Thông tư Số: 15/2009/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
123
lượt xem
17
download

Thông tư Số: 15/2009/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư Số: 15/2009/TT-BCA(C11) quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân. Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008. Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Công an.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 15/2009/TT-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 15/2009/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V CƠ S ĐÀO T O, T CH C ĐÀO T O, SÁT H CH VÀ C P Đ I, THU H I GI Y PHÉP LÁI XE C A L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn c Lu t giao thông đư ng b năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B Công an; B Công an quy đ nh v cơ s đào t o, t ch c đào t o, sát h ch và c p đ i, thu h i Gi y phép lái xe c a l c lư ng Công an nhân dân, như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này quy đ nh v cơ s đào t o, t ch c đào t o, sát h ch và c p đ i, thu h i Gi y phép lái xe c a l c lư ng Công an nhân dân. 2. Đ i tư ng áp d ng 2.1. Cơ s đào t o lái xe đư c B Công an có quy t đ nh thành l p ho c cho phép b ng văn b n theo quy đ nh. 2.2. C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t, Phòng C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t, s quan, h s quan (sau đây g i t t là cán b , chi n s ) C nh sát giao thông làm nhi m v sát h ch c p, đ i, thu h i Gi y phép lái xe. 2.3. Cán b , chi n s Công an nhân dân, công nhân viên Công an nhân dân, ngư i lao đ ng có h p đ ng t 12 tháng tr lên (sau đây g i là cán b , chi n s ) do c p có th m quy n ký liên quan đ n vi c h c, thi sát h ch l y Gi y phép lái xe do ngành Công an c p. 3. Th i h n c a Gi y phép lái xe 3.1. Gi y phép lái xe mô tô h ng A1, A2, A3 có giá tr không th i h n; 3.2. Các h ng Gi y phép lái xe h ng A4, B1, B2 có giá tr 5 năm; 3.3. Các h ng Gi y phép lái xe h ng C, D, E, F có giá tr 3 năm. II. CƠ S VÀ T CH C ĐÀO T O Cơ s đào t o lái xe thu c B Công an có nhi m v quy n h n và ph i đ m b o nh ng đi u ki n, tiêu chu n sau: 1. Nhi m v c a cơ s đào t o lái xe 1.1. T ch c tuy n sinh, khai gi ng, đào t o, c p ch ng ch ngh . 1.2. Trư c 15 ngày khai gi ng l p h c, cơ s đào t o lái xe ph i có công văn kèm theo danh sách (Báo cáo s 01) và k ho ch gi ng d y c a khóa h c t i C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ( Trung ương) ho c Phòng C nh sát giao thông ( đ a phương) đ đư c công nh n l p h c và ph i h p theo dõi qu n lý đào t o, t ch c sát h ch. 1.3. Trư c 15 ngày k t thúc khóa h c cơ s đào t o ph i có công văn đ ngh sát h ch (d ki n ngày, đ a đi m sát h ch) kèm theo danh sách (báo cáo s 02) đ n C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ( Trung ương) ho c Phòng C nh sát giao thông ( đ a phương) đ có quy t đ nh sát h ch. 1.4. Thu, s d ng h c phí h c lái xe, l phí sát h ch theo đúng quy đ nh.
 2. 2. Tiêu chu n, đi u ki n c a giáo viên 2.1. Giáo viên gi ng d y Lu t giao thông đư ng b ph i là c nhân Lu t ho c t t nghi p H c vi n, Đ i h c Công an nhân dân ho c Đ i h c giao thông v n t i, đư c t ch c t p hu n ki m tra c p ch ng ch sư ph m và ch ng ch đào t o lái xe. 2.2. Giáo viên d y th c hành lái xe ph i có gi y phép lái xe t h ng B2 tr lên và tương ng v i lo i xe đào t o, có ch ng ch đào t o lái xe, ch ng ch sư ph m, có thâm niên th c t lái xe t 3 năm tr lên (đ i v i h ng B2 và t 5 năm tr lên đ i v i h ng C, D, E, F). 3. H th ng phòng h c, xư ng, trư ng 2 3.1. Phòng h c Lu t giao thông đư ng b ph i có di n tích t 50m tr lên cho m i l p h c t 30 đ n 35 h c sinh, có thi t b tin h c, có h th ng bi n báo hi u đư ng b , sa bàn b trí các tình hu ng gi đ nh khi gi ng d y Lu t giao thông đư ng b . 3.2. Phòng h c c u t o ôtô: G m phòng h c c u t o đ ng cơ, đi n ôtô và h th ng g m; có mô hình, hình v sơ đ c u t o, mô t nguyên lý ho t đ ng c a h th ng đ ng cơ, đi n, g m lo i xe ch y xăng và lo i ch y d u thông d ng; có các c m chi ti t và t ng thành ch y u, h th ng truy n đ ng, h th ng lái. 3.3. Phòng h c k thu t lái xe ph i có mô hình, đ dùng gi ng d y, sa bàn thu nh đ d y thao tác lái xe cơ b n, k năng và kinh nghi m lái xe trên các lo i đư ng, kèm theo ph i có ca bin đi n t ho c đ u ca bin th c kê cao đ t p s ngu i (thao tác khi đ ng cơ n ) và có thi t b b tr khác. 3.4. Xư ng th c t p b o dư ng s a ch a đ ng cơ, đi n ôtô, g m, có mô hình chi ti t th c và t ng thành c a h th ng g m, đ ng cơ, đi n, h th ng cung c p nhiên li u, h th ng phanh, h th ng lái lo i xe ôtô xăng và lo i xe ôtô d u; có đ di n tích và không gian cho ngư i lái xe th c t p, đư c trang b đ ngh ; m i nhóm 5 - 8 h c sinh có m t b đ ngh chuyên dùng đ th c hành thao tác ki m tra đi u ch nh v các h th ng đ ng cơ g m, đi n ôtô, phanh lái … 4. Tiêu chu n xe t p lái, xe sát h ch 4.1. Xe t p lái: 4.1.1. Ph i có Đăng ký xe, Gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn giá tr s d ng: Gi y phép lái xe theo th i h n và tuy n đư ng quy đ nh. 4.1.2. Ph i đư c g n bi n xe “T P LÁI” b ng kim lo i n n xanh, ch màu tr ng trên thanh c n phía trư c và phía sau bên trái trên thùng xe; kích thư c bi n trư c: 10cm x 25 cm, bi n sau: 35cm x 35cm, có b ph n hãm ph có hi u l c, trên thùng xe có gh ng i cho h c sinh ng i ki n t p, có mui xe che mưa, che n ng. 4.1.3. Xe ph i có đ và đúng v i lo i xe đư c phép đào t o, đ m b o cho t 5 h c sinh m t xe đ i v i h ng A3, A4, B1, B2; 8 h c sinh đ i v i h ng C, D, E và nâng h ng lên h ng F tương ng có kéo moóc. 4.2. Xe sát h ch Xe có niên h n s d ng không quá 15 năm k t năm s n xu t; đư c l p đ t thi t b ch m đi m t đ ng theo quy đ nh, có g n bi n “XE SÁT H CH” b ng kim lo i n n màu đ , ch màu tr ng kích thư c bi n trư c: 10cm x 25cm, bi n sau: 35cm x 35cm. 5. Tiêu chu n sân t p lái, trung tâm sát h ch lái xe Sân dùng đ t p lái sát h ch lái xe ph i có đ di n tích theo quy đ nh; có đ các tình hu ng gi đ nh lái xe đ gi ng d y, sát h ch lái xe ôtô và mô tô theo quy đ nh. 6. Chương trình đào t o lái xe 6.1. Chương trình đào t o lái xe các h ng (ph l c 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
 3. 6.2. Gi y phép lái xe h ng A1, A2, ngư i d sát h ch đã hi u bi t Lu t giao thông đư ng b và đã lái xe thành th o không nh t thi t ph i d khóa đào t o lái xe theo quy đ nh nhưng ph i đăng ký và n p h sơ xin thi cho H i đ ng sát h ch đ đăng ký d sát h ch. 6.3. Đ i v i ngư i xin d sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng B1 không ph i theo h c t p trung nhưng ph i đ m b o s ti t h c đ i v i các môn h c và s km th c hành lái xe theo quy đ nh trong chương trình đào t o lái xe. Khi t p lái ph i có giáo viên b tr tay lái do cơ quan C nh sát giao thông c p gi y phép t p lái xe. 7. H sơ sát h ch lái xe 7.1. H sơ sát h ch c p Gi y phép lái xe 7.1.1. Đơn xin thi, đ i, c p l i Gi y phép lái xe có xác nh n c a th trư ng đơn v nơi công tác (t c p trư ng Công an phư ng tr lên đ i v i cán b chi n s công tác t i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i t t là Công an t nh) ho c c p V , C c, Vi n, Trư ng (đ i v i cán b chi n s công tác t i cơ quan thu c B Công an) (m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này). 7.1.2. Gi y ch ng nh n s c kho (do giám đ c Trung tâm Y t ho c b nh vi n t c p huy n tr lên k t lu n đ s c kho đ đi u khi n lo i xe đư c phép lái); 7.1.3. 06 nh (c 3x4) ch p theo ki u ch ng minh Công an nhân dân (đ i v i s quan, h s quan, chi n s Công an nhân dân; ch p ki u ch ng minh nhân dân (Công nhân viên ch c Công an, ngư i lao đ ng theo h p đ ng lao đ ng); 7.1.4. Ch ng ch ngh theo quy đ nh do cơ s đào t o lái xe ho c Trung tâm đào t o lái xe c a ngành Công an c p. Riêng các h c viên thu c chuyên ngành C nh sát giao thông, c a các H c vi n, trư ng Công an nhân dân, thì có xác nh n c a Giám đ c H c vi n C nh sát, Hi u trư ng Trư ng Công an nhân dân vào Đơn xin thi, đ i, c p l i Gi y phép lái xe c a h c viên thay cho ch ng ch ngh . 7.2. H sơ nâng h ng Gi y phép lái xe Nâng h ng Gi y phép lái xe t h ng B1 lên h ng B2; nâng h ng Gi y phép lái xe t h ng B2 lên h ng C ho c lên h ng D; nâng h ng Gi y phép lái xe t h ng C lên h ng D ho c h ng E; nâng h ng Gi y phép lái xe t D lên h ng E; nâng h ng Gi y phép lái xe t các h ng B2, C, D, E lên các h ng Gi y phép lái các xe tương t có kéo rơmoóc và sơmi rơmoóc. H sơ nâng h ng g m: 7.2.1. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 Đi u này. 7.2.2. H sơ lái xe (l n đ u) và Gi y phép lái xe còn giá tr s d ng. 7.2.3. Gi y xác nh n v th i gian lái xe và s km lái xe an toàn. 7.2.4. Ch ng ch ngh do cơ s đào t o lái xe c p theo quy đ nh. 7.3. Đi u ki n nâng h ng Gi y phép lái xe 7.3.1. Đ i v i ngư i d sát h ch nâng h ng Gi y phép lái xe k ti p t h ng B1 lên h ng B2, h ng B2 lên h ng C, h ng C lên h ng D, h ng D lên h ng E và các h ng F tương ng, ph i có th i gian lái xe đ 2 năm và ph i có 30.000 km lái xe an toàn. 7.3.2. Đ i v i ngư i d sát h ch nâng h ng Gi y phép lái xe vư t m t h ng (T h ng B2 lên h ng D, t h ng C lên h ng E) ph i có th i gian lái xe đ 3 năm và ph i có 50.000 km lái xe an toàn. Gi y phép lái xe h ng B1 nâng h ng lên h ng B2, ngư i lái xe t khai và ch u trách nhi m v th i gian lái xe và s km lái xe an toàn (thay gi y xác nh n). III. SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI XE A. TRUNG TÂM SÁT H CH LÁI XE 1. Vi c sát h ch c p Gi y phép lái xe ôtô ph i đư c th c hi n t i Trung tâm sát h ch lái xe
 4. 2. Các Trung tâm sát h ch lái xe ph i đư c xây d ng theo quy ho ch, có đ cơ s v t ch t - k thu t đáp ng yêu c u sát h ch lái xe theo tiêu chu n ngành s 22 TCN - 286 - 01 c a B Giao thông v n t i. 3. Trung tâm sát h ch lái xe, có con d u riêng. Vi c t ch c ho t đ ng c a Trung tâm đ m b o đúng quy đ nh c a B Công an và C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t. Quy ch ho t đ ng c a Trung tâm đào t o lái xe c a C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t do C c trư ng C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t quy đ nh; Trung tâm đào t o lái xe c a Công an đ a phương do Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh. 3.1. B : Trung tâm sát h ch lái xe tr c thu c Phòng hư ng d n công tác đăng ký qu n lý phương ti n cơ gi i đư ng b thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t (g i t t là Phòng 4/C26) th c hi n vi c đào t o và sát h ch c p gi y phép lái xe cho cán b chi n s Công an nhân dân, Trung tâm sát h ch do Phó trư ng phòng 4/C26 là Giám đ c và 02 Phó Giám đ c giúp vi c. 3.2. Công an đ a phương: Trung tâm sát h ch lái xe tr c thu c Phòng C nh sát giao thông th c hi n vi c đào t o sát h ch c p gi y phép lái xe cho cán b chi n s công an nhân dân thu c đ a phương. Trung tâm do Phó trư ng phòng C nh sát giao thông là Giám đ c và 02 Phó Giám đ c giúp vi c. B. NGUYÊN T C SÁT H CH 1. Thí sinh ph i d sát h ch môn Lu t giao thông đư ng b trư c, đ t yêu c u m i đư c d sát h ch môn th c hành k năng lái xe. 2. Thí sinh d sát h ch môn th c hành k năng lái xe ph i th c hi n lái xe trong hình trư c, đ t yêu c u m i đư c ti p t c d sát h ch th c hành lái xe trên đư ng giao thông công c ng. 3. Thí sinh d sát h ch không đ t môn th c hành lái xe trên đư ng giao thông công c ng thì không đ t yêu c u môn th c hành k năng lái xe, nhưng đư c b o lưu k t qu th c hành lái xe trong hình t i trung tâm (trong th i gian 6 tháng). 4. Thí sinh d sát h ch đ t môn Lu t giao thông đư ng b nhưng không đ t môn th c hành k năng lái xe thì đư c b o lưu k t qu môn Lu t giao thông đư ng b (trong th i gian 6 tháng). 5. Thí sinh đ t c 2 môn Lu t giao thông đư ng b và th c hành k năng lái xe thì đư c công nh n trúng tuy n, c p Gi y phép lái xe theo quy đ nh. 6. Th i gian sát h ch gi a 2 môn Lu t giao thông đư ng b và th c hành k năng lái xe không quá 7 ngày. 7. Th i gian sát h ch l i t ng môn ph i sau 15 ngày k t ngày sát h ch không đ t. 8. Thí sinh d sát h ch không đ t 2 l n li n môn Lu t giao thông đư ng b ho c môn th c hành k năng lái xe thì ph i sau 1 tháng m i đư c sát h ch l i và ph i sát h ch c 2 môn (Lu t giao thông đư ng b và th c hành k năng lái xe). C. H I Đ NG SÁT H CH 1. Nhi m v , quy n h n c a H i đ ng sát h ch 1.1. Xét duy t h sơ sát h ch c a thí sinh. 1.2. Quy t đ nh thành l p T sát h ch. 1.3. T ch c vi c sát h ch theo quy đ nh. 1.4. Quy t đ nh th i gian và đ a đi m sát h ch. 1.5. Quy t đ nh k t qu sát h ch c a thí sinh. 1.6. Xét và gi i quy t các trư ng h p khi u n i v vi c sát h ch c a thí sinh. 1.7. Quy t đ nh hình th c k lu t đ i v i thí sinh vi ph m n i quy sát h ch.
 5. 1.8. Yêu c u cơ s đào t o và thí sinh gi i quy t b i thư ng n u đ x y ra tai n n trong quá trình sát h ch trung tâm (n u l i do thí sinh gây ra). 1.9. Khi làm nhi m v , các thành viên H i đ ng sát h ch, sát h ch viên ph i đeo băng đ cánh tay trái (m u 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 2. Thành ph n H i đ ng sát h ch 2.1. H i đ ng sát h ch lái xe c a C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t do lãnh đ o Phòng Hư ng d n công tác đăng ký, qu n lý phương ti n cơ gi i đư ng b làm Ch t ch H i đ ng sát h ch, Hi u trư ng cơ s đào t o, Giám đ c Trung tâm sát h ch là y viên H i đ ng sát h ch cho h c viên c a các H c vi n, Trư ng Công an nhân dân và cán b chi n s các T ng c c, V , C c tr c thu c B . 2.2. H i đ ng sát h ch lái xe c a Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Trư ng phòng C nh sát giao thông làm ch t ch H i đ ng sát h ch đ t ch c sát h ch cho cán b chi n s do đ a phương qu n lý. Đ a phương không có cơ s đào t o lái xe n u cán b chi n s có nhu c u h c lái xe thì g i đi đào t o lái xe t i cơ s đào t o lái xe không thu c ngành Công an. Khi k t thúc khóa h c, cơ s đào t o lái xe c p ch ng ch ; vi c sát h ch c p Gi y phép lái xe do H i đ ng sát h ch c a Công an t nh th c hi n. D. T SÁT H CH 1. T sát h ch có nhi m v 1.1. Ph bi n c th các quy đ nh v sát h ch, n i dung phương pháp sát h ch, cách tính th i gian sát h ch môn Lu t giao thông, th c hành k năng lái xe trong hình t i Trung tâm sát h ch và lái xe trên đư ng giao thông công c ng. 1.2. T ch c đi u khi n quá trình sát h ch, đi m danh và ki m tra các thí sinh d sát h ch, duy trì vi c ch p hành n i quy sát h ch. 1.3. Ki m tra phương ti n, d ng c sát h ch đ m b o đúng quy cách, an toàn. 1.4. Nh n xét k t qu các môn sát h ch. 1.5. L p biên b n đ i v i v i nh ng thí sinh vi ph m n i quy sát h ch báo cáo v i Ch t ch H i đ ng sát h ch xét quy t đ nh. 2. Thành ph n T sát h ch 2.1. T trư ng là lãnh đ o Phòng Hư ng d n công tác đăng ký qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b C c c nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ( Trung ương), lãnh đ o Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( đ a phương), có m t thư ký và m t s sát h ch viên do H i đ ng sát h ch c ra đ giúp vi c. 2.2. Cán b chi n s làm nhi m v sát h ch (k c thư ký) ph i qua l p t p hu n theo chương trình đư c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t c p th Sát h ch viên (m u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này); có gi y phép lái xe tương đương v i h ng xe sát h ch (tr gi y phép lái xe h ng B1). E. N I DUNG, TH TH C SÁT H CH LÁI XE 1. N i dung sát h ch lái xe: Sát h ch Lu t giao thông đư ng b và sát h ch k năng lái xe (các bài thi liên hoàn Trung tâm sát h ch và sát h ch trên đư ng giao thông công c ng). 1.1. Sát h ch Lu t giao thông đư ng b : Các câu h i bao g m: Lu t giao thông đư ng b ; bi n báo hi u đư ng b , k t h p v n d ng trên sa hình. Đ thi sát h ch t ng h ng xe quy đ nh như sau: 1.1.1. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng A1, A2, A3 và A4 sát h ch 20 câu (10 câu Lu t giao thông đư ng b , 6 câu bi n báo, 4 câu sa hình) trong th i gian 20 phút. 1.1.2. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, D, E và F sát h ch 30 câu (10 câu Lu t giao thông đư ng b , 10 câu bi n báo, 10 câu sa hình) trong th i gian 30 phút.
 6. 1.1.3. M i câu h i có t 2 đ n 4 đáp án in s n. Trong đó ch có m t đáp án đúng, thí sinh ch n m t trong các đáp án đ tr l i. 1.2. Sát h ch k năng lái xe Trung tâm và trên đư ng giao thông công c ng như sau: 1.2.1. Sát h ch k năng lái xe Trung tâm 1.2.1.1. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng A1, A2 có 4 bài hình thi liên hoàn. Bài 1: Đi hình s 8; Bài s 2: Đi v ch đư ng th ng; Bài s 3: Đi đư ng v ch c n, Bài s 4: Đi đư ng g gh (Ph l c s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.2.1.2. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng A3, A4 có 1 bài hình thi ch chi (ph l c s 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.2.1.3. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, D, E có 10 bài thi liên hoàn. Bài s 1: Xu t phát; bài s 2: D ng xe như ng đư ng cho ngư i đi b ; bài s 3: D ng và kh i hành xe ngang d c; bài 4: Qua v t bánh xe, đư ng vòng vuông góc; bài s 5: Qua ngã tư có tín hi u đi u khi n giao thông; bài s 6: Qua đư ng vòng quanh co; bài s 7: Ghép xe vào nơi đ ; bài s 8: T m d ng ch có đư ng s t ch y qua; bài s 9: Thay đ i s trên đư ng b ng; bài s 10: K t thúc (Ph l c s 04 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.2.1.4. Đ i v i Gi y phép lái xe h ng FB2, FC, FD và FE có 01 bài thi hình ch chi (Ph l c s 05 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.2.2. Sát h ch th c hành k năng lái xe trên đư ng giao thông công c ng đư c th c hi n t i đo n đư ng dài kho ng 2km, có ngư i, xe đi l i tương đ i ph c t p, có ngã ba, ngã tư, có ch r ng ch h p, có đo n đư ng d c (trư ng h p không có đo n đư ng d c thì có th ch n m t đo n đư ng b ng chi u dài 100m, có xe đi l i ph c t p đ thí sinh th c hi n thao tác tăng, gi m s ). 2. Th th c sát h ch 2.1. Lu t giao thông đư ng b (trên máy vi tính theo chương trình cài đ t). 2.1.1. Căn c vào danh sách thí sinh d sát h ch, t sát h ch g i l n lư t thí sinh vào v trí sát h ch. Khi thí sinh đã ng i vào v trí sát h ch, t sát h ch ph bi n c th cách th c làm bài sát h ch trên máy. Khi thí sinh đã rõ thì giám kh o b t máy và th i gian làm bài c a thí sinh b t đ u đư c tính. 2.1.2. Làm bài xong thí sinh không đư c t đ ng t t máy mà ph i ng i t i bàn đ ký vào biên b n công nh n k t qu sát h ch sau đó m i đư c r i kh i phòng sát h ch. Trư ng h p h t gi làm bài, thí sinh chưa th c hi n h t bài thi thì cũng ph i ký biên b n công nh n k t qu . 2.1.3. T sát h ch có trách nhi m ki m duy t, thu biên b n ch m thi. 2.2. K năng lái xe trong hình và trên đư ng giao thông công c ng 2.2.1. Đ i v i thí sinh sát h ch l y Gi y phép lái xe h ng A1, A2, A3, A4, FB2, FC, FD và FE thì sát h ch viên quan sát ch m đi m tr l i theo quy đ nh. 2.2.2. Đ i v i thí sinh sát h ch l y Gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, D, E thì sát h ch viên ghi nh n k t qu ch m thi t h th ng máy vi tính đư c cài đ t s n. 2.2.3. Khi sát h ch trên đư ng giao thông công c ng ph i có 2 sát h ch viên đ u ng i trên xe cùng ch u trách nhi m v m t an toàn. G. CH M ĐI M 1. Môn Lu t giao thông đư ng b 1.1. Ph i căn c vào k t qu làm bài c a thí sinh đư c in thành biên b n ch m thi t h th ng máy vi tính tr l i k t qu (Đ t/Không Đ t). 1.2. K t qu sát h ch: 1.2.1. Tr l i đúng 16 câu tr lên thì đ t yêu c u đ i v i h ng gi y phép lái xe A1.
 7. 1.2.2. Tr l i đúng 18 câu tr lên thì đ t yêu c u đ i v i h ng gi y phép lái xe A2; A3, A4. 1.2.3. Tr l i đúng 26 câu tr lên thì đ t yêu c u đ i v i h ng gi y phép lái xe B1; B2. 1.2.4. Tr l i đúng 28 câu tr lên thì đ t yêu c u đ i v i h ng gi y phép lái xe C; D, E và F. 1.3. Biên b n ch m thi ph i có 2 sát h ch viên cùng ký tên công nh n k t qu sát h ch. 2. Sát h ch k năng th c hành lái xe 2.1. Sát h ch lái xe trong hình: Đ i v i các h ng Gi y phép lái xe A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F (T ng đi m sát h ch trong hình t i đa là 100 đi m. Đi m đ t yêu c u là 80 đi m tr lên). Lái xe th c hành trong hình quá th i gian quy đ nh: 25 phút đ i v i h ng C, E; 20 phút đ i v i h ng B1, B2, D. Thí sinh b qua 1 hình thi bài sát h ch thì không đ t yêu c u. 2.1.1. Sát h ch k năng lái xe trong hình h ng A1, A2 cách ch m l i, tr đi m quy đ nh t i ph l c s 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 2.1.2. Sát h ch k năng lái xe trong hình h ng A3, A4 cách ch m l i, tr đi m quy đ nh t i ph l c s 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 2.1.3. Sát h ch k năng lái xe trong hình h ng B1, B2, C, D, E cách ch m l i, tr đi m quy đ nh t i ph l c s 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 2.1.4. Sát h ch k năng lái xe trong hình h ng FB2, FC, FD và FE cách ch m l i, tr đi m quy đ nh t i ph l c s 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 2.2. Sát h ch lái xe trên đư ng giao thông công c ng T ng đi m sát h ch t i đa là 20 đi m, s đi m đ t yêu c u là 16 đi m tr lên (Đ i v i các h ng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F). Cách ch m l i, tr đi m quy đ nh t i ph l c 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 2.3. Sau khi th c hi n xong bài thi th c hành k năng lái xe trong hình và trên đư ng giao thông công c ng. Sát h ch viên nh n xét, công b k t qu sát h ch c a thí sinh và ký tên trong biên b n ch m thi. H. N I QUY, K LU T SÁT H CH 1. N i quy phòng sát h ch Lu t giao thông đư ng b : 1.1. Ngư i không có nhi m v t ch c đi u khi n và sát h ch không đư c có m t t i phòng sát h ch. 1.2. Thí sinh ph i có m t t i khu v c sát h ch đúng gi quy đ nh. Sau khi đi m danh 5 phút, thí sinh không có m t phòng sát h ch coi như v ng m t và b xóa tên trong danh sách kỳ sát h ch đó. 1.3. T i phòng sát h ch, thí sinh ph i tuân theo s ch d n c a T sát h ch. 1.4. Thí sinh ch đư c đem vào phòng sát h ch bút vi t, không đư c đem theo sách v ho c b t c tài li u nào. 1.5. Trong khi d sát h ch, thí sinh vi ph m các quy đ nh: Gây m t tr t t , nói chuy n, trao đ i v i nhau, dùng sách v hay tài li u t ngoài đem vào, chép bài c a ngư i khác, làm h bài ngư i khác s b l p biên b n đình ch vi c sát h ch, h y b k t qu sát h ch, đ ng th i tùy theo l i vi ph m mà b x lý theo quy đ nh. 2. N i quy khu v c sát h ch th c hành: 2.1. Nh ng ngư i không có nhi m v t ch c đi u khi n và sát h ch không đư c có m t t i khu v c sát h ch. 2.2. Thí sinh chưa đ n lư t ph i t p trung t i khu v c sát h ch đúng gi quy đ nh. Sau khi đi m danh 5 phút, thí sinh v ng m t không báo trư c lý do coi như b sát h ch và b xóa tên trong danh sách kỳ sát h ch đó.
 8. 2.3. Thí sinh chưa đ n lư t ph i t p trung t i khu v c ch quy đ nh, không đư c gây m t tr t t ho c vào khu v c sát h ch. Tuy t đ i c m m i hình th c nh c thí sinh trong khi sát h ch b ng d u hi u ho c b ng l i nói. Trong khi sát h ch thí sinh có đi u gì không hi u, chưa rõ ho c có khi u n i vi c sát h ch có th trình bày v i T sát h ch ho c khi u n i lên H i đ ng sát h ch; không có l i nói hay hành đ ng làm m t tr t t , gây tr ng i đ n vi c sát h ch. 2.4. Thí sinh vi ph m n i quy s b l p biên b n đình ch kỳ sát h ch và x lý theo quy đ nh. 3. Các thành viên trong H i đ ng sát h ch và T sát h ch không thi hành đúng nhi m v ch c trách, thi u công minh, c m tình ho c có tiêu c c trong vi c sát h ch thì tùy theo m c đ vi ph m s b thi hành k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . IV. QUY Đ NH Đ I, C P L I; THU H I GI Y PHÉP LÁI XE A. Đ I, C P L I GI Y PHÉP LÁI XE Cán b chi n s đ a phương nào thì đ a phương đó quy đ nh làm th t c c p, đ i Gi y phép lái xe theo quy đ nh, k c đ i v i cán b chi n s c a các T ng c c, V , C c tr c thu c B có tr s cơ quan đóng t i đ a phương (t cơ quan B đóng t i Hà N i). 1. Đ i Gi y phép lái xe 1.1. Gi y phép lái xe 1.2. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này. 1.3. H sơ g c lái xe. 2. C p l i Gi y phép lái xe b rách, m , hư h ng. 2.1. Gi y phép lái xe 2.2. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này. 2.3. H sơ g c lái xe Gi y phép lái xe còn giá tr s d ng. Trư ng h p quá h n vì lý do đ c bi t thì ph i có xác nh n c a th trư ng đơn v nơi công tác nhưng không quá 3 tháng. 3. Trư ng h p m t Gi y phép lái xe nhưng còn h sơ g c. 3.1. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này. 3.2. H sơ g c lái xe Trư ng h p m t Gi y phép lái xe trong th i h n Gi y phép lái xe còn h n s d ng thì sau 30 ngày đư c c p l i Gi y phép lái xe; n u h t h n s d ng ph i sát h ch l i th c hành k năng lái xe; đ t yêu c u m i c p Gi y phép lái xe. 4. Trư ng h p m t H sơ lái xe và Gi y phép lái xe thì ph i sát h ch l i Lu t giao thông đư ng b và th c hành k năng lái xe n u đ t yêu c u m i đư c c p Gi y phép lái xe. (Gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này). 5. Trư ng h p m t h sơ g c; Gi y phép lái xe còn h n s d ng thì đư c l p l i h sơ lái xe: Đơn xin thi c p, đ i Gi y phép lái xe (m u 01); Đơn trình bày nguyên nhân m t có xác nh n c a đơn v công tác: Gi y xác nh n c a cơ s đào t o lái xe thì đư c c p l i Gi y phép lái xe theo quy đ nh. N u m t h sơ g c, Gi y phép lái xe h t h n s d ng thì ph i sát h ch l i môn Lu t giao thông đư ng b và th c hành k năng lái xe. (Gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này và Gi y phép lái xe h t h n thay cho ch ng ch ). Vi c c p l i Gi y phép lái xe quy đ nh t i đi m 2 đ n đi m 5 nêu trên ph i đóng d u và ghi chú “C p l i l n th … ngày … tháng … năm …” vào đơn xin đ i Gi y phép lái xe và kho ng gi a m t sau Gi y phép lái xe. B. Đ I GI Y PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG V N T I HO C QUÂN Đ I C P 1. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này.
 9. 2. H sơ g c lái xe (c a ngành giao thông c p). 3. Gi y phép lái xe còn giá tr . 4. Quy t đ nh tuy n d ng ho c h p đ ng lao đ ng dài h n c a c p có th m quy n (b n sao ph i có xác nh n c a th trư ng đơn v ). Trư ng h p cán b chi n s Công an t h c lái xe do ngành giao thông đào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe thì h sơ ph i có thêm phi u di chuy n lái xe đư c c p đ i l i Gi y phép lái xe theo quy đ nh c a Thông tư này. C. Đ I GI Y PHÉP LÁI XE DO CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI C P 1. Các gi y t quy đ nh t i đi m 7.1.1 đ n đi m 7.1.3 ph n II Thông tư này. 2. Gi y phép lái xe ho c B ng lái xe do nư c ngoài c p còn giá tr s d ng. 3. B n d ch Gi y phép lái xe ho c B ng lái xe nư c ngoài ra ti ng Vi t có công ch ng. Trư ng h p m i đư c tuy n d ng ho c h p đ ng lao đ ng dài h n thì ph i có thêm Quy t đ nh tuy n d ng ho c h p đ ng lao đ ng dài h n c a c p có th m quy n (b n sao ph i có xác nh n c a th trư ng đơn v ). D. DI CHUY N H SƠ VÀ GI Y PHÉP LÁI XE 1. Trong th i gian 60 ngày k t ngày có quy t đ nh đi u đ ng công tác đ i v i cán b chi n s , công nhân viên Công an, h c sinh, sinh viên c a H c vi n, trư ng Công an v đ a phương khác ho c cán b chi n s có quy t đ nh ngh hưu, xu t ngũ, thôi vi c n u có nhu c u ti p t c làm ngh lái xe thì ph i đ n cơ quan C nh sát giao thông nơi qu n lý đ làm th t c vi t phi u di chuy n lái xe (m u 05 ban hành kèm theo Thông tư này). Th t c g m: 1.1. Gi y phép lái xe 1.2. H sơ lái xe 1.3. Quy t đ nh đi u đ ng, ngh hưu, xu t ngũ, thôi vi c c a c p có th m quy n (b n sao có xác nh n c a Th trư ng đơn v ). 2. Công an đ a phương nơi chuy n đ n ti p nh n phi u di chuy n lái xe, kèm theo h sơ đ đ i gi y phép lái xe, th i h n ghi trong Gi y phép lái xe như th i h n Gi y phép lái xe cũ. Trư ng h p th i h n còn 6 tháng tr l i thì yêu c u ki m tra l i s c kho , n u đ m b o c p gi y phép lái xe th i h n theo quy đ nh. Riêng đ i v i Cán b chi n s ngh hưu, xu t ngũ, thôi vi c thì đ n ngành giao thông nơi thư ng trú đ đư c đ i Gi y phép lái xe theo quy đ nh. E. S VÀ PHI U THEO DÕI GI Y PHÉP LÁI XE 1. S c p Gi y phép lái xe: C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ( B ); Phòng C nh sát giao thông ( đ a phương) có 2 lo i s theo dõi c p Gi y phép lái xe ôtô và mô tô (m u 06 ban hành kèm theo Thông tư này). 2. Phi u theo dõi lái xe (m u 07 ban hành kèm theo Thông tư này). Đ theo dõi di bi n đ ng c a lái xe, nh ng vi ph m c a lái xe, C nh sát giao thông ph i duy trì, c ng c tàng thư. T t c các lái xe trúng tuy n đ u ph i l p 02 phi u theo dõi lái xe theo m u (1 phi u lưu nơi c p, 1 phi u kèm theo h sơ lái xe chuy n v nơi ti p nh n lưu). Riêng h ng A1, A2 ch l p 1 phi u theo dõi lái xe. Vi c nâng h ng Gi y phép lái xe không c p phi u theo dõi lái xe m i mà ph i rút phi u theo dõi lái xe cũ đ b sung h ng xe nâng c p (tr phi u theo dõi lái xe h ng A1, A2, A3, A4). G. THU H I GI Y PHÉP LÁI XE 1. Trư ng h p ngư i lái xe b áp d ng hình th c x ph t hành chính tư c quy n s d ng Gi y phép lái xe không th i h n thì Gi y phép lái xe không còn giá tr s d ng, thì báo cáo H i đ ng h y Gi y phép lái xe theo quy đ nh.
 10. 2. Trư ng h p lái xe gây tai n n giao thông b x lý hình s tư c quy n s d ng Gi y phép lái xe ho c b x lý c m đ m nhi m hành ngh lái xe thì thu h i Gi y phép lái xe, báo cáo H i đ ng h y Gi y phép lái xe theo quy đ nh. 3. Trư ng h p ngư i lái xe đ i l i Gi y phép lái xe h t h n ho c nâng c p thì cơ quan C nh sát giao thông thu h i Gi y phép lái xe đ c t góc m t trư c phía trên bên ph i Gi y phép lái xe, lưu trong h sơ lái xe. 4. Thành ph n H i đ ng h y Gi y phép lái xe 4.1. B : C c trư ng C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t làm ch t ch, Trư ng phòng xây d ng l c lư ng, h u c n và Trư ng phòng hư ng d n công tác đăng ký qu n lý phương ti n cơ gi i đư ng b thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t là y viên. 4.2. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Giám đ c Công an t nh thành ph tr c thu c Trung ương làm ch t ch; Chánh thanh tra, Trư ng phòng C nh sát giao thông là y viên. Sau th i h n 1 năm k t ngày cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh tư c Gi y phép lái xe thì ngư i lái xe m i đư c làm các th t c xin sát h ch c p Gi y phép lái xe theo quy đ nh. V. QU N LÝ H SƠ, BI U M U VÀ CHƯƠNG TRÌNH SÁT H CH LÁI XE TRÊN MÁY VI TÍNH 1. M u gi y phép lái xe do B Công an qu n lý và phát hành trong toàn qu c. 2. S c p Gi y phép lái xe, phi u theo dõi lái xe và các bi u m u khác do đ a phương t in theo đúng m u quy đ nh c a Thông tư này. 3. S c p Gi y phép lái xe và phi u theo dõi lái xe đư c qu n lý theo ch đ h sơ c a B Công an và do cơ quan c p, đ i Gi y phép lái xe tr c ti p qu n lý, khai thác, b o qu n theo quy đ nh. 4. H sơ lái xe do ngư i lái xe t qu n lý, khi làm th t c liên quan đ n qu n lý lái xe, ngư i lái xe ph i mang toàn b h sơ lái xe đ n cơ quan C nh sát giao thông nơi tr c ti p qu n lý đ gi i quy t. 5. Th m quy n ký các gi y t 5.1. C c trư ng C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ký quy t đ nh thành l p H i đ ng sát h ch; Trư ng phòng hư ng d n công tác đăng ký qu n lý phương ti n cơ gi i đư ng b thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ký biên b n ch m thi (m u 04 ban hành kèm theo Thông tư này), Gi y phép lái xe (m u 08 ban hành kèm theo Thông tư này) và các gi y t liên quan đ n lái xe cho ngư i lái xe. 5.2. Giám đ c Công an đ a phương ký quy t đ nh thành l p H i đ ng sát h ch; Trư ng phòng C nh sát giao thông Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký biên b n ch m thi (m u 04 ban hành kèm theo Thông tư này), Gi y phép lái xe (m u 08 ban hành kèm theo Thông tư này) và các gi y t liên quan đ n lái xe cho ngư i lái xe thu c đ a phương qu n lý. 6. Qu n lý chương trình sát h ch lái xe trên máy vi tính Th ng nh t s d ng chương trình qu n lý lái xe, sát h ch lái xe, cách ch m l i, tr đi m thi Lu t giao thông đư ng b và k năng th c hành lái xe trong hình trên máy vi tính trong toàn qu c. 6.1. C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ch u trách nhi m xây d ng chương trình qu n lý lái xe, đ thi sát h ch Lu t giao thông đư ng b ; th c hành k năng lái xe ôtô trên thi t b ch m đi m t đ ng trong Trung tâm sát h ch lái xe, in gi y phép lái xe trên máy vi tính. 6.2. Giám đ c Công an t nh ch đ o Phòng C nh sát giao thông ti p nh n chương trình đ sát h ch môn Lu t giao thông đư ng b , in Gi y phép lái xe trên máy vi tính đ s d ng cài đ t chương trình vi tính theo đúng quy đ nh. 7. Ch đ thông tin báo cáo 7.1. Trong báo cáo đ nh kỳ 6 tháng, m t năm Phòng C nh sát giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo tình hình, k t qu công tác qu n lý đào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe theo quy đ nh.
 11. 7.2. V cơ s d li u lái xe: 7.2.1. Đ nh kỳ 6 tháng 1 l n, Phòng C nh sát giao thông Công an các đ a phương ph i chuy n s li u lái xe c a đ a phương mình đang qu n lý vào đĩa CD ho c đĩa m m ho c truy n d n báo cáo v C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t. 7.2.2. C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t có trách nhi m qu n lý d li u lái xe toàn qu c đ ph c v yêu c u công tác qu n lý và các yêu c u nghi p v . IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay th Quy t đ nh s 1305/2002/QĐ-BCA(C11-C26) ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Công an quy đ nh v vi c t ch c đào t o, sát h ch và c p, đ i Gi y phép lái xe trong l c lư ng công an nhân dân. 2. C c trư ng C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t, Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ki m tra, đôn đ c, t ch c l c lư ng C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t th c hi n đúng quy đ nh t i Thông tư này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch u trách nhi m ch đ o, ki m tra hư ng d n th c hi n Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Tr n Đ i Quang PH L CS 01 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O LÁI XE CƠ GI I ĐƯ NG B (ban hành kèm theo Thông tư s 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a B Công an) 1. Đào t o lái xe h ng A1, A2, A3, A4. 1.1. Th i gian đào t o khóa h c: - H ng A1: 10 gi h c (Lý thuy t: 8; th c hành: 2) - H ng A2: 32 gi h c (Lý thuy t: 20; th c hành: 12) - H ng A3, A4: 108 gi h c (Lý thuy t: 48; th c hành: 60) 1.2. Phân b th i gian đào t o STT Ch tiêu tính toán Đơn v H ng gi y phép lái xe tính H ng H ng H ng A1 A2 A3, A4 A CÁC MÔN H C 1 Lu t giao thông đư ng b Gi h c 6 16 32 2 C u t o và s a ch a thông thư ng nt 12 3 K thu t lái xe nt 2 4 4
 12. 4 Th c hành lái xe 2 12 60 - S gi h c th c hành lái xe/H c viên Gi h c 2 12 12 - S Km th c hành lái xe/H c viên Km 100 - S h c viên/1 xe t p lái H c viên 5 5 S gi /HV/khóa đào t o Gi h c 10 32 60 6 T ng gi h c/khóa đào t o Gi h c 10 32 108 B TH I GIAN ĐÀO T O 1 S ngày th c h c Ngày 2 4 14 2 S ngày ngh l , khai b gi ng Ngày 1 3 C ng s ngày/Khóa đào t o Ngày 2 4 14,5 2. Đào t o lái xe h ng B1, B2, C 2.1. Th i gian đào t o khóa h c: - H ng B1: 604 gi h c (Lý thuy t: 124; th c hành: 480) - H ng B2: 612 gi h c (Lý thuy t: 132; th c hành: 480) - H ng C: 932 gi h c (Lý thuy t: 132; th c hành: 800) 2.2. Phân b th i gian đào t o STT Ch tiêu tính toán Đơn v H ng gi y phép lái xe tính H ng H ng H ng B1 B2 C A CÁC MÔN H C 1 Lu t giao thông đư ng b Gi h c 80 80 80 2 C u t o và s a ch a thông thư ng nt 20 28 28 3 K thu t lái xe nt 24 24 24 4 T ng s gi h c th c hành lái xe/1 xe t p lái nt 480 480 800 - S gi h c th c hành lái xe/H c viên Gi h c 96 96 100 - S Km th c hành lái xe/H c viên Km 960 960 1000 - S h c viên/1 xe t p lái H c viên 5 5 8 5 S gi h c/HV/khóa đào t o Gi h c 220 228 232 6 T ng s gi m t khóa đào t o Gi h c 604 612 932 B TH I GIAN ĐÀO T O 1 Ôn và ki m tra k t thúc khóa h c Ngày 3 3 3 2 S ngày th c h c nt 75,5 76,5 116,5 S ngày ngh l , khai b gi ng nt 14 14 21 3 C ng s ngày/Khóa đào t o Ngày 92,5 93,5 140,5 3. B túc chuy n h ng lái xe 3.1. Th i gian đào t o khóa h c: - H ng B1 lên B2: 76 gi h c (Lý thuy t: 16; th c hành: 60)
 13. - H ng B2 lên C: 184 gi h c (Lý thuy t: 24; th c hành: 160) - H ng C lên D: 184 gi h c (Lý thuy t: 24; th c hành: 160) - H ng D lên E: 184 gi h c (Lý thuy t: 24; th c hành: 160) - H ng B2 lên D: 376 gi h c (Lý thuy t: 28; th c hành: 348) - H ng C lên E: 376 gi h c (Lý thuy t: 28; th c hành: 348) 3.2. Phân b th i gian đào t o STT Ch tiêu tính toán Đơn v H ng gi y phép lái xe tính B1 B2 C D B, C, B2 C lên lên lên lên D, E lên lên B2 C D E lên F D E A CÁC MÔN H C 1 Lu t giao thông đư ng b Gi h c 16 16 16 16 16 20 20 2 Ki n th c m i v xe nâng Gi h c 8 8 8 8 8 8 h ng 3 Th c hành lái xe/1 xe t p lái Gi h c 60 160 160 160 160 320 320 - S gi h c th c hành lái Gi h c 12 20 20 20 20 32 32 xe/1 h c viên - S Km th c hành lái xe/H c Km 150 240 240 240 240 380 380 viên - S h c viên/1 xe t p lái H c viên 5 8 8 8 8 10 10 4 S gi h c/h c viên/khóa h c Gi h c 28 44 44 44 44 60 60 5 T ng s gi 1 khóa đào t o Gi h c 76 184 184 184 184 348 348 B TH I GIAN ĐÀO T O 1 Ôn và ki m tra k t thúc khóa Ngày 2 2 2 2 2 2 2 h c 2 S ngày th c h c Ngày 9,5 23 23 23 23 43,5 43,5 S ngày ngh l , khai, b Ngày 3 4 4 4 4 8 8 gi ng 3 C ng s ngày/Khóa đào t o Ngày 14,5 29 29 29 29 53,5 53,5 4. Chương trình đào t o lái xe cơ gi i đư ng b này không áp d ng đ i v i h c viên h c t i các khoa Nghi p v C nh sát giao thông c a các H c vi n, trư ng Công an nhân dân. PH L CS 02 SÁT H CH K NĂNG LÁI XE TRONG HÌNH H NG A1, A2 (04 HÌNH THI LIÊN HOÀN VÀ CÁCH CH M L I, TR ĐI M) (ban hành kèm theo Thông tư s 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a B Công an) Bài 1: Đi hình s 8 1. Trình t sát h ch:
 14. 1.1. Thí sinh đư c g i tên, đưa xe đ n v trí quy đ nh t i v ch xu t phát cách 3m trư c c a hình s 8, t t máy ch hi u l nh c a sát h ch viên; 1.2. Khi có hi u l nh kh i đ ng máy, kh i hành s 1, tăng s phù h p v i đi u ki n sân bãi thi, ti n đ n c a vào (c a nghiêng 45 đ so v i tr c OO) c a hình s 8; 1.3. Vào c a hình s 8 r ph i đi m t vòng hình s 8; 1.4. Ti p t c đi u khi n xe ti n đ n c a ra (c a ra nghiêng 45 đ so v i tr c OO) ti n đ n bài “v ch đư ng th ng” 2. Các l i tr đi m: 2.1. Bánh xe ra ngoài hình thi tr 25 đi m; 2.2. Đ xe đ trong hình thi tr 25 đi m; 2.3. Bánh xe đ qua v ch hình thi tr 5 đi m; 2.4. Ch m chân xu ng đ t trong hình thi tr 5 đi m; 2.5. Ch t máy trong hình thi tr 5 đi m. 3. Hình thi: 4. Kích thư c hình s 8 Kích thư c cơ b n Ký hi u H ng A1 H ng A2 - Bán kính vòng ngoài R1 3m 3, 4m - Bán kính vòng trong và bán kính đi m u n n i ti p Ro 2,3m 2,5m gi a 2 vòng tròn ngoài Ro - Kho ng cách tâm gi a 2 vòng tròn trong OO’ - Kho ng cách tâm gi a vòng tròn trong và vòng tròn 00’ 5,7m 6,3m n i ti p OO” = OO” = R1 + Ro Bài 2: Đi v ch đư ng th ng 1. Trình t sát h ch: 1.1. Ti p t c ti n đ n hình thi “V ch đư ng th ng”; 1.2. Vào hình đi h t quãng đư ng hình thi “V ch đư ng th ng”; 1.3. Ra kh i hình ti p t c ti n đ n hình thi “Đư ng có v ch c n”; 2. Các l i tr đi m:
 15. 2.1. Bánh xe ra ngoài hình thi tr 25 đi m; 2.2. Đ xe đ trong hình thi tr 25 đi m; 2.3. Bánh xe đè qua v ch hình thi tr 5 đi m; 2.4. Ch m chân xu ng đ t trong hình thi tr 5 đi m; 2.5. Th c hi n bài thi không đúng quy đ nh tr 5 đi m. 2.6. Ch t máy trong hình thi tr 5 đi m. 3. Hình thi: 4. Kích thư c v ch đư ng th ng: H ng A1 H ng A2 Chi u dài v ch đư ng th ng Lt 18m 27m Chi u r ng v ch đư ng th ng Bt 0,6m 0,6m M u sơn v ch th ng Tr ng Tr ng Bài 3: Đi đư ng v ch c n 1. Trình t sát h ch: 1.1. Ti p t c ti n đ n hình thi “Đư ng có v ch c n”; 1.2. Vào hình đi h t quãng đư ng hình thi “Đư ng có v ch c n”; 1.3. Ra kh i hình ti p t c ti n đ n hình thi “Đư ng g gh ”. 2. Các l i tr đi m: 2.1. Bánh xe ra ngoài hình thi tr 25 đi m; 2.2. Đ xe đ trong hình thi tr 25 đi m; 2.3. Bánh xe đè qua m i v ch c n tr 5 đi m; 2.4. Bánh xe đè qua v ch hình thi tr 5 đi m; 2.5. Ch m chân xu ng đ t trong hình thi tr 5 đi m; 2.6. Ch t máy trong hình thi tr 5 đi m. 3. Hình thi:
 16. 4. Kích thư c đư ng có v ch c n H ng A1 H ng A2 Chi u dài đo n đư ng có v ch c n 18m 27m Kho ng cách gi a các v ch c n 4,5m 4,5m Chi u r ng làn đư ng có v ch c n 3,0m 3,0m Chi u dài v ch c n 1,5m 1,5m Chi u r ng v ch c n 0,1m 0,1m M u sơn v ch c n Tr ng Tr ng Bài 4: Đi đư ng g gh 1. Trình t sát h ch: 1.1. Ti p t c ti n đ n hình thi “Đư ng g gh ”; 1.2. Vào hình đi h t quãng đư ng hình thi “Đư ng g gh ”; 1.3. Ra kh i hình ti p t c ti n đ n và d ng l i t i v trí quy đ nh k t thúc bài thi “Sát h ch k năng lái xe trong hình”. 2. Các l i tr đi m: 2.1. Bánh xe ra ngoài hình thi tr 25 đi m; 2.2. Đ xe đ trong hình thi tr 25 đi m; 2.3. Bánh xe đè qua v ch hình thi tr 5 đi m; 2.4. Ch m chân xu ng đ t trong hình thi tr 5 đi m; 2.5. Ch t máy trong hình thi tr 5 đi m. 3. Hình thi:
 17. TI T DI N D I G GH 4. Kích thư c đư ng g gh H ng A1 và A2 Chi u dài đo n đư ng g gh 15m Chi u dài d i g gh 0,9m Chi u r ng đ d i g gh 0,2m Chi u r ng đ nh d i g gh 0,1m Chi u cao d i g gh 0,015m Kho ng cách gi a các d i g gh 1,5m D i g gh đư c thi công b ng bê tông nh a h t khô, đ m lén ch t M u sơn trên m t d i g gh Tr ng PH L CS 03 SÁT H CH K NĂNG LÁI XE TRONG HÌNH H NG A3, A4 (01 BÀI THI VÀ CÁCH CH M L I, TR ĐI M) (ban hành kèm theo Thông tư s 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a B Công an) 1. Trình t sát h ch: 1.1. Thí sinh đư c g i tên, đưa xe đ n v trí quy đ nh t i v ch xu t phát cách 3m trư c c a hình thi, t t máy ch hi u l nh c a sát h ch viên; 1.2. Kh i đ ng máy theo hi u l nh c a sát h ch viên; 1.3. Kh i hành s 1, đ n đ u hình tăng lên s 2 và đi vào hình ch chi; - N u xe không có s lùi: Quay đ u xe l i theo chi u kim đ ng h trong ph m vi đư ng tròn h n ch cu i hình ch chi và đi l n th 2 theo hình ch chi ngư c l i r i ra kh i hình thi. - N u xe có s lùi: cho xe đi qua hình ch chi 1m thì d ng l i (không ph i đi theo đư ng tròn) ti p đó lùi l i theo hình ch chi, h t hình r i ra kh i hình thi. 2. Các l i tr đi m: 2.1. Các l i tr đi m khi sát h ch trong hình: 2.1.1. Bánh xe ra ngoài hình thi tr 25 đi m; 2.1.2. Bánh xe đè lên v ch chu n hình thi tr 10 đi m; 2.1.3. Ch t máy trong khi th c hi n bài sát h ch tr 10 đi m; 2.1.4. Đi u khi n xe b rung gi t tr 5 đi m. 2.2. Khi sát h ch trên đư ng trư ng:
 18. - T ng đi m sát h ch t i đa là 20 đi m. - Đi m đ t yêu c u là 16 đi m tr lên 2.2.1. Th th c sát h ch trên đư ng trư ng: 2.2.1.1. Kh i hành theo hi u l nh c a sát h ch viên; 2.2.1.2. Tăng s : kh i hành đi s 1, trong kho ng 15m ph i tăng lên s 3, xe không đư c y u đà; 2.2.1.3. Đi u khi n xe ph i phù h p đ a hình, tình hu ng trên đư ng, th c hi n đúng hi u l nh c a sát h ch viên; 2.2.2. Các l i tr đi m: 2.2.2.1. Khi tăng ho c gi m s xe b cho ng lái quá ph n đư ng quy đ nh b tr 6 đi m; 2.2.2.2. Lái xe trên đư ng vi ph m Lu t giao thông đư ng b , gây m t an toàn b tr 6 đi m; 2.2.2.3. Không tuân theo hi u l nh c a sát h ch viên b tr 6 đi m; 2.2.2.4. Đi u khi n xe b ch t máy m i l n b tr 2 đi m. 2.2.2.5. Không vào đúng s khi tăng ho c gi m s , s d ng s không phù h p v i tình tr ng m t đư ng b tr 2 đi m; 2.2.2.6. Kh i hành xe b rung gi t m nh b tr 2 đi m. 3. Hình ch chi: G m 4 hình bình hành n i ti p v i nhau theo chi u ngư c l i có: BCM (m) là chi u r ng đ nh ch chi BCM = bM + 0,6 (m) LCM (m) là chi u dài c a t ng hình bình hành t o thành hình LCM = 1,5aM ch chi V i bM (m) là chi u r ng xe lam (h ng A3) và máy kéo, k c kéo rơ moóc có tr ng t i t 750 kg đ n 1000 kg (h ng A4). aM (m) là chi u dài mô tô 3 bánh và máy kéo k c kéo rơ moóc Trên đư ng tr c tâm c a 2 đi m A và B quay cung R = 3m.
 19. PH L CS 04 SÁT H CH LÁI XE K NĂNG TRONG HÌNH H NG B1, B2, C, D, E (10 HÌNH THI LIÊN HOÀN VÀ CÁCH CH M L I, TR ĐI M) (ban hành kèm theo Thông tư s 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a B Công an) BÀI THI S 1: XU T PHÁT Hình thi Các bư c th c hi n Yêu c u đ t đư c Các l i b tr đi m 1. Th t dây an toàn; 1. Th t dây an toàn trư c khi 1. Không th t dây an toàn, b tr 5 đi m; xu t phát; 2. Xe n máy v trí trư c 2. Không b t đèn xi nhan trái khi xu t phát, b v ch xu t phát; 2. Kh i hành nh nhàng, tr 5 đi m; không b rung gi t, trong 3. Khi có l nh xu t phát (đèn 3. Không t t đèn xi nhan trái kho ng cách kho ng th i gian 20 giây; xanh trên xe b t sáng, ti ng 5m sau v ch xu t phát (đèn xanh trên xe t t), loa trên xe báo l nh xu t 3. B t đèn xi nhan trái trư c b tr 5 đi m; phát), b t đèn xi nhan trái, lái khi xu t phát; 4. Không b t và t t đèn xi nhan trái k p th i b xe xu t phát; 4. T t đèn xi nhan trái tr 5 đi m; 4. T t đèn xi nhan trái kho ng cách 5m sau v ch 5. Quá 20 giây k t khi có l nh xu t phát kho ng cách 5m sau v ch xu t phát (đèn xanh trên xe (đèn xanh trên xe b t sáng) không đi qua xu t phát (đèn xanh trên xe t t); v ch xu t phát b tr 5 đi m; t t); 5. Gi t c đ đ ng cơ không 6. Quá 30 giây k t khi có l nh xu t phát 5. Lái xe đ n bài thi s 2. quá 4.000 vòng/phút; (đèn xanh trên xe b t sáng) không đi qua 6. Lái xe theo quy t c giao v ch xu t phát, b tru t quy n thi; thông đư ng b . 7. Lái xe lên v a hè b tru t quy n thi; 7. T c đ xe ch y không 8. X lý tình hu ng không h p lý gây tai n n, quá: b tru t quy n thi; - 24km/h đ i v i h ng B, D; 9. Lái xe b ch t máy, m i l n b tr 5 đi m; - 20km/h đ i v i h ng C, E. 10. Đ t c đ đ ng cơ quá 4.000 vòng/phút, m i l n b tr 5 đi m; 11. Lái xe quá t c đ quy đ nh, c 3 giây b tr 5 đi m. BÀI THI S 2: D NG XE NHƯ NG ĐƯ NG CHO NGƯ I ĐI B
 20. Hình thi Các bư c th c hi n Yêu c u đ t đư c Các l i b tr đi m 1. D ng xe đ kho ng cách 1. D ng xe cách v ch d ng 1. Không d ng xe v ch d ng quy đ nh, b t hình chi u thanh c n phía quy đ nh không quá 500mm; tr 5 đi m; trư c c a xe xu ng m t 2. Gi t c đ đ ng cơ không 2. D ng xe chưa đ n v ch d ng quy đ nh đư ng đ n v ch d ng quá 4.000 vòng/phút; (A>500mm), b tr 5 đi m; (kho ng cách A) không quá 500mm; 3. Lái xe theo quy t c giao 3. D ng xe quá v ch d ng quy đ nh, b tr 5 thông đư ng b ; đi m; 2. Lái xe đ n bài thi s 3. 4. T c đ xe ch y không 4. Lái xe lên v a hè b tru t quy n thi; quá: 5. X lý tình hu ng không h p lý gây tai n n, - 24km/h đ i v i h ng B, D; b tru t quy n thi; - 20km/h đ i v i h ng C, E. 6. Lái xe b ch t máy, m i l n b tr 5 đi m; 7. Đ t c đ đ ng cơ quá 4.000 vòng/phút, m i l n b tr 5 đi m; 8. Lái xe quá t c đ quy đ nh, c 3 giây b tr 1 đi m; 9. T ng th i gian th c hi n đ n bài thi s 2 quá quy đ nh, c 3 giây b tr 1 đi m; 10. Đi m thi dư i 80 đi m, b tru t quy n thi. BÀI THI S 3: D NG VÀ KH I HÀNH XE NGANG D C Hình thi Các bư c th c hi n Yêu c u đ t đư c Các l i b tr đi m
Đồng bộ tài khoản