Thông tư số 15/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư số 15/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/1999/TT-BYT về việc hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y do Bộ Y tế ban hành, đề hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/1999/TT-BYT

 1. B YT C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :15/1999/TT-BYT Hà N i , n g à y 3 1 t h á n g 0 7 n ă m 1 9 9 9 THÔNG TƯ C A B Y T S 1 5 / 1 9 9 9 / TT-BYT N G ÀY 3 1 THÁNG 7 N ĂM 1 9 9 9 HƯ NG D N TH C H I N P HÁP L N H HÀNH N GH Y DƯ C TƯ NHÂN VÀ NGH N NNH S 0 6 / C P NGÀY 2 9 / 1 / 1 9 9 4 C A C H ÍNH PH V C TH HOÁ M T S I U TR ONG P HÁP L NH HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN THU C LĨNH V C HÀNH NG H Y Căn c Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân ngày 30/09/1993 Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. B Y t hư ng d n c th vi c hành ngh Y tư nhân như sau: CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1 : Hình th c t ch c các cơ s hành ngh Y tư nhân: 1. B nh vi n tư nhân: - a khoa - Chuyên khoa 2. Phòng khám a khoa: Là phòng khám có nhi u chuyên khoa. 3. Phòng khám chuyên khoa: - Phòng khám n i: g m các lo i : + Phòng khám n i t ng h p + Các phòng khám thu c h n i + Phòng khám gia ình + Phòng tư v n y t qua i n tho i - Phòng khám chuyên khoa ngo i - Phòng khám chuyên khoa ph s n - k ho ch hoá gia ình. - Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t - Phòng khám chuyên khoa m t - Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng - Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m - Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng - Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh - Phòng xét nghi m: Sinh hoá, huy t h c, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 4. Nhà h sinh 5. D ch v Y t
 2. - Phòng làm răng gi - Tiêm chích thay băng - D ch v chăm sóc s c kho t i nhà. i u 2 : Các doanh nghi p u tư xây d ng cơ s khám ch a b nh tư và nh ng ngư i hành ngh y tư nhân ư c khuy n khích và hư ng ưu ãi theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 20/5/1998. Ngư i ng u các cơ s khám ch a b nh tư ph i tiêu chuNn và di u ki n hành ngh phù h p v i t ng lo i hình theo quy nh c a Thông tư này. i u 3 : Công ch c, s quan t i ngũ trong l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c tham gia thành l p ho c qu n lý b nh vi n tư, cơ s khám ch a b nh thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t Công ty (theo Lu t doanh nghi p khi Lu t này có hi u l c), nhưng ư c ký h p ng v i b nh vi n tư, các cơ s khám ch a b nh trên làm vi c ngoài gi ho c ư c phép ăng ký hành ngh ngoài gi dư i các hình th c t ch c khác n u các i tư ng ó ư c th trư ng cơ quan ng ý b ng văn b n. i u 4 : Cơ s khám ch a b nh ph i có bi n hi u theo quy nh, ph i công khai, th c hi n úng giá vi n phí và ph m vi hành ngh c th . Ph m vi hành ngh và giá vi n phí ph i ư c c p có thNm quy n c p “Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân” phê duy t. i u 5 : Các cơ s khám ch a b nh tư ch ư c phép ho t ng sau khi ư c c p Y t có thNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân. i u 6 : M i cơ s hành ngh y tư nhân ph i ăng ký và n p l phí thNm nh c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân theo quy nh c a Liên t ch B Tài chính - B Y t . CHƯƠNG II TIÊU CHU N, I U KI N VÀ PH M VI HÀNH NGH C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y TƯ NHÂN i u 7 : B nh vi n: B nh vi n là cơ s khám ch a b nh có i u tr n i trú và ngo i trú. B nh vi n có th là b nh vi n a khoa hay b nh vi n chuyên khoa. 1. Tiêu chuNn: Giám c b nh vi n là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i b nh vi n. Trư ng khoa là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: - B nh vi n ít nh t có 21 giư ng b nh. - T ch c, cán b c n phù h p v i quy mô b nh vi n. - Cơ s h t ng, thi t b y t th c hi n theo úng các quy nh trong quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997-BYT-Q ngày 19/09/1997. B nh vi n ph i có : + Khoa khám b nh - khoa c p c u.
 3. + Các khoa i u tr . + Các khoa c n lâm sàng. + Có i n, nư c, thi t b phòng cháy ch a cháy, h th ng x lý ch t th i. + Trang thi t b y t t ng khoa (ít nh t ph i tương ương tuy n huy n) theo "Quy nh danh m c trang thi t b y t b nh vi n a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã" ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1419/BYT-Q ngày 23/8/1996 c a B trư ng B Y t . 3. Ph m vi hành ngh : Th c hi n theo úng danh m c k thu t ã ư c B Y t cho phép. B nh vi n ph i nh n b nh nhân trong tình tr ng c p c u, ch ư c chuy n vi n sau khi ã c p c u. i u 8 : Phòng khám a khoa: Phòng khám a khoa là cơ s khám ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa (ít nh t có 2) do m t giám c ph trách chung. 1. Tiêu chuNn: Giám c phòng khám a khoa là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i b nh vi n; Trư ng phòng khám chuyên khoa là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: Cơ s h t ng: ph i m b o di n tích. Trang thi t b ph i tiêu chuNn và i u ki n như phòng khám chuyên khoa. Ngoài các phòng khám chuyên khoa, phòng khám a khoa nh t thi t ph i có phòng i, phòng c p c u, phòng lưu (phòng lưu t i a không quá 10 giư ng lưu và không lưu quá 24 gi ), có công trình v sinh, i n nư c, x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng. 3. Ph m vi hành ngh : Hành ngh theo danh m c c a các chuyên khoa ã ư c duy t. i u 9 : Phòng khám n i: Phòng khám n i g m các lo i: - Phòng khám n i t ng h p - Các phòng khám thu c h n i - Phòng khám gia ình - Phòng tư v n y t qua i n tho i 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao, y s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh hay bác s ã th c hành 3 năm ư c ăng ký hành ngh . Y s không ư c hành ngh tư v n qua i n tho i. 2. i u ki n: a. Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám thu c h n i ph i có d ng c chuyên môn t i thi u, có h p thu c c p c u và ch ng choáng (ph l c 1 và 2) ít nh t ph i có
 4. 1 bu ng khám riêng bi t 10m2, có giư ng khám, bàn làm vi c. Cơ s ph i thoáng mát, ngăn n p m b o ánh sáng, nư c, công trình v sinh và tách bi t v i nơi sinh ho t gia ình. b. Phòng khám gia ình ph i có d ng c chuyên môn t i thi u, có h p thu c c p c u và ch ng choáng (ph l c 1 và 2). 3. Ph m vi hành ngh : a. Phòng khám n i t ng h p, phòng khám gia ình: - Tư v n s c kho và k ho ch hoá gia ình. - Qu n lý s c kho . - Sơ c u, c p c u, khám và kê ơn, i u tr các b nh thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa. Phát hi n nh ng trư ng h p vư t kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên. - Khám ngo i: sơ c u gãy xương, không bó b t, không làm ti u ph u. - Khám s n ph : khám thai, qu n lý thai s n, không . - Khám răng, không nh răng. - Khám tai mũi h ng: soi tai mũi h ng, không chích r ch viêm tai gi a. - Làm các xét nghi m ơn gi n b ng gi y th . - L y b nh phNm g i i xét nghi m, không sinh thi t, không ch c dò. - i n tim, siêu âm v.v... không c n ph i c p gi y ch ng nh n riêng, nhưng ph i có gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v và ã ư c th c hành v các chuyên khoa này c a các cơ s khám ch a b nh h p pháp, ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n cho phép ghi trong ph m vi hành ngh . Các phòng khám thu c h n i: khám b nh, chNn oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c duy t. c. Phòng tư v n qua i n tho i: bác s ch tư v n nh ng chuyên khoa ã ư c ăng ký và ư c ào t o. i u 1 0 : Phòng khám chuyên khoa ngo i: 1. Tiêu chuNn: Ngư i hành ngh là bác s chuyên khoa ngo i, ã th c hành 5 năm cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ngo i. 2. i u ki n: Ngoài i u ki n trang thi t b , cơ s v t ch t theo quy nh t i i u 9 c a Thông tư này, phòng khám chuyên khoa ngo i ph i có d ng c ti u ph u và phòng ti u ph u, phòng c p c u và lưu b nh nhân, c n c bi t lưu ý n k thu t ch ng nhi m khuNn, (ph l c 3). 3. Ph m vi hành ngh : - Sơ c u - c p c u ngo i khoa. - Khám và x trí các v t thương thông thư ng. - Bó b t gãy xương nh . - Tháo b t theo ch nh c a th y thu c bó b t.
 5. - Th t búi trĩ nh , m u nang bã u, u nông nh . - Không chích các m lan to l n. i u 1 1 : Phòng khám chuyên khoa ph s n - phòng k ho ch hoá gia ình: 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh là bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp trong ó ít nh t là 3 năm chuyên khoa ph s n. các vùng núi cao, y s s n khoa hay n h sinh trung c p ã th c hành 5 năm chuyên khoa ư c ăng ký hành ngh . 2. i u ki n: Có bàn khám, d ng c khám và làm th thu t v ph s n. Ngoài phòng khám có phòng làm th thu t. Ngoài thu c c p c u chung, có thu c c p c u chuyên khoa (theo ph l c 1 ,4). 3. Ph m vi hành ngh : - Tư v n giáo d c s c kho , k ho ch hoá gia ình. - C p c u s n ph khoa. - Khám thai, qu n lý thai s n. - Khám ch a b nh ph khoa thông thư ng. - t thu c âm o. - t i u tr l tuy n c t cung. - Soi c t cung, l y b nh phNm tìm t bào K. - t vòng - Hút thai dư i 15 ngày. - ình s n nam không dùng dao. - Không n o thai, phá thai, không tháo vòng, không ình s n n . - Không t i phòng khám. i u 1 2 : Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t: 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh là bác s chuyên khoa răng hàm m t ã có 5 năm th c hành chuyên khoa t i cơ s h p pháp. các vùng núi cao, y s chuyên khoa răng hàm m t ã th c hành 5 năm hay bác s chuyên khoa ã th c hành 3 năm chuyên khoa. 2. i u ki n: - Có d ng c , trang thi t b chuyên khoa răng và làm răng gi (n u làm răng gi ). - Có phòng ti u ph u, phòng làm vi c v i ph m vi hành ngh (ph l c 6, 7). 3. Ph m vi hành ngh : - Khám ch a b nh thông thư ng, c p c u các v t thương hàm m t. - Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh .
 6. - N n sai kh p hàm - i u tr laze b m t. - Ch a các b nh viêm quanh răng. - Chích r ch áp xe, l y cao răng, nh răng. - Làm răng, hàm gi . i u 1 3 : Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng: 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh là bác s chuyên khoa tai mũi h ng ã th c hành b nh vi n 5 năm, trong ó ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: - Có trang thi t b d ng c khám và làm các th thu t chuyên khoa, có phòng ti u ph u (ph l c 8). 3. Ph m vi hành ngh : - C p c u v tai mũi h ng - Khám ch a b nh thông thư ng + Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút d ch u nang. + Trích r ch viêm t i gi a c p. + Trích r ch áp xe amidan. + C t po líp ơn gi n, u bã u, u nang lành, u m vùng tai mũi h ng. + C m máu cam. + L y d v t vùng tai mũi h ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n. + t h ng b ng nhi t, b ng laze. + Khâu v t thương vùng u c dư i 5 cm. + N o VA. i u 1 4 : Phòng khám chuyên khoa m t: 1. Tiêu chuNn: Bác s hành ngh là bác s chuyên khoa m t, th c hành 5 năm t i b nh vi n, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa m t. các vùng núi cao, y s chuyên khoa m t có 5 năm th c hành chuyên khoa m t ư c hành ngh . 2. i u ki n: - Có d ng c khám và làm th thu t, có phòng làm ti u ph u (ph l c 9). - Có thu c c p c u v m t. - Có phòng ti u ph u. 3. Ph m vi hành ngh : - C p c u, ch a b nh thông thư ng v m t.
 7. - Tiêm dư i k t m c, c nh nhãn c u, h u nhãn c u. - L y d v t k t m c, chích ch p l o, m qu m, m m ng. - Thông r a l o. i u 1 5 : Phòng chuyên khoa gi i ph u thNm m : là cơ s th c hi n nh ng d ch v thNm m do th y thu c m nhi m. Các d ch v làm p, săn sóc da m t, trang i m cô dâu v.v... không thu c ngành Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn hành ngh . Nh ng cơ s này không ư c làm xăm môi, xăm mi, hút m n, nh ng d ch v khác gây ch y máu. 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành là bác s ã th c hành 5 năm t i b nh vi n, trong ó ít nh t có 3 năm th c hành chuyên khoa ph u thu t t o hình hay thNm m . 2. i u ki n: - Ph i có d ng c trang thi t b phù h p v i ph m vi hành ngh . - Cơ s ph i m b o vô trùng, có phòng ph u thu t, phòng lưu, phòng ch . 3. Ph m vi hành ngh : - Xăm môi, xăm mi, hút m n, các d ch v chăm sóc gây ch y máu. - C y tóc. - Nâng gò má th p, nâng s ng mũi. - Ph u thu t căng da m t. - X lý các n p nhăn mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mí thành hai mí. i u 1 6 : Phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng: 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh là bác s chuyên khoa Ph c h i ch c năng ã th c hành cơ s khám ch a b nh h p pháp 5 năm, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng. 2. i u ki n: Ngoài quy nh t i i m a, kho n 2, i u 9 c a Thông tư này, phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng ph i có các phòng và d ng c , trang thi t b phù h p v i ph m vi hành ngh . 3. Ph m vi hành ngh : - Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh Trung ương và ngo i biên. - Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính. - Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c. - Th c hi n các k thu t: + Xoa bóp, b m huy t, châm c u. + Các phương pháp v t lý tr li u ư c duy t. + Ho t ng tr li u.
 8. i u 1 7 : Phòng chNn oán hình nh: Phòng ch n oán hình nh là cơ s góp ph n chNn oán b nh và theo dõi k t qu i u tr b ng các thi t b X quang, siêu âm, n i soi v.v... 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh phòng chNn oán hình nh là bác s chuyên khoa X quang ã th c hành 5 năm t i chuyên khoa. các vùng núi cao bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa X quang. 2. i u ki n: - Có trang thi t b phòng h cá nhân, phòng X quang t tiêu chuNn an toàn b c x . Trang thi t b ít nh t t tiêu chuNn c a tuy n huy n (ph l c 10). - Cơ s h t ng ph i m b o tuy t i an toàn: ph i có phòng i, bu ng chi u ch p, bu ng r a phim, in nh, bu ng c k t qu v.v... Bu ng t thi t b ph i cao ít nh t 3,5 m, tư ng trát barít c a có p t m chì, n n nhà cao ráo. 3. Ph m vi hành ngh : - ChNn oán X quang, ch p c t l p vi tính, c ng hư ng t . - ChuNn oán siêu âm doppler. - Không s d ng c n quang tính m ch. - Không ch c dò dư i hư ng d n c a siêu âm, không làm ph u thu t n i soi, không soi ph qu n, không làm các can thi p X quang ch y máu. i u 1 8 : Phòng xét nghi m: Phòng xét nghi m là cơ s giúp cho chNn oán và theo dõi i u tr : g m huy t h c, hoá sinh, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký hành ngh phòng xét nghi m là bác s hay dư c s , c nhân sinh h c, hoá sinh ã th c hành 5 năm chuyên khoa xét nghi m t i cơ s khám ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao ngư i ăng ký hành ngh là bác s , dư c s , c nhân sinh h c, hoá sinh ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t hai năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: - Có trang thi t b y t chuyên dùng t i thi u (b ng phòng xét nghi m tuy n huy n) (Ph l c 11). - Cơ s h t ng ph i m b o tiêu chuNn c a m t labo xét nghi m, thi t k ki n trúc và t ch c ph i m b o an toàn lao ng theo úng quy ch công tác khoa xét nghi m. Ngoài khu v c làm xét nghi m c n chú ý n các b ph n ph tr như i n, nư c và phòng ch ng cháy. 3. Ph m vi hành ngh : Làm các xét nghi m v huy t h c, hoá sinh, vi sinh v t, ký sinh trùng, gi i ph u b nh (vi th ). i u 1 9 : Nhà h sinh: Nhà h sinh là cơ s , qu n lý, chăm sóc thai s n. 1. Tiêu chuNn:
 9. Ngư i ăng ký hành ngh là bác s chuyên khoa ph s n, n h sinh trung h c ã th c hành 5 năm t i cơ s s n khoa. các vùng núi cao: bác s , n h sinh trung h c ã th c hành 3 năm t i cơ s s n khoa ư c ăng ký hành ngh tư nhà h sinh. Ngư i ăng ký thành l p nhà h sinh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian (không ph i là ngư i ch ư c ăng ký hành ngh ngoài gi hành chính). i u ki n: - Cơ s h t ng: có phòng ch , phòng , phòng sau m b o v sinh vô khuNn và thông thoáng. - Trang thi t b : ph i có bàn , b , d ng c khám thai và làm th thu t, h p thu c c p c u chung và c p c u s n khoa (phu l c 5). 3. Ph m vi hành ngh : - Khám thai, qu n lý thai s n. - C p c u, sơ c u s n khoa. - Tiêm phòng u n ván. - Th protein ni u. - thư ng. - N o sót rau sau , sau sNy. - Không ư c n o thai, phá thai. - N u có bác s chuyên khoa ph s n có th khó, giác hút, hút thai dư i 15 ngày, t vòng, không tháo vòng và làm các th thu t s n khoa lo i 1. i u 2 0 : D ch v y t : D ch v y t trong Thông tư này là các d ch v y t ư c th c hi n theo ơn c a ngư i th y thu c. 1. Tiêu chuNn: Ngư i ăng ký cơ s tiêm chích, thay băng là y tá i u dư ng trung h c ã th c hành 2 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp. Ngư i ăng ký phòng làm răng gi là th tr ng răng ã hành ngh t năm 1980 v trư c có gi y xác nh n c a chính quy n a phương. Ngư i ăng ký d ch v chăm sóc s c kho t i nhà ph i có b ng c p chuyên môn phù h p v i d ch v xin ăng ký hành ngh . 2. i u ki n: - Cơ s tiêm chích thay băng: + Có phòng r ng ít nh t 8m2. + Có d ng c và m b o vô trùng. + Có h p thu c c p c u, phòng x trí s c ph n v . - Phòng làm răng gi : Cơ s ph i áp ng theo quy mô, có phòng làm răng riêng hay xư ng làm răng, có d ng c làm răng gi (ph l c 7). 3. Ph m vi hành ngh :
 10. - D ch v tiêm chích, thay băng: ch th c thi n theo ơn c a bác s không ư c khám b nh, kê ơn. - D ch v làm răng gi : ch th c hi n làm răng gi , không ư c khám ch a b nh v răng, nh răng. - D ch v chăm sóc s c kho t i nhà: th c hi n theo ơn c a bác s . CHƯƠNG III TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y TƯ NHÂN i u 2 1 : ThNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ hành ngh y tư nhân (g i t t là gi y ch ng nh n tiêu chu n và i u ki n hành ngh ). 1. B trư ng B Y t c p "gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh " cho b nh vi n tư nhân và các cơ s khám ch a b nh thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t công ty (theo Lu t doanh nghi p khi Lu t này có hi u l c). 2. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) c p gi y ch ng nh n cho t t c các lo i hình khác, tr các lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này. 3. B Y t thành l p H i ng tư v n giúp B trư ng trong vi c xem xét tiêu chuNn và i u ki n c p gi y ch ng nh n. H i ng do Th trư ng làm Ch t ch, V trư ng V i u tr làm Phó ch t ch thư ng tr c, m t i di n ban ch p hành H i Y Dư c h c Vi t Nam và các thành viên khác. 4. S Y t t nh thành l p H i ng tư v n giúp Giám c S xem xét tiêu chuNn và i u ki n c p gi y ch ng nh n. H i ng do m t lãnh o S làm Ch t ch, Trư ng phòng nghi p v Y hay Trư ng phòng qu n lý hành ngh y dư c tư nhân làm Phó ch t ch, m t i di n H i Y dư c h c t nh và các thành viên khác. i u 22: H sơ xin c p "gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh " do B trư ng B Y t quy t nh: 1. ơn xin thành l p b nh vi n. 2. ơn xin thNm nh xét c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh ". 3. i u l b nh vi n. 4. Lu n ch ng kinh t k thu t: Trong n i dung c a lu n ch ng ph i m b o các yêu c u sau: - S c n thi t ph i u tư - M c tiêu c a d án. - Tên hi u, a i m, hình th c u tư, phương án xây d ng h t ng cơ s . - Các khu v c, phòng chuyên môn, s giư ng b nh. - Các h ng m c h tr ( i n, nư c, phòng cháy ch a cháy, x lý ch t th i, ư ng i, c nh quan). - Chi phí xây d ng.
 11. - Ti n th c hi n. - Có gi y ch ng nh n v x lý ch t th i, an toàn b c x , phòng cháy, ch a cháy. - Trang thi t b y t . - Tên thi t b , s lư ng, giá ti n, t ng giá tr u tư cho trang thi t b . - B máy qu n lý, t ch c nhân s , cán b . -V n u tư và phân tích tài chính. - Hi u qu kinh t , xã h i. 5. Ph m vi hành ngh chi ti t. 6. Danh sách c a H i ng qu n tr và Ban giám c (có lý l ch trích ngang). 7. B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên môn, th i gian th c hành, gi y khám s c kho c a Giám c, các Trư ng khoa, các bác s , dư c s và cán b i h c khác (có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c), các h p ng và ch ng nh n liên quan khác. 8. Gi y gi i thi u c a H i y dư c h c. i u 2 3 : Th t c thNm nh c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh " cho các cơ s khám ch a b nh do B trư ng B Y t ký: 1. Sau khi hoàn t t m i công vi c xây d ng cơ s h t ng, trang thi t b , t ch c nhân s , Giám c các cơ s hành ngh y tư nhân (theo quy nh t i kho n 1, i u 21) n p toàn b h sơ t i S Y t . Giám c S Y t t nh thành l p oàn thNm nh có các thành viên c n thi t (trong ó c n có i di n c a H i Y Dư c h c) ti n hành thNm nh tr c ti p t i cơ s xin thNm nh. 2. N i dung thNm nh: a. Căn c pháp lý. b. H sơ xin thành l p (theo quy nh t i i u 22). c. Cơ s h t ng và i u ki n v sinh môi trư ng. d. T ch c - nhân s . e. Trang thi t b d ng c y t . f. Ph m vi hành ngh c th . 3. Biên b n thNm nh g m các ph n chính: a. Th i gian và a i m. b. Thành ph n: - oàn thNm nh - i di n c a cơ s ư c thNm nh. c. K t qu thNm nh c a 6 n i dung (ghi c th ). d. K t lu n và ki n ngh . 4. Sau khi thNm nh xong, S Y t g i công văn ngh kèm theo biên b n thNm nh, cùng toàn b h sơ c a cơ s ư c thNm nh v B Y t . T t c tài li u u g i b n chính, các b n sao u ph i có d u công ch ng nhà nư c.
 12. i u 24: 1. H sơ xin c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh " do Giám c S Y t quy t nh cho các lo i hình y tư nhân: a. ơn xin ăng ký hành ngh , nói rõ a i m, ph m vi hành ngh . b. B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên khoa (có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c). c. Sơ y u lý l ch, phi u khám s c kho . d. Gi y phép làm ngoài gi n u ang là công ch c. e. B n di n gi i: a i m, cơ s , trang thi t b , t ch c nhân s và ph m vi hành ngh . N u các cơ s hành ngh ơn gi n thì có th di n gi i ngay trong ơn. g. Gi y gi i thi u c a H i Y Dư c h c. 2. Th t c thNm nh c p Gi y ch ng nh n hành ngh do giám c S Y t ký: a. Các cơ s hành ngh n p h sơ t i S Y t . S Y t thành l p oàn thNm nh và ti n hành thNm nh tr c ti p t i cơ s xin hành ngh . b. N i dung và biên b n thNm nh theo kho n 2, kho n 3 i u 23. i u 2 5 : Th i gian hi u l c c a gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh : 1. Gi y ch ng nh n hành ngh do B trư ng B Y t quy t nh có giá tr 5 năm. Gi y ch ng nh n hành ngh do Giám c S Y t quy t nh có giá tr 3 năm. 2. Trư c khi h t h n 3 tháng, các cơ s ph i làm th t c xem xét c p l i gi y ch ng nh n. i u 26: Gi y ch ng nh n hành ngh ư c g i và lưu như sau: - Gi y ch ng nh n hành ngh do B trư ng B Y t ký làm 4 b n: 1 g i UBND t nh, 1 cho S Y t , 1 cho ương s , 1 lưu V i u tr . - Gi y ch ng nh n c a các lo i hình khác ư c làm 3 b n: 1 b n lưu t i S Y t , 1 b n g i ương s , 1 b n g i Y t qu n, huy n. CHƯƠNG IV QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I HÀNH NGH Y TƯ NHÂN Ngoài quy n và nghĩa v ư c quy nh t i Chương III c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và i u 16 c a Ngh nh 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, ngư i hành ngh y tư nhân có quy n và nghĩa v sau ây: i u 27: 1. Quy n: - B nh vi n tư nhân ư c phép t ch c nhà thu c, nhưng th t c l p nhà thu c theo úng quy nh c a pháp lu t.
 13. - Ngư i hành ngh y tư nhân ư c h c t p dài h n theo các quy nh tuy n sinh c a nhà nư c nâng cao nghi p v ; tham gia ho t ng u n các sinh ho t và b i dư ng chuyên môn c a ngành. Ngư i hành ngh y tư nhân ư c d t p hu n c p nh t ki n th c, c bi t là nh ng d ch b nh nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, HIV/AID...). S Y t t nh, thành ph có trách nhi m ph i h p v i H i Y Dư c h c t nh t ch c ào t o, hu n luy n nâng cao tay ngh , c p nh t ki n th c cho nh ng ngư i hành ngh y tư nhân. - Nh ng cá nhân, ơn v có thành tích trong ph c v ngư i b nh ư c bi u dương, khen thư ng x ng áng. 2. Trách nhi m: - Ph i dành 3% s giư ng b nh vi n khám ch a b nh cho ngư i nghèo; các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân khác ph i t ch c t khám ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo. - Ph i treo bi n hi u úng lo i hình, niêm y t công khai bi u giá vi n phí, ph m vi hành ngh chi ti t; th c hi n úng ph m vi hành ngh cho phép và giá vi n phí ư c duy t. + B nh vi n tư nhân, cơ s khám b nh, ch a b nh thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t công ty ph i xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo B Y t phê duy t. + Các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân khác ph i xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo S Y t t nh phê duy t. - Có t thu c c p c u theo quy nh, không ư c v a kê ơn, v a bán thu c, không ư c kê ơn s d ng các lo i thu c, áp d ng các k thu t máy móc m i chưa ư c phép lưu hành. - Các cơ s hành ngh y tư nhân có nghĩa v tham gia phòng ch ng d ch và tham gia các chương trình y t qu c gia. Nghiêm c m vi c l i d ng các thu c, d ng c c a chương trình ( ư c nhà nư c bao c p mi n phí) em bán thu l i. - Các cơ s hành ngh y tư nhân ph i ký h p ng v i các cơ s khám ch a b nh c a nhà nư c ư c h tr k thu t và chuy n b nh nhân khi có yêu c u. CHƯƠNG V QU N LÝ HÀNH NGH Y TƯ NHÂN i u 28: 1. S Y t t nh là cơ quan giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v hành ngh y tư nhân, có b ph n ho c cán b chuyên trách, theo dõi qu n lý hành ngh y tư nhân. Các thành ph l n như Hà N i, thành ph H Chí Minh v.v... S Y t ph i báo cáo U ban nhân dân t nh trình v i B Y t và Ban T ch c cán b Chính ph cho phép ư c gi nguyên các phòng qu n lý hành ngh y dư c tư nhân c a S Y t ã ư c thành l p giúp Giám c S qu n lý công tác hành ngh y tư nhân c a t nh. 2. Các trung tâm Y t qu n, huy n tuỳ tình hình có th có cán b chuyên trách hay kiêm nhi m theo dõi, qu n lý tr c ti p các cơ s hành ngh y tư nhân trên a bàn. 3. Tr m Y t xã giúp UBND xã, phư ng có trách nhi m theo dõi, t o i u ki n cho các cơ s hành ngh y tư nhân phát huy tác d ng trong ph c v s c kho nhân dân, chăm sóc s c kho ban u, cũng như th c hi n các chương trình Y t . i u 29:
 14. 1. Báo cáo nh kỳ c a S Y t g i v B Y t c n có ph n qu n lý hành ngh y tư nhân c a a phương. 2. Hàng năm các S Y t có báo cáo riêng v hành ngh y tư nhân v B Y t . 3. Các b nh vi n tư nhân và các cơ s khám ch a b nh thành l p theo lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t công ty ph i báo cáo nh kỳ v B Y t . CHƯƠNG VI KI M TRA, THANH TRA, X LÝ VI PH M i u 30: B Y t , S Y t t ch c ki m tra thanh tra nh kỳ hay t xu t vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v hành ngh y tư nhân. Các t ch c, cá nhân hành ngh y tư nhân (bao g m các cơ s có v n u tư nư c ngoài) ph i ch p hành và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, thanh tra t i cơ s c a mình. i u 3 1 : X lý vi ph m T ch c, cá nhân hành ngh y tư nhân (bao g m các cơ s có v n u tư nư c ngoài) vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh c a Thông tư này và vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 46/CP ngày 6/8/1998 c a Chính ph quy nh vi c x ph t hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t ho c b truy c u trách nhi m hình s , b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG VII I U KHO N THI HÀNH i u 32: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư 07/BYT-TT ngày 30/4/1994 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n th c hi n Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân và Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân thu c lĩnh v c hành ngh y. PH L C 1 DANH M C THU C C P C U ST Tên thu c Hàm lư ng S T lư ng 1 Aminophyllin Thu c tiêm 0,24g/5ml 05 ng 2 Aminophyllin Viên nén 300mg 10 viên 3 Atropin sutfat Thu c tiêm 0,25mg/1ml 05 ng 4 Calci chlorid Thu c tiêm 500mg/5ml 05 ng 5 Chlorpromazin Thu c tiêm 25mg/2ml 05 ng (Largatyl.Aminazin) 6 Depersolon Thu c tiêm 30mg/1ml 05 ng 7 Diazepam Thu c tiêm 10mg/2ml 05 ng 8 Apinephrin (Adrenalin) Thu c tiêm 1mg/1ml 05 ng
 15. 9 Furosemid Thu c tiêm 20mg/2ml 05 ng 10 Haloperidol Thu c tiêm 5mg/1ml 05 ng 11 Isoprenallin Thu c tiêm 2mg/1ml 05 ng 12 Natri thiosulfat Viên nén 0,33g 10 viên 13 Natri thiosulfat Thu c tiêm 0,5g/5ml và 2g/10ml 05 ng 14 Nitroglycerin (Trinitrit) Viên nén ng m 0,5mg 10 viên 15 Nifedipin (Adalate) Viên nén ng m 0,01g 10 viên 16 Norepinephrine (Nor-adrenalin) Thu c tiêm 1mg/1ml 05 ng 17 oresol (ors) Gói b t pha 1 lít nư c sôi 10 gói ngu i 18 Panthenol Phun sương 01 l 19 Papaverin hydrochloric Thu c tiêm 0,01g/1ml 05 ng 20 Phenobacbital viên nén 100mg 10 viên 21 Phenobacbital Viên nén 10mg 10 viên 22 Pinocarpin nitrat Thu c nh m t 2-4% 01 l 23 Quinin hydrochlorid Thu c tiêm 500mg 05 ng 24 Quinoserum Thu c tiêm 200mg/10ml 05 ng 25 Spartein Sulfat Thu c tiêm 50mg/1ml 05 ng 26 Than ho t Gói b t u ng 10 gói 27 Vitamin C Thu c tiêm 100mg/2ml 05 ng 28 Vitamin K Thu c tiêm 5mg/1ml 05 ng 29 Vitamin B1 Thu c tiêm 05 ng Thu c c p c u s n khoa 1 oxytoxin Thu c tiêm 5 UI/5ml 10 ng 2 ergotamin Thu c tiêm 0,5mg/1ml 10 ng 3 Papaverin hydrochloric Thu c tiêm 0,01g/1ml 05 ng 4 Papaverin Thu c viên 0,04g 20 viên 5 Kháng sinh 6 Nacl 0,9% Chai 500ml 2 chai 7 Glucose 5% Chai 500ml 2 chai PH L C 2 D NG C PHÒNG KHÁM T NG QUÁT ST Tên d ng c ơn v S T lư ng
 16. 1 Bàn khám b nh Cái 1 2 ng khám b nh - 1 3 Huy t áp k ng m ch - 1 4 ng nghe tim thai - 1 5 B ng th l c - 1 6 Búa tim ph n x - 1 7 B u giác - 5 8 Băng ga rô c m máu - 1 9 Băng huy t áp k tr em - 1 10 Bơm hút máu m p chân - 1 11 Bơm hút s a bóp tay - 1 12 Bơm tiêm 20ml - Thu tinh - 1 13 Bơm tiêm 2ml - thu tinh - 2 14 Bơm tiên 5ml- thu tinh - - 3 15 Bơm tiêm insulin 1mk 40/80 DV - 1 16 Canun tr c tràng và âm o B 1 17 Cân ngư i l n Cái 1 18 Cân tr em - 1 19 Dây garo tiêm tĩnh m ch - 1 20 è lư i - 5 21 èn c n B 1 22 Giá treo b c Cái 1 23 B c th t - 1 24 H p d ng soong lu c d ng c - 1 25 H p ng bông - 2 26 H p d ng d ng c - 1 27 Khay qu u - 2 28 Khay ng d ng c - 1 29 Kim châm c u B 5 30 Kim chích máu u ngón tay Cái 5 31 Kim tiêm ng b các lo i - 21 32 K p ph u tích - 2 33 Kéo ph u tích th ng - 1 34 K p c m máu Kocher th ng - 2 35 K p g p d ng c , bơm tiêm - 1
 17. 36 K p c p ng nghi m - 1 37 K p kéo lư i, u lót cao su - 1 38 N pc nh xương g y (b ) B 2 39 Bô a d t Cái 1 40 ng nghi m - thu tinh - 5 41 ng ong chia - 100ml - 1 42 Phi n kính 25x75mm Mi ng 5 43 Que qu n bông tai mũi, 2 u Cái 2 44 Qu th t tr em - cao su - 1 45 Thông ni u o Nelaton s 12 - 1 46 Túi chư m nóng l nh - 2 47 V t ái - 1 48 Y nhi t k - 2 N u có i u ki n, có th trang b các d ng c sau: 49 C p g p khúc, khám tai mũi - 2 50 èn khám tai mũi h ng B 1 51 Gương soi thanh qu n, b 3 cái Cái 1 52 Loa soi mũi các c - 1 53 Loa soi tai các c B 1 54 Kính soi áy m t Cái 1 55 i n tim Máy 1 56 Siêu âm en tr ng v.v... - 1 PH L C 3 D NG C PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGO I ST Tên d ng c ơn v S lư ng T D ng c t i thi u 1 Bàn m ti u ph u Cái 1 2 Bàn d ng c - 1 3 Bàn làm b t bó xương - 1 4 B d ng c ti u ph u B 1 5 Các d ng c n p ch n thương - 2 6 èn m m t bóng Cái 1
 18. 7 èn m 4 bóng - 1 8 ng nghe - 1 9 Huy t áp B 2 10 Nhi t k Cái 2 11 Găng tay ôi 3 12 Bơm kim tiêm các lo i B 1 13 Kéo c t băng Cái 1 14 Kéo c t b t - 1 15 K p m ch máu - 16 K p ph u tích - 17 H p d ng c có n p - 3 18 H p h p bông g c hình tr ư ng kính 160 mm - 4 19 N i h p 39-50l - 1 20 N i lu c d ng c - 3 o 21 T s y i n 350 - 1 22 B d ng c c p c u B 1 PH L C 4 D NG C PH Ò N G KH ÁM CH U YÊ N K H O A PH S N - K H O CH H O Á GI A Ì NH ST Tên d ng c ơn v S T lư ng 1 Bàn khám ph s n Cái 1 2 Bàn d ng c - 1 3 ng nghe 2 tai - 1 4 ng nghe tim thai - 1 5 Huy t áp k ng m ch - 1 6 Thư c dây - 1 7 Thư c o khung ch u - 1 8 Y nhi t k c p nách - 2 9 Van âm o ki u SIMS - 2 u s 1 Inox - 2 10 Van âm o cân n ng ALIVRD 38x75mm - 2 11 Thìa n o t cung SIMS - cùn 260x8mm - 2 12 Thìa n o t cung SIMS - s c 260x11mm - 2 13 Thìa n o t cung SIMS - cùn 260 x11mm - 2
 19. 14 Thìa n o t cung SIMS - s c 260 x9mm - 2 15 B nong t cung 2 u ki u PARTT b 5 cái B 2 B t vòng 16 N i h p d ng c i n Cái 1 17 Khay qu u 820mm - 8 18 C c 180ml Inox - 8 19 H p ng d ng c h p có n p - 4 20 H p h p bông g c - 4 21 Găng m - 10 22 èn khám ph khoa - 2 23 K p c p bông th ng 20mm - 20 24 K p c p c t cung th ng - 20 25 Kéo ki u SIMS cong 200mm - 4 26 Thư c o t cung Simpson 300mm có kh c - 2 27 M v t âm o Graveo c nh - 6 28 M v t âm o Graveo cơ trung - 6 B hút i u hoà kinh nguy t 29 Bơm Karman Cái 4 30 M v t nh - 4 31 M v t trung - 4 32 Pinee c p c t cung 2 răng - 4 33 ng hút các c t 4-6 34 Bình ngâm d ng c ng hút, bơm Karman PH L C 5 D NG C KHÁM THAI - NHÀ H SINH TƯ NHÂN ST Tên d ng c ơn v S lư ng T 1 Bàn khám thai Cái 1 2 Bàn - 1 3 Bàn tiêm và thay băng - 1 4 Bàn d ng c - 2 5 ng nghe 2 tai - 1 6 ng nghe tim thai - 1 7 Huy t áp k ng m ch - 1
 20. 8 Thư c dây - 1 9 Thư c o khung ch u - 1 10 Y nhi t k c p nách - 3 11 Van âm o - 5 12 Túi chư m nóng l nh - 3 13 B n (ch u) t m cho sơ sinh - 2 14 B c - dây - c p - ng n i - canun B 2 15 Búa ph n x Cái 1 16 B p lu c d ng c , bơm tiêm - 1 17 Ch u r a tay - 1 18 Cân ngư i l n - 1 19 Cân tr sơ sinh - 1 20 Cáng v i - 1 21 Dao c o - 1 22 èn chi u sáng khi khám thai, - 2 23 èn c n - 1 24 ng h ch gi - 1 25 Giá ng nghi m - 1 26 Găng cao su s 7 ho c 6,5 ôi 5 27 H p h p bông g c Cái 4 28 H p ng và bơm tiêm, kim tiêm 5ml - 10 29 H p ng và bơm tiêm, kim tiêm - 2ml - 5 30 H p ng và bơm tiêm, kim tiêm - 20ml - 3 31 H p h p d ng c - 3 32 H p ng d ng c - 2 33 Khay men 250 x370mm - 2 34 Khay men 200 x 300mm - 2 35 Khay qu u - 2 36 B d ng c c t t ng sinh môn B 1 37 Kim khâu da, c các lo i Cái 10 38 Kéo th ng tù - 3 39 K p ckocher th ng - 6 40 K p c p kim khâu m - 1 41 K p dài g p d ng c bông, g c - 1 42 K p hình tim - 1
Đồng bộ tài khoản