Thông tư số 115/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 115/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 115/1998/TT-BTC về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 115/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 115/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯ NG D N S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 63/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH V THU NH M KHUY N KHÍCH VÀ B O M HO T NG U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I VI T NAM QUY NNH T I NGHN NNH S 10/1998/N -CP khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung thay th i m 2, m c I, ph n B, Thông tư s 63/1998/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a B Tài chính b ng i m 2 m i như sau: "Các doanh nghi p ư c hư ng các ưu ãi mi n, gi m thu l i t c theo Gi y phép u tư. Trư ng h p các ưu ãi v mi n gi m thu l i t c quy nh t i quy nh m i thu n l i hơn các ưu ãi ã ư c quy nh t i Gi y phép u tư thì doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi theo quy nh m i n u: - Doanh nghi p ang trong th i h n ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu l i t c theo quy nh m i. - Doanh nghi p mb o i u ki n ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu l i t c theo quy nh m i. Th i gian ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu l i t c là th i gian còn l i tính t năm c p gi y phép i u ch nh n h t th i gian ư c hư ng ưu ãi thu theo quy nh m i. Ví d : Doanh nghi p A ư c c p Gi y phép u tư năm 1995. Theo c p gi y phép doanh nghi p không ư c hư ng ưu ãi mi n gi m thu l i t c. Năm 1996, doanh nghi p phát sinh lãi. Theo quy nh m i, doanh nghi p có i u ki n ư c mi n thu l i t c 2 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 3 năm ti p theo. Do ó, năm 1998, doanh nghi p ư c cơ quan c p gi y phép i u ch nh ưu ãi mi n gi m thu l i t c. Như v y, doanh nghi p A s ư c hư ng ưu ãi gi m 50% thu l i t c trong 3 năm 1998, 1999, 2000." Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản