Thông tư số 14-TT/LB về việc quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép do Bộ y tế- Bộ nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
9
download

Thông tư số 14-TT/LB về việc quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép do Bộ y tế- Bộ nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14-tt/lb về việc quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép do bộ y tế- bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14-TT/LB về việc quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép do Bộ y tế- Bộ nội vụ ban hành

  1. B N I V -B Y T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-TT/LB Hà N i , ngày 20 tháng 4 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - N I V S 14-TT/LB NGÀY 20-4-1983 QUY NNH V CÔNG TÁC B O V THU C, DƯ C LI U LÀM THU C CH A B NH; CH NG T THAM Ô, TR M C P, U CƠ BUÔN L U, LÀM THU C GI , KINH DOANH TRÁI PHÉP Thu c và nguyên li u làm thu c ch a b nh là lo i hàng hoá c bi t, có quan h m t thi t n i s ng, s c kho và tính m ng c a nhân dân. Vì v y, t trư c n nay ng và Nhà nư c ta ã ban hành nhi u văn b n quy nh vi c qu n lý, phân ph i và s d ng thu c nh m b o m thu c cho ngư i b nh, u tranh ch ng t tham ô, tr m c p. Tuy nhiên, vài năm g n ây vi c qu n lý thu c ã b buông l ng, t tham ô, tr m c p thu c trong các xí nghi p, b nh vi n tu n ra ngoài, tình tr ng buôn bán trái phép và s n xu t thu c gi có chi u hư ng ngày càng tăng, có nơi nhân viên y t l y c p thu c t t ra bán, tu n thu c gi vào, trong khi ó vi c ki m soát không ch t ch , các trư ng h p ph m pháp chưa ư c s lý k p th i và nghiêm kh c. Ch p hành ngh quy t s 128-H BT ngày 2-8-1982 và ngh quy t s 188-H BT ngày 25-11-1982 c a H i ng b trư ng căn c vào thông tư s 2-BYT ngày 12-1- 1983 c a B Y t và các văn b n có liên quan n v n này c a B N i v , t ng bư c kh c ph c nh ng t n t i nói trên, liên B Y t - N i v quy nh nh ng vi c sau ây th c hi n th ng nh t t trung ương cho n cơ s . I. N I DUNG C N QUÁN TRI T TRONG CÔNG TÁC B O V THU C, DƯ C LI U LÀM THU C Quy t nh s 24-CT ngày 28-7-1981; ngh quy t s 188-H BT c a H i ng b trư ng ã nêu rõ "B Y t th ng nh t qu n lý và c quy n s n xu t các lo i tân dư c và nguyên li u làm tân dư c, th ng nh t qu n lý vi c t ch c s n xu t, khai thác lưu thông và ch bi n các lo i dư c li u trong nư c theo danh m c do B Y t quy nh. M i s mua bán, v n chuy n các t nh, thành ph ho c xu t khNu các lo i dư c li u ph i ư c phép c a cơ quan Y t có thNm quy n" làm t t v n này, c n: - Làm cho cán b m i ngành quán tri t nh ng yêu c u cơ b n c a các ngh quy t c a ng và Nhà nư c, góp ph n gi v ng an ninh chính tr , b o m tr t t xã h i, an toàn cho ngư i b nh và s c kho cho nhân dân;
  2. - Làm cho cán b m i ngành n m v ng n i dung và bi n pháp ch ng tham ô, tr m c p, u cơ, buôn l u, làm thu c gi , s n xu t kinh doanh trái phép thu c và dư c li u, theo tinh th n ngh quy t s 128-H BT cũng như n i dung và các bi n pháp qu n lý th trư ng nêu trong thông tư s 2-BYT/TT c a B Y t ; - Kiên quy t u tranh, tr n áp và k p th i i u tra, truy xét, x lý nghiêm kh c m i hành vi ph m pháp ưa công tác s n xu t, qu n lý, phân ph i thu c dư c li u vào n n p theo úng quy nh c a Nhà nư c. T p trung thu c, dư c li u vào tay Nhà nư c th ng nh t qu n lý; -B o m s ph i h p ch t ch gi a hai ngành y t - n i v trong m i trư ng h p. II. XÁC NNH PH M VI TRÁCH NHI M B O V Th c hi n các yêu c u nh m b o v ch t ch các lo i thu c và dư c li u làm thu c là trách nhi m c a toàn ng, toàn dân và ph i t dư i s lãnh o thư ng xuyên c a c pu ng và chính quy n các c p, ng th i ph i có s h tr c a các ngành có liên quan. Riêng hai ngành y t và công an là l c lư ng có trách nhi m chính trong công tác b o v thu c và dư c li u làm thu c, c n ti n hành tri t nh ng vi c sau ây: 1. Ngành Y t . a) T t c các ơn v y t ph i t ch c ph bi n làm cho t t c cán b , nhân viên quán tri t sâu s c tinh th n ngh quy t s 128-H BT c a H i ng b trư ng và n i dung thông tư s 2-BYT/TT c a B Y t , trên cơ s ó mà m i ơn v có k ho ch c th th c hi n ngh quy t c a H i ng b trư ng và thông tư c a liên b B Y t - N i v . b) Nh ng ơn v y t tr c ti p qu n lý, phân ph i và s d ng thu c, dư c li u làm thu c ph i ti n hành ngay t ki m tra các kho thu c, dư c li u, d ng c y t và có bi n pháp c ng c ngay các phương ti n b o v kho tàng, v a b o m ch ng tr m c p, v a phòng ng a ho ho n, ch ng m i m t, nóng Nm hu ho i thu c. K t h p v i công tác ki m tra kho tàng b sung phương án b o v , t ng ơn v ph i xem xét l i i ngũ b o v , th kho, kiên quy t thay th nh ng ngư i không tiêu chuNn, b ng nh ng ngư i th c s tin c y. c) T ng ơn v có ch c năng qu n lý, phân ph i, s d ng thu c và dư c li u u ph i soát xét l i các n i quy, ch v xu t nh p, c p phát, s d ng, thu c và dư c li u, ánh giá tình hình ch p hành, phát hi n các sơ h trong vi c ch p hành các n i quy ch , có k ho ch k p th i s a ch a, ngăn ch n không cho ph n t x u l i d ng móc ngo c chi m o t thu c và dư c li u. d) Các ơn v y t có trách nhi m nh n hàng nh p ph i ch n ch nh ngay công tác giao nh n sân bay, b n c ng. Ph i có k ho ch b o m m i khi có hàng nh p ph i ư c thông báo k p th i và ph i t p trung l c lư ng, phương ti n nhanh chóng nh n và nh p kho, không kéo dài vi c giao hàng, d có sơ h , th t thoát. Các ơn v cũng c n c bi t tăng cư ng b o v thu c và dư c li u và trong khâu v n chuy n. Ph i b o m phương ti n v n chuy n có che ch n an toàn, có ngư i áp t i và có ngư i giao nh n, ki m tra ch t ch . Nh ng t v n chuy n quan tr ng v i s lư ng
  3. l n ho c hàng có giá tr cao thì c n bàn v i ngành công an có k ho ch h tr b o v an toàn. ) C n th c hi n nghiêm ng t công tác qu n lý th ng nh t c a h th ng công ty dư c phNm i v i t t c các lo i thu c, d ng c y t , dù thu c ngu n nào (mua, vi n tr , c p phát), dù s d ng vào yêu c u nào (khám b nh, phòng và ch ng d ch, ch a b nh xã h i). B t c cơ quan nào có gi thu c và d ng c y t , u ph i ti n hành ki m kê, có s sách qu n lý và xu t nh p ph i có quy ch rành m ch. e) T t c các ơn v y t u ph i làm úng ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Ch nh ng ơn v có ch c năng lưu thông phân ph i m i ư c t ch c mua bán thu c. T t c các ơn v y t u ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a B Y t v nuôi tr ng, thu mua, v n chuy n và ch bi n dư c li u. g) Các ơn v y t tuy t i không ư c làm kinh t t túc, không ư c gi i quy t "ba l i ích" trên cơ s buôn bán thu c và dư c li u làm thu c, không ư c l y thu c làm ph n thư ng cho t p th ho c cá nhân, không làm hàng trao i hai chi u. h) B t k trong trư ng h p nào d u không ư c th c hành ch bán thu c theo hai giá, không có ch bán thu c theo giá cao. Nh ng ơn v nào hi n nay ang th c hi n ch này ph i ch m d t, ch m nh t là ngày 1 tháng 6 nâm 1983. i) Nh ng ơn v khám và ch a b nh ph i k t h p Ny m nh phong trào s d ng h p lý và an toàn thu c v i vi c ki m tra ki m soát thư ng xuyên nh m b o m thu c th c s n tay ngư i b nh k) B y t s ban hành ch khen thư ng nh kỳ cho nh ng ơn v và cá nhân có thành tích trong vi c b o v an toàn các t v n chuy n thu c và b o v an toàn không x y ra tham ô, tr m c p thu c và dư c li u làm thu c. 1) Các ơn v c n x lý nghiêm kh c m i trư ng h p cán b , nhân viên y t do thi u tinh th n trách nhi m x y ra m t mát thu c. Nh ng hành vi tham ô, tr m c p, móc ngo c v i nh ng ph n t x u ngoài xã h i tu n thu c ra ngoài bán u cơ, tham gia kinh doanh trái phép thu c, s n xu t thu c gi ... Tùy theo tính ch t s ph i x lý v k lu t hành chính cho t i ưa truy t trư c pháp lu t. nh ng ơn v x y ra các v xâm ph m thu c, ngoài vi c x lý ngư i tr c ti p có hành vi ph m t i, s truy c u trách nhi m ngư i ng u ơn v ó. 2. Ngành công an. a) Các ơn v công an, các c p có trách nhi m ph i h p cùng các ơn v y t ti n hành các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n vi c xâm ph m thu c và dư c li u làm thu c. Ngoài vi c giúp ch n ch nh và c ng c các kho tàng, b sung ch , n i quy, t ch c tu n tra, canh gác, các ơn v công an c n ph i h p v i các ơn v y t làm t t vi c tuy n ch n cán b y t làm công tác nh ng b ph n quan tr ng, thi t y u, cán b qu n lý và b o v các kho thu c và dư c li u làm thu c.
  4. b) Trên cơ s tình hình xâm ph m thu c và các hi n tư ng tiêu c c trong lĩnh v c qu n lý và phân ph i thu c, các ơn v công an ph i h p v i các ơn v y t d xu t k ho ch v i c p u và chính quy n a phương phát ng phong trào qu n chúng, c n i b ngành y t và ngoài xã h i u tranh ch ng các hi n tư ng tham ô, tr m c p, u cơ buôn l u thu c và dư c li u, ch ng làm thu c gi và kinh doanh thu c gi . c) Công an các c p ph i tăng cư ng các bi n pháp nghi p v nh m phát hi n m i âm mưu ho t ng phá ho i c a ch, b n tham ô, tr m c p và b n u cơ, buôn l u, b n làm thu c gi và buôn bán thu c gi ưa x lý trư c pháp lu t, tích c c góp ph n thúc Ny phong trào qu n chúng u tranh. d) Trong ph m vi qu n lý th trư ng, c bi t là các thành ph l n, các sân bay, b n c ng, trên các tuy n ư ng giao thông quan tr ng, l c lư ng công an ph i h p ch t ch v i l c lư ng y t thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a B Y t v kinh doanh thu c và dư c li u, có k ho ch th ng nh t t n công, truy quét các u cơ, buôn l u, s n xu t thu c trái phép, s n xu t và buôn bán thu c gi , u tranh xoá b th trư ng t do v thu c ch a b nh. ) Khi b t gi các v tham ô, tr m c p, u cơ buôn l u, s n xu t và kinh doanh trái phép, n u ã xác nh là thu c và dư c li u làm thu c c a các cơ quan y t b xâm ph m thì các ơn v công an c n chuy n ngay cho các ơn v y t có ch c năng qu n lý, s d ng, nhưng ph i b o m v m t th t c pháp lu t, ph c v cho vi c x lý k ph m t i. i v i v án s n xu t và buôn bán thu c gi ho c nghi gi , các ơn v công an không ph i chuy n tang v t cho các ơn v y t , nhưng c n có s giúp c a các cơ s y t có ch c năng giám nh các lo i thu c gi , nghi gi , vi c xu t x lý k ph m t i ư c úng n nghiêm kh c theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C TH C HI N Thông tư này nh m tăng cư ng công tác b o v thu c và dư c li u làm thu c, tích c c u tranh ch ng t tham ô, tr m c p, u cư, buôn l u thu c và dư c li u làm thu c, kiên quy t lo i tr các hi n tư ng s n xu t và buôn bán thu c gi . Kiên quy t u tranh, lo i tr th trư ng t do v thu c ch a b nh, nhanh chóng l p l i s qu n lý th ng nh t c a ngành y t i v i thu c và các nguyên li u làm thu c theo úng quy nh c a Nhà nư c. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o th c hi n thông tư này. Căn c vào thông tư này, các ơn v thu c hai ngành y t - n i v cùng nhau bàn b c, ph bi n quán tri t và có k ho ch tri n khai. Trư c m t là các t nh, thành ph , c khu, hai ngành y t - n i v ph i t p h p tình hình tiêu c c trong ph m vi qu n lý, phân ph i và s d ng thu c xu t v i u ban nhân dân m h i ngh liên ngành bàn bi n pháp th c hi n thông tư v công tác b o v thu c, dư c li u làm thu c ch a b nh cho ngư i. c bi t là b n thành ph l n Hà N i, H i Phòng, à N ng. thành ph H Chí Minh ph i tri n khai s m m t bư c.
  5. Căn c vào phương hư ng, ngh quy t c a h i ngh , m i ngành công an và y t ph i có k ho ch riêng th c hi n nh ng nhi m v mà thông tư liên b ã nêu, k ho ch c a m i ngành sau khi ư c v ch ra u ph i báo cáo lên ngành d c c p trên (B Y t , B N i v ) và t ng th i gian ba tháng ph i h p ki m i m k t qu th c hi n và báo cáo lên trên. Riêng lãnh o 2 ngành trung ương 6 tháng h p m t l n trao i tình hình có k ho ch ch o các ơn v thu c hai ngành. Nguy n Văn àn Tr n Quy t ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản