Thông tư Số: 11/2010/TT-NHNN

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
139
lượt xem
15
download

Thông tư Số: 11/2010/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------Số: 11/2010/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 THÔNG TƯ BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 04/2003/CT-NHNN NGÀY 18/6/2003 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 11/2010/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/TT-NHNN Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 THÔNG TƯ BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 04/2003/CT-NHNN NGÀY 18/6/2003 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau: Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Khoản 2 Điều 2; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); Nguyễn Văn Giàu - VPCP (2 bản); - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTNB.
Đồng bộ tài khoản