intTypePromotion=1

Thông tư số 17/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
8
download

Thông tư số 17/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797 - 400 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2008/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 17/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S N I DUNG L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH THU I N THEO CƠ CH 797 - 400 Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c văn b n s 797/CP-CN ngày 17/6/2003 và s 400/CP-CN ngày 26/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch i v i các d án thu i n kh i công năm 2003 n năm 2005 (sau ây vi t t t là cơ ch 797 - 400). B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình th y i n th c hi n theo cơ ch 797 - 400 như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n l p và qu n lý chi phí tr c ti p khác trong d toán xây d ng công trình; chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c trong giá v t li u khai thác t i các D án thu i n; chi phí v n chuy n v t li u n hi n trư ng xây d ng; nh m c gia công, l p d ng, tháo d ván khuôn t m l n công trình thu công, chi phí xây d ng nhà t m c a công nhân xây d ng c a các d án thu i n th c hi n theo cơ ch 797 - 400 c a Th tư ng Chính ph . Các kho n m c chi phí ngoài các kho n m c chi phí nêu trên trong T ng m c u tư, t ng d toán, d toán c a các d án th c hi n theo cơ ch 797 - 400 ư c th c hi n theo các quy nh c a Nhà nư c tương ng v i t ng th i kỳ. 2. Nguyên t c l p và qu n lý chi phí Vi c l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình thu i n th c hi n theo cơ ch 797 - 400 ph i m b o m c tiêu, hi u qu u tư, ng th i ph i m b o tính kh thi c a d án u tư xây d ng công trình, m b o tính úng, tính , h p lý, phù h p v i i u ki n th c t và yêu c u khách quan c a t ng công trình. II- QUY NNH C TH 1. Chi phí tr c ti p khác. 1.1. N i dung c a chi phí tr c ti p khác.
  2. Là chi phí cho nh ng công tác c n thi t ph c v tr c ti p vi c thi công xây d ng công trình như di chuy n l c lư ng lao ng trong n i b công trư ng, an toàn lao ng, b o v môi trư ng cho ngư i lao ng và môi trư ng xung quanh, chi phí bơm nư c, vét bùn, thí nghi m v t li u,... không xác nh ư c kh i lư ng t thi t k . M c chi phí tr c ti p khác ư c xác nh như sau: 1.1.1. Công tác xây d ng trong h m thì chi phí tr c ti p khác (k c chi phí v n hành, chi phí s a ch a thư ng xuyên h th ng c p nư c, thoát nư c, c p gió, c p i n, giao thông ph c v thi công trong h m) ư c tính b ng 6,5% trên t ng chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong d toán xây d ng công trình. 1.1.2. i v i công tác thi công ngoài h m (ngoài h ) thì chi phí tr c ti p khác ư c tính b ng 2% i v i công trình chính và 1,5% cho công trình t m ph c v thi công trên t ng chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong d toán xây d ng công trình. 1.2. Các chi phí không thu c chi phí tr c ti p khác (xác nh b ng l p d toán chi phí theo theo thi t k , quy mô, cương thí nghi m, phương án v n chuy n ư c duy t). - Chi phí u tư ban u h th ng nư c k thu t thi công công trình; - Chi phí u tư ban u cho h th ng thông gió, chi u sáng, h th ng i n, c p thoát nư c, giao thông ph c v thi công trong h m i v i các công tác thi công trong h m; - Chi phí u tư ban u cho công tác bơm nư c, vét bùn, bơm thoát nư c h móng ngay sau khi ngăn sông, ch ng lũ, h th ng i n 0,4kv ph c v thi công; - Chi phí bơm thoát nư c h móng ngay sau khi ngăn sông, ch ng lũ. - Chi phí di chuy n l c lư ng thi công n công trình; chi phí tháo d , v n chuy n và l p t c n tr c tháp trong n i b công trư ng; duy tu b o dư ng h th ng giao thông ph c v thi công trong công trư ng; chi phí v n hành h th ng i n tính t i m u n i h th ng i n công trình n tr m h th cu i cùng c a công trình ( i m t công tơ o m mua i n); - Chi phí x lý rác th i, nư c th i, cho khu nhà t m t i công trư ng. - Chi phí thí nghi m tăng thêm c a thí nghi m thi công bê tông m lăn (RCC). 2. Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c trong giá v t li u khai thác t i các d án thu i n. i v i nh ng lo i v t li u như: Cát, á, t dính và v t li u làm l p l c ư c các ơn v thi công khai thác, s n xu t ra thành phNm ph c v thi công công trình thì ư c phép áp d ng t l chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c h p lý tính vào giá bán s n phNm. T l c th chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c ư c xác nh như sau: - Chi phí chung tính b ng 2,5% trên chi phí máy thi công;
  3. - Thu nh p ch u thu tính trư c tính b ng 3% trên chi phí tr c ti p và chi phí chung; Bi u t ng h p d toán chi phí s n xu t v t li u như ph l c kèm theo Thông tư này; i v i các d án, công trình ã ư c Ch u tư và Nhà th u tho thu n giá trư c khi th c hi n khai thác thì không áp d ng hư ng d n c a Kho n 2 này. 3. Xác nh chi phí v n chuy n v t li u n hi n trư ng xây d ng. xác nh chi phí v n chuy n phù h p v i s bi n ng giá nhiên li u theo cơ ch th trư ng thì chi phí v n chuy n ph i căn c vào ch ng lo i v t li u, phương án v n chuy n, a i m cung c p, c p lo i ư ng v n chuy n, cư c v n chuy n hàng hoá ban hành t i a phương, Ch u tư và Nhà th u thương th o, tho thu n chi phí v n chuy n h p lý áp d ng. 4. V nh m c gia công, l p d ng, tháo d ván khuôn t m l n công trình thu công s d ng. Ván khuôn t m l n công trình thu công là các ván khuôn có kích thư c c a m t t m ván khuôn t 1,5 x 2m tr lên. 5. Chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công bao g m c chi phí ưa ón công nhân xây d ng n hi n trư ng xây l p ư c tính toán căn c vào nhu c u c n thi t c a công trình, theo t ng m t b ng và t ng ti n công trình ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, nhưng không vư t quá 2% giá tr d toán chi phí xây d ng c a công trình. III. T CH C TH C HI N Vi c chuy n ti p th c hi n Thông tư này do Ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh phù h p v i t ng giai o n th c hi n c a d án m b o nguyên t c không làm gián o n các công vi c th c hi n d án u tư xây d ng công trình; i v i nh ng d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì Ch t ch T p oàn kinh t , Ch t ch H i ng qu n tr T ng Công ty Nhà nư c xem xét, quy t nh. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và áp d ng cho các d án th c hi n theo cơ ch 797 - 400 ư c th c hi n t trư c n nay. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t./.
  4. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng dân t c và các u ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - H ND, UBND, SXD các t nh và thành ph tr c thu c TW; - Các B , cơ quan ngang B ; Cao L i Quang - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Vi n Ki m sát ND t i cao; - Toà án Nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n QPPL(B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B Xây d ng; - Các C c, V thu c B Xây d ng; - Lưu VP, V KTXD, V PC, Vi n KTXD. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 17/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng) BI U T NG H P D TOÁN CHI PHÍ S N XU T V T LI U KHAI THÁC T I CÁC D ÁN THU I N STT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HI U I CHI PHÍ TR C TI P n 1 Chi phí v t li u S Qj x Djvl VL j=1 n 2 Chi phí nhân công S Qj x Djnc x (1 + Knc) NC j=1 n 3 Chi phí máy thi công S Qj x Djm x (1 + Kmtc) M j=1 Chi phí tr c ti p VL+NC+M T II CHI PHÍ CHUNG M x 2,5% C
  5. THU NH P CHNU THU TÍNH III (T+C) x 3% TL TRƯ C Chi phí v t li u xây d ng trư c thu (T+C+TL) G Trong ó: - Qj là kh i lư ng v t li u j (j=1¸n) dùng khai thác và s n xu t ra v t li u xây d ng cho công trình. - Djvl, Djnc, Djm là chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng chi ti t c a v t li u j (j=1¸n) dùng khai thác và s n xu t ra v t li u xây d ng cho công trình. + Knc, Kmtc : H s i u ch nh nhân công, máy thi công (n u có).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản