ng ti n m t - II.2.b: Các kho n chi góp v n, mua c ph n bao g m ti n góp v n, mua c ph n và thanh toán các chi phí khác liên quan b ng ti n m t ......, ngày....../......./200..... Ngân hàng thương m i L p bi u Ki m soát Giám c M u s 05
 13. Ngân hàng thương m i ư c phép ho t ng ngo i h i: a ch : Fax: i n tho i: BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN NGO I T C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI T I NGÂN HÀNG Ư C PHÉP (Báo cáo tháng /20........., t ngày.......... n ngày.........) (Báo cáo t ng h p 6 tháng năm........ và c năm........) Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) Ch tiêu T ch c Cá nhân T ng I. Mua ngo i t 1. T nư c ngoài chuy n vào 2. Các ngu n khác C ng II. Bán ngo i t chuy n ra nư c ngoài ......, ngày....../......./200..... L p bi u Ki m soát Ngân hàng ư c phép Giám c M u s 06 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG GÓP V N, MUA C PH N TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI (Báo cáo Quí............./200...........) (Báo cáo t ng h p năm 200.........) Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I)
 14. Tên nhà u tư nư c ngoài: Lo i hình: T ch c Cá nhân a ch : i n tho i: Fax: Qu c t ch: Tên Ngân hàng thương m i nơi m tài kho n Góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam: Ký hi u tài kho n: Văn b n xác nh n ăng ký tài kho n Góp v n, mua c ph n c a Ngân hàng Nhà nư c: Công văn s ................. 1. Báo cáo tình hình ho t ng c a tài kho n Góp v n, mua c ph n ( ơn v : VN ) Ch tiêu S ti n I. Dư u kỳ II. Phát sinh trong kỳ 1. Ph n thu a. Thu t ngu n nư c ngoài chuy n vào b. Thu t chuy n kho n trong nư c c. Thu t giao d ch góp v n, mua c ph n d. Thu khác C ng 2. Ph n chi a. Chi góp v n, mua c ph n trong DNVN b. Chi chuy n sang tài kho n Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài ó m t i Thành viên lưu ký ư c phép c. Chi mua ngo i t chuy n ra nư c ngoài
 15. C ng III. Dư cu i kỳ (III = I + II) Ghi chú: - II.1.c: Các kho n thu t giao d ch góp v n, mua c ph n bao g m l i t c ư c chia, bán, chuy n như ng v n góp, c ph n b ng ti n m t - II.2.b: Các kho n chi góp v n, mua c ph n bao g m ti n góp v n, mua c ph n và thanh toán các chi phí khác liên quan b ng ti n m t 2. Báo cáo tình hình n m gi c ph n, v n góp: Ch tiêu Giá tr tính b ng VN 1- C ph n 2- V n góp 3- Quy n l i khác C ng T ng c ng (III = I + II) Ghi chú: - Giá tr c ph n, v n góp ư c tính b ng s lư ng c ph n v n góp mà nhà u tư nư c ngoài n m gi nhân v i giá mua ban u ho c giá th trư ng (n u có) NHÀ UT NƯ C NGOÀI
Đồng bộ tài khoản