Thông tư số 06/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 06/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2005/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học y - dược hệ tập trung 4 năm - năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2005/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 04 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TUY N SINH I H C Y - DƯ C H T P TRUNG 4 NĂM - NĂM 2005 Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Giáo d c ã ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 09L/CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001 - 2010; Căn c Ngh quy t c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i s 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm2005; Căn c Ch th s 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; Th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; B Y t ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh i h c Y - Dư c h t p trung 4 năm (h chuyên tu) năm 2005 . I. QUY NNH CHUNG 1. Cùng v i hình th c ào t o chính qui, ào t o Bác s , Dư c s h t p trung 4 năm (h chuyên tu) là hình th c ào t o nh m tăng cư ng Bác s , Dư c s làm vi c tuy n y t cơ s . i v i hình th c ào t o này, B Y t ch trương tuy n sinh dư i các hình th c thi tuy n, c tuy n, tuy n sinh theo a ch , t o i u ki n thu n l i cho Y s ang công tác t i Tr m Y t xã, Dư c s trung h c ang công tác t i cơ s y t tuy n xã, huy n ư c ào t o lên b c i h c sau khi t t nghi p tr v a phương nơi ã c i h c ti p t c làm vi c t t hơn. 2. i v i các xã, huy n mi n núi, vùng cao, vùng sâu và các xã c bi t khó khăn, B Y t áp d ng hình th c ào t o theo ch c tuy n và h p ng ào t o theo a ch s d ng áp ng nhu c u v nhân l c y t . Trư c khi vào h c chính th c, các h c viên này ư c b i dư ng văn hoá và chuyên môn 01 năm theo chương trình do B Y t qui nh. 3. Ch tiêu ào t o Bác s , Dư c s h t p trung 4 năm ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao cho t ng Trư ng i h c Y, Dư c.Các t nh có khó khăn c bi t v nhân l c y t và có nhu c u ào t o theo a ch s d ng ph i làm vi c v i B Y t và
  2. các Trư ng i h c trư c tháng 8 h ng năm thNm nh nhu c u và kh năng c a cơ s d ki n giao ch tiêu ào t o. Trên cơ s ngh c a U ban nhân dân các t nh và c p có thNm quy n, B Y t và B Giáo d c và ào t o xem xét xây d ng k ho ch tuy n sinh. 4. K t thúc khoá ào t o, các Trư ng i h c Y, Dư c bàn giao h c viên kèm theo h sơ cho các t nh ho c cơ quan c ngư i i h c b trí công tác t i tuy n y t cơ s . Nh ng h c viên không t t nghi p ho c ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v t nh ho c cơ quan c i h c gi i quy t. Cơ s ào t o không giao h sơ và c p gi y t cho h c viên t liên h công tác. 5. Các khu v c tuy n sinh: Bao g m Khu v c 1 (KV1), Khu v c 2 (KV2), Khu v c 2 nông thôn (KV2-NT), Khu v c 3 (KV3), ư c phân chia theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. Khu v c d thi c a m i thí sinh ư c xác nh d a vào a ch cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c. 6. M t s quy nh khác: - Tuy n Y t cơ s ư c hi u là tuy n y t huy n và xã. - H p ng lao ng dài h n ư c hi u là h p ng lao ng có th i h n t 1 năm tr lên và ngư i lao ng có óng b o hi m xã h i b t bu c, sau ây g i t t là h p ng lao ng. - H p ng trong nh biên ư c hi u là h p ng ký theo quy nh t i Thông tư Liên b s 08/TT-LB ngày 20/4/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban T ch c cán b Chính ph . H p ng trong nh biên ư c coi là m t hình th c c a h p ng lao ng dài h n. II. I TƯ NG TUY N SINH Thí sinh ph i là công dân Vi t Nam ang làm vi c úng chuyên ngành và trình ào t o t i các cơ s y t . 1. i tư ng thi tuy n 1. 1. i tư ng tuy n sinh Bác s a khoa a) Y s ang làm vi c t i các cơ s y t công l p sau: - Tr m Y t xã, phư ng, th tr n thu c KV1, KV2, KV2-NT; - Phòng khám a khoa khu v c, i Y t c a các Trung tâm Y t huy n, th xã, thành ph thu c KV1, KV2, KV2-NT; - Tr m Y t và B nh xá c a các B , Ngành khác óng trên a bàn KV1, KV2, KV2- NT;
  3. - B nh vi n Phong - Da li u, Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao, Trung tâm phòng ch ng Lao óng trên a bàn KV1, KV2, KV2-NT; - Phòng Y t , b nh vi n các huy n KV1. b) Y s ang làm vi c t i Phòng khám a khoa tư nhân óng trên a bàn KV1, KV2, KV2-NT. c) Y s ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã công tác liên t c t i KV1 ít nh t 24 tháng, hi n ang làm vi c t i các cơ s y t sau óng trên a bàn KV3: - Cơ s y t công l p: Tr m Y t phư ng,Phòng khám a khoa khu v c, i Y t c a các Trung tâm Y t qu n, B nh vi n Phong - Da li u, Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao, Trung tâm phòng ch ng Lao; Tr m Y t và B nh xá c a các B , Ngành khác. - Cơ s y t ngoài công l p: Phòng khám a khoa tư nhân. d) Y s ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân AIDS, khám nghi m t thi và ã làm công tác này liên t c ít nh t 24 tháng. 1.2. i tư ng tuy n sinh Bác s y h c c truy n (YHCT) -Y s YHCT ang làm vi c t i các cơ s y t công l p và ngoài công l p óng trên a bàn KV1, KV2, KV2-NT. - Y s YHCT ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã công tác liên t c t i KV1 ít nh t 24 tháng, hi n nay ang làm vi c t i các cơ s y t công l p và ngoài công l p óng trên a bàn KV3. 1. 3. i tư ng tuy n sinh Dư c s ih c - Dư c s trung h c ang làm vi c t i các cơ s y t công l p và ngoài công l p óng trên a bàn KV1, KV2, KV2-NT. - Dư c s trung h c ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã làm vi c liên t c t i KV1 ít nh t 24 tháng, hi n nay ang làm vi c t i các cơ s y t công l p và ngoài công l p óng trên a bàn KV3. - Dư c s trung h c ang tr c ti p s n xu t dư c phNm, v c- xin, sinh phNm và ã làm công tác này liên t c ít nh t 24 tháng. 2. i tư ng tuy n sinh Bác s a khoa và Dư c s ào t o theo hình th c c tuy n Y s , Dư c s trung h c áp ng yêu c u v i tư ng tuy n sinhqui nh t i Thông tư liên t ch Hư ng d n tuy n sinh vào i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p theo ch c tuy n s 04/2001/TTLT-BGD& T-BTCCBCP-UBDT&MN ngày 26/02/2001 c a B Giáo d c và ào t o - Ban T ch c cán b Chính ph - U ban Dân t c và Mi n núi (dư i ây g i t t là Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT- BGD& T-BTCCBCP-UBDT&MN).
  4. 3. i tư ng tuy n sinh Bác s a khoa và Dư c s hình th c ào t o h p ng theo a ch s d ng 3.1. Y s là ngư i dân t c thi u s ang công tác, có biên ch hay h p ng lao ng t i tuy n y t cơ s các huy n thu c KV1 ho c Tr m Y t xã; n u là ngư i Kinh ph i có h khNu thư ng trú và ã công tác liên t c khu v c nói trênít nh t 24 tháng. 3.2. Dư c s trung h c là ngư i dân t c thi u s , có biên ch ho c h p ng lao ng t i các cơ s y t thu c KV1 ho c tuy n y t cơ s thu c KV2, KV2-NT; n u là ngư i Kinh ph i có h khNu thư ng trú và ã công tác liên t c t i khu v c nói trên ít nh t 24 tháng. III.TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c d tuy n. 2. Tiêu chuNn v trình chuyên môn và văn hoá 2.1. V trình chuyên môn - Thí sinh d thi và c tuy n vào các l p Bác s a khoa ph i có b ng t t nghi p Y s trung h c ào t o theo chương trình c a B Y t . - Thí sinh d thi vào các l p Bác s YHCT ph i có b ng t t nghi p Y s YHCT ho c Ys nh hư ng YHCT ào t o theo chương trình c a B Y t . - Thí sinh d thi và c tuy n vào các l p Dư c s i h c ph i có b ng t t nghi p Dư c s trung h c ào t o theo chương trình c a B Y t . - Các thí sinh ã ư c ào t o trong quân i ph i có b ng t t nghi p Trung h c Y, Dư c do Trư ng Trung h c Quân Y 1 (nay là H c vi n Quân Y), Trư ng Trung h c QuânY 2 c p; ho c có b ng t t nghi p trung h c Y, Dư c do các Trư ng Trung h c Quân Y thu c Quân khu, Quân ch ng, Binh ch ng, T ng c c và tương ương c p t năm 1994 tr v trư c và th i gian ào t o ít nh t là 2 năm h c. 2.2. V trình văn hoá Các i tư ng tuy n sinh u ph i có trình văn hoá t t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã t t nghi p các môn văn hoá trong chương trình ào t o trung h c Y, Dư c, ư c cơ s ào t o xác nh n. 3. Tiêu chuNn v thâm niên chuyên môn Yêu c u thâm niên chuyên môn ít nh t là 2 năm ( 24 tháng) i v i ngư icó h khNu và ang làm vi c t i KV1 và 3 năm ( 36 tháng) i v i các i tư ng còn l i.
  5. Thâm niên chuyên môn là th i gian làm vi c liên t c úng chuyên ngành ào t o sau khi t t nghi p trung h c Y, Dư c, tính t khi có Quy t nh tuy n d ng công ch c, viên ch c c a c p có thNm quy n, h p ng làm vi c úng chuyên môn ào t o trong các cơ s y t công l p ho c tư nhân h p pháp ho c b n thân ư c phép hành ngh Y, Dư c tư nhân n ngày 31 tháng 10 năm d thi. 4. Tiêu chuNn s c kho Ph i có s c kho h c t p như quy nh t i Thông tư liên t ch B Y t - i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các ưu tiên cho các i tư ng theo chính sách. 1. Ưu tiên v khu v c Theo qui nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách 2.1.Nhóm ưu tiên 1 - Anh hùng lao ng, anh hùng các l c lư ng vũ trang, chi n s thi ua toàn qu c. - Ngư i dân t c thi u s ang làm vi c t i KV1. - Thương binh, b nh binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. 2.2. Nhóm ưu tiên 2 - Ngư i ư c thư ng huân chương, huy chương kháng chi n, chi n th ng, huân chương lao ng ho c là chi n s thi ua c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 năm li n. - Con li t s , con thương binh, con b nh binh, con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. - Ngư i dân t c thi u s ang làm vi c t i KV2, KV2-NT. - Ngư i ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân AIDS, khám nghi m t thi và ã làm công tác này liên t c t 24 tháng tr lên. - Ngư i ang làm vi c t i Tr m Y t xã thu c KV1, B nh vi n Phong - Da li u, Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao, Trung tâm phòng ch ng Lao, ã công tác liên t c t i ó t 24 tháng tr lên tính n ngày 31 tháng 10 c a năm d thi. M i i tư ng ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách.
  6. V. H SƠ D TUY N H sơ d tuy n g m có: 1. M t phi u d tuy n do cơ quan s d ng ngư i lao ng c i d tuy n và có ý ki n phê duy t c a S Y t t nh, thành ph . Các thí sinh ang làm vi c trong các ơn v không thu c Ngành Y t ph i có ý ki n ngh c a cơ quan ch qu n c p S ho c tương ương. 2. B n sao h p pháp b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p, b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương, khi nh p h c ph i xu t trình b n chính. Nh ng trư ng h p c n thi t, nhà trư ng yêu c u thí sinh xu t trình h c b khoá ào t o trung h c chuyên nghi p Y t . 3. B n sao h p pháp gi y khai sinh. 4. B n sao h p pháp các gi y t liên quan t i quá trình làm vi c như sau (khi nh p h c ph i xu t trình b n chính): - Quy t nh tuy n d ng công ch c, viên ch c c a c p có thNm quy n ho c h p ng làm vi c trong các cơ s y t công l p. - Ch ng ch hành ngh Y, Dư c tư nhân, gi y xác nh n th i gian ã hành ngh do S Y t xác nh n ( i v i ngư i hành ngh Y, Dư c tư nhân). -H p ng lao ng, s b o hi m xã h i ( i v i các i tư ng khác). Thí sinh ang làm vi c t i KV3 ph i có b n sao h p pháp Quy t nh phân công công tác và gi y xác nh n th i gian làm vi c t i KV1 ho c gi y xác nh n ã hoàn thành nghĩa v quân s c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Ngư i ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân AIDS, khám nghi m t thi ph i có gi y xác nh n th i gian ã tr c ti p chăm sóc và i u tr b nh nhân AIDS, khám nghi m t thi c a S Y t hay cơ quan ch qu n c p S ho c tương ương. Ngư i ang tr c ti p s n xu t dư c phNm, v c - xin, sinh phNm ph i có gi y xác nh n th i gian ã tr c ti p s n xu t dư c phNm, v c - xin, sinh phNm c a S Y t hay cơ quan ch qu n c p S ho c tương ương. 5. Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên và khu v c ưu tiên tuy n sinh (như quy nh t i ph n IV) c a cơ quan s d ng ngư i lao ng và ư c S Y t t nh, thành ph ho c cơ quan có thNm quy n xác nh n. 6. M t b n cam k t c a thí sinh sau khi k t thúc h c t p s tr v công tác t i tuy n y t cơ s theo s phân công c a t nh. 7. B n nh m i ch p không quá 6 tháng c 4x6 (m t nh dán vào phi u d tuy n, óng d u giáp lai c a ơn v c i h c).
  7. 8. Khi nh p h c, thí sinh trúng tuy n ph i n p thêm quy t nh c i h c c a S Y t t nh, thành ph ; thí sinh không thu c S Y t t nh, thành ph qu n lý ph i có quy t nh c i h c c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p S ho c tương ương thu c B , Ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph nơi qu n lý ngư i lao ng. Thí sinh di n c tuy n và di n h p ng ào t o theo a ch ph i có quy t nh c i h c c a U ban nhân dân t nh. Các gi y t khác: Theo quy nh c a trư ng. Thí sinh ph i n p y h sơ d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng theo vùng tuy n sinh úng th i h n qui nh c a t ng trư ng. Cán b ký quy t nh c ngư i i h c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ c a ngư i xin i h c. VI. THI TUY N VÀ C TUY N 1. Thi tuy n 1.1. Các môn thi Thí sinh trong di n thi tuy n ph i thi 3 môn: Toán, Hoá và Chuyên môn. a) Môn Toán và môn Hoá Trình trung h c ph thông (hay b túc văn hoá tương ương) theo chương trình hi n hành. b) Môn chuyên môn Theo chương trình ào t o Y s trung h c (Y s a khoa ho c Y s YHCT) ho c Dư c s trung h c hi n hành c a B Y t . 1.2. T ch c thi Các trư ng t ch c thi tuy n theo các quy nh c a Quy ch tuy n sinh i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. Ngày thi tuy n sinh do các trư ng quy nh (nên t ch c cùng ngày v i thi tuy n sinh i h c h chính qui) và ăng ký v i B Y t (V Khoa h c và ào t o), B Giáo d c và ào t o, ng th i thông báo cho thí sinh. Các S Y t c n có k ho ch b i dư ng văn hoá và chuyên môn cho ngư i ư c c i h c b o m ch t lư ng ào t o. B Y t khuy n khích các trư ng có cùng ngày thi t ch c làm và s d ng chung ti t ki m và m b o m t b ng ki n th c. 1.3. i u ki n trúng tuy n
  8. Thí sinh úng i tư ng, có các tiêu chuNn tuy n sinh, i m thi môn chuyên môn không dư i 5 i m và các mônvăn hoá không có i m 0, t m c i m tuy n c a trư ng s ư c xét trúng tuy n. 2. ào t o h p ng theo a ch Sau m t năm h c t p theo chương trình do B Y t qui nh, các thí sinh di n ào t o h p ng theo a ch ph i tham d kỳ thi tuy n sinh chung cùng v i các thí sinh di n thi tuy n và ư c xét trúng tuy n theo i m chuNn riêng dành cho các i tư ng này. 3. C tuy n Vi c tuy n ch n h c viên c tuy n ư c th c hi n theo qui trình tuy n ch nqui nh t i Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT-BGD& T-BTCCBCP-UBDT&MN. Sau khi k t thúc m t năm b i dư ng ki n th c văn hoá và chuyên môn, các thí sinh di n c tuy n ph i ki m tra các môn h c thêm, n u t yêu c u s ư c xét vào h c chính th c. Các trư ng ph i báo cáo i m trúng tuy n, danh sách thí sinh trúng tuy n, danh sách sinh viên nh p h c v B Y t và th c hi n y ch báo cáo theo qui nh c a B Giáo d c và ào t o. VII. CH SINH HO T PHÍ VÀ H C PHÍ 1. H c viên trúng tuy n (do thi tuy n và c tuy n) thu c ch tiêu Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí theo úng các qui nh hi n hành; i v i h c viên di n ào t o theo a ch , các a phương ký h p ng tr c ti p v i cơ s ào t o. 2. Trong th i gian h c t p, lương và m i ch c a h c viên do cơ quan c ngư i i h c gi i quy t theo ch hi n hành. 3. H c viên trúng tuy n không thu c di n Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí và các kho n phí, l phí khác (n u có) theo úng các qui nh hi n hành. VIII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d kỳ thi tuy n sinh và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này. Các Trư ng i h c thông báo r ng rãi cho thí sinh và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u ơn v , a phương có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) xem xét, gi i quy t k p th i.
  9. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng
Đồng bộ tài khoản