Thông tư số 09/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
83
lượt xem
8
download

Thông tư số 09/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ do bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2000/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A B Y T S 09/2000/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N CHĂM SÓC S C KHO NGƯ I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P V A VÀ NH Căn c vào Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989. Căn c cào Chương IX B Lu t Lao ng ngày 23/6/1994. Căn c vào Ngh nh 06/CP c a Chính ph ngày 20/01/1995 quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. Căn c vào Ngh nh 68/CP c a Chính ph ngày 11/10/1993 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Sau khi có ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 946/L TBXH-BHL ngày 3/4/2000. B Y t hư ng d n vi c th c hi n chăm sóc s c kho c a ngư i lao ng trong các doanh nghi p s n xu t kinh doanh d ch v v a và nh . I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. M i t ch c cá nhân và các ơn v s n xu t, kinh doanh, ho t ng d ch v (g i chung là doanh nghi p) sau ây: Doanh nghi p nhà nư c, các doanh nghi p c a các thành ph n kinh t , công ty, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, các h p tác xã, t h p s n xu t thu c cơ quan hành chính s nghi p, t ch c xã h i, oàn th , l c lư ng quân i, công an nhân dân. 2. Các ơn v y t có trách nhi m th c hi n vi c chăm sóc s c kho ngư i lao ng. II. QUY NNH DOANH NGHI P V A VÀ NH Các doanh nghi p v a và nh ư c quy nh t m th i theo Công văn s 68/CP-KTN ngày 20/6/1998 c a Chính ph như sau: - Doanh nghi p v a là doanh nghi p có t 51 n 200 ngư i lao ng. - Doanh nghi p nh là doanh nghi p có t 50 ngư i lao ng tr xu ng. III. N I DUNG CHĂM SÓC S C KHO NGƯ I LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P V A VÀ NH
 2. 1. Có các quy nh v v sinh lao ng: Nơi làm vi c c a ngư i lao ng có các y u t có h i ph i có n i quy vi t rõ ràng và t t i nơi d th y. Nh ng nơi làm vi c có các y u t gây b nh ngh nghi p thì ph i thông báo cho ngư i lao ng bi t bi n pháp d phòng ngư i lao ng t phòng tránh. 2. H c t p v an toàn, v sinh lao ng: Hàng năm, ngư i qu n lý lao ng ph i t ch c t p hu n cho ngư i lao ng v nh hư ng c a các y u t phát sinh trong môi trư ng lao ng i v i s c kho h t b o v và phòng tránh tác h i ngh nghi p và b nh ngh nghi p. N i dung hu n luy n cho ngư i lao ng do i Y t d phòng thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), Trung tâm Y t Lao ng ngành m nhi m theo quy nh t i Thông tư này (Ph l c s 1). 3. T ch c c p c u: Ngư i s d ng lao ng ph i t ch c t t vi c c p c u t i doanh nghi p. Nh ng ngư i làm công tác c p c u ph i ư c t p hu n nghi p v và có gi y ch ng nh n do Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung ương, Trung tâm Y t Lao ng B /ngành, Trung tâm y t huy n, th , qu n (sau ây g i chung là huy n) c p. M i phân xư ng ph i có túi thu c c p c u ban u theo danh m c quy nh t i Thông tư này (Ph l c s 2). Các quy nh c p c u ư c trình bày, hư ng d n t i nơi làm vi c ngư i lao ng bi t x trí. 4. L p h sơ v sinh lao ng: M i doanh nghi p ph i có h sơ lao ng theo m u quy nh t i Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996. Các k t qu xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng và khám s c kho nh kỳ ư c b sung hàng năm vào H sơ v sinh lao ng. 5. Xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng: Hàng năm doanh nghi p ph i t ch c xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng, ánh giá m c có h i c a môi trư ng lao ng doanh nghi p có bi n pháp c i thi n i u ki n, môi trư ng lao ng. K t qu xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 và ư c phân c p như sau: - i v i doanh nghi p có nguy cơ cao v b nh ngh nghi p thì do Trung tâm Y t d phòng t nh th c hi n. - i v i các doanh nghi p khác thì i Y t d phòng thu c Trung tâm y t huy n th c hi n. i y t d phòng th ng kê, l p danh sách các lo i doanh nghi p và ngh Trung tâm Y t d phòng t nh ph i h p th c hi n. 6. Khám s c kho tuy n d ng: Ngư i lao ng (k c h c ngh ) trư c khi vào làm vi c ph i ư c khám s c kho ; ngư i s d ng lao ng ph i căn c vào s c kho c a ngư i lao ng b trí vi c làm và ngh nghi p cho phù h p. H sơ khám s c kho tuy n d ng ph i ư c lưu gi 01 b n trong h sơ s c kho . 7. Khám s c kho nh kỳ: Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng ít nh t m i năm 1 l n. M c ích khám s c kho nh kỳ:
 3. a. Phát hi n tri u ch ng, d u hi u b nh lý liên quan n ngh nghi p phát hi n s m b nh ngh nghi p và k p th i i u tr , t ch c d phòng b nh ngh nghi p. b. Theo dõi nh ng ngư i có b nh mãn tính, có s c kho y u có k ho ch ưa i i u dư ng, ph c h i ch c năng. Vi c t ch c khám ph i g n nh , không nh t thi t ph i y các chuyên khoa nhưng ph i có các chuyên khoa c n thi t có th chNn oán ư c b nh ngh nghi p. H sơ khám s c kho nh kỳ theo m u quy nh t i Thông tư này (Ph l c s 3). Khám phân lo i s c kho : là khám toàn di n các chuyên khoa ánh giá, phân lo i s c kho ngư i lao ng c a toàn doanh nghi p. T ch c khám phân lo i s c kho ít nh t 3 năm 1 l n. Nh ng cơ s có i u ki n thì có th k t h p t ch c khám nh kỳ và phân lo i s c kho hàng năm. 8. Khám phát hi n s m b nh ngh nghi p: Ngư i lao ng làm vi c môi trư ng c h i có nguy cơ m c b nh ngh nghi p thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m t ch c khám phát hi n s m b nh ngh nghi p. T ch c khám phát hi n s m b nh ngh nghi p c n k t h p v i khám s c kho nh kỳ t i các cơ s có nguy cơ b b nh ngh nghi p. Vi c khám b nh ngh nghi p do các phòng khám b nh ngh nghi p th c hi n và hoàn ch nh h sơ theo quy nh hi n hành. 9. Giám nh s c kho do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p: T t c ngư i lao ng b tai n n lao ng, b b nh ngh nghi p u ư c i giám nh s c kho ngh nghi p t i H i ng giám nh Y khoa. Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p thì ph i ư c nh kỳ khám l i 6 tháng m t l n, ư c i u tr , ph c h i ch c nămg t i các cơ s y t . Các quy nh v b nh ngh nghi p th c hi n theo Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT B Y t - B Lao ng Thương binh và Xã h i ngày 20/4/1998. 10. B i dư ng b ng hi n v t: N u sau khi ã c i t o i u ki n môi trư ng lao ng, nhưng các y u t có h i v n không t tiêu chuNn v sinh cho phép, ngư i s d ng lao ng có trách nhi m b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i lao ng làm vi c môi trư ng ó (áp d ng Thông tư liên t ch s 10/1999/TTLT/BL TBXH/BYT ngày 17/3/1999). Cán b y t cơ s ph i tham mưu cho các ch doanh nghi p v hi n v t c n b i dư ng cho ngư i lao ng theo c thù c a công vi c ( ư ng, s a, hoa qu ...). 11. Các công trình ph c v ngư i lao ng: Nơi làm vi c c a ngư i lao ng ph i có các phương ti n v sinh bao g m: Phòng v sinh, có nư c s ch, có nơi t m r a, nơi ngh và nhà ăn s ch s h p v sinh. M i doanh nghi p xây d ng m t góc s c kho là nơi mà ngư i lao ng có th c các lo i sách, t rơi, tranh áp phích tuyên truy n phòng b nh và s d ng các túi c p c u. N u doanh nghi p có i u ki n có th b trí phòng riêng. IV. TRÁCH NHI M QU N LÝ VÀ CHĂM SÓC S C KHO NGƯ I LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P V A VÀ NH A. TRÁCH NHI M C A CH DOANH NGHI P
 4. 1. Theo quy nh c a Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT ngày 13/10/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t và T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam thì vi c b trí cán b y t chăm sóc s c kho ngư i lao ng t i các doanh nghi p v a và nh như sau: - N u doanh nghi p ã có bác sĩ, y sĩ, ho c có tr m y t doanh nghi p thì gi nguyên ph c v . - i v i các doanh nghi p c v a chưa có cán b y t thì ph i b trí 01 cán b y t . - i v i doanh nghi p c nh chưa i u ki n s d ng 01 cán b y t chăm sóc s c kho ngư i lao ng thì có th h p ng v i cán b y t t i Tr m Y t , cán b y t ã ngh hưu,... làm theo các ngày gi quy nh, nhưng ph i ăng ký v i Trung tâm y t huy n ch u s ch o chung. Cán b y t có th làm kiêm nhi m thêm m t s công vi c khác phù h p trong qu n lý lao ng c a doanh nghi p. - T ch c màng lư i an toàn, v sinh viên t i doanh nghi p th c hi n c p c u t i ch khi có tai n n. 2. Cán b y t chăm sóc s c kho ngư i lao ng doanh nghi p ph i ư c t p hu n v chương trình an toàn, v sinh lao ng do i Y t d phòng thu c Trung tâm y t huy n, Trung tâm Y t d phòng t nh, Trung tâm y t lao ng ngành ho c các cơ s ào t o hư ng d n. 3. Cán b y t ph c v trong các doanh nghi p v a và nh ch u s ch o tr c ti p v chuyên môn c a tr m y t phư ng, xã, th tr n và c a Trung tâm y t huy n ( i Y t d phòng) i v i công tác y t lao ng. 4. Doanh nghi p ph i th c hi n t t vi c chăm sóc s c kho ban u, c p c u k p th i, khám ch a b nh thông thư ng cho ngư i lao ng, tuyên truy n giáo d c công tác phòng b nh cho ngư i lao ng. B. TRÁCH NHI M C A Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N Y t xã phư ng, th tr n có trách nhi m ch o, k t h p v i các doanh nghi p v a và nh óng trên a bàn th c hi n các nhi m v sau: 1. Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c, thư ng xuyên ki m tra, ôn c công tác an toàn v sinh lao ng. Ch ng phòng b nh tích c c. Khi xu t hi n b nh d ch, tham gia và t ch c d p d ch k p th i. 2. N m ư c s doanh nghi p và y u t ch i có bi n pháp hư ng d n chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng. 3. Qu n lý h sơ s c kho c a ngư i lao ng trong doanh nghi p v a và nh trên a bàn. 4. T ch c c p c u ban u cho ngư i b nh, tai n n lao ng, nhi m c các lo i hoá ch t và các tai bi n khác.
 5. 5. Tuyên truy n công tác v sinh phòng ch ng d ch, phòng ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. C. TRÁCH NHI M C A TRUNG TÂM Y T ( IYT D PHÒNG) HUY N, VÀ THÀNH PH THU C T NH Theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 2468/1999/Q -BYT ngày 17/8/1999 trách nhi m c a i Y t d phòng ư c quy nh c th như sau: 1. Ph bi n và ôn c các doanh nghi p óng trên a bàn th c hi n các bi n pháp x lý phân, nư c, rác và ch t th i c a quá trình s n xu t... theo hư ng d n k thu t c a tuy n trên. 2. Hư ng d n các doanh nghi p l p h sơ v sinh lao ng, qu n lý các y u t ch i trong môi trư ng lao ng, qu n lý s c kho ngư i lao ng. H sơ v sinh lao ng ư c sao thành 02 b n, m t b n qu n lý t i doanh nghi p, m t b n qu n lý t i i Y t d phòng. 3. Ti n hành ki m tra ôn c các doanh nghi p th c hi n các bi n pháp kh ng ch và lo i tr các y u t c h i phát sinh trong quá trình s n xu t m b o yêu c u an toàn v sinh lao ng. Hư ng d n và ki m tra ôn c th c hi n nh ng quy nh v an toàn v sinh lao ng theo quy nh pháp lu t hi n hành phòng ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. 4. T ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng: i Y t d phòng l p k ho ch v i các doanh nghi p v th i gian, s lư ng khám và các chuyên khoa c n khám. Cơ c u c a oàn khám s c kho nh kỳ c n g n nh , nhưng ph i m b o các yêu c u: chuN n oán, ch nh phương pháp i u tr và t ch c d phòng các b nh có liên quan n các y u t có h i trong môi trư ng lao ng và có nguy cơ gây ra các b nh ngh nghi p. oàn khám s c kho nh kỳ ph i ưa ra các khuy n ngh ngư i s d ng lao ng gi i quy t các ch i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng có d u hi u b nh và các bi n pháp kh thi c i thi n môi trư ng lao ng theo các tiêu chuN n v sinh, an toàn lao ng. 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c ki m tra vi c th c hi n các ch chính sách c a nhà nư c v b o v s c kho ngư i lao ng. 6. T ch c tuyên truy n giáo d c hu n luy n v an toàn s c kho cho ngư i lao ng làm vi c trong a bàn qu n lý, chú tr ng n phòng ch ng nhi m c thu c b o v th c v t và các y u t c h i phát sinh trong quá trình s n xu t. 7. T ng h p k ho ch y t lao ng c a phư ng, xã, th tr n báo cáo lên S Y t t nh, Trung tâm y t d phòng t nh. D. TRÁCH NHI M C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG T NH,THÀNH PH THU C TRUNG ƯƠNG 1. Ch o xây d ng k ho ch hàng năm trong vi c chăm sóc s c kho ngư i lao ng trong các doanh nghi p v a và nh .
 6. 2. T ch c b i dư ng nghi p v cho tuy n dư i v công tác an toàn, s c kho lao ng. 3. Hư ng d n xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng và hoàn ch nh các h sơ theo quy nh. 4. Qu n lý, hư ng d n công tác khám s c kho nh kỳ và khám phát hi n s m b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng t i các cơ s nguy cơ b b nh ngh nghi p. 5. Hư ng d n n i dung tuyên truy n, giáo d c, hu n luy n v an toàn s c kho cho tuy n qu n, huy n, các cơ s y t . C n chú tr ng n phòng ch ng nhi m c thu c b o v th c v t. 6. Ki m tra ôn c vi c th c hi n các ch báo cáo c a các tuy n và t ng h p báo cáo g i lên tuy n trên. 7. Hàng năm t ng k t rút kinh nghi m v vi c t ch c chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng làm vi c t i các doanh nghi p v a và nh . E. TRÁCH NHI M C A TRUNG TÂM Y T LAO NG C A CÁC B /NGÀNH 1. Ph i h p ch t ch v i y t các a phương cùng ti n hành nh ng công vi c chung c a ngành trong lĩnh v c an toàn v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p. 2. Hư ng d n xây d ng k ho ch m b o an toàn, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p hàng năm cho doanh nghi p v a và nh . 3. Hư ng d n th c hi n các d ch v xét nghi m, ki m tra môi trư ng lao ng, khám s c kho nh kỳ, khám phát hi n s m b nh ngh nghi p. 4. T ch c, chăm sóc, i u dư ng ph c h i ch c năng và i u tr ngư i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. 5. Tuyên truy n hu n luy n, giáo d c cho ngư i lao ng v an toàn, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p. 6. Ki m tra, t ng k t, rút kinh nghi m trong công tác chăm sóc s c kho ngư i lao ng. F. TRÁCH NHI M C A S Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. T ch c, qu n lý và ch o toàn di n công tác chăm sóc s c kho ngư i lao ng trong các doanh nghi p v a và nh trên a bàn. 2. Ph bi n và hư ng d n các văn b n c a nhà nư c v an toàn, v sinh lao ng i v i các cơ s y t và các doanh nghi p.
 7. 3. Xây d ng và c ng c t ch c màng lư i y t các doanh nghi p, y t các tuy n làm công tác v sinh lao ng, b nh ngh nghi p. 4. C ng c nâng c p các trang thi t b k thu t ph c v ngư i lao ng. 5. B trí cán b và t o i u ki n nâng cao trình cán b y t th c hi n t t công tác chăm sóc s c kho ngư i lao ng. 6. Ki m tra vi c th c hi n các ch c a nhà nư c v chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p. V. CH BÁO CÁO Ch báo cáo th c hi n theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 và ư c quy nh như sau: Báo cáo quý: Hàng quý các doanh nghi p hoàn ch nh báo cáo g i v Trung tâm y t qu n, huy n th xã, thành ph tr c thu c t nh ( i Y t d phòng) và tr m y t xã, phư ng vào ngày 20 tháng 3, 6, 9, 12. Báo cáo 6 tháng, năm: - Trung tâm y t qu n, huy n th xã, thành ph thu c t nh báo cáo v S Y t và Trung tâm Y t D phòng t nh vào ngày 20 c a tháng th 6 và 12. - S Y t t nh (Trung tâm Y t D phòng t nh), Trung tâm Y t Lao ng B / ngành báo cáo v B Y t (V Y t D phòng) theo quy nh. VI. T CH C TH C HI N 1. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c th c hi n Thông tư này, trình U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t t ch c ph bi n, ch o các c p th c hi n Thông tư này trong các doanh nghi p v a và nh óng trên a phương. 2. Các B , các ngành, các cơ quan s d ng lao ng hư ng d n ôn c các cơ s thu c quy n qu n lý th c hi n úng nh ng quy nh v vi c chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng các doanh nghi p v a và nh . 3. Ngư i s d ng lao ng t i các doanh nghi p v a và nh có trách nhi m th c hi n y vi c chăm sóc s c kho ngư i lao ng ư c quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v và các a phương ph n ánh v B Y t (V Y t d phòng) nghiên c u và k p th i gi i quy t. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký)
 8. PH L C 1 DANH M C N I DUNG HU N LUY N V V SINH LAO NG, C P C U BAN U CHO NGƯ I LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000) N I DUNG S GI H C I. V sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p 12 gi 1. Tác h i c a nhi t , vi khí h u nơi làm vi c và bi n pháp d phòng 2. Tác h i c a b c x nhi t và bi n pháp d phòng. 3. Tác h i c a các lo i b i và bi n pháp phòng b nh 4. Tác h i c a ti ng n, rung và bi n pháp d phòng 5. Tác h i c a hoá ch t và bi n pháp d phòng 6. Gi i thi u các b nh ngh nghi p ư c b o hi m xã h i chi tr II. C p c u t i ch 12 gi 1. C p c u i n gi t 2. C p c u b ng 3. C p c u ng t th 4. C p c u ng ng tim 5. C m máu, băng bó v t thương 6. V n chuy n b nh nhân 7. C p c u tai n n do hoá ch t PH L C S 2 QUY NNH V TÚI C P C U BAN U (Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000) 1. V trí t túi/h p c p c u ban u: - t t i nơi làm vi c c a ngư i lao ng. - t nơi d th y nh t, d l y, có ký hi u riêng (thư ng là ch th p).
 9. - Thông báo cho ngư i lao ng bi t v trí và quy nh cách s d ng. 2. Các trang b , d ng c và thu c cho túi c p c u - Các túi c p c u ph i có s lư ng trang b d ng c c n thi t c p c u. Không ư c các th khác. - Ph i ki m tra các túi c p c u thư ng xuyên m b o s lư ng y các d ng c . STT Các trang b t i thi u Túi A Túi B Túi C (cho 25 (cho 50 (cho 100 công nhân) công nhân) công nhân) 1 Băng dính (cu n) 02 02 04 2 Băng 5 x 200 cm (cu n) 02 04 06 3 Băng trung bình 10 x 200 cm 02 04 06 (cu n) 4 Băng to 15 x 200 cm (cu n) 01 02 04 5 G c th m nư c (10 mi ng/gói) 01 02 04 6 Bông hút nư c (gói) 05 07 10 7 Băng tam giác (cái) 04 04 06 8 Garo cao su c 6 x 100 cm (cái) 02 02 04 9 Garo cao su c 4 x 100 cm (cái) 02 02 04 10 Kéo 01 01 01 11 Panh không m u 04 04 06 12 Găng tay dùng m t l n ( ôi) 02 02 04 13 M t n phòng c thích h p 01 01 02 14 Nư c vô khuN n ho c dung d ch 01 03 06 nư c mu i trong các bình ch a dung m t l n kích thư c 100ml (không có nư c máy) 15 N p cánh tay (b ) 01 01 01 16 N p c ng tay (b ) 01 01 01 17 N p ùi (b ) 01 01 02 18 N p c ng chân (b ) 01 01 02 19 Thu c sát trùng (l ) 01 01 02
 10. 20 Phác c pc u 01 01 01 3. S lư ng túi c p c u S lư ng túi c p c u ho c các h p ng d ng c c p c u c n thi t ph thu c vào cách s p x p t i cơ s và s lư ng ngư i lao ng. Nên có ít nh t 1 h p ho c 1 thùng ng d ng c c p c u m i t ng nhà. T ng s các lo i túi khác nhau ư c trình bày dư i theo s lư ng ngư i lao ng. S lư ng ngư i lao ng S lư ng và lo i túi c p c u Dư i 25 ngư i Ít nh t 01 túi lo i A T 26 n 50 ngư i Có ít nh t 01 túi lo i B C 51 n 150 ngư i Có ít nh t 01 túi lo i C Ghi chú: 01 túi B tương ương v i 02 túi A và 01 túi C tương ương v i 02 túi B. PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000) S YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - t do - H nh phúc H SƠ KHÁM S C KHO NNH KỲ S H SƠ........ H và tên: Nơi làm vi c: Tên ơn v : T nh/Thành ph : Năm .............. H SƠ KHÁM S C KHO NNH KỲ Tên ơn v : T nh/Thành ph : I. PH N THÔNG TIN CHUNG: (ph n này do ơn v t khai)
 11. 1. H và tên: 2. Năm sinh: 3. Nam N 4. Quê quán: 5. a ch thư ng trú: 5. Năm b t u làm vi c: 5. Tên công vi c hi n nay: 6. Thu c ngh 7. Năm b t u làm công vi c hi n nay: 8. ánh d u các y u t ti p xúc i v i công vi c hi n nay: Nóng quá L nh quá n Rung B i Khói, khí c Dung môi Hóa ch t khác Căng th ng Ánh sáng Quá m nh Không Y u t khác: 9. ánh d u các trang thi t b b o h ư c c p: Găng tay KhN u trang thư ng Bán m t n M t n phòng c Nút tai Kính Áo qu n b o h ng/gi y Khác: 10. X p lo i s c kho trư c khi vào làm vi c t i ơn v : 11. Hút thu c lá/lào: có Không 12. N u có, ã hút thu c bao nhiêu năm: 13. Nh ng b nh mãn tính hi n có: Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) II. PH N KHÁM S C KHO N i dung khám Năm...... Năm...... Năm..... Năm...... Năm..... 1. Th l c: cao: cm,
 12. Cân n ng: kg Y/Bs. Khám ký tên 2. M t Y/Bs.Khám ký tên 3. Tai, mũi, h ng Y/Bs.Khám ký tên 4. Răng hàm m t Y/Bs.Khám ký tên 5. Tâm th n, th n kinh Y/Bs.Khám ký tên 6. Tu n hoàn HA: / mmHg M ch: l/p Y/Bs.Khám ký tên 7. Hô h p Y/Bs.Khám ký tên 8. Tiêu hoá Bs.Khám ký tên 9. Ti t ni u/Ph khoa Y/Bs.Khám ký tên 10. H v n ng Y/Bs.Khám ký tên 11. Ngoài da Y/Bs.Khám ký tên 12. N i ti t Y/Bs.Khám ký tên 13. U các lo i Y/Bs.Khám ký tên
 13. 14. K t qu c n lâm sàng (n u có) a. b. c. K t lu n và ki n ngh - Các b nh c n i u tr , theo dõi: - Có c n khám b nh ngh nghi p không: - S c kho thu c lo i: Ngày..... tháng..... năm 200..... Th trư ng ơn v khám (Ký tên, óng d u, ghi rõ ch c danh)
Đồng bộ tài khoản