Thông tư số 05/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
147
lượt xem
16
download

Thông tư số 05/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 05/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C SINH HO T” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c sinh ho t”. Đi u 2.Thông tư này có hi u l c t ngày 01/12/2009. Bãi b Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n V sinh nư c s ch. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Chánh Thanh tra B , các V , C c có liên quan, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 02: 2009/BYT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C SINH HO T (National technical regulation on domestic water quality) HÀ N I – 2009
  3. L I NÓI Đ U: QCVN 02:2009/BYT do C c Y t d phòng và Môi trư ng biên so n và đư c B trư ng B Y t ban hành theo Thông tư s : 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C SINH HO T (National technical regulation on domestic water quality) Ph n I. QUY Đ NH CHUNG I. PH M VI ĐI U CH NH Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng đ i v i nư c s d ng cho m c đích sinh ho t thông thư ng không s d ng đ ăn u ng tr c ti p ho c dùng cho ch bi n th c ph m t i các cơ s ch bi n th c ph m (sau đây g i t t là nư c sinh ho t). II. Đ I TƯ NG ÁP D NG Quy chu n này áp d ng đ i v i: 1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân và h gia đình khai thác, kinh doanh nư c sinh ho t, bao g m c các cơ s c p nư c t p trung dùng cho m c đích sinh ho t có công su t dư i 1.000 m3/ngày đêm (sau đây g i t t là cơ s cung c p nư c). 2. Cá nhân và h gia đình t khai thác nư c đ s d ng cho m c đích sinh ho t. III. GI I THÍCH T NG Trong quy chu n này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ch tiêu c m quan là nh ng y u t v màu s c, mùi v có th c m nh n đư c b ng các giác quan c a con ngư i. 2. SMEWW là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chu n xét nghi m nư c và nư c th i. 3. US EPA là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan b o v môi trư ng Hoa Kỳ. 4. TCU là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn v đo màu s c. 5. NTU là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn v đo đ đ c. Ph n II. QUY Đ NH K THU T B NG GI I H N CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG Gi i h n t i đa cho Đơn v phép M cđ TT Tên ch tiêu Phương pháp th tính giám sát I II TCVN 6185 - 1996 1 Màu s c(*) TCU 15 15 (ISO 7887 - 1985) ho c A SMEWW 2120 2 Mùi v (*) - Không có Không có C m quan, ho c SMEWW A
  4. Gi i h n t i đa cho Đơn v phép M cđ TT Tên ch tiêu Phương pháp th tính giám sát I II mùi v l mùi v l 2150 B và 2160 B TCVN 6184 - 1996 3 Đ đ c(*) NTU 5 5 (ISO 7027 - 1990) A ho c SMEWW 2130 B Trong SMEWW 4500Cl ho c US 4 Clo dư mg/l kho ng - A EPA 300.1 0,3-0,5 Trong Trong TCVN 6492:1999 ho c 5 pH(*) - kho ng kho ng A SMEWW 4500 - H+ 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 SMEWW 4500 - NH3 C Hàm lư ng 6 mg/l 3 3 ho c SMEWW 4500 - NH3 A Amoni(*) D Hàm lư ng S t TCVN 6177 - 1996 (ISO 7 t ng s (Fe2+ + mg/l 0,5 0,5 6332 - 1988) ho c B Fe3+)(*) SMEWW 3500 - Fe Ch s TCVN 6186:1996 ho c 8 mg/l 4 4 A Pecmanganat ISO 8467:1993 (E) Đ c ng tính theo TCVN 6224 - 1996 ho c 9 mg/l 350 - B CaCO3(*) SMEWW 2340 C TCVN6194 - 1996 Hàm lư ng 10 mg/l 300 - (ISO 9297 - 1989) ho c A Clorua(*) SMEWW 4500 - Cl- D TCVN 6195 - 1996 Hàm lư ng 11 mg/l 1.5 - (ISO10359 - 1 - 1992) B Florua ho c SMEWW 4500 - F- Hàm lư ng Asen TCVN 6626:2000 ho c 12 mg/l 0,01 0,05 B t ng s SMEWW 3500 - As B Vi TCVN 6187 - 1,2:1996 13 Coliform t ng s khu n/ 50 150 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) A 100ml ho c SMEWW 9222 E. coli ho c Vi TCVN6187 - 1,2:1996 14 Coliform ch u khu n/ 0 20 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) A nhi t 100ml ho c SMEWW 9222 Ghi chú: - (*) Là ch tiêu c m quan. - Gi i h n t i đa cho phép I: Áp d ng đ i v i các cơ s cung c p nư c. - Gi i h n t i đa cho phép II: Áp d ng đ i v i các hình th c khai thác nư c c a cá nhân, h gia đình (các hình th c c p nư c b ng đư ng ng ch qua x lý đơn gi n như gi ng khoan, gi ng đào, b mưa, máng l n, đư ng ng t ch y).
  5. Ph n III. CH Đ GIÁM SÁT CH T LƯ NG NƯ C I. GIÁM SÁT TRƯ C KHI ĐƯA NGU N NƯ C VÀO S D NG - Xét nghi m t t c các ch tiêu thu c m c đ A, B do cơ s cung c p nư c th c hi n. II. GIÁM SÁT Đ NH KỲ 1. Đ i v i các ch tiêu thu c m c đ A: a) Xét nghi m ít nh t 01 l n/03 tháng do cơ s cung c p nư c th c hi n; b) Ki m tra, giám sát, xét nghi m ít nh t 01 l n/06 tháng do các cơ quan có th m quy n th c hi n, c th như sau: - L y m u nư c t i 100% các cơ s cung c p nư c trên đ a bàn đư c giao qu n lý; - L y m u nư c ng u nhiên đ i v i nư c do cá nhân, h gia đình t khai thác đ s d ng cho m c đích sinh ho t. 2. Đ i v i các ch tiêu thu c m c đ B: a) Xét nghi m ít nh t 01 l n/06 tháng do cơ s cung c p nư c th c hi n; b) Ki m tra, giám sát, xét nghi m ít nh t 01 l n/01 năm do cơ quan nhà nư c có th m quy n th c hi n, c th như sau: - L y m u nư c t i 100% các cơ s cung c p nư c trên đ a bàn đư c giao qu n lý; - L y m u nư c ng u nhiên đ i v i nư c do cá nhân, h gia đình t khai thác đ s d ng cho m c đích sinh ho t. III. GIÁM SÁT Đ T XU T 1. Các trư ng h p ph i th c hi n giám sát đ t xu t: a) Khi k t qu ki m tra v sinh ngu n nư c ho c đi u tra d ch t cho th y ngu n nư c có nguy cơ b ô nhi m; b) Khi x y ra s c môi trư ng có th nh hư ng đ n ch t lư ng v sinh ngu n nư c; c) Khi có các yêu c u đ c bi t khác. 2. Vi c th c hi n giám sát đ t xu t và l a ch n m c đ giám sát do cơ quan nhà nư c có th m quy n th c hi n. IV. Các ch tiêu có th đư c xác đ nh b ng phương pháp th nhanh s d ng b công c xét nghi m t i hi n trư ng. Các b công c xét nghi m t i hi n trư ng ph i đư c cơ quan có th m quy n c p phép lưu hành. Ph n IV. T CH C TH C HI N I. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ S CUNG C P NƯ C 1. B o đ m ch t lư ng nư c và th c hi n vi c giám sát theo quy đ nh c a Quy chu n này. 2. Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. II. TRÁCH NHI M C A S Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy chu n này đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân, cơ s cung c p nư c tham gia ho t đ ng khai thác, s n xu t và kinh doanh nư c s d ng cho m c đích sinh ho t trên đ a bàn t nh, thành ph .
  6. III. TRÁCH NHI M C A B YT B Y t t ch c ch đ o các đơn v ch c năng ph bi n, hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy chu n này. IV. Trong trư ng h p các quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c thay th thì th c hi n theo quy đ nh văn b n m i do B trư ng B Y t ban hành.
Đồng bộ tài khoản