Thông tư số 146/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư số 146/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 146/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế do Bộ Tài Chính ban hành theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 146/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 146/1999/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N VI C MI N THU , GI M THU THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 51/1999 N -CP NGÀY 8/7/1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10 Căn c các Lu t thu , Pháp l nh thu hi n hành. Căn c Ngh nh s 51/1999 N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10, B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n mi n thu , gi m thu quy nh t i Ngh nh này như sau: A. I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i i u 2 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 bao g m: 1. Các công ty, doanh nghi p (g i chung là doanh nghi p) không phân bi t lo i hình s h u và quy mô g m: Công ty trách nhi m h u h n; Công ty c ph n; Công ty h p doanh; Doanh nghi p tư nhân; H p tác xã, liên hi p h p tác xã; Doanh nghi p Nhà nư c. 2. Cơ s giáo d c ào t o tư th c, dân l p; bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p, cơ s văn hoá dân t c ư c thành l p và ho t ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. 3. Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr xã h i, h i ngh nghi p có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Pháp lu t. 4. Cá nhân, nhóm kinh doanh ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 5. Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam. Các i tư ng nêu t i các i m 1, 2, 3, 4, 5 ph n A Thông tư này ch ư c hư ng ưu ãi v thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP và hư ng d n t i ph n B Thông tư này khi:
  2. - Ho t ng úng ngành ngh ã ăng kí kinh doanh. - ã ăng kí n p thu v i cơ quan thu . - Th c hi n ch h ch toán k toán theo quy nh B. HƯ NG D N VI C TH C HI N MI N THU , GI M THU I. MI N THU , GI M THU , ƯU ÃI V THU SU T THU THU NH P DOANH NGHI P 1. i tư ng và h sơ làm căn c xác nh ưu ãi v thu . a. i v i các d án u tư thành l p cơ s kinh doanh m i. Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh: Các cơ s s n xu t kinh doanh m i u tư xây d ng ph i có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n, có gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh. Nh ng cơ s ã thành l p trư c ây nay chia, tách, i tên ho c chuy n i hình th c s h u không thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu theo quy nh này. Các cơ s m i xây d ng áp ng m t trong các quy nh t i i u 15, i u 16 c a Ngh nh thì ư c hư ng ưu ãi v thu su t, mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i các i u 20, 21 c a Ngh nh. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, cơ s s n xu t kinh doanh ph i g i h sơ ngh ư c hư ng các m c ưu ãi v thu ã ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư n cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu thu cơ s . H sơ g m có: - Văn b n ngh ư c hư ng các m c ưu ãi v thu ã ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư có y ch kí c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a ơn v . - Quy t nh thành l p và gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh (b n sao có công ch ng ho c b n sao y b n chính có kí tên óng d u c a doanh nghi p). - Quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào s d ng (n u chưa có quy t toán công trình). - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do B K ho ch và u tư ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW c p (b n sao có công ch ng ho c b n sao có kí tên óng d u c a doanh nghi p). - T khai ăng kí thu . b. i v i d án u tư dây chuy n s n xu t m r ng quy mô, i m i công ngh . i v i cơ s s n xu t kinh doanh có d án u tư dây chuy n s n xu t m r ng quy mô i m i công ngh thu c các ngành ngh , các lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i danh m c A Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph g m: u tư thành l p phân xư ng s n xu t m i; l p t dây chuy n s n xu t m i; l p t trang, thi t b m i b sung cho dây chuy n s n xu t hi n có; l p t máy móc, thi t b m i thay th cho toàn b ho c t ng b ph n hoàn ch nh máy móc thi t b c a dây
  3. chuy n s n xu t hi n có, ng d ng công ngh m i vào s n xu t ư c hư ng các m c ưu ãi mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh s 51/1999/N -CP. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng hư ng ưu ãi này ph i g i h sơ cho cơ quan tr c ti p qu n lí thu thu cơ s , h sơ g m có: - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do B K ho ch và u tư ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW c p (b n sao có công ch ng ho c sao y b n chính có ký tên óng d u c a doanh nghi p). - Văn b n ngh c a cơ s kinh doanh nêu rõ lí do mi n gi m thu kèm theo: + i v i doanh nghi p Nhà nư c là lu n ch ng u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào s d ng (n u chưa có quy t toán). + i v i công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n là lu n ch ng u tư ư c h i ng thành viên hay ch s h u công ty phê duy t; quy t toán công trình ho c biên b n bàn giao ưa công trình vào s d ng. + i v i doanh nghi p tư nhân là h p ng và b n quy t toán h p ng xây d ng, l p t máy móc thi t b ; trư ng h p t xây d ng ph i xu t trình hoá ơn, ch ng t mua v t tư, máy móc thi t b và th c t máy móc thi t b ã ư c l p t s d ng. - Báo cáo quy t toán tài chính và quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a cơ s kinh doanh trư c năm u tư và năm sau u tư xin mi n thu , gi m thu . Cơ s kinh doanh căn c vào m c mi n, gi m thu ph i t tính toán và h ch toán riêng ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i s thu ư c mi n gi m và s thu ph i n p t ng kì cũng như c năm, th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu theo quy nh. Trư ng h p cơ s kinh doanh không h ch toán riêng ư c thu nh p ch u thu tăng thêm do u tư dây chuy n s n xu t, m r ng quy mô, i m i công ngh thì thu nh p ch u thu tăng thêm ư c xác nh căn c theo t l gi a giá tr u tư tăng thêm trên t ng giá tr TSC hi n có c a cơ s kinh doanh. Hàng năm khi quy t toán thu TNDN, cơ quan thu xác nh chính th c s thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m. c. i v i d án BOT, BTO. Cơ s kinh doanh th c hi n d án BOT, BTO ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . Cơ s kinh doanh ph i g i h sơ n cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu thu , h sơ g m: - Văn b n ngh c a cơ s kinh doanh.
  4. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do B K ho ch và u tư ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c TW c p (b n sao có công ch ng ho c b n sao có ký tên óng d u c a doanh nghi p). - D án u tư theo hình th c BOT ho c BTO ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Trình t và thNm quy n xét quy t nh mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p. Cơ quan thu qu n lí thu thu cơ s kinh doanh khi nh n ư c h sơ mi n, gi m thu c a cơ s kinh doanh thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p nêu i m 1a, 1b, 1c trên có trách nhi m ki m tra h sơ c a ơn v . Trong th i h n t i a 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu tr c ti p qu n lí ơn v ph i ra quy t nh (theo m u ính kèm) v vi c mi n thu , gi m thu và th i h n ư c mi n, gi m thu ã ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p ki m tra h sơ c a ơn v không h p l ho c không úng i tư ng quy nh t i Thông tư này thì trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu ph i tr l i b ng văn b n cho ơn v bi t. Căn c vào m c ư c mi n thu , gi m thu cơ s kinh doanh t xác nh s ư c mi n, gi m, s ph i n p th c hi n kê khai n p thu t ng kỳ cũng như quy t toán c năm, th c hi n qu t toán thu v i cơ quan thu theo quy nh. Hàng năm khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p cơ quan thu ph i thông báo chính th c v s thu ph i n p, s thu ư c mi n, gi m theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. N u s thu cơ s ã t m n p trong năm chưa so v i s thu ph i n p ghi trong thông báo thu ; trư ng h p cơ s trong năm n p th a so v i s thu ã ghi trong thông báo n p thu thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. Trong quá trình ki m tra quy t toán thu n u phát hi n cơ s kinh doanh có hành vi khai man, tr n thu , thì ngoài vi c truy thu thu còn b x ph t theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p các cơ s kinh doanh không th c hi n úng quy nh nêu t i i m 6 ph n A Thông tư này thì cơ quan thu thông báo cho các ơn v bi t v vi c không i u ki n hư ng ưu ãi u tư. II. MI N THU THU NH P DOANH NGHI P B SUNG Theo quy nh t i i u 24 Ngh nh s 51/1999/N -CP thì nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p b sung theo quy nh t i Kho n 1 i u 10 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và do cơ quan thu tr c ti p qu n lí ơn v th c hi n khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. III. MI N, GI M TI N S D NG T Nhà u tư ư c Nhà nư c giao t tr ti n s d ng t ho t ng s n xu t kinh doanh ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 51/1999/N -CP ph i g i h sơ xin mi n, gi m ti n s d ng t cho cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu ti n qu n lí t th c hi n. th c hi n vi c mi n, gi m ti n s d ng t cơ s kinh doanh ph i g i h sơ n cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu thu , h sơ g m:
  5. - Công văn ngh c a cơ s kinh doanh. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao y b n chính có kí tên óng d u c a doanh nghi p). - Quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Cơ quan thu tr c ti p thu ti n s d ng t khi nh n ư c h sơ mi n, gi m ti n s d ng t trong th i h n 30 ngày ph i ra quy t nh mi n ho c gi m ti n s d ng t. IV. MI N, GI M TI N THUÊ T: Nhà u tư (có d án u tư áp ng m t trong nh ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999) ư c mi n, gi m ti n thuê t th c hi n. H sơ g m có: - Công văn ngh c a cơ s kinh doanh nêu rõ lí do mi n, gi m. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao y b n chính có ký tên óng d u c a doanh nghi p). -H p ng thuê t. Cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu ti n thuê t khi nh n ư c h sơ mi n gi m ti n thuê t trong th i gian 30 ngày ph i ra quy t nh v m c mi n, gi m, th i h n mi n, gi m ti n thuê t. V. MI N, GI M THU S D NG T NÔNG NGHI P Nhà u tư thu c i tư ng mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ph i g i h sơ n Chi c c thu tr c ti p qu n lí thu thu s d ng t nông nghi p. H sơ g m có: - Công văn ngh c a cơ s kinh doanh. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (b n sao có công ch ng ho c b n sao y b n chính có ký tên óng d u c a doanh nghi p). - Quy t nh giao t c a cơ quan cơ thNm quy n. Chi c c thu tr c ti p qu n lí thu thu s d ng t nông nghi p khi nh n ư c h sơ mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p trong vòng 10 ngày n u xét th y i u ki n ph i g i h sơ cùng v i công văn ngh v C c thu . C c thu trong vòng 20 ngày trình UBND t nh, thành ph tr c thu c TW ra quy t nh mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p cho t ng trư ng h p c th . VI. MI N THU NH P KH U I V I THI T BN, MÁY MÓC T O THÀNH TÀI S N C NNH:
  6. Theo quy nh t i i u 26 Ngh nh s 51/1999/N -CP thì: Nhà u tư có d án u tư thu c danh m c A (ngành ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư) ho c có d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i danh m c B ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn) ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá sau ây mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng. 1. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ) nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh ... 2. Phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón công nhân. ơn v hư ng ưu ãi u tư có ơn ngh và gi i trình kinh t kĩ thu t trong ó ghi rõ danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), phương ti n v n t i chuyên dùng ưa ón công nhân ngh cơ quan c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư xác nh n. Căn c vào gi y ch ng nh n ưu ãi u tư và danh m c máy móc thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón công nhân ã ư c cơ quan c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư xác nh n. Nhà u tư ph i ăng kí v i cơ quan H i quan c a khNu, nơi nh p khNu các lo i máy móc thi t b phương ti n v n t i này cơ quan H i quan c a khNu th c hi n vi c mi n thu nh p khNu cho các cơ s khi th c t nh p khNu (trư ng h p nh p khNu u thác thì cơ s nh p khNu u thác xu t trình h sơ trên kèm theo c h p ng nh p khNu u thác cho cơ quan H i quan). VII. ƯU ÃI B SUNG V THU I V I NHÀ U TƯ S N XU T KINH DOANH HÀNG XU T KH U: Ngoài các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i các i u 21, i u 22, i u 23 nhà u tư s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu còn ư c hư ng thêm ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 51/1999/N - CP. th c hi n gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 27 cơ s kinh doanh ph i g i h sơ n cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu thu cơ s , h sơ g m: - ngh c a cơ sơ kinh doanh trong ó gi i trình rõ lí do mi n gi m, m c mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p. - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do B K ho ch và u tư ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (b n sao có công ch ng ho c b n sao có óng d u c a doanh nghi p). M c hư ng thêm ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo i u 27 ư c th c hi n khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p hàng năm, cơ quan thu tr c ti p qu n lí thu thu cơ s kinh doanh có trách nhi m quy t nh s thu thu nh p doanh nghi p mi n chính th c sau khi quy t toán thu . Trư ng h p cơ s kinh doanh h ch toán ư c riêng ph n thu nh p ư c mi n gi m thu theo các trư ng h p quy nh t i i u
  7. 27 thì cơ quan thu cho th c hi n vi c t m tính s ư c mi n gi m khi xác nh s ph i n p t ng kì trong năm. VIII. THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngư i nư c ngoài góp v n mua c ph n theo quy nh t i Kho n 4 i u 1 Ngh nh s 51/1999/N -CP khi chuy n l i nhu n thu ư c ra nư c ngoài ch ph i n p m t kho n thu b ng 5% s ti n chuy n ra nư c ngoài. Cách xác nh s thu ph i n p, th t c n p thu ư c áp d ng th c hi n theo m c 5 ph n C (th t c kê khai, n p thu , hoàn thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài) Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. C. T CH C TH C HI N 1. Các d án u tư ang hư ng ưu ãi theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c trư c ngày 22 tháng 6 năm 1994 ho c theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c v n ư c ti p t c hư ng các ưu ãi u tư cho n h t th i h n còn l i theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p. Ưu ãi v thu l i t c ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c chuy n thành ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p k t ngày 1/1/1999. Ưu ãi v thu doanh thu ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c th c hi n n h t ngày 31/12/1998. 2. i v i các d án có Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c trư c ngày 22/6/1994 ho c theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c thu c di n ư c hư ng các ưu ãi b sung v thu thu nh p doanh nghi p, các ưu ãi v mi n thu nh p khNu quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP thì cơ quan c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo thNm quy n i u ch nh, b sung ưu ãi cho kho n th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày Ngh nh s 51/1999/N -CP có hi u l c thi hành. 3. Sau khi ư c hư ng các m c ưu ãi v thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, n u có s thay i ch u tư thì ch u tư m i v n ti p t c ư c hư ng m c ưu ãi mi n thu , gi m thu ã ghi trong gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho kho n th i gian còn l i và có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v c a ch u tư cũ ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu . Trư ng h p ã ư c hư ng ưu ãi v thu theo nh ng i u ki n ã ăng kí c a d án ã u tư nhưng trong quá trình th c hi n ch u tư có s thay i v nh ng i u ki n ã ăng kí d n n thay i m c ưu ãi thu theo Ngh nh s 51/1999/N -CP thì ch m nh t trong th i h n 05 ngày, ch u tư ph i khai báo v i cơ quan có thNm quy n i u ch nh gi y ưu ãi u tư cho phù h p. Ch u tư có hành vi gian d i ư c hư ng ưu ãi v thu ho c khi thay i i u ki n u tư c ý không khai báo ư c hư ng m c ưu ãi v thu cao hơn thì ngoài vi c hoàn tr các kho n thu ã ư c ưu ãi, tuỳ theo m c vi ph m mà ch u tư
  8. b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a Pháp lu t. Cán b thu , H i quan, cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này gây thi t h i cho Ngân sách Nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lí k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thu các c p có trách nhi m qu n lí ch t ch các d án u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong, các i u ki n mà ch u tư ã ăng kí v i t ng d án thu c a bàn qu n lí có liên quan n ch ưu ãi mi n, gi m thu ; m t m t t o i u ki n cho các ch u tư trong quá trình tri n khai d án, m t khác k p th i phát hi n ngăn ch n các hành vi l i d ng tr n thu . Cơ quan thu ph i l p s sách theo dõi lưu gi y các tài li u liên quan n vi c xét mi n thu , gi m thu cho t ng d án u tư, nh kì hàng năm báo cáo v B Tài chính (T ng c c thu ) s t m th i mi n, gi m; s th c t mi n, gi m cho i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 23 tháng 7 năm 1999 là ngày Ngh nh s 51/1999/N -CP có hi u l c thi hành và thay th Thông tư s 43/1998/TT-BTC ngày 4/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n thu , gi m thu theo quy nh t i Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i). Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c các cơ s kinh doanh, các ngành, các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) T ng c c thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c thu t nh,TP.... c l p - T do - H nh phúc S .......Q -CP ...ngày.... tháng..... năm... QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C THU V VI C HƯ NG CÁC M C ƯU ÃI V THU THEO GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ - Căn c vào Ngh nh 281/H BT ngày 7/8/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu nhà nư c thu c B Tài chính và Thông tư s 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a h th ng thu thu Nhà nư c. - Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh cho ti t Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Thông tư s ...
  9. /1999 TT-BTC ngày... tháng... năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c mi n thu , gi m thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t khuy n khích u tư trong nư c. - Căn c h sơ c a... ngh hư ng các m c ưu ãi v thu theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (ghi rõ: kèm theo Công văn s ...; gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ...) QUY T NNH i u 1. Cơ s kinh doanh......... ư c mi n gi m các kho n thu và (ghi lo i thu , % ư c mi n, gi m, th i gian t năm...... n năm; n u là thu TNDN ghi rõ k t năm có thu TNDN)....... i u 2. Căn c vào m c mi n thu , gi m thu theo i u 1 cơ s xác nh s thu ư c mi n, gi m; s thu còn ph i n p kê khai n p thu t ng kì và quy t toán c năm. i u3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày kí. Ông, Bà trư ng phòng thu ...... cơ s kinh doanh....... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. C c trư ng c c thu t nh (Kí tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản