Thông tư số 03/2008/TT-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
193
lượt xem
18
download

Thông tư số 03/2008/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2008/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2008/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2008/TT-BKH Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 04/2008/N -CP NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2008 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 92/2006/N -CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V L P, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ QUY T NNH S 281/2007/Q -BKH NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ CHO L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH NGÀNH VÀ QUY HO CH PHÁT TRI N CÁC S N PH M CH Y U Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng t phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Ngh nh 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i (sau ây g i là Ngh nh s 04) và Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành nh m c chi phí cho l p, th m nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u (sau ây g i là Quy t nh s 281) như sau: 1. V vi c th m nh i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương T i kho n 17, i u 1 c a Ngh nh s 04 quy nh: “Các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u c p t nh do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p H i ng thNm nh t ch c thNm nh”. th c hi n quy nh này, B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n như sau:
  2. a) V vi c thNm nh i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là t nh): - S K ho ch và u tư ch u trách nhi m trình y ban nhân dân t nh danh sách H i ng thNm nh. Các thành viên H i ng thNm nh g m m t ng chí lãnh o y ban nhân dân t nh; i di n các S , ban, ngành có liên quan; i di n các nhà khoa h c và có th m i i di n c a m t s B , ngành Trung ương. - H i ng thNm nh có ít nh t là 7 ngư i, g m Ch t ch, m t phó ch t ch, m t thư ký và các thành viên. - Ch t ch H i ng thNm nh c ra 2 y viên làm nhi m v ph n bi n. - Trư c khi H i ng thNm nh t ch c cu c h p ánh giá, thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ã ph i có ý ki n c a 2 y viên ph n bi n và ý ki n c a các B , ngành, các a phương có liên quan. T i cu c h p thNm nh ph i có m t ít nh t 2/3 s thành viên, có ít nh t Ch t ch ho c phó Ch t ch H i ng thNm nh và m t y viên ph n bi n. - Th i gian và a i m t ch c thNm nh d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng nh ng ngư i mu n óng góp ý ki n có th tham d . b) V vi c thNm nh i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i t t là huy n): - y ban nhân dân huy n ph i h p v i S K ho ch và u tư th ng nh t danh sách các thành viên H i ng thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh. Các thành viên H i ng thNm nh g m m t ng chí lãnh o y ban nhân dân t nh; i di n các S , ban, ngành có liên quan; i di n lãnh o c a y ban nhân dân huy n ho c phòng, ban c a huy n; i di n các nhà khoa h c. - H i ng thNm nh có ít nh t là 5 ngư i, g m ch t ch, m t phó ch t ch, m t thư ký và các thành viên. - Ch t ch H i ng thNm nh c ra 2 y viên làm nhi m v ph n bi n. - Trư c khi H i ng thNm nh t ch c cu c h p ánh giá, thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n ã ph i có ý ki n c a 2 y viên ph n bi n và ý ki n c a các S , ngành, các a phương có liên quan. T i cu c h p thNm nh ph i có m t ít nh t 2/3 s thành viên, có ít nh t ch t ch ho c phó Ch t ch H i ng thNm nh và m t y viên ph n bi n. - Th i gian và a i m t ch c thNm nh d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n ph i ư c công b công khai các phương ti n thông tin i chúng nh ng ngư i mu n óng góp ý ki n có th tham d . c) V vi c thNm nh i v i quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là t nh):
  3. - S , ngành ch trì l p quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u ph i ph i h p v i S K ho ch và u tư th ng nh t danh sách các thành viên H i ng thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh. Các thành viên H i ng thNm nh g m m t ng chí lãnh o y ban nhân dân t nh; i di n các S , ban, ngành có liên quan; i di n các nhà khoa h c và có th m i i di n c a m t s B , ngành Trung ương. - H i ng thNm nh có ít nh t là 7 ngư i, g m ch t ch, m t phó ch t ch, m t thư ký và các thành viên. - Ch t ch H i ng thNm nh c ra 2 y viên làm nhi m v ph n bi n. - Trư c khi H i ng thNm nh t ch c cu c h p ánh giá, thNm nh quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u trên a bàn t nh ã ph i có ý ki n c a 2 y viên ph n bi n và ý ki n c a các S , ngành và a phương có liên quan. T i cu c h p thNm nh ph i có m t ít nh t 2/3 s thành viên, có ít nh t ch t ch ho c phó ch t ch H i ng thNm nh và m t y viên ph n bi n. - Th i gian và a i m t ch c thNm nh d án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u c p t nh ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng nh ng ngư i mu n óng góp ý ki n có th tham d . 2. V vi c xác nh ngành, lĩnh v c, s n ph m ch y u trên a bàn t nh (c p t nh) ph i l p quy ho ch T i kho n 3, i u 1 c a Ngh nh s 04 quy nh: “Căn c yêu c u phát tri n trong t ng th i kỳ, quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh”. th c hi n quy nh này, S K ho ch và u tư ch u trách nhi m t ng h p ki n ngh c a các S , ban, ngành và l p báo cáo trình y ban nhân dân t nh v danh m c các ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u trên a bàn t nh c n l p quy ho ch Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. Vi c xác nh ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u trên a bàn t nh c n l p quy ho ch ph i căn c vào: ti m năng, l i th so sánh c a t nh, nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh trong tương lai, nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c c a Trung ương d ki n phân b trên a bàn t nh và k t qu d b o v kh năng th trư ng. Tùy theo b i c nh và yêu c u c a t ng giai o n phát tri n mà danh m c các ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u trên a bàn t nh ph i l p quy ho ch có th thay i (tăng thêm ho c gi m i) và do Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. 3. V vi c áp d ng Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành nh m c chi phí cho l p, th m nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u a) V giá i v i vi c d toán kinh phí cho l p, thNm nh và i u ch nh quy ho ch
  4. Khung giá, nh m c chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u ư c xây d ng trên cơ s m t b ng giá vào th i i m cu i năm 2006. Khi d toán kinh phí cho công tác l p, thNm nh quy ho ch s i u ch nh theo nguyên t c nhân thêm v i h s trư t giá (t l l m phát) do Nhà nư c công b t i th i i m g n nh t i v i khi l p d toán. b) V nh m c chi phí cho nghiên c u v n b o v môi trư ng trong các d án quy ho ch Theo quy t nh s 281, trong khung giá, nh m c chi phí i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh có 2 n i dung liên quan n v n b o v môi trư ng (t i B ng 6 và B ng 10, Quy t nh s 281): - Xây d ng các phương án b o v môi trư ng: chi m 2% chi phí i v i d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t nh; - Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (thu c ph n Chi phí qu n lý và i u hành d án quy ho ch): chi m 3% chi phí i v i d án quy ho ch t nh và 2,5% i v i d án i u ch nh quy ho ch t nh. T i kho n 2, i u 6, M c 2 c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng quy nh: “B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n ch tài chính i v i ho t ng l p, thNm nh, giám sát th c hi n báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c …”. Do v y, kho n kinh phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i do B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và môi trư ng hư ng d n, không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh s 281. B K ho ch và u tư hư ng d n n i dung công vi c và chi phí th c hi n i v i v n b o v môi trư ng trong các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i theo Quy t nh s 281 như sau: - i v i n i dung Xây d ng các phương án b o v môi trư ng: Nghiên c u, xu t phương hư ng b o v môi trư ng nư c, môi trư ng t, môi trư ng không khí, b o v môi trư ng t i các khu v c tr ng i m ( ô th , các khu công nghi p …), phương hư ng thu gom và x lý ch t th i r n, nư c th i … trên a bàn t nh. - i v i n i dung Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (thu c ph n Chi phí qu n lý và i u hành d án quy ho ch); ph n kinh phí này th c hi n các công vi c sau: + Ch nh s a, hoàn thi n Báo cáo t ng h p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh theo ý ki n c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c v d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh ư c th c hi n theo Lu t B o v môi trư ng; + Theo dõi, giám sát vi c th c hi n báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh.
  5. 4. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u th y có v n gì vư ng m c ho c c n trao i, ngh các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên h tr c ti p v i B K ho ch và u tư xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án Nhân dân t i cao; Võ H ng Phúc - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S KH& T các t nh và TP tr c thu c TW; - Các t ng công ty 91; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Công báo; - Các C c, V , Vi n, ơn v thu c B ; - Lưu Vi n CLPT, VT.
Đồng bộ tài khoản