intTypePromotion=3

Thông tư số 07/2007/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2007/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2007/TT-NHNN về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2007/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 07/2007/TT-NHNN Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S N I DUNG NGHN NNH S 69/2007/N -CP NGÀY 20/4/2007 C A CHÍNH PH V VI C NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI MUA C PH N C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM Căn c Ngh nh s 69/2007/N -CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh nh) v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành Ngh nh này như sau: 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam chưa ư c niêm y t ch ng khoán. 2. i u ki n Ngân hàng thương m i Vi t Nam bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài 2.1. V n i u l t i thi u t 1.000 t ng. 2.2. T l n x u n th i i m ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài không l n hơn 3%. 2.3. K t qu kinh doanh năm li n k trư c năm bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài có lãi. 2.4. H i ng qu n tr , Ban ki m soát có s lư ng thành viên và cơ c u m b o theo quy nh c a pháp lu t; thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và ngư i i u hành không vi ph m nghiêm tr ng các quy nh có liên quan n qu n tr , ki m soát, i u hành ngân hàng trong th i gian ương nhi m. 2.5. H th ng ki m tra, ki m soát, ki m toán n i b ư c thi t l p và th c hi n nhi m v theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2.6. Không b x ph t hành chính t m c 05 tri u ng tr lên do vi ph m quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v các t l b o m an toàn, vi c phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng x lý r i ro tín d ng trong ho t ng ngân hàng trong th i gian 24 tháng ( i v i ngân hàng thương m i Vi t Nam có th i gian ho t ng t 24 tháng tr lên) ho c t ngày khai trương và i vào ho t ng ( i v i Ngân
 2. hàng thương m i Vi t Nam ho t ng dư i 24 tháng) n th i i m ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. 3. Chuy n như ng c ph n c a nhà u tư nư c ngoài Chuy n như ng c ph n c a nhà u tư nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c chuy n như ng c ph n i v i c ông trong nư c. 4. H sơ mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài t i Ngân hàng thương m i Vi t Nam 4.1. i v i t ch c, h sơ bao g m: a. ơn mua c ph n do ngư i có thNm quy n ký (Ph l c s 01); b. Các văn b n pháp lý v thành l p và ho t ng c a t ch c (b n sao có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n nư c nguyên x ); c. i u l ; d. Báo cáo tài chính năm li n k trư c năm mua c ph n ã ư c ki m toán b i m t t ch c ki m toán c l p; . Văn b n c a ngư i i di n theo pháp lu t y quy n cho ngư i i di n ph n v n mua c ph n t i Ngân hàng thương m i Vi t Nam; e. Văn b n c a ngư i i di n theo pháp lu t y quy n cho ngư i ký các văn b n liên quan n h sơ mua c ph n (trong trư ng h p ngư i i di n theo pháp lu t không ký các văn b n này); g. i v i t ch c tín d ng nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam ph i có tài li u c a t ch c x p h ng tín nhi m qu c t v k t qu x p h ng t i th i i m g n nh t (nhưng không quá 01 năm tính n th i i m có ơn mua c ph n); i v i nhà u tư chi n lư c nư c ngoài, ph i có văn b n cam k t v vi c h tr Ngân hàng thương m i Vi t Nam trong vi c phát tri n s n phNm, d ch v ngân hàng, nâng cao năng l c qu n tr , i u hành và áp d ng công ngh hi n i; h. Lý l ch t khai (Ph l c s 03), b n sao h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i ư c y quy n i di n ph n v n mua c ph n t i Ngân hàng thương m i Vi t Nam. 4.2. i v i cá nhân: a. ơn mua c ph n (Ph l c s 02); b. B n sao h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác; c. Lý l ch t khai (Ph l c s 03);
 3. d. Tài li u ch ng minh ngu n tài chính h p pháp. Ngo i tr ơn mua c ph n và văn b n c a t ch c x p h ng tín nhi m qu c t , các văn b n nêu t i kho n này ph i ư c h p pháp hóa lãnh s ho c có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 4.3. H sơ nêu t i kho n này ph i ư c l p thành 02 b : 01 b b ng ti ng Vi t (có xác nh n c a cơ quan công ch ng Vi t Nam) và 01 b b ng ti ng nư c ngoài (ti ng Anh, ti ng Pháp ho c ti ng Trung Qu c). 5. H sơ ngh bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam 5.1. T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ho c ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph ch p thu n vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài i v i các trư ng h p nêu t i i m 8.4 Kho n 8 Thông tư này. T trình ph i nêu rõ nhà u tư nư c ngoài và ngân hàng thương m i Vi t Nam ã áp ng (ho c chưa áp ng) t ng i u ki n nêu t i i u 12 Ngh nh, Kho n 2 và Kho n 3 Thông tư này. 5.2. Biên b n i h i ng c ông thông qua phương án tăng v n i u l ( i v i Ngân hàng thương m i c ph n) ho c Văn b n c a Th tư ng Chính ph phê duy t phương án c ph n hóa ( i v i Ngân hàng thương m i Nhà nư c) nêu t i i m 5.3 Kho n này. 5.3. Phương án tăng v n i u l ho c phương án c ph n hóa c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam, trong ó vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ph i nêu ư c các n i dung ch y u sau: a. Phương th c bán và th i gian d ki n bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. b. i v i nhà u tư chi n lư c nư c ngoài, ph i nêu rõ các tiêu chuNn l a ch n nhà u tư chi n lư c. 5.4. Danh sách nhà u tư nư c ngoài d ki n mua c ph n, trong ó nêu t i thi u các n i dung sau: a. H tên, a ch thư ng trú, qu c t ch, s gi y ch ng minh nhân dân ho c s h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a cá nhân (bao g m: nhà u tư nư c ngoài là cá nhân, cá nhân là ngư i có liên quan, ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i i di n v n mua c ph n c a t ch c t i ngân hàng); b. Tên, a ch tr s chính, s quy t nh thành l p ho c s ăng ký kinh doanh i v i t ch c (bao g m: nhà u tư nư c ngoài là t ch c và t ch c là ngư i có liên quan); c. S c ph n, giá tr theo m nh giá c ph n, lo i c ph n ăng ký mua, t l s v n c ph n này so v i v n i u l c a ngân hàng tương ng v i m i nhà u tư và ngư i có liên quan.
 4. 5.5. Văn b n th a thu n v vi c mua bán c ph n gi a ngân hàng thương m i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài i v i nhà u tư chi n lư c nư c ngoài, văn b n th a thu n ph i bao g m cam k t v vi c h tr ngân hàng thương m i Vi t Nam trong vi c phát tri n s n phNm, d ch v ngân hàng, nâng cao năng l c qu n tr , i u hành và áp d ng công ngh hi n i. N i dung cam k t c a nhà u tư chi n lư c nư c ngoài ph i nêu rõ m c và l trình th c hi n t ng cam k t. 5.6. Báo cáo tài chính năm li n k trư c năm bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ã ư c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p. Trư ng h p ngân hàng chưa có k t qu ki m toán theo quy nh, ngân hàng n p báo cáo tài chính ã ư c cơ quan có thNm quy n ki m tra theo quy nh t i i u 25 Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh. 5.7. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n) ch ng minh i u ki n v v n i u l theo quy nh t i i m 2.1 Kho n 2 Thông tư này. 5.8. H sơ mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài theo quy nh t i Kho n 4 Thông tư này. 5.9. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chưa ph i là c ông c a ngân hàng thương m i Vi t Nam nh n chuy n như ng c ph n t c ông c a ngân hàng thương m i Vi t Nam, h sơ g m các văn b n nêu t i i m 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 và Ngh quy t b ng văn b n c a H i ng qu n tr thông qua vi c chuy n như ng c ph n gi a c ông c a ngân hàng thương m i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài. 6. Quy n c a nhà u tư nư c ngoài Ngoài các quy n quy nh t i i u 14 M c 3 Chương II Ngh nh, nhà u tư nư c ngoài ư c hư ng các quy n sau: 6.1. C ông nư c ngoài hi n h u: a. Trư ng h p ã ư c ch p thu n mua c ph n v i m t t l ph n trăm c th : (i) N u t l s h u c ph n hi n ang n m gi b ng ho c vư t m c quy nh t i i u 4 Ngh nh, c ông nư c ngoài hi n h u ư c ti p t c duy trì t l này; (ii) N u t l s h u c ph n hi n ang n m gi th p hơn m c t i a quy nh t i i u 4 Ngh nh, c ông nư c ngoài hi n h u có th ư c tăng t l s h u c ph n theo quy nh t i i u 4 Ngh nh. b. Trư ng h p ã ư c ch p thu n mua v i m t s ti n c th (s tuy t i): ư c quy i theo t l ph n trăm so v i v n i u l c a ngân hàng thương m i Vi t Nam t i th i i m Ngh nh này có hi u l c và ư c hư ng các quy n theo quy nh t i i m 6.1.a Kho n này.
 5. 6.2. C ông cá nhân nư c ngoài khi mang qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n các quy n như c ông trong nư c. 7. Nghĩa v c a nhà u tư nư c ngoài Ngoài các nghĩa v quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u 15 Ngh nh, nhà u tư nư c ngoài có các nghĩa v sau: 7.1. L p h sơ theo quy nh t i Kho n 4 Thông tư này g i ngân hàng thương m i Vi t Nam mà nhà u tư nư c ngoài d ki n mua c ph n. 7.2. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có văn b n ch p thu n vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n t i ngân hàng thương m i Vi t Nam, nhà u tư nư c ngoài ph i chuy n s ti n ã ăng ký mua c ph n vào tài kho n u tư gián ti p b ng ng Vi t Nam t i m t t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. 7.3. C ông cá nhân nư c ngoài khi mang qu c t ch Vi t Nam ph i th c hi n các nghĩa v như c ông trong nư c. 7.4. Thông báo cho ngân hàng thương m i Vi t Nam mà nhà u tư nư c ngoài ã mua c ph n ch m nh t trong th i h n 15 ngày k t khi có thay i v ngư i i di n, a ch , tên g i, qu c t ch và các n i dung khác có liên quan. 8. Ngân hàng thương m i Vi t Nam 8.1. Ti p nh n và thNm nh h sơ c a nhà u tư nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư này. 8.2. L p 03 b h sơ theo quy nh t i Kho n 5 Thông tư này g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (trong ó có 01 b b n chính và 02 b b n sao). 8.3. ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài khi ngân hàng thương m i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài m b o i u ki n và h sơ theo quy nh t i Ngh nh và Thông tư này. 8.4. ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh: a. Trư ng h p nhà u tư chi n lư c nư c ngoài và ngư i có liên quan mua c ph n vư t quá 15% v n i u l c a ngân hàng thương m i Vi t Nam theo quy nh t i Kho n 4 i u 4 Ngh nh; b. Trư ng h p ngân hàng thương m i Vi t Nam không i u ki n bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài quy nh t i Kho n 2 i u 11 Ngh nh. 8.5. Ch p thu n vi c chuy n như ng c ph n c a nhà u tư nư c ngoài theo quy nh t i i u l ngân hàng thương m i Vi t Nam và quy nh c a pháp lu t có liên quan.
 6. 8.6. Quy i theo t l ph n trăm i v i c ph n c a c ông hi n h u quy nh t i i m 6.1.b Kho n 6 Thông tư này. 8.7. Trong th i h n t i a 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam, ngân hàng thương m i Vi t Nam ph i thông báo n i dung văn b n ch p thu n trên báo i n t ho c Website ngân hàng ho c báo Trung ương. 8.8. Thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng và Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i Vi t Nam t tr s chính) ch m nh t trong th i h n 15 ngày k t ngày nhà u tư nư c ngoài thay i t l s h u c ph n và thay i các n i dung quy nh t i i m 7.4 Kho n 7 Thông tư này. 9. V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng (sau ây g i t t là V Các Ngân hàng) 9.1. Làm u m i ti p nh n và thNm nh h sơ v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam: a. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i Kho n 5 Thông tư này, V Các Ngân hàng có văn b n kèm h sơ g i Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i Vi t Nam t tr s chính, ngh có ý ki n v vi c áp ng các i u ki n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam quy nh t i Kho n 2 Thông tư này; b. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y ý ki n c a các ơn v liên quan quy nh t i i m 9.1.a Kho n 9 Thông tư này, V Các Ngân hàng t ng h p ý ki n và trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: i. Có văn b n ch p thu n vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam; ho c ii. Có văn b n chưa ch p thu n vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam và yêu c u ngân hàng thương m i Vi t Nam b sung h sơ theo quy nh t i Thông tư này; ho c iii. Có văn b n không ch p thu n vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam và nêu rõ lý do; iv. Có văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh các trư ng h p quy nh t i Kho n 4 i u 4, Kho n 2 i u 11 Ngh nh. 9.2. xu t x lý các v n liên quan t i vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam. 10. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c
 7. Trong th i h n t i a 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a V Các Ngân hàng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có ý ki n b ng văn b n g i V Các Ngân hàng v vi c áp ng các i u ki n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam quy nh t i Kho n 2 Thông tư này. 11. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i Vi t Nam t tr s chính Trong th i h n t i a 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a V Các Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i Vi t Nam t tr s chính có ý ki n b ng văn b n g i V Các Ngân hàng v vi c áp ng các i u ki n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam quy nh t i Kho n 2 Thông tư này. 12. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Quy t nh s 228/Q -NH5 ngày 2/12/1993 ban hành quy nh vi c các t ch c tín d ng Vi t Nam g i v n c ph n t c ông nư c ngoài h t hi u l c thi hành. 13. M i hành vi vi ph m Thông tư này, tùy theo tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 14. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng thương m i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Tr n Minh Tu n Ph l c s 01 M U ƠN MUA C PH N I V I T CH C
 8. (Ban hành kèm theo Thông tư s 07/2007/TT-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2007 Hư ng d n thi hành m t s n i dung Ngh nh s 69/2007/N -CP ngày 20/4/2007 c a Chính ph v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam) …, ngày … tháng … năm ……. ƠN MUA C PH N Kính g i: H i ng qu n tr Ngân hàng … 1. T ch c ngh mua c ph n: - Tên t ch c (tên y b ng ch in hoa): - S Quy t nh thành l p ho c s ăng ký kinh doanh: ; nơi c p: ; ngày c p: - Tr s chính: -S i n tho i: S Fax: - a ch Email: 2. Ngư i i di n theo pháp lu t: - H và tên: - Ch c v ang n m gi t i t ch c: - S h chi u (ho c gi y t ch ng th c cá nhân h p pháp khác): ; ngày c p: ; nơi c p: - Qu c t ch: - a ch thư ng trú: 3. Ngư i ư c c làm i di n y quy n c a t ch c t i ngân hàng Vi t Nam: - H và tên: - Nơi công tác và ch c v hi n t i: - Quan h v i t ch c (trong trư ng h p không làm vi c cho t ch c ó): - S h chi u (ho c s gi y t ch ng th c cá nhân h p pháp khác): ; ngày c p: ; nơi c p: - Qu c t ch:
 9. - a ch thư ng trú: 4. N i dung ăng ký mua c ph n: - S lư ng c ph n ăng ký mua: - Lo i c ph n: - Giá tr : - T l s h u so v i v n i u l c a ngân hàng thương m i Vi t Nam: 5. Tình hình góp v n, mua c ph n t i các t ch c khác Vi t Nam: Tên t ch c nh n v n góp t i T l s h u so v i V L STT Giá tr v n góp Vi t Nam c a t ch c nh n v n góp 6. M i quan h v i ngư i có liên quan quy nh t i Kho n 5 i u 3 Ngh nh: T l s h u c ph n t i ngân STT Ngư i có liên quan Quan h hàng Vi t Nam T ng s 7. Thay m t tôi xin cam k t: a. Mua s c ph n ã ăng ký; b. Ch u trách nhi m v tính h p pháp c a kho n ti n mua c ph n t i ngân hàng ….;
 10. c. Ch chuy n như ng c ph n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 69/2007/N - CP ngày 20/4/2007 c a Chính ph v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a ngân hàng thương m i Vi t Nam ( i v i nhà u tư chi n lư c và TCTD nư c ngoài); d. Tuân th các quy nh trong i u l ngân hàng, Quy nh n i b c a ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; e. Hoàn toàn ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a các thông tin ã khai trên ây và nh ng h sơ g i kèm. Ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) Ph l c s 02 M U ƠN MUA C PH N I V I CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư s 07/2007/TT-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2007 Hư ng d n thi hành m t s n i dung Ngh nh s 69/2007/N -CP ngày 20/4/2007 c a Chính ph v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam) …, ngày … tháng … năm ……. ƠN MUA C PH N Kính g i: H i ng qu n tr Ngân hàng … 1. Cá nhân ngh mua c ph n: - H và tên: (tên y b ng ch in hoa) - Ngày tháng năm sinh: - S h chi u (ho c s gi y t ch ng th c cá nhân h p pháp khác): ; ngày c p: ; nơi c p: - Qu c t ch: - a ch thư ng trú: -S i n tho i:
 11. - Nơi công tác và ch c v hi n t i: 2. N i dung ăng ký mua c ph n: - S lư ng c ph n ăng ký mua: - Lo i c ph n: - Giá tr : - T l s h u so v i v n i u l c a ngân hàng thương m i Vi t Nam: 3. Tình hình góp v n, mua c ph n t i các t ch c khác Vi t Nam: T l s h u so v i Tên t ch c nh n v n góp t i STT Giá tr v n góp V L c a t ch c nh n Vi t Nam v n góp 4. M i quan h v i ngư i có liên quan quy nh t i Kho n 5 i u 3 Ngh nh: T l s h u c ph n t i ngân STT Ngư i có liên quan Quan h hàng thương m i Vi t Nam T ng s 5. Tôi xin cam k t: a. Mua s c ph n ã ăng ký; b. Ch u trách nhi m v tính h p pháp c a kho n ti n mua c ph n t i ngân hàng ……........................; c. Tuân th các quy nh trong i u l ngân hàng, Quy ch n i b c a ngân hàng ................... và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; d. Hoàn toàn ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a các thông tin ã khai trên ây và h sơ g i kèm.
 12. Ngư i mua c ph n (Ký và ghi rõ h tên) Ph l c s 03 M U LÝ LNCH T KHAI C A NGƯ I I DI N THEO PHÁP LU T, NGƯ I Ư C Y QUY N I DI N NGU N V N GÓP T I NGÂN HÀNG, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI MUA C PH N (Ban hành kèm theo Thông tư s 07/2007/TT-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2007 Hư ng d n thi hành m t s n i dung Ngh nh s 69/2007/N -CP ngày 20/4/2007 c a Chính ph v vi c nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam) SƠ Y U LÝ LNCH 1. V b n thân - H và tên khai sinh: nh h chi u - H và tên thư ng g i: (4x6) - Bí danh: ( óng d u giáp lai) - Ngày tháng năm sinh: - Nơi sinh: - Qu c t ch (các qu c t ch hi n có): - a ch thư ng trú: - S h chi u (ho c s gi y t ch ng th c cá nhân h p pháp khác): ; ngày c p: ; nơi c p: 2. Trình h c v n: 3. Quá trình công tác: Nêu rõ ngh nghi p, ơn v công tác và ch c v m nhi m t năm 18 tu i n nay ( m b o tính liên t c v m t th i gian).
 13. 4. Cam k t trư c pháp lu t: Tôi , cam k t nh ng l i khai trên là úng s th t. Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m i v i b t kỳ thông tin nào không úng v i s th t t i b n khai này. …., ngày … tháng … năm … …., ngày … tháng … năm … Ch ký và h tên y c a ngư i khai Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n (cơ quan nơi cá nhân ó ang làm vi c; cơ quan qu n lý, theo dõi lý l ch cá nhân…)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản