Thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
56
lượt xem
9
download

Thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ

 1. B LAO NG-THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B Y T -T NG NAM LIÊN OÀN LAO NG VI T c l p - T do - H nh phúc NAM ******** ******** S : 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT- Hà N i , ngày 31 tháng 10 năm 1998 TL L THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B Y T - T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN HƯ NG D N VI C T CH C TH C HI N CÔNG TÁC B O H LAO NG TRONG DOANH NGHI P, CƠ S S N XU T KINH DOANH Thi hành các quy nh c a B Lu t Lao ng ngày 23-6-1994, Ngh nh s 06/CP ngày 20-1-1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn và v sinh lao ng và Ch th s 13/1998/CT-TTg ngày 26-3-1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong tình hình m i; sau khi có ý ki n tham gia c a B Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh như sau: I. I TƯ NG PH M VI ÁP D NG i tư ng và ph m vi áp d ng là các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh các ơn v s nghi p (g i chung là doanh nghi p) dư i ây: - Các doanh nghi p Nhà nư c; - Các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v thu c các thành ph n kinh t khác; - Các doanh nghi p có v n u tư c a nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p; - Các ơn v s n xu t kinh doanh thu c cơ quan hành chính s nghi p, t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân; l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân; II. T CH C B MÁY VÀ PHÂN NNH TRÁCH NHI M V B O H LAO NG DOANH NGHI P 1. H i ng b o h lao ng trong doanh nghi p
 2. 1.1. T ch c: H i ng b o h lao ng doanh nghi p là t ch c ph i h p và tư v n v các ho t ng b o h lao ng doanh nghi p và m b o quy n ư c tham gia và ki m tra giám sát v b o h lao ng c a t ch c công oàn. H i ng b o h lao ng do ngư i s d ng lao ng quy t nh thành l p. S lư ng thành viên H i ng b o h lao ng tuỳ thu c vào s lư ng lao ng và quy mô c a doanh nghi p nhưng ít nh t cũng ph i có các thành viên có thNm quy n i di n cho ngư i s d ng lao ng và t ch c công oàn cơ s , cán b làm công tác b o h lao ng, cán b y t . các doanh nghi p l n c n có thêm các thành viên là cán b k thu t,.... i di n ngư i s d ng lao ng làm Ch t ch H i ng, i di n c a ban ch p hành công oàn doanh nghi p làm Phó ch t ch H i ng; trư ng b ph n ho c cán b theo dõi công tác b o h lao ng c a doanh nghi p là u viên thư ng tr c kiêm thư ký H i ng. 1.2. Nhi m v và quy n h n: H i ng b o h lao ng doanh nghi p có các nhi m v và quy n h n sau: a. Tham gia và tư v n v i ngư i s d ng lao ng và ph i h p các ho t ng trong vi c xây d ng quy ch qu n lý, chương trình hành ng, k ho ch b o h lao ng và các bi n pháp an toàn, v sinh lao ng, c i thi n i u ki n lao ng, phòng ng a tai n n lao ng và b nh ngh nghi p c a doanh nghi p. b. nh kỳ 6 tháng và hàng năm, H i ng b o h lao ng t ch c ki m tra tình hình th c hi n công tác b o h lao ng các phân xư ng s n xu t có cơ s tham gia vào k ho ch và ánh giá tình hình công tác b o h lao ng c a doanh nghi p. Trong ki m tra n u phát hi n th y các nguy cơ m t an toàn, có quy n yêu c u ngư i qu n lý s n xu t th c hi n các bi n pháp lo i tr nguy cơ ó. 2. B ph n b o h lao ng doanh nghi p 2.1. T ch c: Tuỳ theo c i m s n xu t và t ch c s n xu t kinh doanh (m c nguy hi m) c a ngh , s lư ng lao ng, a bàn phân tán ho c t p trung c a t ng doanh nghi p, ngư i s d ng lao ng t ch c phòng, ban ho c c cán b làm công tác b o h lao ng nhưng ph i m b o m c t i thi u như sau: + Các doanh nghi p có dư i 300 lao ng ph i b trí ít nh t m t cán b bán chuyên trách công tác b o h lao ng; + Các doanh nghi p có t 300 n dư i 1000 lao ng thì ph i b trí ít nh t 1 cán b chuyên trách làm công tác b o h lao ng;
 3. + Các doanh nghi p có t 1000 lao ng tr lên thì ph i b ít nh t 2 cán b chuyên trách b o h lao ng ho c t ch c phòng ho c ban b o h lao ng riêng vi c ch o c a ngư i s d ng lao ng ư c nhanh chóng, hi u qu ; - Các T ng công ty Nhà nư c qu n lý nhi u doanh nghi p có nhi u y u t c h i, nguy hi m ph i t ch c phòng ho c ban b o h lao ng; Cán b làm công tác b o h lao ng c n ư c ch n t nh ng cán b có hi u bi t v k thu t và th c ti n s n xu t và ph i ư c ào t o chuyên môn và b trí n nh i sâu vào nghi p v công tác b o h lao ng. các doanh nghi p không thành l p phòng ho c ban b o h lao ng riêng thì cán b làm công tác b o h lao ng có th sinh ho t phòng k thu t ho c phòng t ch c lao ng nhưng ph i ư c t dư i s ch o tr c ti p c a ngư i s d ng lao ng. 2.2. Nhi m v và quy n h n: a. Phòng, ban ho c cán b b o h lao ng có nhi m v : - Ph i h p v i b ph n t ch c lao ng xây d ng n i quy, quy ch qu n lý công tác b o h lao ng c a doanh nghi p; - Ph bi n các chính sách, ch , tiêu chuNn, quy ph m v an toàn và v sinh lao ng c a Nhà nư c và các n i quy, quy ch , ch th v b o h lao ng c a lãnh o doanh nghi p n các c p và ngư i lao ng trong doanh nghi p; xu t vi c t ch c các ho t ng tuyên truy n v an toàn, v sinh lao ng và theo dõi ôn c vi c ch p hành; - D th o k ho ch b o h lao ng hàng năm, ph i h p v i b ph n k ho ch ôn c các phân xư ng, các b ph n có liên quan th c hi n úng các bi n pháp ã ra trong k ho ch b o h lao ng; - Ph i h p v i b ph n k thu t, qu n c các phân xư ng xây d ng quy trình, bi n pháp an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n ; qu n lý theo dõi vi c ki m nh, xin c p gi y phép s d ng các i tư ng có yêu c u nghiêm ng t v an toàn - v sinh lao ng; - Ph i h p v i b ph n t ch c lao ng, b ph n k thu t, qu n c các phân xư ng t ch c hu n luy n v b o h lao ng cho ngư i lao ng; - Ph i h p v i b ph n y t t ch c o c các y u t có h i trong môi trư ng lao ng, theo dõi tình hình b nh t t, tai n n lao ng, xu t v i ngư i s d ng lao ng các bi n pháp qu n lý, chăm sóc s c kho lao ng; - Ki m tra vi c ch p hành các ch th l b o h lao ng; tiêu chuNn an toàn, v sinh lao ng trong ph m vi doanh nghi p và xu t bi n pháp kh c ph c; - i u tra và th ng kê các v tai n n lao ng x y ra trong doanh nghi p;
 4. - T ng h p và xu t v i ngư i s d ng lao ng gi i quy t k p th i các xu t, ki n ngh c a các oàn thanh tra, ki m tra; - D th o trình lãnh o doanh nghi p ký các báo cáo v b o h lao ng theo quy nh hi n hành. Cán b b o h lao ng ph i thư ng xuyên i sát các b ph n s n xu t, nh t là nh ng nơi làm vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m d x y ra tai n n lao ng ki m tra ôn c vi c th c hi n các bi n pháp ngăn ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. b. Phòng, ban ho c cán b b o h lao ng có quy n: - ư c tham d các cu c h p giao ban s n xu t, sơ k t, t ng k t tình hình s n xu t kinh doanh và ki m i m vi c th c hi n k ho ch b o h lao ng; - ư c tham d các cu c h p v xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh, l p và duy t các án thi t k , thi công, nghi m thu và ti p nh n ưa vào s d ng nhà xư ng, máy, thi t b m i xây d ng, l p t ho c sau c i t o, m r ng tham gia ý ki n v m t an toàn và v sinh lao ng; - Trong khi ki m tra các b ph n s n xu t n u phát hi n th y các vi ph m ho c các nguy cơ x y ra tai n n lao ng có quy n ra l nh t m th i ình ch (n u th y khNn c p) ho c yêu c u ngư i ph trách b ph n s n xu t ra l nh ình ch công vi c thi hành các bi n pháp c n thi t b o m an toàn lao ng, ng th i báo cáo ngư i s d ng lao ng. 3. B ph n y t 3.1. T ch c - T t c các doanh nghi p u ph i t ch c b ph n ho c b trí cán b làm công tác y t doanh nghi p b o m thư ng tr c theo ca s n xu t và sơ c u, c p c u có hi u qu . S lư ng và trình cán b y t tuỳ thu c vào s lao ng và tính ch t c i m t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, nhưng ph i m b o yêu c u t i thi u sau ây: a. Các doanh nghi p có nhi u y u t c h i: - Các doanh nghi p có dư i 150 lao ng ph i có 1 y tá; - Các doanh nghi p có t 150 n 300 lao ng ph i có ít nh t m t Y sĩ (ho c trình tương ương); - Các doanh nghi p có t 301 n 500 lao ng ph i có m t Bác sĩ và m t Y tá; - Các doanh nghi p có t 501 n 1000 lao ng ph i có m t Bác sĩ và m i ca làm vi c ph i có 1 Y tá; - Các doanh nghi p có trên 1000 lao ng ph i thành l p tr m y t (ho c ban, phòng) riêng.
 5. b. Các doanh nghi p có ít y u t c h i: - Các doanh nghi p có dư i 300 lao ng ít nh t ph i có 1 Y tá; - Các doanh nghi p có t 300 n 500 lao ng ít nh t ph i có m t Y sĩ và m t Y tá; - Các doanh nghi p có t 501 n 1000 lao ng ít nh t ph i có m t Bác sĩ và m t Y sĩ; - Các doanh nghi p có trên 1000 lao ng ph i có tr m y t (ho c ban, phòng) riêng. Trong trư ng h p thi u cán b y t có trình theo yêu c u thì có th h p ng v i cơ quan y t a phương áp ng vi c chăm sóc s c kho t i ch . 3.2. Nhi m v : - T ch c hu n luy n cho ngư i lao ng v cách sơ c u, c p c u; mua s m, b o qu n trang thi t b , thu c men ph c v sơ c u, c p c u và t ch c t t vi c thư ng tr c theo ca s n xu t c p c u k p th i các trư ng h p tai n n lao ng; - Theo dõi tình hình s c kho , t ch c khám s c kho nh kỳ, t ch c khám b nh ngh nghi p; - Ki m tra vi c ch p hành i u l v sinh, phòng ch ng d ch b nh và ph i h p v i b ph n b o h lao ng t ch c vi c o c, ki m tra, giám sát các y u t có h i trong môi trư ng lao ng, hư ng d n các phân xư ng và ngư i lao ng th c hi n các bi n pháp v sinh lao ng; - Qu n lý h sơ v sinh lao ng và môi trư ng lao ng; - Theo dõi và hư ng d n vi c t ch c th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t (cơ c u nh lư ng hi n v t, cách th c t ch c ăn u ng) cho nh ng ngư i làm vi c trong i u ki n lao ng có h i n s c kho ; - Tham gia i u tra các v tai n n lao ng xNy ra trong doanh nghi p; - Th c hi n các th t c giám nh thương t t cho ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; - ăng ký v i cơ quan y t a phương và quan h ch t ch nh n s ch ov chuyên môn nghi p v ; - Xây d ng các báo cáo v qu n lý s c kho , b nh ngh nghi p. 3.3. Quy n h n: Ngoài các quy n h n gi ng như c a b ph n b o h lao ng, b ph n y t còn có quy n:
 6. - ư c s d ng con d u riêng theo m u quy nh c a ngành y t giao d ch trong chuyên môn nghi p v ; - ư c tham gia các cu c h p, h i ngh và giao d ch v i cơ quan y t a phương, ngành nâng cao nghi p v và ph i h p công tác. 4. M ng lư i an toàn, v sinh viên M ng lư i an toàn v sinh viên là hình th c ho t ng v b o h lao ng c a ngư i lao ng ư c thành l p theo tho thu n gi a ngư i s d ng lao ng và Ban ch p hành công oàn, n i dung ho t ng phù h p v i lu t pháp, b o m quy n c a ngư i lao ng và l i ích c a ngư i s d ng lao ng. 4.1. T ch c T t c các doanh nghi p u ph i t ch c m ng lư i an toàn v sinh viên, an toàn v sinh viên bao g m nh ng ngư i lao ng tr c ti p có am hi u v nghi p v , có nhi t tình và gương m u v b o h lao ng ư c t b u ra. M i t s n xu t ph i b trí ít nh t m t an toàn v sinh viên; i v i các công vi c làm phân tán theo nhóm thì nh t thi t m i nhóm ph i có m t an toàn - v sinh viên. m b o tính khách quan trong ho t ng, an toàn v sinh viên không ư c là t trư ng. Ngư i s d ng lao ng ph i h p v i ban ch p hành công oàn cơ s ra quy t nh công nh n an toàn v sinh viên, thông báo công khai m i ngư i lao ng bi t. T ch c công oàn qu n lý ho t ng c a m ng lư i an toàn v sinh viên. An toàn v sinh viên có ch sinh ho t, ư c b i dư ng nghi p v và ư c ng viên v v t ch t và tinh th n ho t ng có hi u qu . 4.2. An toàn v sinh viên có các nhi m v , quy n h n sau ây: - ôn c và ki m tra giám sát m i ngư i trong t ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v an toàn và v sinh trong s n xu t, b o qu n các thi t b an toàn và s d ng trang thi t b b o v cá nhân; nh c nh t trư ng s n xu t ch p hành các ch v b o h lao ng; hư ng d n bi n pháp làm vi c an toàn i v i công nhân m i tuy n d ng ho c m i chuy n n làm vi c t ; - Tham gia góp ý v i t trư ng s n xu t trong vi c xu t k ho ch b o h lao ng, các bi n pháp m b o an toàn, v sinh lao ng và c i thi n i u ki n làm vi c; - Ki n ngh v i t trư ng ho c c p trên th c hi n y các ch b o h lao ng, bi n pháp m b o an toàn v sinh lao ng và kh c ph c k p th i nh ng hi n tư ng thi u an toàn v sinh c a máy, thi t b và nơi làm vi c. 5. Phân nh trách nhi m cho cán b qu n lý, và các b ph n chuyên môn trong doanh nghi p Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m phân nh trách nhi m v b o h lao ng n t ng cán b qu n lý và các b ph n chuyên môn nghi p v theo hư ng d n t i ph l c s 01 kèm theo Thông tư này.
 7. III. XÂY D NG K HO CH B O H LAO NG Các doanh nghi p khi l p k ho ch s n xu t ph i ng th i l p k ho ch b o h lao ng. Các cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p n u t ch c xét duy t k ho ch s n xu t thì ng th i ph i xét duy t k ho ch b o h lao ng. 1. N i dung k ho ch b o h lao ng bao g m: 1.1. Các bi n pháp v k thu t an toàn và phòng ch ng cháy n ; 1.2. Các bi n pháp v k thu t v sinh lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c; 1.3. Trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm các công vi c nguy hi m, có h i; 1.4. Chăm sóc s c kho ngư i lao ng, phòng ng a b nh ngh nghi p; 1.5. Tuyên truy n giáo d c hu n luy n v b o h lao ng. K ho ch b o h lao ng ph i bao g m c n i dung, bi n pháp, kinh phí, v t tư, th i gian hoàn thành, phân công t ch c th c hi n. i v i các công vi c phát sinh trong năm k ho ch ph i ư c xây d ng k ho ch b sung phù h p v i n i dung công vi c. Kinh phí trong k ho ch b o h lao ng ư c h ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông c a các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh; i v i các cơ quan hành chính s nghi p ư c tính trong chi phí thư ng xuyên. N i dung chi ti t c a k ho ch b o h lao ng ư c hư ng d n chi ti t theo ph l c 02 c a thông tư này. 2. L p và t ch c th c hi n k ho ch b o h lao ng 2.1. Căn c l p k ho ch: a. Nhi m v , phương hư ng k ho ch s n xu t kinh doanh và tình hình lao ng c a năm k ho ch; b. Nh ng thi t sót t n t i trong công tác b o h lao ng ư c rút ra t các v tai n n lao ng, cháy n , b nh ngh nghi p, t các báo cáo ki m i m vi c th c hi n công tác b o h lao ng năm trư c. c. Các ki n ngh ph n ánh c a ngư i lao ng, ý ki n c a t ch c công oàn và ki n ngh c a các oàn thanh tra, ki m tra. 2.2. T ch c th c hi n k ho ch b o h lao ng a. Sau khi k ho ch b o h lao ng ư c ngư i s d ng lao ng ho c c p có thNm quy n phê duy t thì b ph n k ho ch c a doanh nghi p có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n;
 8. b. Cán b b o h lao ng ph i h p v i b ph n k ho ch c a doanh nghi p ôn c, ki m tra vi c th c hi n và thư ng xuyên báo cáo ngư i s d ng lao ng, m b o k ho ch b o h lao ng ư c th c hi n u , úng th i h n; c. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m nh kỳ ki m i m ánh giá vi c th c hi n k ho ch b o h lao ng và thông báo k t qu th c hi n cho ngư i lao ng trong ơn v bi t. IV. T KI M TRA V B O H LAO NG T ki m tra b o h lao ng nh m phát hi n k p th i các thi u sót v an toàn v sinh lao ng có bi n pháp kh c ph c. T ki m tra còn có tác d ng giáo d c, nh c nh ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng nâng cao ý th c trách nhi m trong vi c ch p hành quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh, nâng cao kh năng phát hi n các nguy cơ gây tai n n lao ng, nh hư ng x u t i s c kho và phát huy tinh th n sáng t o, t l c trong vi c t ch c kh c ph c các thi u sót t n t i. Vì v y, t t c các doanh nghi p u ph i t ch c t ki m tra v b o h lao ng. N i dung, hình th c và t ch c vi c ki m tra ư c quy nh trong ph l c s 03 kèm theo thông tư này. V. NHI M V VÀ QUY N H N V B O H LAO NG C A CÔNG OÀN DOANH NGHI P 1. T ch c công oàn doanh nghi p có nhi m v : a. Thay m t ngư i lao ng ký tho ư c lao ng t p th , trong ó có các n i dung v b o h lao ng. b. Tuyên truy n v n ng, giáo d c ngư i lao ng th c hi n t t các quy nh pháp lu t v b o h lao ng, ki n th c khoa h c k thu t b o h lao ng; ch p hành quy trình, quy ph m, các bi n pháp làm vi c an toàn và phát hi n k p th i nh ng hi n tư ng thi u an toàn v sinh trong s n xu t, u tranh v i nh ng hi n tư ng làm b a, làm Nu, vi ph m quy trình k thu t an toàn. c. ng viên khuy n khích ngư i lao ng phát huy sáng ki n c i ti n thi t b , máy, nh m c i thi n môi trư ng làm vi c, gi m nh s c lao ng. d. T ch c l y ý ki n t p th ngư i lao ng tham gia xây d ng n i quy, quy ch qu n lý v an toàn, v sinh lao ng, xây d ng k ho ch b o h lao ng, ánh giá vi c th c hi n các ch chính sách b o h lao ng, bi n pháp b o m an toàn, s c kho ngư i lao ng. T ng k t rút kinh nghi m ho t ng b o h lao ng c a công oàn doanh nghi p tham gia v i ngư i s d ng lao ng. . Ph i h p t ch c các ho t ng Ny m nh các phong trào b o m an toàn v sinh lao ng; b i dư ng nghi p v và các ho t ng b o h lao ng i v i m ng lư i an toàn v sinh viên.
 9. 2. Công oàn doanh nghi p có quy n: a. Tham gia xây d ng các quy ch , n i quy v qu n lý b o h lao ng, an toàn lao ng và v sinh lao ng v i ngư i s d ng lao ng. b. Tham gia các oàn t ki m tra công tác b o h lao ng do doanh nghi p t ch c, tham d các cu c h p k t lu n c a các oàn thanh tra, ki m tra, các oàn i u tra tai n n lao ng. c. Tham gia i u tra tai n n lao ng, n m tình hình tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và vi c th c hi n k ho ch b o h lao ng và các bi n pháp b o m an toàn s c kho ngư i lao ng trong s n xu t. xu t các bi n pháp kh c ph c thi u sót, t n t i. VI TH NG KÊ, BÁO CÁO VÀ SƠ K T, T NG K T 1. Th ng kê, báo cáo Các doanh nghi p ph i m s sách th ng kê các n i dung c n ph i báo cáo theo quy nh hi n hành. Các s li u th ng kê, phân tích ph i ư c lưu gi ít nh t là 5 năm c p phân xư ng và 10 năm c p doanh nghi p làm cơ s phân tích và ưa ra chi n lư c lâu dài cho các chính sách và gi i pháp i v i công tác b o h lao ng doanh nghi p. Ngoài các báo cáo chuyên v tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, doanh nghi p còn ph i th c hi n báo cáo chung v công tác b o h lao ng nh kỳ 1 năm 2 l n v i cơ quan qu n lý c p trên và v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i S Y t và Liên oàn Lao ng a phương. Báo cáo ph i ư c th c hi n úng th i h n: Trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm v i báo cáo 6 tháng và trư c ngày 15 tháng 1 c a năm sau i v i báo cáo c năm. M u báo cáo nh kỳ v b o h lao ng ư c quy nh theo ph l c s 04 t i thông tư này. 2. Sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m: 2.1 nh kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghi p ph i t ch c sơ k t, t ng k t công tác b o h lao ng nh m phân tích các k t qu t ư c, các thi u sót, t n t i và rút ra bài h c kinh nghi m; t ch c khen thư ng i v i các ơn v và nhân làm t t công tác b o h lao ng, phát ng phong trào thi ua b o m an toàn v sinh lao ng. 2.2 Vi c t ng k t, sơ k t cũng ph i ư c th c hi n t c p phân xư ng, i s n xu t lên n c p công ty, t ng công ty. VII. TRÁCH NHI M THI HÀNH 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng S Y t và Liên oàn Lao ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n thông tư này n các doanh
 10. nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh óng trên a bàn và hư ng d n ki m tra vi c th c hi n. 2. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m t ch c th c hi n thông tư này trong doanh nghi p. 3. M i chi phí cho ho t ng v b o h lao ng doanh nghi p k c các ho t ng y t doanh nghi p ư c ho ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông c a doanh nghi p, các cơ s s n xu t kinh doanh; i v i các ơn v hành chính s nghi p ư c tính trong chi phí thư ng xuyên; 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; bãi b các thông tư s 04-L - TT ngày 9-5-1966 c a B Lao ng hư ng d n v trách nhi m c a cán b qu n lý s n xu t và t ch c b máy làm công tác b o h lao ng xí nghi p; Thông tư s 13/TT- LB ngày 17-10-1968 c a Liên B Lao ng - Y t hư ng d n ch t ki m tra v k thu t an toàn và v sinh lao ng t i xí nghi p; Thông tư s 16-TT/LB ngày 7-12- 1966 c a Liên B Lao ng - U ban K ho ch Nhà nư c hư ng d n vi c l p và th c hi n k ho ch b o h lao ng; Thông tư s 06/L -TT ban hành ngày 12-5-1981 c a B Lao ng hư ng d n vi c báo cáo nh kỳ v th c hi n công tác b o h lao ng; Quy t nh s 473/L TBXH-Q ngày 08-08-1992 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành ch báo cáo v i u ki n lao ng b o h lao ng; Thông tư s 01/TT-LB ngày 26-1-1966 c a Liên B Lao ng - T ng Công oàn hư ng d n v nhi m v b o h lao ng và t ch c b máy b o h lao ng c a công oàn cơ s và các văn b n khác có n i dung trái v i các quy nh c a thông tư này. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c c n ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam nghiên c u gi i quy t. Lê Duy ng Nguy n Văn Thư ng Nguy n An Lương ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C S 01 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLL-BL TB&XH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) HƯ NG D N VI C PHÂN NNH TRÁCH NHI M QU N LÝ C A CÁN B QU N LÝ VÀ CÁC B PH N CHUYÊN MÔN C A DOANH NGHI P 1. Qu n c phân xư ng ho c các b ph n tương ương (sau ây g i chung là qu n c phân xư ng) có trách nhi m:
 11. - T ch c hu n luy n, kèm c p hư ng d n i v i lao ng m i tuy n d ng ho c m i ư c chuy n n làm vi c t i phân xư ng v bi n pháp làm vi c an toàn khi giao vi c cho h ; - B trí ngư i lao ng làm vi c úng ngh ư c ào t o, ã ư c hu n luy n và ã qua sát h ch ki n th c an toàn v sinh lao ng t yêu c u; - Không ngư i lao ng làm vi c n u h không th c hi n các bi n pháp m b o an toàn, v sinh lao ng, không s d ng y trang b phương ti n làm vi c an toàn, trang b phương ti n b o v cán nhân ã ư c c p phát; - Th c hi n và ki m tra ôn c các t trư ng s n xu t và m i ngư i lao ng thu c quy n qu n lý th c hi n tiêu chuN n, quy ph m, quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn và các quy nh v b o h lao ng; - T ch c th c hi n y các n i dung k ho ch b o h lao ng, x lý k p th i các thi u sót qua ki m tra, các ki n ngh c a các t s n xu t, các oàn thanh tra, ki m tra có liên quan n trách nhi m c a phân xư ng và báo cáo v i c p trên nh ng v n ngoài kh năng gi i quy t c a phân xư ng; - Th c hi n khai báo, i u tra tai n n lao ng x y ra trong phân xư ng theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a doanh nghi p; - Ph i h p v i Ch t ch công oàn b ph n nh kỳ t ch c t ki m tra v b o h lao ng ơn v , t o i u ki n m ng lư i an toàn, v sinh viên trong phân xư ng ho t ng có hi u qu ; Qu n c phân xư ng có quy n t ch i nh n ngư i lao ng không trình và ình ch công vi c i v i ngư i lao ng tái vi ph m các quy nh m b o an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n . 2. T trư ng s n xu t (ho c ch c v tương ương) có trách nhi m: - Hư ng d n và thư ng xuyên ki m tra ôn c ngư i lao ng thu c quy n qu n lý ch p hành úng quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn; qu n lý s d ng t t các trang b , phương ti n b o v cá nhân, trang b phương ti n k thu t an toàn và c p c u y t ; - T ch c nơi làm vi c b o m an toàn và v sinh; k t h p v i an toàn v sinh viên c a t th c hi n t t vi c t ki m tra phát hi n và x ký k p th i các nguy cơ e do n an toàn và s c kho phát sinh trong quá trình lao ng s n xu t; - Báo cáo k p th i v i c p trên m i hi n tư ng thi u an toàn v sinh trong s n xu t mà t không gi i quy t ư c và các trư ng h p x y ra tai n n lao ng, s c thi t b có bi n pháp gi i quy t k p th i; - Ki m i m ánh giá tình tr ng an toàn v sinh lao ng và vi c ch p hành các quy nh v b o h lao ng trong các kỳ h p ki m i m tình hình lao ng s n xu t c a t .
 12. T trư ng s n xu t có quy n t ch i nh n ngư i lao ng không trình ngh nghi p và ki n th c v an toàn, v sinh lao ng, t ch i nh n công vi c ho c d ng công vi c c a t n u th y có nguy cơ e do n tính m ng, s c kho c a t viên báo cáo k p th i v i phân xư ng x lý. 3. B ph n k ho ch (ho c cán b làm công tác k ho ch c a doanh nghi p) có nhi m v : - T ng h p các yêu c u v nguyên v t li u, nhân l c và kinh phí trong k ho ch b o h lao ng vào k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, và t ch c th c hi n; - Cùng v i b ph n b o h lao ng theo dõi, ôn c và ánh giá vi c th c hi n các n i dung công vi c ã ra trong k ho ch b o h lao ng, b o m cho k ho ch ư c th c hi n y , úng ti n . 4. B ph n k thu t (ho c cán b k thu t c a doanh nghi p) có nhi m v : - Nghiên c u c i ti n trang thi t b , h p lý hoá s n xu t và các bi n pháp v k thu t an toàn, k thu t v sinh ưa vào k ho ch b o h lao ng; hư ng d n, giám sát th c hi n các bi n pháp k thu t an toàn, k thu t v sinh và c i thi n i u ki n làm vi c; - Biên so n, s a i, b sung và hoàn thi n các quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn i v i các máy, thi t b , hoá ch t và t ng công vi c, các phương án ng c u khN n c p khi có s c , biên so n tài li u gi ng d y v an toàn, v sinh lao ng và ph i h p v i t ch c chuyên trách v b o h lao ng hu n luy n cho ngư i lao ng. - Tham gia vi c ki m tra nh kỳ v an toàn, v sinh lao ng và tham gia i u tra tai n n lao ng có liên quan n k thu t an toàn; - Ph i h p v i b ph n b o h lao ng theo dõi vi c qu n lý, ăng ký, ki m nh, và xin c p gi y phép s d ng các máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn, v sinh lao ng và ch nghi m th i v i các lo i thi t b an toàn, trang thi t b b o v cá nhân theo quy nh c a các tiêu chuN n, quy ph m. 5. B ph n tài v c a doanh nghi p có trách nhi m: Tham gia vào vi c l p k ho ch b o h lao ng, t ng h p và cung c p kinh phí th c hi n k ho ch b o h lao ng y , úng th i h n. 6. B ph n v t tư c a doanh nghi p có trách nhi m: Mua s m, b o qu n và c p phát y , k p th i nh ng v t li u, d ng c , trang b phương ti n b o h lao ng, phương ti n k thu t kh c ph c s c s n xu t có ch t lư ng theo k ho ch. 7. B ph n t ch c lao ng c a doanh nghi p có trách nhi m:
 13. - Ph i h p v i các phân xư ng, và các b ph n có liên quan t ch c và hu n luy n l c lư ng phòng ch ng tai n n, s c trong s n xu t phù h p v i c i m c a doanh nghi p; - Ph i h p v i b ph n b o h lao ng và các phân xư ng t ch c th c hi n các ch b o h lao ng, ào t o, nâng cao tay ngh k t h p v i hu n luy n an toàn và v sinh lao ng; trang b phương ti n b o v cá nhân, th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, b i dư ng ch ng c h i, b i thư ng tai n n lao ng, b o hi m xã h i...; - m b o vi c cung c p y k p th i nhân công th c hi n các n i dung, bi n pháp ra trong k ho ch b o h lao ng. PH L C S 02 : (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TB&XH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) N I DUNG CHI TI T C A K HO CH B O H LAO NG 1. Các bi n pháp v k thu t an toàn và phòng ch ng cháy n : - Ch t o, s a ch a, mua s m các thi t b , b ph n, d ng c nh m m c ích che, ch n, hãm, óng, m các máy, thi t b , b ph n, công trình, khu v c nguy hi m, có nguy cơ gây s c , tai n n lao ng; - Làm thêm các giá nguyên v t li u, thành phN m; - B sung h th ng ch ng sét, ch ng rò i n; -L p t các thi t b báo ng b ng màu s c, ánh sáng, ti ng ng... - t bi n báo; - Mua s m, s n xu t các thi t b , trang b phòng cháy, ch a cháy; - T ch c l i nơi làm vi c phù h p v i ngư i lao ng; - Di chuy n các b ph n s n xu t, kho ch a các ch t c h i, d cháy n ra xa nơi có nhi u ngư i qua l i. 2. Các bi n pháp v k thu t v sinh lao ng phòng ch ng c h i, c i thi n i u ki n lao ng: -L p t các qu t thông gió, h th ng hút b i, hút hơi khí c; - Nâng c p, hoàn thi n làm cho nhà xư ng thông thoáng, ch ng nóng, n và các y u t c h i lan truy n; - Xây d ng, c i t o nhà t m;
 14. -L p t máy gi t, máy tN y ch t c. 3. Mua s m trang thi t b b o v cá nhân: Giây an toàn; m t n phòng c; t t ch ng l nh; t t ch ng v t; ng cách i n; ng ch u axít; mũ bao tóc, mũ ch ng ch n thương s não; khN u trang ch ng b i; bao tai ch ng n; qu n áo ch ng phóng x , ch ng i n t trư ng, qu n áo ch ng rét, qu n áo ch u nhi t v.v... 4. Chăm sóc s c kho ngư i lao ng: - Khám s c kho khi tuy n d ng; - Khám s c kho nh kỳ; - Khám phát hi n b nh ngh nghi p; - B i dư ng b ng hi n v t; - i u dư ng và ph c h i ch c năng lao ng. 5. Tuyên truy n giáo d c, hu n luy n v b o h lao ng: - T ch c hu n luy n v b o h lao ng cho ngư i lao ng; - Chi u phim, tham quan tri n lãm b o h lao ng; - T ch c thi an toàn v sinh viên gi i; - T ch c thi vi t, thi v xu t các bi n pháp tăng cư ng công tác b o h lao ng; - K panô, áp phích, tranh an toàn lao ng; mua tài li u, t p chí b o h lao ng. PH L C S 03: (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TB&XH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) HƯ NG D N N I DUNG, HÌNH TH C VÀ T CH C VI C KI M TRA 1. N i dung ki m tra: 1.1. Vi c th c hi n các quy nh v b o h lao ng như: khám s c kho , khám phát hi n b nh ngh nghi p; th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, b i dư ng b ng hi n v t, khai báo, i u tra, th ng kê tai n n lao ng...; 1.2. H sơ, s sách, n i quy, quy trình và bi n pháp làm vi c an toàn, s ghi biên b n ki m tra, s ghi ki n ngh ;
 15. 1.3. Vi c th c hi n tiêu chuN n, quy ph m, quy trình bi n pháp an toàn ã ban hành; 1.4. Tình tr ng an toàn, v sinh c a các máy móc, thi t b , nhà xư ng, kho tàng và nơi làm vi c như: Che ch n t i các v trí nguy hi m, tin c y c a các cơ c u an toàn, ch ng nóng, ch ng b i, chi u sáng, thông gió, thoát nư c...; 1.5. Vi c s d ng, b o qu n trang b phương ti n b o v cá nhân, phương ti n k thu t phòng cháy ch a cháy, phương ti n c p c u y t ; 1.6. Vi c th c hi n các n i dung c a k ho ch b o h lao ng; 1.7. Vi c th c hi n ki n ngh c a các oàn thanh tra, ki m tra; 1.8. Vi c qu n lý, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng và vi c ki m soát các y u t nguy hi m có h i; 1.9. Ki n th c an toàn, v sinh lao ng, kh năng x lý s c và sơ c u, c p c u c a ngư i lao ng; 1.10. Vi c t ch c ăn u ng b i dư ng, chăm sóc s c kho ngư i lao ng; 1.11. Ho t ng t ki m tra c a c p dư i, vi c gi i quy t các xu t, ki n ngh v b o h lao ng c a ngư i lao ng; 1.12. Trách nhi m qu n lý công tác b o h lao ng và phong trào qu n chúng v b o h lao ng. 2. Hình th c ki m tra: 2.1. Ki m tra t ng th các n i dung v an toàn v sinh lao ng có liên quan n quy n h n c a c p ki m tra; 2.2. Ki m tra chuyên t ng n i dung; 2.3. Ki m tra sau t ngh s n xu t dài ngày; 2.4. Ki m tra trư c ho c sau mùa mưa, bão; 2.5. Ki m tra sau s c , sau s a ch a l n; 2.6. Ki m tra nh kỳ xem xét nh c nh ho c ch m i m xét duy t thi ua; 3. T ch c vi c ki m tra vi c t ki m tra có hi u qu tránh hình th c, i phó c n ph i chuN n b chu áo và th c hi n nghiêm ch nh các bư c sau: 3.1. Thành l p oàn ki m tra;
 16. c p doanh nghi p và c p phân xư ng khi t ki m tra nh t thi t ph i t ch c oàn ki m tra, nh ng ngư i tham gia ki m tra ph i là nh ng ngư i có trách nhi m c a doanh nghi p và c a công oàn, có hi u bi t v k thu t an toàn, v sinh lao ng. 3.2. H p oàn ki m tra phân công nhi m v cho các thành viên, xác nh l ch ki m tra; 3.3. Thông báo l ch ki m tra n các ơn v ho c các t s n xu t; 3.4. Ti n hành ki m tra: - Qu n c phân xư ng (n u là ki m tra phân xư ng) ph i báo cáo tóm t t tình hình th c hi n công tác b o h lao ng v i oàn ki m tra và xu t các ki n ngh , bi n pháp kh c ph c thi u sót t n t i ngoài kh năng t gi i quy t c a phân xư ng; d n oàn ki m tra i xem xét th c t và tr l i các câu h i, cũng như ti p thu các ch d n c a oàn ki m tra; - M i v trí s n xu t, kho tàng u ph i ư c ki m tra. 3.5. L p biên b n ki m tra: - oàn ki m tra ghi nh n xét và ki n ngh i v i ơn v ư c ki m tra; ghi nh n các v n gi i quy t thu c trách nhi m c a c p ki m tra vào s biên b n ki m tra c a ơn v ư c ki m tra; - Trư ng oàn ki m tra và trư ng b ph n ư c ki m tra ph i ký vào biên b n ki m tra. 3.6. Phát huy k t qu ki m tra: - i v i các ơn v ư c ki m tra ph i xây d ng k ho ch kh c ph c các thi u sót t n t i thu c ph m vi c a ơn v gi i quy t, ng th i g i c p ki m tra theo dõi th c hi n; - C p ki m tra ph i có k ho ch phúc tra vi c th c hi n ki n ngh i v i cơ s ; t ng h p nh ng n i dung thu c trách nhi m và thN m quy n gi i quy t c a mình i v i c p dư i và giao cho các b ph n giúp vi c t ch c th c hi n. 3.7. Th i h n t ki m tra c p doanh nghi p và c p phân xư ng. Tuỳ theo tính ch t s n xu t kinh doanh, ngư i s d ng lao ng quy nh các hình th c t ki m tra và th i h n t ki m tra c p doanh nghi p và c p phân xư ng. Tuy nhiên, nh kỳ t ki m tra toàn di n ph i ư c ti n hành 3 tháng/1 l n c p doanh nghi p và 1 tháng/1 l n c p phân xư ng. 3.8. T ki m tra t s n xu t: Vi c t ki m tra t ph i ti n hành vào u gi làm vi c hàng ngày và trư c khi b t u vào m t công vi c m i, vì v y c n ph i ư c làm nhanh, g n theo trình t sau ây:
 17. a. M i cá nhân trong t u gi làm vi c hàng ngày có nhi m v quan sát tình tr ng an toàn, v sinh lao ng c a máy, thi t b , i n, m t b ng s n xu t, d ng c phương ti n phòng cháy ch a cháy, d ng c phương ti n c p c u s c v.v... và báo cáo t trư ng nh ng thi u sót ho c các nguy cơ gây tai n n lao ng ho c nh hư ng x u t i s c kho (n u có); b. T trư ng sau khi nh n ư c các thông tin v tình tr ng m t an toàn có nhi m v ki m tra l i các t n t i ư c t viên phát hi n, hư ng d n ho c bàn b c v i công nhân trong t các bi n pháp lo i tr tránh x y ra tai n n lao ng; c. i v i nh ng nguy cơ mà kh năng t không t gi i quy t ư c thì ph i th c hi n bi n pháp t m th i phòng tránh x y ra tai n n lao ng, sau ó ghi vào s ki n ngh và báo cáo ngay v i qu n c phân xư ng ư c gi i quy t. 3.9. L p s ki n ngh và s ghi biên b n ki m tra v an toàn lao ng - v sinh lao ng: a. S ki n ngh và s ghi biên b n ki m tra v an toàn, v sinh lao ng là h sơ g c c a ho t ng t ki m tra b o h lao ng, là ch công tác c a cán b qu n lý s n xu t các c p th c hi n ch c năng nhi m v ki m tra ôn c cũng như tranh th s óng góp ph n ánh c a c p dư i v tình hình an toàn và v sinh lao ng, là h sơ theo dõi vi c gi i quy t các thi u sót, t n t i. Vì v y, vi c l p s ki n ngh và s ghi biên b n ki m tra là yêu c u b t bu c m i c p trong doanh nghi p; b. S ki n ngh và s ghi biên b n ki m tra v an toàn và v sinh lao ng ph i ư c óng d u giáp lai và qu n lý, lưu gi theo ch qu n lý tài li u hi n hành truy c u khi c n thi t; c. M i trư ng h p ph n ánh ki n ngh xu t và ti p nh n ki n ngh xu t u ph i ư c ghi chép và ký nh n vào s ki n ngh v an toàn, v sinh lao ng có cơ s xác nh trách nhi m. PH L C S 04: (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TB&XH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) M U BÁO CÁO NNH KỲ V B O H LAO NG Tên doanh nghi p: Cơ quan ch qu n: T nh, thành ph : Các ch tiêu v BHL S li u 1. Lao ng
 18. - T ng s lao ng Trong ó: S lao ng n : - S lao ng làm vi c trong i u ki n n ng nh c, c h i, nguy hi m (Lo i IV, V, VI) Trong ó: S lao ng n : 2. Tai n n lao ng: - T ng s v tai n n lao ng - S v có ngư i ch t - T ng s ngư i b tai n n lao ng - S ngư i ch t vì tai n n lao ng Trong ó: Lao ng n : - S ngư i b suy gi m 31% s c L tr lên - Chi phí bình quân/1 v TNL ch t ngư i - Thi t h i do tai n n lao ng - S ngày công ngh vì tai n n lao ng - S ngư i ph i ngh m t s c và hưu trí trư c tu i vì TNL 3. B nh ngh nghi p: - T ng s ngư i b b nh ngh nghi p: Trong ó n : - S ngày công ngh vì b nh ngh nghi p - S ngư i ph i ngh m t s c và ngh hưu trư c tu i vì BNN 4. Hu n luy n - S ngư i lao ng ư c hu n luy n v BHL Trong ó:
 19. S ư c hu n luy n l i: 5. Các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v AT-VSL : - T ng s thi t b Trong ó: - S thi t b ã ư c ăng ký - S thi t b ã ư c ki m nh và c p phép 6. Th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi: - S gi làm thêm bình quân/ngày - S ngày làm thêm bình quân/tu n - S gi làm thêm bình quân/năm 7. B i dư ng ch ng c h i b ng hi n v t: - T ng s ngư i - T l % không th t ch c cho ăn u ng t i ch ph i phát hi n v t cho ngư i lao ng 8. T ng chi phí cho công tác BHL : - Thi t b AT-VSL - Quy trình, bi n pháp c i thi n i u ki n L - Trang b phương ti n b o v cá nhân - B i dư ng b ng hi n v t - Tuyên truy n, hu n luy n - Phòng cháy ch a cháy - Chi phí c p c u, i u tr TNL , BNN - Chi phí b i thư ng cho ngư i b TNL , BNN - Chi phí khác: 9. Tình hình môi trư ng lao ng n ng nh c, c h i (tính theo % s ngư i b ti p xúc/ t ng s lao ng):
 20. - Ch t ch i: - m ư t: - Nóng quá: - L nh quá: - n: - Rung: - B i: - Hơi khí c: - i n t trư ng: - B c x Ion: 10. K t qu phân lo i s c kho c a ngư i lao ng: + Lo i I + Lo i II + Lo i III + Lo i IV + Lo i V 11. ánh giá c a doanh nghi p v i u ki n lao ng +T t + Trung bình +X u +R tx u
Đồng bộ tài khoản