Thông tư số 09/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
8
download

Thông tư số 09/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2005/TT-BYT về việc hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2005/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B Y T S 09/2005/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯ NG D N ĐI U KI N XÁC Đ NH NGƯ I B PHƠI NHI M V I HIV HO C B NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P Căn c i u 21 c a Pháp l nh v phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31/05/1995; Căn c i u 10 c a Ngh nh s 34/CP ngày 01/06/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. B Y t hư ng d n i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: a. Cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong các cơ s y t dân y và l c lư ng vũ trang, cơ s ch a b nh ư c thành l p theo quy nh t i i u 26 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002, cơ s cai nghi n ma tuý; b. Cán b , chi n s thu c các l c lư ng vũ trang nhân dân làm vi c t i tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi , cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ho c trong khi thi hành công v theo s phân công c a Th trư ng cơ quan, ơn v ; c. Cán b , công ch c là thành viên t công tác cai nghi n quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 56/2002/N -CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n t i gia ình và c ng ng; d. Cán b , công ch c chuyên trách phòng ch ng t n n xã h i; . H c sinh th c t p t i các cơ s y t do Nhà nư c qu n lý và ngư i có h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng ư c quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 c a i u này. 2. Vi c xét nghi m kh ng nh HIV dương tính (+) ph i ư c th c hi n t i các phòng xét nghi m i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính ã ư c B Y t công nh n (Sau ây g i t t là Phòng xét nghi m HIV).
  2. 3. Ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p là ngư i ư c xét nghi m và kh ng nh b nhi m HIV theo úng quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành và áp ng các i u ki n theo quy nh c a Thông tư này. II. I U KI N XÁC NNH NGƯ I BN PHƠI NHI M V I HIV VÀ BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P: 1. i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV a. Ngư i ư c xác nh b phơi nhi m v i HIV là ngư i b m t trong ba tai n n sau ây khi ang thi hành công v : - B kim, v t nh n âm, v t s c c a xuyên qua da ho c làm da b tr y xư c, n t n mà nh ng v t này ã ti p xúc v i máu, s n phNm máu ho c d ch cơ th có nguy cơ lây nhi m c a ngư i nhi m HIV; - B máu, s n phNm máu, d ch cơ th có nguy cơ lây nhi m c a ngư i nhi m HIV ti p xúc tr c ti p v i da b tr y xư c, n t n ; - B máu, s n phNm máu, d ch cơ th có nguy cơ lây nhi m c a ngư i nhi m HIV ti p xúc tr c ti p v i niêm m c. b. Sau khi b lây nhi m v i HIV, ch m nh t là 36 ti ng, ngư i b phơi nhi m v i HIV ph i n cơ s y t nơi g n nh t l y m u máu và g i v Phòng xét nghi m HIV ti n hành xét nghi m HIV: - N u k t qu xét nghi m c a ngư i b phơi nhi m Dương tính (+): Xác nh ngư i ó ã b nhi m HIV t trư c, không ph i b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. Trong trư ng h p này, cơ s y t nơi tr c ti p ph trách s c kh e c a ngư i b phơi nhi m ph i tư v n sau khi xét nghi m và th c hi n vi c chăm sóc, i u tr như i v i nh ng ngư i nhi m HIV khác. - N u k t qu xét nghi m c a ngư i b phơi nhi m Âm tính (-): Sau khi có k t qu xét nghi m, cơ s y t nơi tr c ti p ph trách s c kh e c a ngư i b phơi nhi m ph i tư v n v i u tr d phòng phơi nhi m ch ng HIV và th c hi n vi c l y, g i m u máu c a ngư i b phơi nhi m n Phòng xét nghi m HIV sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng xét nghi m HIV. c. i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV: - Có t n thương do m t trong các nguyên nhân theo quy nh t i i m a, Kho n 1, M c II c a Thông tư này. - Có Biên b n tai n n r i ro ngh nghi p (theo m u Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này). Biên b n này ph i ư c l p ngay sau khi x y ra tai n n, có xác nh n c a ngư i làm ch ng và ư c Th trư ng cơ quan nơi có ngư i b phơi nhi m v i HIV ký, óng d u xác nh n;
  3. - K t qu xét nghi m HIV c a ngu n lây nhi m Dương tính (+) và k t qu xét nghi m c a ngư i b phơi nhi m Âm tính (-). 2. i u ki n xác nh ngư i b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p: a. ã ư c xác nh b phơi nhi m v i HIV theo quy nh t i i m c, kho n 1, M c II c a Thông tư này. b. K t qu xét nghi m HIV c a ngư i b phơi nhi m v i HIV sau khi ư c i u tr d phòng 01 tháng ho c 3 tháng ho c 6 tháng là Dương tính (+): Xác nh ngư i ó b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. III. H SƠ, TH T C, TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N B PHƠI NHI M V I HIV, B NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P 1. h sơ: a. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV: - Biên b n tai n n r i ro ngh nghi p: - B n sao h p pháp k t qu xét nghi m HIV c a ngu n lây nhi m Dương tính (+) và k t qu xét nghi m c a ngư i b phơi nhi m Âm tính (-): - Công văn ngh c p Gi y ch ng nh n b nhi m HIV c a cơ quan, ơn v nơi ngư i b phơi nhi m v i HIV công tác. b. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p: - Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV; - B n sao h p pháp k t qu xét nghi m HIV dương tính (+) c a ngư i b phơi nhi m v i HIV sau khi ư c i u tr d phòng 01 tháng ho c 3 tháng ho c 6 tháng; - Công văn ngh c p Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p c a cơ quan, ơn v nơi ngư i b phơi nhi m v i HIV công tác. 2. Th t c c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p: a. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a các B , ngành c p Trung ương ư c g i như sau: - i v i trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang th c t p, công tác t i các ơn v tr c thu c B Y t , h sơ g i v C c Y t d phòng và phòng, ch ng (HIV/AIDS) ? B Y t ; - i v i trư ng h p ngư i b phơi nhi m HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các ơn v thu c B Qu c phòng qu n lý, h sơ g i v C c Quân y ? B Qu c phòng;
  4. - i v i trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các ơn v thu c B Công an qu n lý, h sơ g i v C c Y t - B Công an; - i v i trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các ơn v thu c B Lao ng - Thươnh binh và Xã h i qu n lý, h sơ g i v C c Phòng ch ng t n n xã h i - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; b. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang th c t p, công tác t i các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i v S Y t t nh. c. Sau khi nh n ư c h sơ h p l theo quy nh t i Kho n 1, m c III c a Thông tư này, các B , ngành quy nh t i i m a, Kho n 2, m c III c a Thông tư này có trách nhi m g i h sơ c a ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV n B Y t xem xét và c p gi y ch ng nh n. 3. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p: a. B Y t c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV i v i các trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các cơ quan, ơn v thu c các b , ngành c p Trung ương qu n lý (theo m u Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này); b. S Y t c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV i v i các trư ng h p ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV ang công tác t i các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a U ban nhân dân (theo m u Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này); IV. I U KHO N THI HÀNH. 1. Ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a liên b : B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Y t nghiên c u, gi i quy t. Tr n Chí Liêm ( ã ký) PH L C 1
  5. M U BIÊN B N TAI N N R I RO NGH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do - H nh phúc BIÊN B N TAI N N R I RO NGH NGHI P H và tên:.......................................... Tu i:................... Gi i tính:................... Ngh nghi p:.................................................................................................... Nơi công tác:.................................................................................................... Hoàn c nh x y ra tai n n: (Tư ng trình chi ti t) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Thông tin v v t thương, tình tr ng phơi nhi m: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Thông tin v ngu n lây nhi m: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ã x trí như th nào: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Tình tr ng s c kho c a cán b b tai n n: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ........, ngày........ tháng........ năm.........
  6. Cán b b tai n n Ngư i ch ng ki n Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) PH L C 2 M U1 GI Y CH NG NH N BN PHƠI NHI M V I HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N BN PHƠI NHI M V I HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P B Y t /S Y t t nh... ch ng nh n: Ông/Bà:................................................................................ Tu i:..................... Ngh nghi p:...................................................................................................... Nơi công tác:..................................................................................................... b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. ................, ngày.... tháng.... năm..... C C TRƯ NG C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG, CH NG HIV/AIDS ho c GIÁM CS YT (Ký tên, óng d u) M U2 GI Y CH NG NH N BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P B Y t /S Y t t nh... ch ng nh n: Ông/Bà:.................................................................................. Tu i:................. Ngh nghi p:....................................................................................................
  7. Nơi công tác:.................................................................................................... b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. ................, ngày.... tháng.... năm..... C C TRƯ NG C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG, CH NG HIV/AIDS ho c GIÁM CS YT (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản