intTypePromotion=1

Thông tư số 12/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
162
lượt xem
8
download

Thông tư số 12/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2009/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2009/TT-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N 2006 - 2010. Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (g i t t là Chương trình 135 giai o n II); Căn c Thông tư Liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a Liên B hư ng d n th c hi n Chương trình 135 giai o n II; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n m t s n i dung c th v th c hi n D án H tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 giai o n II (D án), như sau: I. M C TIÊU C A D ÁN 1. Nâng cao thu nh p b n v ng cho các h nghèo, giúp h nghèo nhanh chóng thoát nghèo. 2. Nâng cao ki n th c s n xu t và th trư ng cho h nghèo, giúp h s n xu t ngày càng có hi u qu thoát nghèo b n v ng. II. CH U TƯ VÀ I TƯ NG THAM GIA D ÁN 1. Ch u tư: - Là y ban nhân dân (UBND) xã. - Trư ng h p UBND xã chưa i u ki n làm ch u tư ( ư c quy nh t i Thông tư s 01/2007/TT-UBDT ngày 21/6/2007 c a UBDT) thì UBND huy n t m th i làm ch u tư. ng th i, UBND huy n có trách nhi m ào t o, b i dư ng cán b c p xã, c cán b giúp các xã ch m nh t sau 12 tháng k t th i i m b t u tri n khai d án, các xã này m nh n ư c nhi m v ch u tư. - Ch u tư có th s d ng Ban qu n lý d án, Ban giám sát chương trình 135 chung c a xã làm nhi m v t ch c th c hi n d án h tr s n xu t trên a bàn.
 2. 2. i tư ng tham gia: a. H nghèo: ư c xác nh theo Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/07/2005 c a Th tư ng Chính ph v chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010 (trong trư ng h p có i u ch nh chuNn nghèo thì áp d ng theo chuNn nghèo m i). b. Nhóm h : nhóm h ư c h tr ph i m b o các i u ki n sau: - G m nh ng h nghèo và nh ng h không nghèo ang sinh s ng trên cùng a bàn c m dân cư thôn, b n, có cùng nguy n v ng phát tri n m t ho t ng s n xu t, d ch v và t nguy n tham gia nhóm. Nhóm h có trư ng nhóm do các h b u ra qu n lý i u hành các ho t ng c a nhóm. - Nhóm h có quy ch ho t ng, trong ó có quy nh rõ v trách nhi m, nghĩa v , quy n l i c a thành viên trong nhóm th c hi n có hi u qu k ho ch s n xu t mà nhóm ã ra, m b o s d ng hi u qu v n h tr , góp ph n t o vi c làm, tăng thu nh p cho các thành viên trong nhóm. - i tư ng h không nghèo tham gia nhóm h không ư c vư t quá 20% t ng s h trong nhóm ( i v i nhóm h có t 05 h tr lên) và ph i là nh ng h có kinh nghi m làm ăn, có nhi t tình và kh năng giúp các h khác, ư c a s các thành viên trong nhóm tán thành và ư c UBND xã ch p thu n. III. N I DUNG D ÁN VÀ M C H TR 1. N i dung h tr : Theo quy nh, d án ư c h tr theo 04 n i dung mô t dư i ây. Ch u tư căn c vào k ho ch phát tri n s n xu t c a huy n, xã và nhu c u c n h tr c a ngư i dân xác nh các n i dung phù h p, thi t th c (t n d ng t i a l i th c a a phương, hư ng ngư i dân vào s n xu t hàng hoá, d ch v g n v i th trư ng, m b o tính b n v ng v thu nh p, coi tr ng an ninh lương th c). Không nh t thi t ph i u tư cho t t c các n i dung cùng m t a bàn t p trung v n, tránh dàn tr i. Các n i dung h tr c th như sau: 1.1. H tr các ho t ng khuy n nông - khuy n lâm - khuy n ngư (g i t t là khuy n nông) a. M c ích: giúp các h nghèo nâng cao ki n th c s n xu t, ki n th c v th trư ng (trư c h t là v i các h ng m c s n xu t mà các h ã l a ch n) s n xu t có hi u qu , nâng cao thu nh p. b. Các ho t ng ư c h tr : - B i dư ng, t p hu n và truy n ngh cho ngư i s n xu t nâng cao ki n th c, k năng s n xu t, qu n lý kinh t trong lĩnh v c nông nghi p; - T ch c tham quan, h c t p kinh nghi m các mô hình s n xu t tiên ti n.
 3. c. N i dung chi: - Biên so n tài li u ào t o t p hu n (ngoài tài li u c a trung ương ã biên so n); - In tài li u ào t o t p hu n; - Thuê h i trư ng, phòng h c, thi t b ph c v h c t p; - Tr thù lao cho gi ng viên, chuyên gia; - H tr cho hư ng d n viên th c hành thao tác k thu t; - H tr ti n nư c u ng, văn phòng phNm, tài li u, ti n ăn, ti n i l i, ti n ng (n u ph i ngh qua êm) cho h c viên trong th i gian t p hu n; - H tr tham quan, h c t p mô hình s n xu t tiên ti n: ti n tàu, xe i và v ; ti n ăn trong th i gian tham quan, h c t p; ti n thuê phòng ngh (n u ph i ngh qua êm); - Chi phí qu n lý l p h c. 1.2. H tr xây d ng mô hình s n xu t hi u qu , tiên ti n: a. M c ích: - Xây d ng các mô hình t t v chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi, b o qu n và ch bi n nông s n, tiêu th nông s n có hi u qu . - T ch c cho i tư ng trong d án (và ngoài d án) tham quan, h c t p nh ng mô hình t t ph bi n, nhân r ng mô hình. b. Các ho t ng ư c h tr (áp d ng cho các h , nhóm h tham gia th c hi n mô hình): - Xây d ng mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t xã g n v i áp d ng các ti n b khoa h c k thu t v gi ng, qui trình canh tác, chăn nuôi, ch bi n, b o qu n và tiêu th nông s n; - Xây d ng mô hình kinh t h p tác gi a h , nhóm h v i các doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, nông h i, nhà khoa h c... trong s n xu t, ch bi n, b o qu n và tiêu th nông s n. c. N i dung chi: - Gi ng, v t tư chính (th c ăn chăn nuôi, phân hoá h c, thu c thú y, b o v th c v t, máy móc, thi t b c n thi t cho xây d ng mô hình); - Chi phí mua b n quy n, quy trình công ngh m i; - Chi phí thuê cán b k thu t ch o mô hình;
 4. - Chi phí t p hu n cho ngư i s n xu t, tham quan, t ng k t mô hình, b i dư ng cho hư ng d n viên hư ng d n th c hành thao tác k thu t. 1.3. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t. a. M c ích: Giúp các h c bi t khó khăn có ư c gi ng t t và v t tư c n thi t ban u th c hi n d án. b. Các ho t ng ư c h tr : - Gi ng cây tr ng, v t nuôi, gi ng thu s n lo i t t, n m trong danh m c ã ư c các h ăng ký trong d án; - V t tư ch y u phù h p v i h ng m c s n xu t trong d án (th c ăn chăn nuôi, phân hoá h c, thu c thú y, b o v th c v t); - Hư ng d n k thu t cho các h v s d ng các lo i gi ng, v t tư theo qui trình s n xu t. 1.4. H tr mua s m thi t b , máy móc ph c v s n xu t, ch bi n, b o qu n nông s n a. M c ích: - Giúp h nghèo gi m nh lao ng th công n ng nh c, tăng năng su t lao ng, tăng thu nh p. - T o i u ki n h nghèo chuy n i, phát tri n ngh m i, thúc Ny phân công lao ng xã h i t i a phương. b. Các ho t ng ư c h tr - H tr chi phí mua máy, thi t b cơ khí ho c bán cơ khí ph c v s n xu t (máy cày, b a, bơm nư c; máy tu t lúa.v.v.), và ph c v ch bi n, b o qu n nông s n (máy s y, máy thái tr n th c ăn chăn nuôi,...); ưu tiên h tr nh ng trang thi t b , máy, công c s d ng ư c ngu n nguyên li u s n có và ang có nhu c u cao c a a phương; - Hư ng d n, chuy n giao k thu t s d ng thành th o các lo i trang thi t b , máy, công c ã ư c h tr . 2. M c h tr : M c h tr kinh phí t ngân sách th c hi n các n i dung chi trong các M c 1, Ph n III c a Thông tư này do UBND t nh quy nh nhưng ph i phù h p v i các quy nh hi n hành và không th p hơn m c h tr c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo. IV. PHÂN B V N VÀ GIAO K HO CH V N 1. Phân b v n h tr - UBND t nh phân b v n ngân sách trung ương h tr cho các huy n ph i theo tiêu chí, không phân b bình quân.
 5. - Tiêu chí phân b v n d a trên: t l h nghèo, v trí a lý, di n tích, s h nghèo, i u ki n c thù c a t ng xã, m b o ưu tiên h tr cho các xã có t l h nghèo cao. - UBND t nh xây d ng tiêu chí và nh m c h tr trình H i ng nhân dân (H ND) t nh phê duy t, làm căn c phân b v n h tr cho các xã (thôn, b n). 2. Xây d ng nh m c h tr : a. UBND t nh giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan t ng h p, xây d ng nh m c h tr trình H ND t nh quy t nh. nh m c h tr ư c dùng làm căn c xây d ng k ho ch d án s n xu t cho h nghèo xã, thôn, b n và làm căn c ngư i dân và các cơ quan liên quan ti n hành ki m tra, giám sát vi c th c hi n cơ s . nh m c g m: - M c h tr t i a cho 01 h , 01 nhóm h ; - nh m c h tr cho các n i dung chi t i M c 1, Ph n III c a Thông tư này, có tính n vùng c thù c a t nh. b. u v s n xu t ho c 06 tháng 01 l n, căn c vào thông báo giá c a S Tài chính, UBND t nh s có quy t nh i u ch nh cho sát v i th c t . 3. Giao v n a. y ban nhân dân t nh: căn c vào ngu n v n trung ương h tr và v n c a ngân sách t nh, UBND t nh l p k ho ch phân b v n: - Kinh phí qu n lý, ch o cho các ơn v u m i: Ban Dân t c, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các huy n…(qui nh t i Thông tư 01/2008/TTLT-UBDT- KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a liên B ); - Phân b v huy n kinh phí h tr các xã, thôn, b n c a huy n. b. y ban nhân dân huy n: giao v n cho các xã (ch u tư) trên cơ s k ho ch d án t ng xã ã ư c phê duy t. c. y ban nhân dân xã (ch u tư): giao v n tr c ti p cho các h , nhóm h theo k ho ch ã ăng ký. Do tính th i v c a s n xu t nông nghi p, vi c giao v n ph i m b o k p th i gian v n h tr t hi u qu . M c tiêu là: tháng 12 năm trư c ph i giao xong n h chuNn b cho s n xu t v Xuân năm sau; tháng 5 ph i giao xong v n cho s n xu t cho v mùa, tháng 8 ph i giao xong v n cho s n xu t v ông. Hi n t i, do th i v c a s n xu t nông nghi p không trùng v i năm tài chính nên UBND t nh c n th ng nh t v i Kho b c nhà nư c ch p thu n t m ng khi các ch u tư ã có k ho ch v n ư c phê duy t và có ơn yêu c u. M c t m ng t i thi u là 30% kinh phí h tr cho h .
 6. V. QUY TRÌNH L P, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T K HO CH HÀNG NĂM 1. y ban nhân dân xã: a. T ch c thông tin, tuyên truy n v D án H tr s n xu t thu c Chương trình 135. Căn c vào k ho ch phân b v n, nh m c h tr do UBND t nh quy nh, UBND xã t ch c tuyên truy n b ng nhi u hình th c: qua h th ng loa truy n thanh, niêm y t công khai t i các nơi sinh ho t công c ng ngư i dân trong xã hi u rõ v ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c thông qua D án i v i h nghèo cũng như n i dung c a d án. b. T ch c h p dân trong thôn, b n ho c liên thôn, b n l a ch n phương án s n xu t, l a ch n h , nhóm h tham gia d án (huy n, xã c n c cán b ph trách chương trình 135, cán b khuy n nông xu ng h tr các trư ng thôn, b n th c hi n công vi c này). N i dung cu c h p: - Thông báo công khai các chính sách h tr c a Chương trình, các i tư ng ư c h tr (ưu tiên trư c h t cho các h thu c di n chính sách, t t nguy n, nghèo nh t). Căn c vào ó, c ng ng bình ch n, l p danh sách các h , nhóm h tham gia d án t u và các t ti p theo. - Ph bi n ch trương c a huy n, xã v k ho ch phát tri n s n xu t nông nghi p c a a phương, nh ng lo i cây tr ng, v t nuôi, ngh s n xu t ư c chú tr ng và có l i th phát tri n… các h ư c bi t trư c khi l a ch n ăng ký n i dung tham gia d án. Vi c l a ch n này c n t p trung vào m t vài n i dung có l i th a phương, các h nghèo trên a bàn d ti p c n, tránh dàn tr i. - Các h t nguy n ăng ký (b ng phi u ăng ký) ch n n i dung tham gia d án. - Cu c h p ph i có biên b n (theo m u 02 - ph l c kèm theo), c l i công khai trư c khi b m c và lưu h sơ. c. L p danh sách các h , nhóm h tham gia d án: - Trư ng thôn, b n t ng h p các n i dung mà các h , nhóm h ã ăng ký, l p danh sách các h , nhóm h ăng ký kèm theo n i dung xin tham gia d án, m c h tr (theo m u 03 - ph l c kèm theo); - Trư ng h p có h , nhóm h ăng ký n i dung chưa phù h p v i quy nh thì trư ng thôn, b n c n g p g trao i hư ng d n h , nhóm h i u ch nh trư c khi l p danh sách niêm y t công khai; - T ch c niêm y t công khai t i nơi công c ng và thông báo trên h th ng loa truy n thanh; - Sau th i gian 01 tu n k t khi th c hi n niêm y t công khai, n u không có ý ki n khác t c ng ng thì căn c vào k t qu ã niêm y t, l p k ho ch d án (theo m u 04 - ph l c kèm theo) g i v UBND xã.
 7. d. UBND xã (ch u tư) l p k ho ch th c hi n kèm d toán chi ti t (theo m u 05 - ph l c kèm theo). K ho ch ư c l p cho c giai o n n 2010 và có chia ra t ng năm, trình UBND huy n phê duy t. 2. y ban nhân dân huy n: thNm nh, phê duy t k ho ch cho các xã, ng th i l p thành k ho ch chung c a huy n, báo cáo UBND t nh. 3. y ban nhân dân t nh: căn c vào k ho ch c a các huy n, t ng h p thành k ho ch chung c a t nh, báo cáo v cơ quan thư ng tr c Chương trình là y ban Dân t c và cơ quan ch trì D án là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (qua C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn). VI. THANH QUY T TOÁN 1. Ngu n v n u tư cho Chương trình 135 t ngân sách u ph i ư c qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua Kho b c nhà nư c. 2. i v i v n góp t dân, k c ngày công, v t tư, hi n v t,… u ư c qui i ra ti n Vi t Nam. Ch u tư ph i có s theo dõi, ghi chép cung c p cho cơ quan tài chính qui i th ng nh t. Cơ quan tài chính làm l nh thu ngân sách kho n v n này ng th i làm l nh chi ngân sách, g i Kho b c nhà nư c h ch toán vào giá tr d án h tr . 3. Thanh quy t toán v n ngân sách ch ư c th c hi n khi ch u tư có h sơ thanh toán, g m: k ho ch phân b v n do UBND huy n phê duy t cho ch u tư, danh sách các h /nhóm h tham gia d án ư c UBND xã phê duy t, k ho ch và d toán chi ti t ã ư c UBND huy n phê duy t, các ch ng t tài chính theo quy nh hi n hành. - i v i ho t ng t p hu n, hư ng d n k thu t,…không có kh i lư ng hi n v t thì ph i có báo cáo nghi m thu k t qu . - i v i ho t ng mua s m v t tư, d ch v c a các ơn v , cá nhân có ăng ký kinh doanh thì c n có hóa ơn tài chính. Trư ng h p mua bán gi a các h dân không có hoá ơn tài chính thì ch c n có gi y biên nh n gi a các h mua bán nhưng ơn giá không ư c vư t quá nh m c trong d toán và ph i ư c trư ng thôn, b n và UBND xã xác nh n. VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG CH O TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Giao C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n các nhi m v : - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các a phương th c hi n d án và xu t các chính sách, gi i pháp i u ch nh, b sung thúc Ny th c hi n d án có hi u qu ; - Xây d ng và ban hành văn b n, tài li u, s tay hư ng d n th c hi n d án;
 8. - T ng h p tình hình th c hi n d án nh kỳ 6 tháng và 1 năm, ti n hành phân tích ánh giá k t qu g i v Ban ch o Chương trình 135 thông qua cơ quan thư ng tr c chương trình; - T ch c công tác sơ k t, t ng k t i v i các a phương tham gia Chương trình nh m t ng k t, ánh giá, thúc Ny d án ho t ng hi u qu và t ti n ra. 2. y ban Nhân dân t nh. 2.1. Ch u trách nhi m v k t qu th c hi n d án trên a bàn. 2.2. Quy t nh: - nh m c h tr cho các n i dung c a d án thu c a bàn; - Xây d ng tiêu chí phân b v n t i a phương; - Phân b v n ngân sách trung ương h tr và ngân sách c a a phương cho d án t i các huy n, kinh phí qu n lý ch o n các ơn v liên quan tr c thu c t nh. - Cơ ch , n i dung l ng ghép các ngu n v n trên a bàn (liên quan n các xã, thôn, b n có Chương trình 135) t p trung ngu n v n và nâng cao hi u qu s d ng v n. 2.3. T ng h p, ánh giá và báo cáo nh kỳ k t qu th c hi n d án trên a bàn v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo quy nh. UBND t nh c n giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan ch trì d án, ph i h p v i các ơn v liên quan trong t nh tham mưu giúp UBND t nh th c hi n các nhi m v trên và ch o vi c tri n khai d án trên a bàn. 3. y ban nhân dân các huy n. - Ch u trách nhi m v k t qu th c hi n D án trên a bàn huy n; - ThNm nh, phê duy t D án cho các xã và th c hi n giao v n cho các xã (theo tiêu chí và k ho ch ã ư c phê duy t); - ào t o, b i dư ng, h tr UBND xã th c hi n t t nhi m v c a ch u tư; - T ch c l ng ghép và huy ng các ngu n l c th c hi n d án trên a bàn huy n; - Ch o, ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n d án trên a bàn huy n; - Th c hi n t ng h p, ánh giá và báo cáo nh kỳ v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh. 4. U ban nhân dân xã:
 9. - Là ch u tư D án trên a bàn xã, ch u trách nhi m v k t qu th c hi n d án trên a bàn; - Phê duy t danh sách h , nhóm h tham gia th c hi n d án; - T ch c th c hi n t t các n i dung c a D án; - Thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n các h , nhóm h giúp h th c hi n t t d án; - Th c hi n t ng h p, ánh giá và báo cáo nh kỳ k t qu th c hi n D án v UBND huy n. VIII. CH BÁO CÁO, KI M TRA, GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ HI U QU D ÁN 1. Ch báo cáo: 1.1. Báo cáo nh kỳ hàng quí: - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ t cơ s v UBND t nh (qua S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ng h p). - Bi u m u báo cáo chung áp d ng theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBDT ngày 08/8/2008 c a y ban Dân t c v vi c ban hành quy nh v ch và bi u m u báo cáo Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 1.2. Báo cáo 06 tháng, 01 năm: S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m l p báo cáo v k t qu th c hi n D án H tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 trên a bàn v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n D án trên ph m vi c nư c, báo cáo Ban ch o Trung ương (qua cơ quan thư ng tr c Chương trình). 2. Ki m tra, giám sát th c hi n d án 2.1. M c ích: phát hi n nh ng y u kém, vư ng m c, r i ro trong quá trình th c hi n d án k p th i có bi n pháp kh c ph c, h tr , m b o t ng th vi c th c hi n d án trên a bàn t hi u qu cao. 2.2. N i dung: coi tr ng ki m tra t i cơ s , t p trung vào các khâu: - Phân b v n t t nh n h nghèo; - Bình xét i tư ng tham gia d án; - Mua s m v t tư thi t b (ch t lư ng, ơn giá c a ơn v cung c p hàng hóa, d ch v ; ch ng lo i và ch t lư ng hàng hóa do các h t mua,…);
 10. - K t qu th c hi n d án các h , nhóm h . 2.3. Phương th c ki m tra: - Các c p trên ki m tra c p dư i c n có nh kỳ 06 tháng 01 l n. Trư ng h p nhi u c p trên cùng ki m tra m t c p dư i thì ph i có k ho ch ph i h p, tránh ch ng chéo; - C p cơ s : ch u tư s d ng Ban giám sát Chương trình 135 c a xã th c hi n công tác giám sát d án H tr s n xu t. 3. ánh giá th c hi n d án - nh kỳ hàng năm t ch c ánh giá k t qu th c hi n d án trên a bàn t ng xã, huy n, t nh và toàn qu c do UBND các c p và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi n; Vi c ánh giá áp d ng B ch s ánh giá theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBDT ngày 08/8/2008 c a y ban Dân t c; - Ngoài ra, UBND xã (ch u tư) c n theo dõi, hàng năm ánh giá s chuy n bi n v : + T ng thu nh p tăng thêm c a các h nghèo tham gia d án. + T l lao ng n tham gia d án. + T l h g p r i ro và v n thi t h i trong d án. + T l h thoát nghèo sau chu kỳ tham gia d án.v.v. IX. CÁC HƯ NG D N KHÁC 1. Nh m m b o tính th ng nh t trong các văn b n và nh m hư ng d n th c hi n các ho t ng c th trong khi t ch c tri n khai D án, nh t là i v i cán b xã và các h nông dân, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành sau Thông tư này cu n S tay hư ng d n th c hi n D án H tr s n xu t thu c Chương trình 135. 2. Thông tư này thay th các Thông tư s 01/2007/TT-BNN ngày 15/01/2007, s 79/2007/TT-BNN ngày 20/9/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các quy nh khác trái v i Thông tư này u bãi b . 3. Trong quá trình t ch c th c hi n n u phát sinh nh ng v n vư ng m c các a phương c n báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b sung, i u ch nh./.
 11. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c TW có CT 135 giai o n 2; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; H Xuân Hùng - Văn phòng Chính ph ; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao; - MTTQ VN và Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW có CT 135 giai o n 2; - Chi c c PTNT các t nh, TP tr c thu c TW có CT 135 giai o n 2; - Website Chính ph , Website B NN & PTNT; - Công báo; - Lưu VT, KTHT. PH L C 01: CÁC M U BI U M u 01: ơn ăng ký tham gia c a các h (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- ƠN ĂNG KÝ THAM GIA TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T - CT 135 NĂM 200... Kính g i: U ban Nhân dân xã...... Tôi là: ......., sinh năm ........... là ch h (ho c i di n cho h ) Nơi hi n nay: thôn (b n, p)....., xã........., huy n......t nh...... Gia ình tôi ã ư c l a ch n tham gia th c hi n k ho ch năm ..... t ngu n h tr c a D án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135; Sau khi ư c hư ng d n v n i dung h tr c a d án, i u ki n tham gia cũng như quy n l i và nghĩa v khi tham gia d án, gia ình tôi ăng ký th c hi n như sau: (ghi c th n i dung, d ki n kinh phí tham gia theo hư ng d n c a thôn) Tôi cam k t th c hi n úng các quy nh c a nhà nư c và chính quy n a phương trong quá trình th c hi n các n i dung ã ăng ký.
 12. (tên xã), ngày ….. tháng.......năm....... Xác nh n c a thôn (Ký, h tên) M u 02: Biên b n h p thôn (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) UBND Xã .......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Thôn......... c l p - T do - H nh phúc --------- (Tên thôn), ngày tháng năm ...... BIÊN B N H P THÔN Hôm nay, ngày tháng năm 200..., t i (ghi rõ a i m t ch c h p) thôn ....... ã t ch c h p : (nêu m c ích cu c h p) - Ch trì cu c h p: (ghi rõ h , tên, ch c danh ngư i ch trì). - Thư ký cu c h p: (ghi rõ h , tên, ch c danh) - Thành ph n tham gia: + Danh sách ngư i ( i di n cho các h trong thôn) tham gia: + Danh sách i di n các t ch c, oàn th tham gia: 1. N i dung cu c h p .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. K t qu cu c h p ho c Quy t nh c a cu c h p .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
 13. .................................................................................................................................. Cu c h p ã k t thúc h i ........................cùng ngày. Các thành viên tham d ã th ng nh t n i dung biên b n./. Ch trì Thư ký i di n h dân (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) M u 03: Danh sách h tham gia d án năm .......(dùng cho c p thôn, b n) (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) UBND Xã .......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Thôn......... c l p - T do - H nh phúc --------- (Tên thôn), ngày tháng năm 200.... DANH SÁCH H THAM GIA TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T - CT 135 NĂM ....... Kính g i: U ban Nhân dân Xã...... Căn c k t qu cu c h p thôn ngày … tháng … năm …... v l a ch n danh sách h tham gia và n i dung th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 năm 200...; Căn c nhu c u c a các h tham gia th c hi n d án; Danh sách các h và n i dung tham gia th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 năm ......như sau: S lao ng Thành ti n S Kh i TT H và tên ch h T ng N i dung h tr NSNN khNu N gi i lư ng T ng s
 14. T NG C NG T ng s h tham gia: T ng s ti n ăng ký: .......... ng (b ng ch .......................................) ngh UBND Xã t ng h p, trình c p có thNm quy n phê duy t./. Trư ng thôn (ký và ghi rõ h tên) M u 04: K ho ch tri n khai c a thôn, b n (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) UBND Xã .......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Thôn......... c l p - T do - H nh phúc --------- (Tên thôn), ngày tháng năm 200.... K HO CH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T - CT 135 NĂM 200... Kính g i: U ban Nhân dân xã...... Căn c k ho ch năm 200.... v th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 c a xã và thôn; Căn c nhu c u c a các h tham gia th c hi n d án; Thôn (b n, p).....xây d ng k ho ch tri n khai và d toán kinh phí th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 năm ......như sau: S h Thành ti n Kh i ơn TT N i dung tham lư ng giá T ng NSNN gia I H tr gi ng, v t tư
 15. 1 Cây tr ng - - - 2 V t nuôi - - 3 V t tư ch y u - - II Xây d ng mô hình - - III Tham gia các l p t p hu n - - IV H tr máy, thi t b Máy, thi t b ph c v SX 1 (ghi chi ti t các lo i máy, thi t b , công c theo ch ng lo i, công su t...) Máy, thi t b ph c v b o qu n, ch bi n 2 (ghi chi ti t các lo i máy, thi t b , công c theo ch ng lo i, công su t...) T NG C NG T ng s h tham gia: T ng s ti n ăng ký: ......... ng (b ng ch ..........................................)
 16. ngh UBND Xã t ng h p, trình c p có thNm quy n phê duy t t ch c th c hi n./. Trư ng thôn (ký và ghi rõ h tên) M u 05: K ho ch tri n khai c a xã (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) UBND huy n .......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM UBND xã......... c l p - T do - H nh phúc --------- (Tên xã), ngày tháng năm 200.... K HO CH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T - CT 135 NĂM 200... Kính g i: U ban Nhân dân huy n...... Căn c Văn b n s c a UBND huy n ..... v vi c giao ch tiêu k ho ch năm th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 c a xã....; Căn c nhu c u c a ngư i dân và a phương; Căn c Ngh quy t c a H ND xã.......v vi c th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 c a xã.... UBND xã.....xây d ng k ho ch tri n khai và d toán kinh phí th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 năm ......như sau: S h Thành ti n Kh i ơn TT N i dung tham lư ng giá T ng NSNN gia I H tr gi ng, v t tư 1 Cây tr ng - - - 2 V t nuôi
 17. - - 3 V t tư ch y u - - II Xây d ng mô hình - - - III Tham gia các l p t p hu n - - IV H tr máy, thi t b Máy, thi t b ph c v SX 1 (ghi chi ti t các lo i máy, thi t b , công c theo ch ng lo i, công su t...) Máy, thi t b ph c v b o qu n, ch bi n 2 (ghi chi ti t các lo i máy, thi t b , công c theo ch ng lo i, công su t...) T NG C NG T ng s h tham gia: T ng s ti n ăng ký: ....... ng (b ng ch ..........................................) ngh UBND huy n phê duy t tri n khai th c hi n./. TM. UBND xã.... CH TNCH (ký và óng d u)
 18. M u 06: Bi u báo cáo k t qu th c hi n (áp d ng cho báo cáo c a t nh, huy n, xã) (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) K T QU TH C HI N (QUÝ, 6 THÁNG, NĂM...) D ÁN D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T - CT 135 (kèm theo công văn s ........./...... ngày / /200..) K HO CH TH C HI N GHI TT N I DUNG VT Kh i V n S Kh i V n S CHÚ lư ng (tr. ) h lư ng (tr. ) h T NG S I H tr gi ng, v t tư 1 Cây tr ng 2 V t nuôi 3 V t tư ch y u II Xây d ng mô hình III T p hu n, ào t o IV H tr máy, thi t b Máy, thi t b ph c v 1 s n xu t Máy, thi t b ph c v 2 b o qu n, ch bi n Máy, thi t b ph c v a b o qu n s n phNm Máy, thi t b ph c v b b o qu n, ch bi n T ng s h tham gia: Giá tr kh i lư ng ã hoàn thành: ...... ng (b ng ch ..........................................)
 19. T ng s ti n ã gi i ngân: ............... ng (b ng ch ..........................................) Trong ó ngân sách nhà nư c h tr : ............... ng (b ng ch ..........................................) Ngư i l p bi u Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) PH L C 02: (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) M CH TR THEO CÁC QUY NNH C A B TÀI CHÍNH 1. Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c (g i t t là TT 51); 2. Thông tư s 102/2007/TTLT/BTC-BL TBXH ngày 20/8/2007 c a liên B Tài chính - Lao ông thương binh xã h i hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i m t s d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo (g i t t là TT 102); 3. Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 c a B Xây d ng hư ng d n hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình cơ s h t ng thu c chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010 (g i t t là TT 02); 4. Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính Quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p (g i t t là TT 23); 5. Thông tư s 30/2006/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 c a liên t ch B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Thu s n Hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t i v i ho t ng khuy n nông, khuy n ngư (g i t t là TT 30); 6. Thông tư s 50/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 21/5/2007 c a liên t ch B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Thu s n b sung, s a i Thông tư s 30/2006/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 c a liên t ch B (g i t t là TT 50); 7. Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, cao ng,
 20. trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình các môn h c (g i t t là TT 87); 8. Thông tư Liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 c a Liên B hư ng d n th c hi n Chương trình 135 giai o n II (g i t t là TT01) T NG H P CÁC M C CHI NHƯ SAU I. H TR CÁC HO T NG KHUY N NÔNG 1. Biên so n tài li u ào t o t p hu n (ngoài tài li u c a trung ương ã biên so n) áp d ng m c biên so n tài liêu i v i các ngành Trung h c chuyên nghi p trong TT87: a. D ch và hi u ính các tài li u t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t : 35.000 ng /trang. b. Xây d ng chương trình khung và chương trình môn h c : - Biên so n chương trình : 50.000 ng/ti t - S a ch a, biên t p t ng th : 25.000 ng/ti t - c ph n bi n nh n xét : 20.000 ng/ti t . c. Biên so n giáo trình: - Vi t giáo trình : 35.000 ng/trang - S a ch a, biên t p t ng th : 20.000 ng/trang - c ph n bi n nh n xét : 10.000 ng/trang . Các m c chi nêu trên là m c t i a, tuỳ theo m c ph c t p c a t ng ngành h c chi cho phù h p. 2. In tài li u ào t o t p hu n: chi theo quy nh hi n hành (theo TT); 3. Thuê h i trư ng, phòng h c, thi t b ph c v h c t p; 4. Chi tr thù lao cho gi ng viên, chuyên gia nư c ngoài (n u có) theo m c quy nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n, qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành; 5. H tr cho hư ng d n viên th c hành thao tác k thu t 40.000 ng/ ngư i/ngày (TT102). 6. H tr ti n nư c u ng và văn phòng phNm, tài li u cho ngư i nghèo trong th i gian t p hu n không quá 20.000 ng/ngư i/ngày (TT102).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản