intTypePromotion=3

Thông tư số 16/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
10
download

Thông tư số 16/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-BTC về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N S A Đ I THÔNG TƯ S 69/2007/TT-BTC NGÀY 25/6/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 151/2006/NĐ-CP NGÀY 20/12/2006 V TÍN D NG Đ U TƯ VÀ TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C Thi hành Ngh đ nh s 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung Ngh đ nh s 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 v tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 106/2008/NĐ-CP), B Tài chính hư ng d n s a đ i m t s đi u c a Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s đi u c a Ngh đ nh s 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph như sau: 1. S a đ i kho n 1, M c I như sau: “1. Thông tư này áp d ng đ i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t , đơn v s nghi p có thu b o đ m chi phí ho t đ ng ho c t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng có d án thu c di n vay v n đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư, h tr sau đ u tư (sau đây g i là ch đ u tư); các doanh nghi p, t ch c kinh t trong nư c có h p đ ng xu t kh u ho c các t ch c nư c ngoài nh p kh u hàng hóa thu c di n có vay v n, b o lãnh tín d ng xu t kh u; Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các t ch c, cá nhân khác có liên quan trong quá trình th c hi n tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c.” 2. S a đ i kho n 1, M c II như sau: “1. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam l p và báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v k ho ch tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c hàng năm và k ho ch dài h n. B Tài chính ch trì th m đ nh k ho ch tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c do Ngân hàng Phát tri n l p và g i B K ho ch và đ u tư đ t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh trong k ho ch phát tri n kinh t xã h i.” 3. S a đ i kho n 4, M c II như sau: “4. Trư ng h p nhu c u tín d ng đ u tư, tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c trong năm có s thay đ i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét đi u ch nh cho phù h p.” 4. S a đ i đi m 3.1, kho n 3, Ph n A, M c III như sau: “3.1. Đ ng ti n cho vay th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 10 Ngh đ nh s 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c. Lãi su t cho vay th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3, Đi u 1 Ngh đ nh s 106/2008/NĐ-CP và kho n 4, kho n 5, kho n 6 và kho n 7, Đi u 10 Ngh đ nh s 151/2006/NĐ-CP.” 5. S a đ i đi m 1.2, kho n 1, ph n B, M c III như sau: “1.2. Nh ng d án đã đư c các Qu có ngu n v n ho t đ ng có ngu n g c t Ngân sách nhà nư c ho c Ngân sách nhà nư c các c p h tr tài chính (chi phí vay v n) dư i m i hình th c thì không thu c đ i tư ng hư ng h tr sau đ u tư theo quy đ nh c a Thông tư này.” 6. B c m t “có biên b n nghi m thu” t i đi m 2.3 kho n 2 ph n B, m c III. 7. S a đ i đi m 4.1, kho n 4, ph n B, m c III như sau: “4.1. Công th c xác đ nh m c h tr sau đ u tư: M c chênh l ch lãi Th i h n th c S n g c th c M c h tr su t đư c tính vay c a s n = ∑( tr đư c tính x x ) sau đ u tư HTSĐT do B Tài g c th c tr HTSĐT chính công b đư c HTSĐT 8. S a đ i ti t b, c đi m 4.2, kho n 4, ph n B, M c III như sau: “b) M c chênh l ch lãi su t đư c tính h tr sau đ u tư (HTSĐT) do B Tài chính công b đư c tính toán trên cơ s chênh l ch lãi su t bình quân cho vay đ u tư c a m t s Ngân hàng thương m i l n và lãi su t vay v n tín d ng đ u tư c a Nhà nư c.
  2. D án đư c hư ng h tr sau đ u tư theo m c chênh l ch lãi su t do B Tài chính công b t i th i đi m ký k t h p đ ng h tr sau đ u tư và đư c gi nguyên trong su t th i h n th c hi n h p đ ng” c) Th i h n th c vay đư c tính h tr sau đ u tư là kho ng th i gian (đư c quy đ i theo năm) t ngày ch đ u tư nh n v n vay (ghi trên kh ư c) đ n ngày n g c trong h n đư c tr (ghi trên ch ng t tr n ) cho t ch c tín d ng theo h p đ ng tín d ng đã ký. Th i h n th c vay đư c tính h tr sau đ u tư đư c xác đ nh cho các trư ng h p: s v n gi i ngân 1 l n đư c hoàn tr vào 1 l n; s v n gi i ngân 1 l n đư c tr vào nhi u l n; s v n gi i ngân nhi u l n đư c hoàn tr vào 1 l n; s v n gi i ngân nhi u l n đư c hoàn tr vào nhi u l n.” 9. S a đ i đi m 2.1, kho n 2, M c VI như sau: “2.1. Đ nh kỳ trư c ngày 06 hàng tháng, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam l p và g i B Tài chính báo cáo nhanh v tình hình ho t đ ng tháng trư c c a toàn h th ng theo m u s 01/BC-VDB đính kèm Thông tư này.” 10. Thay th các m u bi u báo cáo s 01/BC-VDB, 02/BC-VDB, 03/BC-VDB, 05/BC-VDB, 08/BC- VDB, 09/BC-VDB theo các m u bi u báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này. 11. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày đăng Công báo và đư c áp d ng cho các d án ký h p đ ng tín d ng l n đ u (bao g m h p đ ng tín d ng đ u tư, h p đ ng h tr sau đ u tư, h p đ ng b o lãnh tín d ng đ u tư, h p đ ng xu t kh u, h p đ ng nh p kh u, b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng) k t ngày Ngh đ nh s 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung Ngh đ nh s 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng đ u tư, tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c có hi u l c thi hành./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, - Các B , CQ ngang b , CQ thu c CP, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c, - Cơ quan TW c a các đoàn th , - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp), - HĐND, UBND t nh, TP tr c thu c TW, - S TC, KBNN các t nh, thành ph , - Các đơn v tr c thu c B TC, - Công báo, - Website Chính ph , - Website B Tài chính - Lưu: VT, V TCNH. M u s 01/BC-VDB BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T Đ NG Tháng …… năm ……. Phát sinh Lũy k t S trong tháng đ u năm Ch tiêu S dư TT P/sinh P/sinh P/sinh P/sinh tăng gi m tăng gi m I Tình hình ngu n v n (t đ ng) 1 Ngu n v n NSNN c p 2 Ngu n v n huy đ ng Trong đó: - Phát hành trái phi u - T B o hi m xã h i - T Công ty ti t ki m bưu đi n 2
  3. - T Qu tích lu tr n nư c ngoài - T chi nhánh - Huy đ ng khác 3 Ngu n v n ODA 4 Ngu n v n nh n u thác 5 Ngu n v n khác II Tình hình s d ng ngu n v n 1 Cho vay đ u tư - S d án - S ti n: 2 H tr sau đ u tư - S d án - S ti n: 3 B o lãnh tín d ng đ u tư - S d án - S ti n: 4 Cho vay xu t kh u - S d án - S ti n: 5 B o lãnh tín d ng xu t kh u - S d án - S ti n: 6 B o lãnh d th u và th c hi n HĐ - S d án - S ti n: 7 Cho vay ODA - S d án - S ti n: 8 Cho vay u thác - S d án - S ti n: 9 Cho vay khác - S d án - S ti n: Ngày ….. tháng ….. năm L p bi u Ph trách b ph n T ng Giám đ c Bi u s 02/BC-VDB NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM BÁO CÁO NGU N VÀ S D NG V N 3
  4. Quý … Năm … Đơn v : tri u đ ng Phát sinh trong kỳ Dư cu i N i dung P/sinh P/sinh Ghi chú kỳ STT tăng gi m I NGU N 1 V n Ngân sách Nhà nư c Trong đó: 1.1 V n đi u l V n c a CP cho các d án chương trình c a CP 1.2 (trong nư c) + Kiên c hoá kênh mương + Tôn n n vư t lũ + D án Nhà máy l c d u Dung Qu t + ………………………. 1.3 V n c a CP cho các d án nư c ngoài vay + ………………………. 2 V n huy đ ng Trong đó: 2.1 Huy đ ng b ng đ ng Vi t Nam 2.1.1 V n t phát hành trái phi u đ u tư 2.1.2 Huy đ ng t B o hi m xã h i 2.1.3 Huy đ ng t Công ty ti t ki m bưu đi n 2.1.4 Huy đ ng t Qu tích lu tr n nư c ngoài 2.1.5 Huy đ ng t i chi nhánh 2.2 Huy đ ng b ng ngo i t 2.3 V n huy đ ng khác 3 V n UT c p phát, cho vay ĐTPT & c p HTSĐT 4 V n khác II S D NG V N 1 Cho vay ODA 2 Cho vay đ u tư Trong đó, m t s d án chương trình đ c bi t c a CP: + Kiên c hoá kênh mương + Tôn n n vư t lũ + ………………………. 3 Tín d ng xu t kh u + ……………………….. 4 H tr sau đ u tư 5 B o lãnh tín d ng đ u tư 4
  5. 6 B o lãnh tín d ng xu t kh u 7 B o lãnh tín d ng d th u và th c hi n HĐ 8 Cho vay u thác, c p phát u thác + D án Nhà máy l c d u Dung Qu t + ……………… 9 Cho vay khác + ……………… Ngày ….. tháng ….. năm L p bi u Ph trách b ph n T ng Giám đ c FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản