Thông tư số 03/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư số 03/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2007/TT-BYT về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành, để Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2007/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 03/2007/TT-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ S A I KHO N 3 M C IV THÔNG TƯ S 23/2005/TT-BYT NGÀY 25/8/2005 C A B Y T HƯ NG D N X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T Thi hành Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Thông tư s 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c. Sau khi có ý ki n tho thu n c a B N i v t i Công văn s 3270/BNV-TL ngày 28/8/2006 và B Tài chính t i Công văn s 9306/BTC-PC ngày 31/7/2006, B Y t s a i b sung kho n 3 M c IV Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t như sau: 1. S a i kho n 3 M c IV như sau: "3. K t ngày 01 tháng 10 năm 2004 n trư c ngày cơ quan có thNm quy n quy t nh x p h ng ơn v s nghi p y t theo hư ng d n t i Thông tư này, cán b , viên ch c lãnh o ư c truy lĩnh và truy n p b o hi m xã h i ph n chênh l ch gi a m c ph c p ch c v lãnh o theo h s m i so v i m c ph c p ch c v lãnh o theo h s cũ (n u có) c a ch c danh hi n ang m nhi m theo h ng cũ. i v i nh ng ơn v chưa ư c x p h ng tính t th i i m tháng 10/2004 tr v trư c, nhưng nay ư c x p h ng theo quy nh t i Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t thì ư c tính hư ng m c ph c p ch c v lãnh o theo h ng ư c x p quy nh t i Thông tư s 23/2005/TT-BYT k t ngày 01/10/2004 (trư ng h p ư c b nhi m ch c v lãnh o sau ngày 01/10/2004 thì ư c tính hư ng ph c p ch c v k t ngày ư c b nhi m ch c v lãnh o)." 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, các ơn v ph n ánh v B Y t (V T ch c cán b ) nghiên c u và gi i quy t./. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản