intTypePromotion=3

Thông tư số 15/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
131
lượt xem
17
download

Thông tư số 15/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2005/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2005/TT-BXD Hà n i, ngày 19 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P, TH M NNH, PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i m c I, II, III, IV, V chương II - Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng (sau ây g i t t là Ngh nh 08/2005/N -CP), như sau: M c 1: QUY NNH CHUNG 1. Khi l p quy ho ch xây d ng mà chưa có các căn c l p quy ho ch xây d ng ( ã ư c quy nh t i i u 7, i u 15, i u 23 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP) g m quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành có liên quan, quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng, quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn; ho c ã có các quy ho ch nêu trên ư c duy t nhưng không phù h p v th i h n và n i dung thì ph i căn c các ch trương chính sách c a Chính ph , nh hư ng l n c a các ngành, các chương trình, k ho ch phát tri n c a a phương và các nhân t kinh t xã h i nh hư ng n khu v c l p quy ho ch xây d ng làm căn c l p quy ho ch xây d ng. 2. U ban nhân dân c p t nh, c p huy n có trách nhi m ch o cơ quan chuyên môn t ch c l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng trong a gi i hành chính mình qu n lý; U ban nhân dân c p xã có trách nhi m t ch c l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng trong a gi i hành chính xã. Nhi m v quy ho ch có th ư c i u ch nh trong quá trình l p án quy ho ch xây d ng phù h p v i tình hình th c ti n phát tri n c a m i a phương. 3. Ban qu n lý các khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t có trách nhi m t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng thu c ph m vi ranh gi i do mình qu n lý và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo hư ng d n t i Thông tư này. 4. Ban qu n lý các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư (d án thu i n, d án khai thác, ch bi n kho ng s n,...) có trách nhi m t ch c l p quy ho ch xây
 2. d ng các khu dân cư, tái nh cư,... (n u có) và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo hư ng d n t i Thông tư này. 5. i v i quy ho ch xây d ng các khu v c có ý nghĩa quan tr ng v kinh t - chính tr - xã h i - an ninh - qu c phòng ã ư c xác nh t i nhi m v quy ho ch xây d ng thì cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng ph i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p trư c khi phê duy t các quy ho ch xây d ng ó. 6. Quy ho ch xây d ng (cho các giai o n 5, 10 năm ho c dài hơn) mang tính d báo, vì v y trong quá trình tri n khai th c hi n khi xu t hi n các y u t tác ng làm thay i các d báo c a quy ho ch xây d ng, thì U ban nhân dân các c p ph i t ch c i u ch nh quy ho ch xây d ng. Khi ph i i u ch nh thì ch t p trung vào nh ng n i dung i u ch nh, nh ng n i dung không i u ch nh c a án ã ư c phê duy t v n ư c gi nguyên giá tr pháp lý và ph i ư c ti p t c th c hi n m b o quy ho ch xây d ng có tính liên t c và thư ng xuyên. 7. án quy ho ch xây d ng ph i m b o phù h p v i các tiêu chuNn, quy chuNn ư c áp d ng và nhi m v quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. 8. Cơ quan có thNm quy n phê duy t các c p có trách nhi m phê duy t quy ho ch xây d ng b ng văn b n v i các n i dung ư c hư ng d n t i m c V c a Thông tư này. H sơ lưu tr (ph n b n v theo úng t l ) kèm theo quy t nh phê duy t quy ho ch xây d ng ph i ư c cơ quan thNm nh quy ho ch xây d ng cùng c p xác nh n. 9. Vi c l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch các khu công nghi p t p trung và khu ch xu t ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n v ch trương ư c th c hi n theo các văn b n pháp lu t hi n hành. 10. Quy cách th hi n h sơ án quy ho ch xây d ng ph i tuân th theo Quy t nh s 21/2005/Q -BXD ngày 22/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng; 11. N i dung thuy t minh và các b n v c a nhi m v và án quy ho ch xây d ng ư c hư ng d n t i ph l c s 1, 2 c a Thông tư này; 12. Vi c t ch c l p, thNm nh và phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i các m c II, III, IV, V, VI c a Thông tư này, tr nh ng trư ng h p có quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph . M c 2: L P QUY HO CH XÂY D NG I. QUY HO CH XÂY D NG VÙNG 1. Nhi m v quy ho ch xây d ng vùng N i dung nhi m v quy ho ch xây d ng vùng c n xác nh rõ ph m vi, m c tiêu và các yêu c u c n nghiên c u theo quy nh t i i u 6 và danh m c h sơ b n v theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh 08/2005/N -CP.
 3. Ph m vi l p án quy ho ch xây d ng vùng ư c xác nh trên cơ s ánh giá các y u t tác ng tr c ti p ho c gián ti p và có ý nghĩa quy t nh ho c nh hư ng l n t i s phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. Ph m vi l p quy ho ch xây d ng vùng có th theo a gi i hành chính, ho c theo ph m vi nh hư ng mà không b ràng bu c b i a gi i hành chính c a vùng. 2. án quy ho ch xây d ng vùng N i dung án quy ho ch xây d ng vùng th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và tuỳ theo t ng i tư ng c th c n t p trung vào các n i dung sau: a) i v i vùng liên t nh, vùng ô th l n, vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n c n xác nh các ti m năng và ng l c phát tri n vùng; d báo v xu hư ng, t c ô th hoá, t ch c không gian, phân vùng ch c năng, phân b dân cư; xác nh các công trình u m i h t ng xã h i và h t ng k thu t có ý nghĩa vùng. b) i v i các vùng ch c năng ho c vùng chuyên ngành như vùng công nghi p, vùng ngh mát, vùng b o v di s n, c nh quan thiên nhiên,... c n xác nh các ti m năng, ng l c, quy mô phát tri n, phân khu ch c năng, t ch c phân b các i m dân cư và h th ng h t ng k thu t phù h p v i m c tiêu phát tri n vùng. c) i v i các vùng lãnh th d c theo các tr c tuy n giao thông - hành lang phát tri n kinh t thì c n xác nh các ti m năng và ng l c phát tri n c a t ng vùng trên d c tuy n; xác nh quy mô và t ch c, phân b các cơ s s n xu t, kinh t . Xác nh vi c c i t o, phát tri n ho c hình thành các i m dân cư ô th (ho c ô th m i) và s k t n i m ng lư i h t ng xã h i và h t ng k thu t c a các i m dân cư ô th trên d c tuy n. II. QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN 1. Nhi m v quy ho ch chung xây d ng ô th N i dung nhi m v quy ho ch chung xây d ng ô th c n t p trung làm rõ m c tiêu, quan i m phát tri n ô th , ranh gi i nghiên c u và ph m vi l p quy ho ch chung xây d ng; xác nh các ti m năng, ng l c phát tri n; các yêu c u c n nghiên c u theo quy nh t i i u 14 và danh m c h sơ b n v theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh 08/2005/N -CP . Ranh gi i nghiên c u và ph m vi l p quy ho ch chung xây d ng bao g m c vùng n i ô th và vùng ngo i ô th (sau ây g i là n i th , ngo i th ). Vùng ngo i th ư c nghiên c u và ư c th hi n trong n i dung án nh m xác nh các khu v c d tr phát tri n ô th cho các giai o n dài h n và ng n h n, b trí các công trình k thu t h t ng u m i, không gian cây xanh b o v ô th , các khu v c ngh ngơi, gi i trí ph c v ô th …, ng th i có gi i pháp quy ho ch, c i t o, ch nh trang i v i các i m dân cư nông thôn khu v c ngo i th . 2. án quy ho ch chung xây d ng ô th
 4. N i dung án quy ho ch chung xây d ng ô th ư c th c hi n theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh 08/2005/N -CP, ng th i nghiên c u các khu v c lân c n có y u t nh hư ng tr c ti p n khu v c l p quy ho ch chung xây d ng và tuỳ theo i tư ng c th c n t p trung vào nh ng v n sau: a) i v i ô th tr c thu c Trung ương c n nghiên c u nh ng nh hư ng l n v phân b dân cư, phân khu ch c năng, t ch c không gian; xác nh h th ng các trung tâm (hành chính, chính tr , thương m i - d ch v , văn hoá, y t , giáo d c,...) c p ô th ; h th ng các công trình k thu t u m i và t ch c m ng lư i h th ng công trình h t ng k thu t chính, c bi t là h th ng công trình h t ng k thu t ng m có quy mô l n ( ư ng tàu i n ng m, ư ng ô tô, bãi xe, h th ng thoát nư c...) có m i quan h n vi c t ch c không gian ki n trúc ô th trên m t t và t o cơ s cho vi c l p quy ho ch chung xây d ng các qu n. b) i v i các qu n c a các ô th tr c thu c Trung ương c n c th hoá nh hư ng t ch c không gian và các ch tiêu kinh t - k thu t ã ư c quy nh trong án quy ho ch chung xây d ng toàn ô th ; xác nh vi c s d ng t và t ch c không gian ki n trúc ô th thu c ranh gi i qu n theo nh hư ng c a toàn ô th ; t ch c các m ng lư i công trình h t ng k thu t và xã h i c th trong ph m vi qu n k t n i v i khu v c và toàn ô th ; c) i v i ô th c i t o, ch nh trang c n t p trung phân tích, ánh giá hi n tr ng ; xác nh rõ các khu v c và các yêu c u c i t o, ch nh trang; xu t các gi i pháp i u ch nh v s d ng t, t ch c không gian ki n trúc c nh quan i v i t ng khu v c; gi i pháp v c i t o m ng lư i công trình h t ng k thu t và xã h i phù h p v i yêu c u phát tri n; d) i v i các ô th m i liên t nh và các ô th m i c n phân tích và làm rõ cơ s hình thành và phát tri n c a ô th ; nghiên c u v mô hình phát tri n không gian, ki n trúc, môi trư ng phù h p v i tính ch t, ch c năng c a ô th ; xác nh các giai o n phát tri n, k ho ch th c hi n, các d án có tính ch t t o ng l c hình thành phát tri n ô th m i và mô hình qu n lý phát tri n ô th ; e) i v i các khu công ngh cao và khu kinh t có ch c năng c bi t và các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô trên 500 ha c n làm rõ tính ch t, ch c năng, tính c thù và m c tiêu phát tri n; phân khu ch c năng và b trí các cơ s chuyên ngành; t ch c các khu dân cư ô th , i m dân cư nông thôn phù h p v i các giai o n phát tri n; g) N i dung thi t k ô th trong án quy ho ch chung xây d ng ô th c n t p trung nghiên c u và xu t các quy nh v ki n trúc c nh quan chung cho toàn ô th , các tr c không gian chính, qu ng trư ng l n, các khu trung tâm, các i m nh n c a ô th theo các quy nh t i i u 30 c a Ngh nh 08/2005/N -CP III. QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN 1. Cơ quan t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th Th c hi n theo quy nh t i i u 25 c a Lu t Xây d ng và ư c hư ng d n rõ thêm v cơ quan t ch c l p quy ho ch chi ti t như sau:
 5. a) U ban nhân dân c p t nh T ch c l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a các ô th lo i c bi t, lo i 1, 2, 3; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan t i a gi i hành chính hai qu n, hai huy n tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha; các khu ch c năng thu c ô th m i; các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng thu c a gi i hành chính m t t nh; i v i các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh nhưng có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng thu c a gi i hành chính hai t nh tr lên thì U ban nhân dân các t nh có liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500. b) U ban nhân dân c p huy n T ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các khu ch c năng thu c ô th lo i 4, lo i 5; quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 i v i các khu ch c năng c a ô th t lo i c bi t n lo i 5, tr các quy ho ch chi ti t xây d ng ư c quy nh t i ti t a i m 1 kho n III m c II c a Thông tư này; c) Ch u tư các d án u tư xây d ng công trình t p trung có trách nhi m t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thu c ph m vi d án do mình qu n lý. 2. Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng xây d ng ô th a) N i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c n t p trung làm rõ m c tiêu, yêu c u phát tri n ô th v s d ng t, c nh quan - ki n trúc - môi trư ng và s k t n i h th ng h t ng k thu t v i khu v c lân c n phù h p v i quy ho ch chung xây d ng ư c duy t và các yêu c u c n ư c nghiên c u quy nh t i i u 22 c a Ngh nh 08/2005/N -CP; b) N i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c n c th hoá m c tiêu, yêu c u u tư xây d ng theo quy ho ch, s k t n i h th ng h t ng k thu t v i khu v c xung quanh phù h p v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c duy t và các yêu c u c n ư c nghiên c u quy nh t i i u 22 c a Ngh nh 08/2005/N - CP. c) Ph m vi ranh gi i l p quy ho ch chi ti t xây d ng ư c xác nh trên cơ s nhu c u qu n lý và u tư xây d ng, phù h p v i các chương trình, d án ưu tiên u tư phát tri n ô th . d) Danh m c h sơ b n v theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh 08/2005/N -CP. 3. án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th N i dung án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ư c th c hi n theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và ư c th hi n i v i t ng lo i quy ho ch chi ti t xây d ng như sau:
 6. - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 thì các ch tiêu kinh t k thu t ư c quy nh i v i t ng ô ph ; m ng lư i các công trình h t ng k thu t ư c xác nh n các tr c ư ng phân khu v c. - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thì các ch tiêu kinh t k thu t ư c quy nh i v i t ng lô t; m ng lư i các công trình h t ng k thu t ư c xác nh n các ư ng vào nhà. a) Quy ho ch chi ti t xây d ng c i t o, ch nh trang c n ánh giá toàn b hi n tr ng v các công trình xây d ng (nhà , công trình công c ng, h t ng k thu t,...), các y u t v văn hoá - xã h i, môi trư ng c a khu v c thi t k có gi i pháp quy ho ch phù h p v ki n trúc c nh quan và áp ng ư c yêu c u nhi m v ư c duy t. b) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng c i t o hai bên tr c ư ng chính trong ô th ph i xác nh ph m vi l p quy ho ch t i thi u là 50 m m i bên k t phía ngoài ch gi i ư ng . i v i qu c l ho c t nh l là các tr c hành lang phát tri n ph i xác nh ph m vi l p quy ho ch t i thi u là 100m m i bên k t phía ngoài hành lang b o v ư ng b . c) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng thu c khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t và các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha thì ngoài các quy nh chung c n xác nh quy mô, ranh gi i khu v c l p quy ho ch chi ti t xây d ng và các công trình h t ng k thu t u m i; xu t v trí, quy mô các khu tái nh cư và các khu và d ch v công c ng c a các khu ch c năng trên. d) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng các khu v c b o t n, di s n c n xác nh ph m vi b o v các khu v c, các công trình b o t n, di s n, m b o gi gìn và phát huy giá tr c a di s n, danh lam th ng c nh nhưng không làm c n tr t i s phát tri n kinh t - xã h i. e) N i dung thi t k ô th trong án quy ho ch chi ti t xây d ng - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c n t p trung nghiên c u và quy nh các ch tiêu kh ng ch v kho ng lùi, hình kh i ki n trúc công trình, c nh quan ô th d c các tr c ư ng chính, khu trung tâm; các khu v c không gian m ; các công trình i m nh n và t ng ô ph trong khu v c thi t k . - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thì th c hi n theo các quy nh t i i u 31 c a Ngh nh 08/2005/N -CP; IV. QUY HO CH XÂY D NG I M DÂN CƯ NÔNG THÔN Quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn bao g m hai n i dung là quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn trên a bàn hành chính xã và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. N i dung nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn th c hi n theo quy nh t i i u 33, 34 c a Ngh nh 08/2005/N - CP và ư c hư ng d n c th như sau:
 7. 1. Nhi m v quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn a) i v i quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn c n xác nh ranh gi i, quy mô t xây d ng, d báo quy mô dân s trên a bàn xã và c a các i m dân cư theo t ng giai o n quy ho ch; các yêu c u v b trí m ng lư i i m dân cư, m ng lư i các công trình công c ng, công trình ph c v s n xu t; các yêu c u quy ho ch m ng lư i công trình h t ng k thu t k t n i các i m dân cư v i nhau; yêu c u v m b o v sinh môi trư ng trong i m dân cư; danh m c h sơ b n v . b) i v i quy ho ch xây d ng trung tâm xã ho c i m dân cư nông thôn c n xác nh ranh gi i, v trí, n i dung c n c i t o, ch nh trang trong trung tâm xã ho c i m dân cư như: các khu , các công trình ph c v công c ng, ph c v s n xu t; các ch tiêu kinh t -k thu t ch y u v t ai xây d ng và h t ng k thu t; yêu c u m r ng t ai xây d ng; yêu c u v quy ho ch các công trình h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch m ng lư i i m dân cư trên a bàn xã; danh m c h sơ b n v . 2. N i dung quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn a) i v i quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn - Căn c quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng huy n nghiên c u nh hư ng t bên ngoài tác ng n s phát tri n các i m dân cư, quy mô các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t trên a bàn xã. Phát hi n các l i th c thù c a i u ki n t nhiên, xã h i xác nh ng l c phát tri n, xu th ô th hoá, d báo quy mô dân s , d báo s d ng qu t xây d ng cho t ng i m dân cư. - S p x p, b trí m ng lư i i m dân cư, các công trình công c ng, công trình ph c v s n xu t; xác nh m ng lư i các công trình h t ng k thu t k t n i các i m dân cư; các n i dung c n c i t o, ch nh trang khu , các công trình ph c v công c ng, ph c v s n xu t; các yêu c u m r ng t ai xây d ng; h th ng các công trình h t ng k thu t trong các i m dân cư nông thôn ho c các khu tái nh cư nông thôn. b) i v i quy ho ch xây d ng trung tâm xã ho c i m dân cư nông thôn - Quy ho ch xây d ng c i t o các i m dân cư nông thôn hi n có: c n căn c các yêu c u ã ư c xác nh t i quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn trên a bàn hành chính xã xác nh các ch tiêu kinh t k thu t c th , các gi i pháp quy ho ch s d ng t, quy ho ch h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i áp ng yêu c u phát tri n và b o v môi trư ng; xác nh v trí và quy mô các công trình ph c v công c ng như các công trình hành chính, giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, thương m i, d ch v ....; nêu các n i dung c n c i t o, ch nh trang ho c xây d ng m i phù h p v i s phát tri n c a m i khu dân cư nông thôn trong t ng giai o n. - Quy ho ch xây d ng m i các i m dân cư nông thôn ho c các khu tái nh cư nông thôn: c n t p trung nghiên c u các gi i pháp quy h ach s d ng t, quy ho ch h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i, b trí các lô t theo ch c năng s d ng v i quy mô phù h p v i tình hình phát tri n c a t ng giai o n quy ho ch. M c 3:
 8. L Y Ý KI N V QUY HO CH XÂY D NG Vi c l y ý ki n i v i nhi m v và án quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 15, 17, 19, 21, 23, 26 c a Lu t Xây d ng; i u 25 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và nh ng hư ng d n c th sau: 1. Trong quá trình l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng ô th , t ch c tư v n có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các c p l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn có liên quan trư c khi báo cáo c p có thNm quy n xem xét phê duy t; 2. Trên cơ s h sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng và báo cáo v k t qu l y ý ki n, cơ quan phê duy t quy ho ch xây d ng l a ch n và quy t nh phương án quy ho ch xây d ng theo nguyên t c ph i m b o ph c v m c tiêu lâu dài và l i ích c a nhà nư c, a phương, c ng ng trong khu v c l p quy ho ch. M c 4: TH M NNH VÀ TRÌNH DUY T QUY HO CH XÂY D NG I. Th m nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng Th c hi n theo quy nh t i các i u 17, 21, 25, 30 c a Lu t Xây d ng; các i u 11, 19, 28, 36 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và m t s hư ng d n c th v cơ quan thNm nh, cơ quan trình duy t quy ho ch xây d ng như sau: 1. Cơ quan th m nh a) B Xây d ng ThNm nh các nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph g m quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m, vùng liên t nh, các vùng ph i l p quy ho ch xây d ng theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph ; quy ho ch chung xây d ng các khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t, các ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, các ô th m i có quy mô dân s tương ương v i ô th lo i 2 tr lên và các ô th m i liên t nh; b) S Xây d ng ho c S Quy ho ch - Ki n trúc ( i v i các t nh, thành ph có S Quy ho ch - Ki n trúc) ThNm nh các nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, g m: - Quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng huy n và vùng liên huy n, các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n,...); quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 3, lo i 4, lo i 5 và các ô th m i có quy mô dân s tương ương ô th lo i 3, lo i 4, lo i 5; quy ho ch chung xây d ng các qu n thu c thành ph tr c thu c Trung ương, các khu ch c năng khác ngoài ô th (du l ch, b o t n di s n, khu di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô l n hơn 500 ha;
 9. - Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng c a ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, lo i 3; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính t hai qu n, huy n tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, khu công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha, các khu ch c năng thu c khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t; các khu ch c năng thu c ô th m i; các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính m t t nh; c) Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n thNm nh các nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, g m quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng thu c các ô th lo i 4 và lo i 5; quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 các khu ch c năng c a các ô th t lo i c bi t n lo i 5; quy ho ch chi ti t xây d ng các d án u tư xây d ng công trình t p trung và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, (tr quy ho ch chi ti t xây d ng ư c quy nh t i ti t a i m 1 kho n III m c II c a Thông tư này). 2. Hình th c t ch c th m nh Tuỳ theo tính ch t, quy mô c a t ng án, cơ quan thNm nh quy ho ch xây d ng có th th c hi n t ch c thNm nh theo m t trong các hình th c sau: a) T ch c h i ng thNm nh và quy t nh thành ph n, s lư ng các thành viên tham gia h i ng. Cơ c u c a h i ng thNm nh m b o có 3 thành ph n ch y u g m các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c có liên quan, chính quy n a phương và các h i ngh nghi p có liên quan. b) ThNm nh c a cơ quan chuyên môn các c p. 3. Các n i dung th m nh a) Các căn c pháp lý l p án quy ho ch xây d ng; b) Quy cách h sơ theo quy nh c a B Xây d ng; thành ph n h sơ quy ho ch xây d ng theo quy nh và theo nhi m v quy ho ch ư c duy t; c) Các n i dung chính c a nhi m v và án quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i ph l c 1 và 2. 4. Th i gian th m nh Th c hi n theo quy nh t i các i u 11, 19, 28, 36 c a Ngh nh 08/2005/N -CP, i v i nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng th i gian thNm nh là 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l . II. Trình duy t quy ho ch xây d ng 1. Cơ quan trình duy t
 10. a) B Xây d ng Trình Th tư ng Chính ph phê duy t các nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m, vùng liên t nh; quy ho ch chung xây d ng các Khu công ngh cao, Khu kinh t có ch c năng c bi t; quy ho ch chung xây d ng ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2 và các ô th m i có quy mô dân s tương ương v i ô th lo i 2 tr lên, ô th m i liên t nh và các quy ho ch xây d ng khác theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph ; b) U ban nhân dân c p t nh Trình B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t các nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, các ô th m i có quy mô dân s tương ương v i ô th lo i 2 tr lên và quy ho ch chung xây d ng các Khu công ngh cao, Khu kinh t có ch c năng c bi t; i v i các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính hai t nh tr lên thì U ban nhân dân các t nh có liên quan ng trình B Xây d ng phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và t l 1/500; c) S Xây d ng ho c S Quy ho ch - Ki n trúc ( i v i các t nh, thành ph có S Quy ho ch ki n trúc) trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng: - Quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, và các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n,...); - Quy ho ch chung xây d ng các ô th m i có quy mô dân s tương ương ô th lo i 3, lo i 4 và lo i 5 và các khu ch c năng khác ngoài ô th (du l ch, b o t n, khu di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô l n hơn 500 ha; - Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng c a ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, lo i 3; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính t hai qu n, huy n tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha; các khu ch c năng thu c ô th m i; các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính c a t nh; d) U ban nhân dân c p huy n Trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng huy n, quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 3, lo i 4 và lo i 5; quy ho ch chung xây d ng các qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; e) Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n Trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t các duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng thu c ô th lo i 4, lo i 5; quy ho ch
 11. chi ti t xây d ng t l 1/500 các khu ch c năng c a các ô th t lo i c bi t n lo i 5 và quy ho ch chi ti t xây d ng các d án u tư xây d ng công trình t p trung (tr quy ho ch chi ti t xây d ng ư c quy nh t i ti t a i m 1 kho n III m c II c a Thông tư này); g) U ban nhân dân xã trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. h) Ban qu n lý các khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, t l 1/500 các khu ch c năng thu c ph m vi ranh gi i do mình qu n lý. i) Ban qu n lý các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư (d án thu i n, d án khai thác, ch bi n kho ng s n,...) trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng các khu dân cư, tái nh cư,... thu c ph m vi d án do mình qu n lý. k) Ch u tư các d án u tư xây d ng công trình t p trung trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thu c ph m vi d án do mình qu n lý. 2. H sơ trình duy t a) H sơ trình duy t án quy ho ch xây d ng g m t trình ngh phê duy t, thuy t minh, các b n v thu nh , các văn b n pháp lý có liên quan. b) S lư ng h sơ trình duy t theo yêu c u c a cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng trên cơ s tính ch t, quy mô c a t ng lo i quy ho ch xây d ng nhưng không ít hơn 20 b . c) H sơ thNm nh án quy ho ch xây d ng g m t trình ngh phê duy t, thuy t minh, các ph l c tính toán kèm theo, các b n v thu nh in màu, các văn b n pháp lý có liên quan; s lư ng h sơ t i thi u là 03 b . d) H sơ lưu tr g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v . S lư ng h sơ t i thi u là 7 b . 3. Lưu tr h sơ H sơ quy ho ch xây d ng ã phê duy t ư c lưu tr t i các cơ quan sau: a) H sơ quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ư c lưu tr t i B Xây d ng, U ban nhân dân c p t nh và cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p t nh có liên quan; b) H sơ quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh ư c lưu tr t i cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p t nh (S Xây d ng ho c S Quy ho ch - Ki n trúc), U ban nhân dân c p huy n, cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p huy n và U ban nhân dân c p xã có liên quan tr c ti p;
 12. c) H sơ quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p huy n, ư c lưu tr t i cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p t nh, c p huy n và U ban nhân dân c p xã có liên quan; M c 5: PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG I. CƠ QUAN PHÊ DUY T Th c hi n theo các quy nh t i i u 11, 19, 28, 36 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và nh ng hư ng d n c th sau: 1. B Xây d ng Phê duy t các nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph khi ư c u quy n và quy ho ch chi ti t t l 1/2000, t l 1/500 i v i các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch thu c a gi i hành chính nhi u t nh. 2. U ban nhân dân c p t nh a) Phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n,...); b) Nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 3, lo i 4 và lo i 5, ô th m i có quy mô dân s tương ương v i ô th lo i 3, lo i 4 và lo i 5, quy ho ch chung xây d ng các qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương và các khu ch c năng khác ngoài ô th (du l ch, b o t n, khu di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô l n hơn 500 ha; c) Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng c a ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, lo i 3; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch liên quan t i a gi i hành chính hai qu n, huy n tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha; các khu ch c năng thu c ô th m i; các khu ch c năng thu c khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t; d) i v i nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch thu c a gi i hành chính m t t nh ph i có ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a B Xây d ng trư c khi phê duy t; 4. U ban nhân dân c p huy n a) Phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a ô th lo i 4 lo i 5; quy ho ch chi ti t t l 1/500 các khu ch c năng c a ô th t lo i c bi t n lo i 5; quy ho ch chi ti t xây d ng các d án u
 13. tư xây d ng công trình t p trung; quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn (tr nh ng quy ho ch chi ti t xây d ng ô th quy nh t i ti t a i m 1 kho n III m c II c a Thông tư này). b) i v i nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 các khu ch c năng thu c ô th lo i 4 là trung tâm t nh l thì trư c khi phê duy t U ban nhân dân c p huy n c n ph i xin ý ki n c a U ban nhân dân c p t nh và có ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng. c) Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng các khu dân cư, tái nh cư,...thu c các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư (d án thu i n, d án khai thác, ch bi n kho ng s n,...); quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 các d án u tư xây d ng công trình t p trung sau khi có ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng. II. N I DUNG PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG 1. i v i quy ho ch xây d ng vùng a) N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng vùng bao g m: Ranh gi i và ph m vi nghiên c u l p quy ho ch xây d ng vùng; xu hư ng và t l ô th hoá trong vùng theo các giai o n phát tri n; phân vùng ch c năng; các yêu c u nghiên c u t ch c không gian h th ng các i m dân cư ô th và nông thôn; các khu v c ch c năng chuyên ngành; các cơ s s n xu t; h th ng công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i có ý nghĩa vùng; danh m c h sơ, b n v . b) N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng vùng bao g m: Ranh gi i và ph m vi vùng; tính ch t và các ch tiêu kinh t k thu t chính phát tri n vùng; các c c phát tri n, các tr c ô th hóa và xu hư ng di dân; quy mô dân s ô th , nông thôn c a toàn vùng theo các giai o n phát tri n; v trí, tính ch t, ch c năng, c p, lo i và quy mô dân s c a t ng ô th trong vùng theo các giai o n phát tri n; t ch c không gian các khu v c ch c năng chuyên ngành; các cơ s s n xu t; h th ng h t ng xã h i; ngu n và công trình h t ng k thu t có ý nghĩa vùng; các v n có liên quan n qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng; các chương trình, d án ưu tiên u tư và d ki n ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. 2. i v i quy ho ch chung xây d ng ô th a) N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng chung xây d ng ô th bao g m: Ranh gi i và ph m vi nghiên c u l p quy ho ch chung xây d ng ô th ; tính ch t ô th ; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v dân s , t ai và h t ng k thu t; các yêu c u và các nguyên t c ch y u nghiên c u hư ng phát tri n ô th , t ch c cơ c u không gian, các ngu n, công trình u m i và gi i pháp chính t ch c h th ng công trình h t ng k thu t; danh m c h sơ, b n v . b) N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch chung xây d ng ô th bao g m: Ranh gi i và ph m vi ô th ; tính ch t, ch c năng c a ô th ; quy mô dân s , t ai ô th theo các giai o n phát tri n; các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u và hư ng phát tri n ô th ; cơ c u t ch c không gian và ranh gi i hành chính n i thành, ngo i thành, n i th , ngo i th ; cơ c u s d ng t theo các ch c năng; v trí, quy mô các khu
 14. ch c năng chính; ngu n cung c p, v trí, quy mô, công su t các công trình u m i và m ng lư i chính c a h th ng h t ng k thu t ô th ; quy nh v ki n trúc, c nh quan ô th ; các v n có liên quan n qu c phòng, an ninh và môi trư ng; các chương trình, d án ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. 3. i v i quy ho ch chi ti t xây d ng a) Quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th bao g m các n i dung sau: - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: Ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v t ai, h t ng xã h i và h t ng k thu t; các yêu c u v không gian, ki n trúc, k t n i h t ng k thu t và nh ng yêu c u nghiên c u khác i v i t ng ô ph ; - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: Ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v t ai, h t ng xã h i và h t ng k thu t; các yêu c u v không gian, ki n trúc, k t n i h t ng k thu t và nh ng yêu c u nghiên c u khác i v i t ng lô t; danh m c các công trình c n u tư xây d ng trong khu v c quy ho ch; b) Quy t nh phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th bao g m các n i dung sau: - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: Ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u; các gi i pháp t ch c không gian, ki n trúc, thi t k ô th ; cơ c u s d ng t; ngu n cung c p và gi i pháp t ch c h th ng h t ng k thu t; m ng lư i h t ng k thu t ư c xác nh n các tr c ư ng phân khu v c; gi i pháp t ch c tái nh cư ( n u có); gi i pháp b o v môi trư ng; nh ng h ng m c ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: Ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u; gi i pháp t ch c không gian, ki n trúc, thi t k ô th cho t ng lô t; cơ c u s d ng t; ngu n cung c p và gi i pháp t ch c h th ng h t ng k thu t; m ng lư i h t ng k thu t ư c xác nh n các tr c ư ng ngõ ph ; gi i pháp t ch c tái nh cư (n u có); gi i pháp b o v môi trư ng; nh ng h ng m c ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n; danh m c các công trình xây d ng trong khu v c quy ho ch ( i v i án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500); 4. i v i quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn a) Quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn - N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn bao g m: Ranh gi i, quy mô xã; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v dân s , t ai và h t ng k thu t; yêu c u b trí m ng lư i các i m dân cư, khu ch c
 15. năng, các công trình chính, các yêu c u v ngu n cung c p i n, nư c ... các yêu c u nghiên c u khác nh m th c hi n m c tiêu phát tri n; danh m c h sơ, b n v . - N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng m ng lư i i m dân cư nông thôn bao g m: Ranh gi i, quy mô dân s , quy mô t xây d ng theo các giai o n phát tri n; các ch tiêu kinh t -k thu t ch y u v t ai và h t ng k thu t; v trí, quy mô trung tâm xã, trung tâm c m xã (n u có), các i m dân cư nông thôn t p trung khác; các khu ch c năng, các công trình tr ng i m; ngu n cung c p i n, nư c và gi i pháp quy ho ch h th ng h t ng k thu t, môi trư ng; các d án ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. b) Quy ho ch xây d ng trung tâm xã ho c i m dân cư nông thôn - N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng trung tâm xã ho c i m dân cư nông thôn bao g m: Ranh gi i, ph m vi l p quy ho ch; m t s ch tiêu cơ b n v dân s , t xây d ng và h t ng k thu t, yêu c u v s d ng t, các công trình chính; quy mô dân s , t ai, gi i pháp quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t; danh m c h sơ, b n v phù h p v i n i dung nhi m v . - N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng trung tâm xã ho c i m dân cư nông thôn bao g m: Ranh gi i, quy mô c a trung tâm xã, trung tâm c m xã (n u có), i m dân cư nông thôn; các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u v dân s , t xây d ng và h t ng k thu t; cơ c u s d ng t theo các ch c năng, phân khu ch c năng, gi i pháp t ch c không gian; v trí, quy mô các công trình chính; ngu n cung c p i n, nư c và quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t, môi trư ng; các d án u tư và ngu n v n th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. III. TH I GIAN PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG Th c hi n theo quy nh t i các i u 11, 19, 28, 36 c a Ngh nh 08/2005/N -CP, nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng th i gian phê duy t là 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l c a cơ quan thNm nh. M c 6: I U CH NH QUY HO CH XÂY D NG Vi c t ch c l p, thNm nh, phê duy t i u ch nh quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i các i u 12, 20, 29 và 37 c a Ngh nh 08/2005/N -CP và hư ng d n c th m t s n i dung như sau: 1. U ban nhân dân các c p có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra rà soát vi c th c hi n quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Căn c tình hình th c ti n phát tri n kinh t - xã h i và các y u t tác ng t i quá trình phát tri n ô th , ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng quy t nh v th i h n và n i dung i u ch nh quy ho ch xây d ng;
 16. 2. i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng là s thay i m t ho c m t s trong các n i dung v tính ch t, ch c năng, quy mô, các ch tiêu kinh t k thu t,... c a m t ho c vài khu v c ã ư c xác nh t i quy ho ch xây d ng trư c nhưng không làm thay i các nh hư ng phát tri n l n v kinh t xã h i, b c c không gian ki n trúc, b trí m ng lư i h t ng k thu t chính ã ơc xác nh t i quy ho ch xây d ng trư c. 3. U ban nhân dân c p t nh tuỳ theo t ng trư ng h p c th có th u quy n cho U ban nhân dân c p huy n phê duy t án i u ch nh quy ho ch xây d ng c c b thu c thNm quy n phê duy t c a mình. M c 7: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th cho các văn b n sau: a) Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng quy nh v l p án quy ho ch xây d ng ô th ; b) Thông tư s 25/BXD - KTQH ngày 22/8/1995 c a B trư ng B Xây d ng v hư ng d n xét duy t án quy ho ch xây d ng ô th ; c) Thông tư s 03/BXD - KTQH ngày 04/6/1997 c a B trư ng B Xây d ng v hư ng d n l p, xét duy t án quy ho ch xây d ng các th tr n và th t ; d) Văn b n s 772/BXD-KTQH ngày 05/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng v tri n khai th c hi n ch th s 30/1999/CT-TTg hư ng d n l p quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th và khu dân cư nông thôn. 2. Các án quy ho ch xây d ng ã t ch c th c hi n t trư c th i i m Ngh nh 08/2005/N -CP có hi u l c thi hành thì th c hi n như sau: a) N i dung án quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i các văn b n nêu t i kho n 1 m c này; b) i v i nh ng án quy ho ch xây d ng chưa ư c thNm nh, phê duy t thì th c hi n theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP ; c) Các cơ quan qu n lý d án kh o sát quy ho ch xây d ng có trách nhi m t ch c th c hi n vi c thanh quy t toán v n quy ho ch xây d ng theo quy nh c a các văn b n pháp lý hi n hành; d) U ban nhân dân các c p có trách nhi m b trí v n th c hi n vi c công b và c m m c ngoài th c a các quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP. 3. V Ki n trúc, quy ho ch xây d ng – B Xây d ng, S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan có trách
 17. nhi m ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ tình hình l p quy ho ch xây d ng và vi c phát tri n ô th nông thôn theo quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t; 4. Các cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng các c p các a phương có trách nhi m báo cáo b ng văn b n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm v k ho ch, chương trình l p quy ho ch xây d ng và tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn, c th như sau: a) Cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p huy n có trách nhi m báo cáo S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc và U ban nhân dân c p huy n các n i dung trên trong ph m vi lãnh th do c p huy n qu n lý (huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh); b) S Xây d ng ho c S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m báo cáo B Xây d ng và U ban nhân dân c p t nh các n i dung trên trong ph m vi lãnh th c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo m u báo cáo do B Xây d ng quy nh. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo./ Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW TH TRƯ NG - H ND các t nh, thành ph tr c thu c TW - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - Các T ng công ty 91 - Công báo Nguy n T n V n - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW - S QHKT TP Hà N i, TP H Chí Minh - Lưu VP, V KTQH (20), V PC V KHTK, V HTKT, V TCKT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản