Thông tư số 04/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
83
lượt xem
9
download

Thông tư số 04/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2000/TT-BKH

 1. B K HO CH C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM VÀ U TƯ c l p - T d o -H n h ph ú c S :04/2000/TT- Hà N i , n g à y 2 5 t h á n g 0 5 n ă m 2 0 0 0 BKH THÔNG TƯ C A B K HO C H VÀ U TƯ S 0 4 / 2 0 0 0 / TT-BKH N GÀY 2 6 THÁNG 5 NĂM 2 0 0 0 HƯ NG D N TH C H I N Q UY C H U TH U (Ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ) Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/ N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 (N 88/CP) và Ngh nh s 14/2000/ N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 (N 14/CP) c a Chính ph , B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s n i dung ch y u c a Quy ch u th u như sau: PH N TH NH T M T S V N CHUNG CH Ư Ơ NG I . I T Ư NG Á P D N G i tư ng áp d ng Quy ch u th u quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy ch u th u, c th như sau: M C I. C ÁC D Á N QUY NN H T I I M A KHO N 2 I U 2 C A QUY C H U TH U Các d án u tư th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng quy nh t i i m a kho n 2 i u 2 c a Quy ch u th u là các d án có s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, bao g m: 1. Các d án u tư xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p các d án ã u tư xây d ng; 2. Các d án u tư mua s m tài s n k c thi t b , máy móc không c n l p t và s n phNm công ngh khoa h c m i; 3. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c quy ho ch phát tri n vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn. M C II. C ÁC D ÁN C N L A CH N I TÁC U TƯ TH C H I N Các d án c n l a ch n i tác u tư th c hi n quy nh t i i m d kho n 2 i u 2 c a Quy ch u th u khi có t 2 nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia, bao g m: 1. Các d án liên doanh; 2. Các d án th c hi n theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh; 3. Các d án 100% v n nư c ngoài; 4. Các d án BOT, BT, BTO; 5. Các d án khác c n l a ch n i tác u tư.
 2. CH Ư Ơ NG I I . S Ơ TUY N NH À T H U Sơ tuy n nhà th u quy nh t i i u 23 và i u 34 c a Quy ch u th u, c th như sau: M C I. Q UY NN H C HUNG V S Ơ TU Y N 1. Các gói th u có giá tr t 300 t ng tr lên i v i mua s m hàng hoá và t 200 t ng tr lên i v i xây l p u ph i ti n hành sơ tuy n. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, các gói th u có gía tr dư i m c quy nh nêu trên cũng có th t ch c sơ tuy n trên cơ s quy t nh c a ngư i có thNm quy n trong k ho ch u th u ư c duy t. 2. i v i các gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p không qua sơ tuy n, trong h sơ m i th u ph i yêu c u nhà th u n p các tài li u v năng l c quy nh t i i m b kho n 2 i u 9 c a Quy ch u th u và kê khai năng l c, kinh nghi m theo các m u câu h i s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 nêu t i M c II Ph n H sơ sơ tuy n Ph l c III c a Thông tư này. 3. Th i gian sơ tuy n k t khi phát hành h sơ m i sơ tuy n cho n khi công b k t qu i v i u th u qu c t không quá 90 ngày, i v i u th u trong nư c không quá 60 ngày. Khuy n khích rút ng n th i gian sơ tuy n. M C II. H S Ơ M I S Ơ TU Y N M u h sơ m i sơ tuy n nhà th u quy nh t i Ph l c III c a Thông tư này. H sơ m i sơ tuy n nhà th u do Bên m i th u l p ho c thuê chuyên gia th c hi n. Bên m i th u có trách nhi m trình ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t h sơ m i sơ tuy n trư c khi phát hành. M C III. T IÊU C H U N ÁN H G IÁ H SƠ D S Ơ TUY N Vi c ánh giá h sơ d sơ tuy n ư c ti n hành trên cơ s ch m i m theo 3 tiêu chuNn v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Năng l c v k thu t (kho ng t 20 - 30% t ng s i m), bao g m: a. Nh ng s n phNm kinh doanh chính; b. S lư ng và trình cán b chuyên môn; c. D ki n nhân s và t ch c hi n trư ng; d. D ki n th u ph ; . Kh năng b trí thi t b cho vi c th c hi n gói th u; e. Kh năng liên danh liên k t và s d ng th u ph Vi t Nam. 2. Năng l c v tài chính (kho ng t 30 - 40% t ng s i m), bao g m: a. Doanh thu trong 3 n 5 năm g n ây (tuỳ theo t ng gói th u); b. T ng tài s n, v n lưu ng, l i nhu n trư c và sau thu trong 3 n 5 năm g n ây (tuỳ theo t ng gói th u); c. Giá tr c a các ph n h p ng ang th c hi n chưa hoàn thành; d. Kh năng tín d ng c a nhà th u và a ch các ngân hàng cung c p tín d ng cho nhà th u. 3. Kinh nghi m (kho ng t 30 - 40% t ng s i m), bao g m:
 3. a. S năm kinh nghi m ho t ng; b. S lư ng các h p ng có giá tr t 50% tr lên so v i giá gói th u ang sơ tuy n ã th c hi n trong vòng 3 n 5 năm g n ây; c. S lư ng các h p ng ã th c hi n trong ph m vi trên th gi i, trong khu v c và Vi t Nam trong vòng 3 n 5 năm g n ây có tính ch t tương t như gói th u ang sơ tuy n. i v i gói th u mua s m hàng hoá, tùy theo tính ch t c a t ng gói th u, yêu c u v th i gian nêu t i i m a và b kho n 2, i m b và c kho n 3 M c này có th ít hơn 3 năm trên cơ s phù h p v i tình hình th c t c a d án và c n ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u mà xác nh n i dung c th và t tr ng i m cho t ng n i dung nêu t i kho n 1, 2 và 3 c a M c này. i m s ư c tính theo thang i m 100 ho c 1000. M C IV. ÁNH G IÁ H SƠ D S Ơ TUY N Vi c ánh giá h sơ d sơ tuy n do Bên m i th u ho c thuê chuyên gia th c hi n. H sơ d sơ tuy n ư c ánh giá là t yêu c u sơ tuy n khi t s i m t i thi u t 60% t ng s i m tr lên và t ng tiêu chuNn v năng l c k thu t, năng l c tài chính, kinh nghi m u t t 50% tr lên i m t i a c a tiêu chuNn ó. CH Ư Ơ NG I I I . NH NG V N KH ÁC M C I. I U K I N THAM D TH U 1. Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u quy nh t i i m c kho n 2 i u 9 c a Quy ch u th u thì các ơn v tr c thu c nhưng h ch toán ph thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong cùng m t gói th u dư i hình th c là nhà th u chính (liên danh ho c ơn phương). 2. Các nhà th u nư c ngoài tham gia u th u Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các v t tư thi t b phù h p v ch t lư ng và giá c ang s n xu t, gia công và hi n có t i Vi t Nam theo quy nh t i kho n 4 i u 10 c a Quy ch u th u, n u trong nư c không có ho c không có kh năng s n xu t, gia công thì nhà th u ư c chào t ngu n nh p ngo i trên cơ s m b o ch t lư ng và giá c h p lý. M C II. C H NN H TH U Gói th u có tính ch t c bi t khác do yêu c u c a cơ quan tài tr v n, do tính ph c t p v k thu t và công ngh ho c do yêu c u t xu t c a d án ư c áp d ng hình th c ch nh th u quy nh t i i m d kho n 3 i u 4 cu Quy ch u th u là gói th u có giá tr t 1 t ng tr lên i v i mua s m hàng hoá ho c xây l p, có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tư v n (tr tư v n l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi) thu c các d án nhóm A,B,C và tương ương do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh vi c ch nh th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và cơ quan liên quan khác. i v i các gói th u này n u thu c d án nhóm A ho c tương ương thì vi c ch nh th u s do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s thNm nh c a B K ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và cơ quan liên quan khác, không phân c p như i v i các gói th u nêu t i i m c kho n 3 i u 4 c a Quy ch u th u.
 4. i v i các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n, vi c ch nh th u nêu t i kho n 1 M c VIII c a Chương này. M C III. M I T H U M i th u th c hi n qua thông báo m i th u ho c g i thư m i th u quy nh t i kho n 2 i u 20, kho n 3 i u 22, kho n 3 i u 33, i m b kho n 1 i u 45 và kho n 2 i u 47 c a Quy ch u th u, bao g m: 1. Thông báo m i th u Thông báo m i th u áp d ng trong trư ng h p u th u r ng rãi. M u thông báo m i th u nêu t i Ph l c I, II và III c a Thông tư này. Bên m i th u ph i ti n hành thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng tuỳ theo quy mô và tính ch t c a gói th u trên các t báo ph thông hàng ngày, phương ti n nghe nhìn và các phương ti n khác, nhưng t i thi u ph i m b o 3 kỳ liên t c và ph i thông báo trư c khi phát hành h sơ m i th u 5 ngày i v i gói th u quy mô nh và trư c 10 ngày i v i các gói th u khác k t ngày thông báo l n u. Trong trư ng h p u th u qu c t , Bên m i th u ph i thông báo theo quy nh t i kho n này và ph i thông báo ít nh t trên m t t báo ti ng Anh ư c phát hành r ng rãi Vi t Nam ho c theo quy nh c a nhà tài tr . 2. G i thư m i th u G i thư m i th u ư c th c hi n i v i các gói th u th c hi n hình th c u th u h n ch , i v i các gói th u ã qua sơ tuy n, các gói th u tư v n ã có danh sách ng n ư c ch n. Bên m i th u c n g i tr c ti p thư m i th u, qua Fax, qua ư ng bưu i n ho c các phương ti n khác t i nhà th u trong danh sách m i ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. Th i gian t khi g i thư m i th u n khi phát hành h sơ m i th u ít nh t là 7 ngày i v i u th u qu c t và 5 ngày i v i u th u trong nư c, 3 ngày i v i gói th u quy mô nh . M u thư m i th u i v i t ng lĩnh v c c th ư c nêu t i các Ph l c I, II và III c a Thông tư này. M C IV. T H I G IA N C HU N B N H SƠ D TH U Th i gian t i thi u chuNn b h sơ d th u quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Quy ch u th u. Trư ng h p c n s a i h sơ m i th u, ngoài quy nh ã nêu t i kho n 1 i u 12 c a Quy ch u th u, i v i gói th u quy mô nh Bên m i th u c n thông báo cho các nhà th u trư c th i i m óng th u là 5 ngày nhà th u có th i gian chuNn b h sơ d th u. M C V. T I P NH N H SƠ D TH U Vi c ti p nh n h sơ d th u quy nh t i kho n 5 i u 20, kho n 4 i u 22, kho n 4 i u 33, i m c kho n 1 i u 45, kho n 3 i u 47 c a Quy ch u th u ư c th c hi n như sau: 1. Bên m i th u ti p nh n h sơ d th u do nhà th u n p tr c ti p ho c g i qua bưu i n theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u. 2. Bên m i th u không nh n h sơ d th u ho c b t kỳ tài li u b sung nào, k c thư gi m giá sau th i i m óng th u (tr tài li u làm rõ h sơ d th u theo yêu c u c a Bên m i th u quy nh t i i u 11 c a Quy ch u th u). Các h sơ d th u n p sau th i i m óng th u ư c xem là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng.
 5. 3. Khi mu n s a i ho c rút h sơ d th u ã n p, nhà th u ph i có văn b n thông báo xin s a i ho c rút h sơ d th u và Bên m i th u ph i nh n ư c ngh c a nhà th u trư c th i i m óng th u quy nh nêu trong h sơ m i th u. M C V I. M TH U Vi c m th u quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch u th u, bao g m: 1. ChuNn b m th u Bên m i th u m i i di n c a t ng nhà th u và có th m i i di n c a các cơ quan qu n lý có liên quan n tham d m th u ch ng ki n. Vi c m th u ư c ti n hành theo a i m, th i gian ghi trong h sơ m i th u, không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u ư c m i. 2. Trình t m th u a. Thông báo thành ph n tham d . b. Thông báo s lư ng và tên nhà th u n p h sơ d th u. c. Ki m tra niêm phong các h sơ d th u. d. M l n lư t các túi h sơ d th u, c và ghi l i các thông tin ch y u sau: - Tên nhà th u; - S lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u; - Giá d th u, trong ó gi m giá; - B o lãnh d th u n u có; - Nh ng v n khác. ) Thông qua biên b n m th u. e) i di n Bên m i th u, i di n nhà th u và i di n c a các cơ quan qu n lý có liên quan (n u có m t) ký xác nh n vào biên b n m th u. g) T chuyên gia ho c Bên m i th u ký xác nh n vào b n chính h sơ d th u trư c khi ti n hành ánh giá theo quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch u th u. B n chính h sơ d th u ư c b o qu n theo ch b o m t và vi c ánh giá ư c ti n hành theo b n ch p. M C V II. DAN H S ÁC H NG N Danh sách ng n các nhà th u quy nh t i kho n 21 i u 3 c a Quy ch u th u, bao g m: Danh sách ng n i v i gói th u tư v n là danh sách m i tham d u th u tư v n bao g m ít nh t 5 nhà th u. Trư ng h p không s lư ng 5 nhà th u tham d , Bên m i th u c n báo cáo ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n quy t nh. Danh sách ng n i v i gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p là danh sách các nhà th u ư c ch n thông qua bư c ánh giá v m t k thu t bao g m t t c các nhà th u t s i m t i m t i thi u tr lên v m t k thu t ã quy nh trong tiêu chuNn ánh giá ư c duy t. M C V III. P HÂN C P TR ÁC H NH I M V U TH U Phân c p trách nhi m v u th u quy nh t i i u 52 c a Quy ch u th u như sau:
 6. 1. H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c H i ng qu n tr u quy n) c a doanh nghi p liên doanh (Công ty trách nhi m h u h n), i di n h p pháp c a các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c H i ng qu n tr u quy n) c a doanh nghi p c ph n (Công ty c ph n) có trách nhi m sau ây i v i các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n thu c quy n qu n lý quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 c a Quy ch u th u: a. Phê duy t k ho ch u th u c a d án, phê duy t k t qu u th u các gói th u c a d án và quy t nh vi c ch nh th u, mua s m tr c ti p, t th c hi n i v i các gói th u quy nh t i các kho n 3,5 và 6 i u 4 c a Quy ch u th u trên cơ s tho thu n c a cơ quan c p Gi y phép u tư ( i v i d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh), tho thu n c a cơ quan quy t nh vi c góp v n c ph n c a Nhà nư c vào doanh nghi p ( i v i d án c a doanh nghi p c ph n); b. Phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u quy nh t i i m b, c, d, , e, g và i kho n 1 i u 51 c a Quy ch u th u. 2. Ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u quy nh t i i u 51 c a Quy ch u th u i v i các d án thu c ph m vi ư c quy n quy t nh u tư. M C IX. B O M T H S Ơ, TÀ I LI U, THÔNG T IN TR ONG QUÁ TR ÌN H U TH U H sơ, tài li u, thông tin có liên quan n gói th u trong su t quá trình u th u ư c xem là nh ng bí m t v thương m i c n ư c b o m t theo Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c. Vi c b o m t h sơ, tài li u, thông tin trong su t quá trình u th u quy nh t i kho n 1 i u 13 và i u 56 c a Quy ch u th u bao g m: 1. Cá nhân, t p th c a Bên m i th u, tư v n l p h sơ m i th u, cơ quan thNm nh và phê duy t h sơ m i th u không ư c ti t l n i dung h sơ m i th u v i b t c i tư ng nào trư c ngày phát hành h sơ m i th u; 2. Bên m i th u có trách nhi m b o m t h sơ d th u c a các nhà th u ã n p. Nhà th u có trách nhi m b o m t h sơ d th u c a mình cho n khi công b k t qu u th u. i v i h sơ d th u chào hàng c nh tranh ư c g i qua Fax cũng ph i ư c b o m t như i v i h sơ d th u khác; 3. Cá nhân, t p th c a Bên m i th u, c a T chuyên gia ho c Tư v n có trách nhi m ánh giá h sơ d th u không ư c ti t l các thông tin có liên quan n quá trình xét th u như n i dung các h sơ d th u, các s tay ghi chép và các biên b n cu c h p v xét th u, các ý ki n nh n xét ánh giá c a chuyên gia ho c tư v n i v i t ng nhà th u và các tài li u có liên quan khác; 4. Các phương ti n thông tin i chúng không ưa các thông tin có liên quan n xét th u nêu t i kho n 3 M c này trong quá trình xét th u k t sau th i i m m h sơ d th u n th i i m công b k t qu u th u; 5. Bên m i th u, cơ quan trình duy t k t qu u th u, cơ quan thNm nh k t qu u th u và ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n có trách nhi m b o m t h sơ trình duy t k t qu u th u nêu t i kho n 2 M c I Chương I Ph n th năm c a Thông tư này và các tài li u liên quan n báo cáo thNm nh k t qu u th u c a cơ quan thNm nh nêu t i kho n 3 M c II Chương I Ph n th năm c a Thông tư này. PH N TH HAI K HO CH U TH U C A D ÁN
 7. CH Ư Ơ NG I . L P K H O CH U TH U K ho ch u th u ư c l p và trình duy t làm cơ s cho vi c th c hi n u th u. Khi xây d ng k ho ch u th u c n s d ng các cơ quan, t ch c chuyên môn ho c cá nhân am hi u v d án. Tuỳ theo tính ch t công vi c và th i gian th c hi n, vi c l p k ho ch u th u ư c th c hi n như sau: M C I. L P K HO C H U TH U C ÙNG V I QUY T NNH U TƯ D ÁN i v i d án nhóm C, k ho ch u th u c a d án ph i ư c l p và phê duy t cùng th i i m v i Báo cáo nghiên c u kh thi ho c Báo cáo u tư và ư c th hi n trong Quy t nh u tư (quy nh t i kho n 11 i u 24 và kho n 10 i u 30 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph ). K ho ch u th u c a d án ph i phù h p v i n i dung Báo cáo nghiên c u kh thi ho c Báo cáo u tư ư c duy t và phù h p v i Quy ch u th u. Ngoài các d án nhóm C, m t s d án khác n u i u ki n, có th l p k ho ch u th u c a d án ngh phê duy t cùng v i quy t nh u tư, song ph i m b o các yêu c u v k ho ch u th u nêu i u 8 c a Quy ch u th u. M C II. L P K H O C H U TH U S AU KH I C Ó QUY T NN H U TƯ D ÁN i v i các d án còn l i, vi c l p và phê duy t k ho ch u th u c a d án ư c ti n hành sau khi có Quy t nh u tư ư c duy t. Trong trư ng h p này, căn c l p k ho ch u th u c a d án là các tài li u ư c phê duy t ho c có hi u l c như: 1. Báo cáo nghiên c u kh thi và các văn b n gi i trình b sung trong quá trình thNm nh d án n u có; 2. Quy t nh u tư; 3. i u ư c qu c t v tài tr i v i các d án s d ng ngu n tài tr qu c t ; 4. D toán, t ng d toán ư c duy t (n u có); 5. Kh năng cung c p v n, tình hình th c t c a d án; 6. Các văn b n pháp lý có liên quan khác (n u có). CH Ư Ơ NG I I . N I DUNG K H O CH U TH U C A D ÁN K ho ch u th u bao g m n i dung các công vi c c a d án c n ư c th c hi n theo Quy ch u th u. Khi xây d ng k ho ch u th u c n m b o y 6 n i dung quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Quy ch u th u, c th như sau: M C I. P HÂN C H IA GÓ I TH U 1. Vi c phân chia d án thành gói th u c n căn c vào công ngh , tính ch t k thu t ho c trình t th c hi n d án. Gói th u c n ư c phân chia theo quy mô h p lý và m b o tính ng b c a d án. Không phân chia gói th u quá nh th c hi n ch nh th u ho c gói th u quá l n nh hư ng n cơ h i tham gia c a các nhà th u trong nư c khi t ch c u th u qu c t . 2. Trong trư ng h p c bi t, gói th u cũng có th chia thành nhi u ph n th c hi n theo m t ho c nhi u h p ng và c n quy nh rõ trong h sơ m i th u nhà th u có th chào th u cho m t, nhi u ph n ho c toàn b gói th u.
 8. M C II. G IÁ G Ó I T H U VÀ N GU N T À I C H ÍNH Giá gói th u ư c xây d ng trên cơ s phù h p v i cơ c u t ng m c u tư trong Báo cáo nghiên c u kh thi ho c d toán, t ng d toán c a d án ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. M i gói th u c n xác nh rõ ngu n tài chính như v n ngân sách, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p, v n do nhà th u thu x p ho c các ngu n v n khác. M C III. H ÌN H TH C L A C H N NH À TH U VÀ P HƯ Ơ NG TH C U TH U Tuỳ theo tính ch t công vi c c a t ng gói th u và tình hình th c t c a d án xác nh hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u cho phù h p. Vi c u th u ư c th c hi n trên cơ s t ng gói th u nghĩa là m t gói th u ch có 1 h sơ d th u và ư c t ch c u th u 1 l n. Tương ng v i m i gói th u ch có m t hình th c l a ch n nhà th u và m t phương th c u th u. M C IV. T H I G IA N T CH C U T H U C HO T NG G Ó I TH U Th i gian t ch c u th u ư c tính t khi phát hành h sơ m i th u cho n khi công b k t qu u th u. M C V. LO I H P NG Tuỳ theo tính ch t và th i gian th c hi n gói th u mà l a ch n lo i h p ng cho phù h p. Trong trư ng h p gói th u c th c hi n theo nhi u h p ng thì các h p ng ó có th th c hi n theo cùng ho c khác nhau v lo i h p ng tuỳ theo yêu c u v n i dung và th i gian th c hi n, nhưng ph i nêu rõ trong h sơ m i th u. M C V I. T H I G IA N TH C H I N H P NG Th i gian th c hi n h p ng d ki n cho t ng gói th u trong k ho ch u th u ph i phù h p v i ti n c a d án ư c duy t và tính kh thi c a vi c th c hi n gói th u. CHƯƠNG III. TRÌNH DUY T, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T K HO CH U TH U C A D ÁN M C I. TR ÌN H DU Y T K HO C H U TH U 1. Trách nhi m trình duy t k ho ch u th u Ch u tư có trách nhi m trình k ho ch u th u c a d án lên ngư i có thNm quy n phê duy t. i v i các d án nhóm A và tương ương vi c trình k ho ch u th u lên Th tư ng Chính ph do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr c a T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph thành l p, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . Trư ng h p H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph thành l p (T ng công ty 91) trình k ho ch u th u lên Th tư ng Chính ph , B qu n lý ngành (n u có) c n có ý ki n nh n xét b ng văn b n g i Th tư ng Chính ph , trong ó nêu rõ nh ng v n v cơ s pháp lý, v n i dung và tính h p lý c a k ho ch u th u do H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c nêu trên trình. 2. H sơ trình duy t k ho ch u th u a) Văn b n trình duy t k ho ch u th u
 9. Trong văn b n trình duy t k ho ch u th u c a d án c n th hi n ư c các n i dung sau: - Ph n công vi c ã th c hi n Ph n công vi c ã th c hi n bao g m các gói th u ho c công vi c ph c v cho vi c chuNn b u tư, chuNn b th c hi n u tư ã ư c th c hi n theo quy nh như kh o sát, l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi và m t s công vi c khác n u có. i v i t ng gói th u ho c công vi c ã th c hi n c n nêu rõ tên ơn v th c hi n, c p quy t nh, giá tr th c hi n, lo i h p ng và th i gian th c hi n. - Ph n công vi c không u th u Ph n này bao g m các công vi c không th ti n hành u th u như: chi phí cho Ban qu n lý d án, chi phí n bù, thuê quy n s d ng t, quy t toán công trình, chi phí ch y th , các kho n l phí ph i n p, lãi vay trong th i gian xây d ng, v n lưu ng ban u chuNn b s n xu t, nh ng kho n v n óng góp ư c th hi n b ng hi n v t, lao ng c a các t ch c, cá nhân tham gia d án ư c quy nh trong quy t nh u tư, d phòng phí và nh ng kho n chi phí khác n u có. - Ph n công vi c s t ch c u th u (k ho ch u th u c a d án) Bao g m nh ng công vi c còn l i c a d án c n t ch c u th u k c vi c rà phá bom mìn, xây d ng khu tái nh cư. C n gi i trình rõ cơ s c a vi c phân chia gói th u, cơ s c a vi c áp d ng hình th c l a ch n nhà th u, phương th c u th u và lo i h p ng i v i t ng gói th u. T ng giá tr các ph n công vi c ã t ch c th c hi n, không u th u và s u th u c n phù h p và không vư t t ng m c u tư ư c duy t cho d án. b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Khi trình duy t k ho ch u th u c a d án, ngoài văn b n trình duy t c n g i kèm theo b n ch p các tài li u sau: - Báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t và các văn b n gi i trình b sung trong quá trình thNm nh d án n u có; - Quy t nh u tư d án; - i u ư c qu c t v tài tr i v i d án s d ng tài tr qu c t ; - D toán, t ng d toán ư c duy t n u có; - Các văn b n pháp lý có liên quan khác. M C II. TH M NNH K HO C H U TH U C A D ÁN 1. Trách nhi m thNm nh k ho ch u th u a. i v i các d án nhóm A và tương ương B K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì thNm nh k ho ch u th u c a d án trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 52 c a Quy ch u th u. b. i v i d án nhóm B và tương ương Vi c thNm nh k ho ch u th u c a d án do c p thNm nh k t qu u th u quy nh t i B ng 1 i u 53 c a Quy ch u th u th c hi n, c th như sau:
 10. - i v i các d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty do Th tư ng Chính ph thành l p ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p nhà nư c ư c quy n quy t nh u tư phê duy t k ho ch u th u thì c p thNm nh là ơn v giúp vi c v u th u có liên quan tr c thu c; - i v i các d án do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t k ho ch u th u, c p thNm nh k ho ch u th u là S K ho ch và u tư; - i v i các d án do Ch t ch U ban nhân dân qu n, th xã, huy n, th tr n, xã, phư ng phê duy t k ho ch u th u, c p thNm nh là ơn v giúp vi c v u th u có liên quan tr c thu c. c. i v i d án nhóm C và các d án có k ho ch u th u ư c phê duy t cùng v i quy t nh u tư Vi c thNm nh k ho ch u th u c a d án là m t n i dung c a vi c thNm nh d án (tr các d án ư c l p báo cáo u tư không ph i thNm nh), thu c trách nhi m c a cơ quan thNm nh d án nhưng ph i m b o theo úng Quy ch u th u. 2. N i dung thNm nh k ho ch u th u N i dung thNm nh k ho ch u th u c a d án bao g m nh ng công vi c sau: a. Ki m tra cơ s pháp lý c a vi c l p k ho ch u th u như Báo cáo nghiên c u kh thi, Quy t nh u tư, i u ư c qu c t v tài tr , d toán, t ng d toán và các văn b n liên quan khác n u có; b. Ki m tra s phù h p c a n i dung k ho ch u th u so v i các tài li u có liên quan nêu t i i m b kho n 2 M c I Chương này và so v i Quy ch u th u, tính h p lý c a k ho ch u th u so v i i u ki n th c t ; c. Nh n xét và ki n ngh c a cơ quan thNm nh. 3. Th i gian thNm nh k ho ch u th u a. i v i d án nhóm A và tương ương Th i gian thNm nh k ho ch u th u không quá 30 ngày, k t khi nh n h sơ theo quy nh. b. i v i các d án khác Th i gian thNm nh k ho ch u th u không quá 20 ngày, k t ngày nh n h sơ theo quy nh. M C III. P HÊ DUY T K HO C H U TH U Ngư i có thNm quy n có trách nhi m phê duy t k ho ch u th u. Th i gian phê duy t k ho ch u th u không quá 7 ngày k t khi nh n ư c văn b n báo cáo c a cơ quan thNm nh, tr k ho ch u th u c a các d án nhóm A ho c tương ương do Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . M C IV. V Í D V K HO C H U TH U C A D ÁN Xem ví d 1 Ph l c IV. PH N TH BA H SƠ M I TH U
 11. H sơ m i th u là toàn b tài li u v các yêu c u cho m t gói th u do Bên m i th u l p, ư c làm căn c pháp lý cho nhà th u chuNn b h sơ d th u và Bên m i th u ánh giá h sơ d th u. CHƯƠNG I. L P H SƠ M I TH U M C I. TR ÁC H N H I M L P H S Ơ M I TH U Vi c l p h sơ m i th u quy nh t i kho n 1 i u 20, kho n 2 i u 22, kho n 2 i u 33, i m a kho n 1 i u 45, kho n 1 i u 47 c a Quy ch u th u do Bên m i th u th c hi n ho c thuê chuyên gia th c hi n. H sơ m i th u là m t trong nh ng y u t quan tr ng quy t nh ch t lư ng và hi u qu c a gói th u. Khi l p h sơ m i th u c n s d ng các cơ quan, cá nhân có năng l c, trình chuyên môn v gói th u, am hi u v u th u m b o ch t lư ng c a h sơ m i th u, t o thu n l i cho nhà th u chuNn b h sơ d th u và t o thu n l i cho vi c xét th u. M C II. C Ă N C L P H S Ơ M I TH U Vi c l p h sơ m i th u th c hi n theo các căn c sau: 1. Quy t nh u tư ho c Gi y phép u tư và Báo cáo nghiên c u kh thi ho c Báo cáo u tư kèm theo. i v i u th u l a ch n i tác u tư th c hi n d án khi chưa có quy t nh u tư, căn c vào văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n; 2. K ho ch u th u ư c duy t; 3. Thi t k k thu t kèm theo d toán ho c t ng d toán ư c duy t (b t bu c iv i gói th u xây l p); 4. Các quy nh v u th u c a Nhà nư c và i u ư c qu c t v tài tr ã ký n u s d ng ngu n v n ODA; 5. Các chính sách có liên quan khác c a Nhà nư c như thu , ti n lương, ưu ãi nhà th u trong nư c ho c chính sách khác. CH Ư Ơ NG I I . YÊ U C U VÀ N I DU N G H SƠ M I TH U M C I. YÊ U C U I V I H S Ơ M I TH U H sơ m i th u c n y , chính xác, rõ ràng, khách quan và phù h p v i các căn c nêu t i M c II Chương I Ph n th ba c a Thông tư này, theo nh ng n i dung sau: 1. V m t k thu t a. i v i tuy n ch n tư v n Các n i dung trong i u kho n tham chi u nêu t i M c IV Ph l c I c a Thông tư này. b. i v i mua s m hàng hoá Yêu c u v ph m vi cung c p, s lư ng, ch t lư ng hàng hoá, tiêu chuNn công ngh , tiêu chuNn s n xu t, tính năng k thu t, ngu n g c thi t b , th i gian b o hành, yêu c u v môi trư ng. c. i v i xây l p H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng, yêu c u v lao ng, máy móc thi t b thi công, yêu c u v môi trư ng, ti n và các yêu c u khác. 2. V tài chính, thương m i a) Giá d th u theo giá FOB, CIF ho c theo các lo i giá khác.
 12. b) ng ti n b th u và t giá so sánh. c) Ngu n tài chính và các v n có liên quan khác như tín d ng ngư i mua, tín d ng ngư i bán, lãi su t và phí các lo i, th i gian vay tr . d) Lo i h p ng và các v n liên quan. ) i u ki n thanh toán. 3. V tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u c n nêu ngay trong h sơ m i th u. Khi tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u còn chưa c th thì c n l p tiêu chuNn ánh giá chi ti t và ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi m th u.Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u bao g m nh ng n i dung chính sau: a) i v i gói th u tư v n S d ng phương pháp ch m i m ánh giá h sơ d th u. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u tư v n bao g m: - Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t ( ánh giá v xu t k thu t) Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t là tiêu chuNn ánh giá các n i dung c a túi h sơ xu t k thu t c a nhà th u (hay còn ư c g i t t là tiêu chuNn k thu t), c th là: + V kinh nghi m (kho ng 10 n 20% t ng s i m) N i dung này bao g m: * Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t : S lư ng các gói th u tương t do nhà th u ã th c hi n trong vòng 3 n 5 năm g n ây (tuỳ theo t ng gói th u). * Kinh nghi m th c hi n các gói th u có i u ki n tương t : S lư ng các gói th u có i u ki n tương t v m t t nhiên, xã h i và kinh t ã th c hi n trong vòng 3 n 5 năm g n ây . * Các n i dung khác: . Năng l c nhà th u: S lư ng, ch t lư ng i ngũ chuyên gia hi n có c a nhà th u, doanh thu trong vòng 3 n 5 năm g n ây. . Kinh nghi m qu n lý: M c phù h p v trình qu n lý hi n t i c a nhà th u so v i yêu c u c a gói th u. . Các ho t ng khác. T tr ng i m và m c i m yêu c u t i thi u c a t ng n i dung v kinh nghi m ư c xác nh tuỳ thu c vào tính ch t c a t ng gói th u. + V gi i pháp và phương pháp lu n (30-40% t ng s i m) N i dung này bao g m: * Hi u rõ m c ích yêu c u c a gói th u: M c hi u bi t c a nhà th u v m c ích, yêu c u c a gói th u ư c nêu trong " i u kho n tham chi u". * Phương pháp lu n do nhà th u xu t: M c hoàn ch nh, h p lý c a phương pháp lu n do nhà th u xu t so v i yêu c u nêu trong " i u kho n tham chi u". * Sáng ki n c i ti n: Các sáng ki n c i ti n do nhà th u xu t s ư c xem xét trong quá trình ánh giá.
 13. * Chương trình công tác: Tính h p lý c a sơ t ch c, bi u công tác, l ch b trí nhân s . * Công lao ng (tháng-ngư i): M c phù h p v công lao ng (tháng-ngư i) do nhà th u xu t so v i yêu c u nêu trong h sơ m i th u. * ào t o và chuy n giao công ngh : M c phù h p so v i yêu c u c a h sơ m i th u v n i dung ào t o như s lư t ngư i ư c ào t o, th i gian ào t o, hình th c ào t o t i hi n trư ng, theo l p, trong nư c, ngoài nư c; v n i dung chuy n giao công ngh như tài li u và các ph n m m c n chuy n giao. * Phương ti n làm vi c: S h p lý v các yêu c u h tr ch làm vi c, trang thi t b , cán b h tr c a Bên m i th u, phương ti n i l i. * Cách trình bày: M c trình bày h sơ d th u c a nhà th u. T tr ng i m và m c i m yêu c u t i thi u c a t ng n i dung v gi i pháp và phương pháp lu n ư c xác nh tuỳ thu c vào tính ch t c a t ng gói th u. + Tiêu chuNn v nhân s (kho ng 50 n 60% t ng s i m) N i dung này bao g m: * Nhân s theo ch c danh c a t ng chuyên gia: Ch c danh nhân s tham gia gói th u thư ng bao g m c v n trư ng ( i trư ng) và ch c danh c a các chuyên gia khác thu c t ng lĩnh v c c th . T tr ng i m và m c i m yêu c u t i thi u c a các ch c danh ư c xác nh căn c theo tính ch t c a t ng gói th u. Thông thư ng i m c a c v n trư ng ( i trư ng) chi m t tr ng cao nh t. Khi ánh giá nhân s theo t ng ch c danh c n lưu ý m t s i m sau: . i v i c v n trư ng ( i trư ng): Yêu c u v kinh nghi m i v i chuyên gia này là ã làm c v n trư ng trong nh ng d án trư c ây. ng th i yêu c u v năng l c và kinh nghi m c a c v n này như yêu c u i v i m t chuyên gia thu c lĩnh v c c th khác. Chuyên gia v i tư cách là c v n trư ng ph i có t i thi u 5 năm công tác tr lên thu c lĩnh v c chuyên môn có liên quan n d án. . i v i các chuyên gia thu c các lĩnh v c c th : Yêu c u v trình h c v n và nh ng k t qu ào t o có liên quan n gói th u. Yêu c u v ph m vi công vi c và kinh nghi m th c hi n i v i gói th u. Trong quá trình xây d ng tiêu chuNn ánh giá c n phân bi t các chuyên gia làm vi c thư ng xuyên và các chuyên gia làm h p ng cho nhà th u. . Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, yêu c u có ch ký c a nh ng chuyên gia ch ch t cam k t v lý l ch cũng như qu th i gian th c hi n gói th u như quy nh nêu trong h sơ m i th u ( M u 4 M c VI Ph l c I c a Thông tư này). * Tiêu chuNn nhân s c a t ng ch c danh ư c xem xét trên 4 n i dung sau: . Kinh nghi m chung (10-20% t ng s i m c a t ng ch c danh): Trình h c v n, s năm công tác. . Kinh nghi m có liên quan n gói th u (60-70% t ng s i m c a t ng ch c danh): S lư ng gói th u tương t ã th c hi n. . Các y u t khác (10-20% t ng s i m c a t ng ch c danh): Kinh nghi m làm vi c nư c ngoài, ngo i ng ... . Biên ch thư ng xuyên c a các chuyên gia thu c nhà th u (5% t ng s i mc a t ng ch c danh).
 14. - Tiêu chuNn ánh giá t ng h p v m t k thu t và giá Tiêu chuNn ánh giá t ng h p bao g m tiêu chuNn v m t k thu t và tiêu chuNn v giá, trong ó tiêu chuNn v m t k thu t không ư c dư i 70% và tiêu chuNn v giá không vư t quá 30% t ng s i m. Phương pháp ánh giá, công th c xác nh i m giá và i m t ng h p ư c nêu t i kho n 9 M c III Ph l c I c a Thông tư này. b) i v i gói th u mua s m hàng hoá - Tiêu chuNn ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u Tiêu chuNn ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u i v i gói th u mua s m hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u 29 c a Quy ch u th u bao g m các n i dung sau: + Năng l c s n xu t và kinh doanh: S n phNm s n xu t và kinh doanh chính (s lư ng và ch ng lo i), s lư ng và trình cán b chuyên môn, cơ s v t ch t k thu t c a nhà th u. + Năng l c tài chính: T ng tài s n, v n lưu ng, doanh thu, l i nhu n trư c và sau thu trong th i gian 3 n 5 năm g n ây. + Kinh nghi m: S năm kinh nghi m ho t ng. S lư ng các h p ng tương t ã th c hi n trong th i gian 3 n 5 năm g n ây t i Vi t Nam và nư c ngoài. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, yêu c u v th i gian tính năng l c tài chính (qua các ch tiêu v t ng tài s n, v n lưu ng, doanh thu, l i nhu n) và yêu c u v th i gian ã th c hi n các h p ng tương t có th quy nh ít hơn 3 năm trên cơ s phù h p v i tình hình th c t c a d án và c n ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Không ti n hành ch m i m mà ch xem xét trên 2 tiêu th c " t" ho c "không t" i v i 3 n i dung trên xác nh kh năng tham d th u c a nhà th u. Nhà th u t c 3 n i dung trên, ư c xem là năng l c và kinh nghi m tham d th u. - Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t quy nh t i kho n 2, 3 và 4 i u 29 c a Quy ch u th u bao g m các n i dung sau: + Yêu c u v k thu t * Kh năng áp ng các yêu c u v ph m vi cung c p, s lư ng, ch t lư ng hàng hoá, tiêu chuNn công ngh , tiêu chuNn s n xu t, tính năng k thu t, t l gi a v t tư thi t b nh p ngo i và s n xu t gia công trong nư c. * c tính kinh t k thu t, mã hi u thi t b v t tư, tên hãng và nư c s n xu t, năm s n xu t. * Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng v t tư thi t b n nơi l p t. * Kh năng l p t thi t b , phương ti n l p t và năng l c cán b k thu t. * Kh năng thích ng v m t k thu t. * Kh năng thích ng v m t a lý. * Tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t. + Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u)
 15. + Các n i dung khác * i u ki n h p ng: M c áp ng các i u ki n h p ng nêu trong h sơ m i th u. * Th i gian th c hi n h p ng so v i yêu c u nêu trong h sơ m i th u và cam k t hoàn thành h p ng c a nhà th u. * Chuy n giao công ngh : Kh năng chuy n giao công ngh cho toàn b d án ho c t ng ph n c a d án. * ào t o: K ho ch và n i dung ào t o trong nư c, ngoài nư c cho cán b , công nhân tr c ti p th c hi n và ti p thu công vi c. * Các n i dung khác n u có. S d ng thang i m 100 ho c 1000 ánh giá i v i các n i dung nêu trên v m t k thu t ch n danh sách ng n. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u mà xác nh t tr ng i m và m c i m yêu c u t i thi u i v i t ng n i dung. i m t i thi u c a t t c các n i dung trên theo quy nh không ư c th p hơn 70% t ng s i m, nghĩa là i m t i thi u có th là 70, 71, 72 ...80% ... tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u. - Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá bao g m nh ng n i dung ch y u sau: + Th i gian s d ng: Tu i th máy, th i gian kh u hao; + Công su t c a toàn b dây chuy n s n xu t, công su t c a thi t b chính (tính ra giá ơn v s n phNm). Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm; + Công ngh s n xu t: Xu t x c a thi t b , tiêu chuNn ch t o, trình công ngh ; + Chi phí v n hành: T n th t khi v n hành, tiêu hao nguyên nhiên v t li u, ph tùng thay th và các kho n chi phí v n hành khác n u có; + Chi phí b o dư ng, duy tu, s a ch a l n; + i u ki n thương m i ( i u ki n thanh toán, b o hành), i u ki n tài chính (lãi su t vay, các lo i phí ). c) i v i gói th u xây l p - Tiêu chuNn ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u Tiêu chuNn v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u quy nh t i kho n 2 i u 40 c a Quy ch u th u bao g m: + Kinh nghi m: S năm kinh nghi m ho t ng. S lư ng các h p ng tương t ã th c hi n trong vòng 3 n 5 năm g n ây vùng a lý tương t , hi n trư ng tương t ; + S lư ng, trình cán b , công nhân k thu t c a nhà th u; + Năng l c tài chính: Doanh thu, l i nhu n trư c và sau thu , v n lưu ng trong vòng 3 n 5 năm g n ây. Không ti n hành ch m i m mà ch xem xét trên 2 tiêu th c " t" ho c "không t" i v i 3 n i dung trên xác nh kh năng tham d th u c a nhà th u. Nhà th u t c 3 n i dung trên, ư c xem là năng l c và kinh nghi m tham d th u. - Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n
 16. Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t quy nh t i kho n 1,3 và 4 i u 40 c a Quy ch u th u bao g m các n i dung sau: + Yêu c u v k thu t, ch t lư ng *M c áp ng i v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng v t tư, thi t b nêu trong h sơ thi t k và ch d n k thu t. * Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công: Sơ t ng ti n , sơ t ch c hi n trư ng, b trí nhân s , các gi i pháp k thu t. * Các bi n pháp b o m i u ki n v sinh môi trư ng và các i u ki n an toàn khác như phòng cháy, n , an toàn lao ng. *M c áp ng c a thi t b thi công: S lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a thi t b (m c ã kh u hao), hình th c s h u c a thi t b (t có, i thuê) b trí cho gói th u. * Các bi n pháp m b o ch t lư ng. + Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u) + Các n i dung khác * Ti n thi công: M c m b o t ng ti n quy nh trong h sơ m i th u và s h p lý v ti n hoàn thành gi a các h ng m c, ph n vi c c a công trình có liên quan. * M c liên danh liên k t v i nhà th u Vi t Nam, s d ng th u ph Vi t Nam c a nhà th u nư c ngoài trư ng h p u th u qu c t . * Nh ng n i dung khác n u có yêu c u trong h sơ m i th u. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u mà xác nh t tr ng i m và m c i m yêu c u t i thi u i v i t ng n i dung. - Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá M t b ng ánh giá có th bao g m các tiêu chuNn sau: + Kh i lư ng, nguyên v t li u theo h sơ m i th u; + Chi phí v n hành, b o dư ng, duy tu công trình; + i u ki n thi công; + i u ki n thương m i ( i u ki n thanh toán, b o hành công trình), i u ki n tài chính (n u có); + Th i gian th c hi n gói th u; + Th i gian s d ng công trình. 4. Các n i dung khác a) Thu các lo i theo quy nh c a pháp lu t. b) B o hi m, b o hành công trình. M C II. N I D UNG H S Ơ M I TH U Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, n i dung ch y u c a h sơ m i th u ư c quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Quy ch u th u i v i tuy n ch n tư v n, i u 24 i v i mua s m hàng hoá, i u 35 i v i xây l p, kho n 2 i u 45 i v i gói th u
 17. quy mô nh và kho n 1 i u 47 i v i l a ch n i tác th c hi n d án. Ngoài ra, có thông tin chi ti t hơn, n i dung h sơ m i th u i v i 3 lĩnh v c ch y u: tư v n, mua s m hàng hoá và xây l p ư c hư ng d n t i các ph l c kèm theo Thông tư này ( i v i h sơ m i th u l a ch n i tác th c hi n d án có th v n d ng theo các n i dung i v i tuy n ch n tư v n), c th như sau: Ph l c I: M u hư ng d n H sơ m i th u tư v n. Ph l c II: M u hư ng d n H sơ sơ tuy n và H sơ m i th u mua s m hàng hoá. Ph l c III: M u hư ng d n H sơ sơ tuy n và H sơ m i th u xây l p. CH Ư Ơ NG I I I . PH Ê DUY T H SƠ M I TH U Phê duy t h sơ m i th u thu c trách nhi m c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ư c quy nh t i i m kho n 1 i u 51 c a Quy ch u th u. Th i gian phê duy t h sơ m i th u t i a không quá 10 ngày i v i gói th u quy mô nh và không quá 20 ngày i v i các gói th u khác. PH N TH TƯ ÁNH GIÁ H SƠ D TH U CH Ư Ơ NG I . ÁNH GI Á H SƠ D TH U T Ư V N M C I. Q UY NN H C HUNG Vi c ánh giá h sơ d th u tư v n quy nh t i i m a kho n 2 i u 13; kho n 7, 8 và 9 i u 20 c a Quy ch u th u bao g m hai bư c sau: 1. Bư c 1 M túi h sơ xu t k thu t xem xét ánh giá b ng phương pháp ch m i m. 2. Bư c 2 M túi h sơ xu t tài chính c a các nhà th u ư c ánh giá là áp ng yêu c u v m t k thu t ( t t 70% t ng s i m v m t k thu t tr lên) xem xét, ánh giá theo tiêu chuNn ánh giá quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c phê duy t trư c th i i m m th u. Sau ó, ánh giá t ng h p v m t k thu t và giá căn c theo cơ c u i m ã ư c quy nh trong h sơ m i th u x p h ng h sơ d th u. M C II. ÁNH GI Á H SƠ XU T K THU T 1. ánh giá sơ b Xem xét tính phù h p v m t hành chính pháp lý c a t ng h sơ d th u i v i yêu c u c a h sơ m i th u. Làm rõ h sơ d th u: Vi c làm rõ h sơ d th u ư c quy nh t i i u 11 c a Quy ch u th u. Trong văn b n yêu c u nhà th u làm rõ h sơ d th u c n ghi rõ th i gian mà nhà th u c n g i văn b n làm rõ. 2. ánh giá chi ti t h sơ d th u ánh giá chi ti t t ng h sơ d th u v m t k thu t trên cơ s tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c phê duy t
 18. trư c th i i m m th u nêu t i i m a kho n 3 M c I Chương II Ph n th ba c a Thông tư này. M C III. ÁN H G IÁ H SƠ XU T TÀ I C H ÍNH Sau khi ánh giá v xu t k thu t, danh sách các nhà th u t yêu c u v m t k thu t ( t t 70% t ng s i m v m t k thu t tr lên) c n ư c trình ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t và ư c m ti p túi h sơ xu t tài chính ch m i m v giá. Sau ó các h sơ d th u s ư c ánh giá t ng h p theo cơ c u i m v m t k thu t và giá ư c quy nh trong h sơ m i th u x p h ng. M C IV. T HƯ ƠNG TH O H P NG Căn c quy t nh phê duy t danh sách x p h ng các nhà th u qua bư c ánh giá t ng h p c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n, Bên m i th u m i nhà th u x p h ng th nh t n thương th o h p ng theo quy nh t i kho n 11 i u 20 c a Quy ch u th u. Vi c thương th o h p ng c n t p trung th ng nh t m t s n i dung sau: 1. Nhi m v và n i dung công vi c chi ti t c a tư v n c n th c hi n; 2. N i dung chuy n giao công ngh và ào t o; 3. K ho ch công tác và vi c b trí nhân s ; 4. Ti n ; 5. Gi i quy t thay i nhân s n u có; 6. V n b trí i u ki n làm vi c; 7. N i dung chi phí tư v n, bao g m các kho n ư c quy nh t i i u 21 c a Quy ch u th u, trong ó lưu ý các chi phí ngoài lương th c hi n theo nguyên t c th c thanh th c chi nhưng không vư t quá m c ư c th ng nh t. N u các n i dung thương th o ư c th ng nh t gi a 2 bên, trong ó giá tr h p ng ngh không vư t quá giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t thì nhà th u s ư c ki n ngh trúng th u. Trư ng h p thương th o không thành công, Bên m i th u c n báo cáo ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xin phép m i nhà th u x p h ng ti p theo vào thương th o h p ng. CH Ư Ơ NG I I . ÁN H GI Á H SƠ D T H U CUNG C P H ÀNG HOÁ Vi c ánh giá h sơ d th u cung c p hàng hoá th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 13 và i u 30 c a Quy ch u th u v i trình t như sau: M C I. ÁNH G IÁ S Ơ B H SƠ D TH U 1. Ki m tra tính h p l và xem xét s áp ng cơ b n c a h sơ d th u Bên m i th u xem xét tính h p l và s áp ng cơ b n c a t ng h sơ d th u i v i các quy nh trong h sơ m i th u nh m xác nh các h sơ d th u tư cách xem xét ti p. Ki m tra tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u bao g m các n i dung sau: a. Gi y ăng ký kinh doanh, gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t i v i thi t b ph c t p và có yêu c u nêu trong h sơ m i th u; b. S lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u;
 19. c. ơn d th u ư c i n y và có ch ký h p l c a ngư i ng u t ch c nhà th u ký ho c c a ngư i ư c u quy n kèm theo gi y u quy n; d. S h p l c a b o lãnh d th u; . Bi u giá chào, bi u phân tích m t s ơn gía chính n u có; e. Năng l c và kinh nghi m c a nhà th u; g. Các ph l c, tài li u kèm theo khác theo yêu c u c a h sơ m i th u; h. Các yêu c u khác n u có. 2. Làm rõ h sơ d th u Vi c làm rõ h sơ d th u có th th c hi n tr c ti p ho c gián ti p nhưng ph i ư c th hi n b ng văn b n làm cơ s pháp lý cho vi c xem xét ánh giá h sơ d th u. Trong quá trình làm rõ, nhà th u không ư c thay i b n ch t h sơ d th u và không ư c thay i giá d th u. 3. Lo i b h sơ d th u H sơ d th u b lo i b khi không áp ng v tính h p l , các yêu c u cơ b n ư c coi là các i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u. Theo ó, các i u ki n tiên quy t lo i b h sơ d th u bao g m: a. Tên nhà th u không có trong danh sách ăng ký tham d và danh sách mua ho c ư c c p h sơ m i th u; b. H sơ d th u không n p úng a i m và th i h n quy nh trong h sơ m i th u, trong trư ng h p này h sơ d th u s ư c tr l i theo nguyên tr ng; c. Không có b o lãnh d th u ho c có b o lãnh d th u nhưng không h p l như có giá tr th p hơn, th i gian hi u l c ng n hơn, g i không úng a ch theo yêu c u nêu trong h sơ m i th u; d. Không n p b n g c, ch n p b n ch p h sơ d th u; . Không n p các gi y t h p l quy nh i v i i u ki n tham d th u như các b n ch p v Gi y ăng ký kinh doanh, Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t n u có yêu c u; e. Thi u ch ký h p l trong ơn d th u; g. H sơ d th u ưa ra các i u ki n trái v i yêu c u c a h sơ m i th u; h. H sơ d th u có giá d th u không c nh như chào th u theo 2 m c giá, giá có kèm i u ki n; i. Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u c a cùng m t gói th u v i tư cách là nhà th u c l p ho c liên danh; k. Không áp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m theo tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c duy t trư c th i i m m th u. i v i các gói th u ã qua sơ tuy n, c n c p nh t thông tin ki m tra l i các thông tin mà nhà th u kê khai th i i m sơ tuy n nh m chuNn xác kh năng áp ng v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, lo i b nh ng nhà th u không còn kh năng so v i yêu c u. i v i các gói th u không ti n hành sơ tuy n, tiêu chuNn năng l c và kinh nghi m c a nhà th u ư c ánh giá theo các n i dung nêu t i i m b kho n 3 M c I Chương II Ph n th ba c a Thông tư này;
 20. l) Các i u ki n tiên quy t khác có tính c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m m t ho c các i u ki n tiên quy t nêu trên s b lo i không ư c xem xét ti p trong bư c ánh giá chi ti t. M C II. ÁNH G IÁ C H I T I T H SƠ D TH U 1. Bư c 1: ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n D a trên tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t nêu t i i m b kho n 3 M c I Chương II Ph n th ba c a Thông tư này, Bên m i th u ti n hành ánh giá h sơ d th u trên cơ s ch m i m. Các h sơ d th u t yêu c u theo s i m t t i thi u tr lên như quy nh trong tiêu chuNn ánh giá s ư c ch n vào danh sách ng n ti p t c ánh giá trong bư c 2. 2. Bư c 2: ánh giá v tài chính, thương m i xác nh giá ánh giá Căn c giá d th u c a nhà th u, Bên m i th u ti n hành xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u thu c danh sách ng n theo các n i dung và trình t sau: a. S a l i S a l i là vi c s a ch a nh ng sai sót bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i nh m ơn v . N u có sai l ch gi a ơn giá và t ng giá do vi c nhân ơn giá v i s lư ng thì ơn giá d th u s là cơ s pháp lý. Khi ti n hành s a l i theo nguyên t c nêu trên, Bên m i th u thông báo cho nhà th u bi t. N u nhà th u không ch p nh n vi c s a l i thì h sơ d th u ó s b lo i. Trư ng h p h sơ d th u có l i s h c sai khác quá 15% (tính theo giá tr tuy t i, không ph thu c vào vi c làm tăng hay gi m giá d th u khi xác nh giá ánh giá) so v i gía d th u cũng s không ư c xem xét ti p. b. Hi u ch nh các sai l ch - B sung ho c i u ch nh các n i dung chào th a ho c chào thi u so v i yêu c u c a h sơ m i th u: Khi xác nh giá ánh giá, ph n chào th a s ư c tr i, ph n chào thi u s ư c c ng thêm theo nguyên t c n u không th tách ra trong giá d th u thì l y m c chào cao nh t i v i n i dung này (n u chào thi u) và l y m c th p nh t (n u chào th a) trong s các h sơ d th u khác thu c danh sách ng n. - B sung ho c i u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a h sơ d th u: Vi c hi u ch nh nh ng khác bi t trong h sơ d th u nh m m b o tính nh t quán c a h sơ d th u. Nh ng khác bi t trong h sơ d th u thư ng g p c n ư c hi u ch nh bao g m: + Trư ng h p có sai l ch gi a giá tr vi t b ng s ư c th hi n trong các B ng ho c Bi u và giá tr vi t b ng ch trong b n thuy t minh thì giá tr vi t b ng ch s là cơ s pháp lý; + Trư ng h p có s sai l ch gi a ơn giá t ng h p trong Bi u gía t ng h p và ơn giá chi ti t trong Bi u phân tích ơn giá thì ơn gía chi ti t s là cơ s pháp lý; + Trư ng h p có s sai l ch gi a n i dung chào v k thu t và n i dung chào v tài chính thì n i dung chào v k thu t s là cơ s pháp lý.
Đồng bộ tài khoản