Thông tư số 18/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư số 18/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm do Bộ Y tế ban hành, để sửa đổi Điều 5, Điều 7 Thông tư số 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2001/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B Y T S 18/2001/TT-BYT NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C S A I I U 5, I U 7 THÔNG TƯ S 01/2001/TT-BYT NGÀY 19/01/2001 C A B TRƯ NG B Y T HƯ NG D N VI C XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DƯ C PH M Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989; Căn c Lu t doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; Căn c Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân; Ngh nh s 06/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân; Ngày 19/01/2001 B trư ng B Y t ã ban hành Thông tư 01/2001/TT-BYT hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c ph m. Sau 06 tháng tri n khai th c hi n Thông tư, t o i u ki n thu n l i cho các cá nhân ăng ký hành ngh và v n m b o công tác qu n lý, B Y t hư ng d n s a i i u 5 và i u 7 c a Thông tư s 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 như sau: i u 1. S a i i u 5 như sau: Quy nh v b ng c p chuyên môn và th i gian hành ngh dư c (th i gian th c hành ngh nghi p) i v i cá nhân c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm: 1. Cá nhân kinh doanh dư c phNm ăng ký lo i hình doanh nghi p và ngư i ph trách ơn v ph thu c c a doanh nghi p: - Có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã có 05 năm th c hành t i cơ s dư c h p pháp. - Gi y ch ng nh n trình chuyên môn lương dư c, lương y ho c có gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t và S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p và quan th i gian th c hành 05 năm t i cơ s dư c, cơ s y h c c truy n h p pháp i v i cá nhân ăng ký lo i hình doanh nghi p ch kinh doanh thu c y h c c truy n. 2. Cá nhân kinh doanh dư c phNm ăng ký lo i hình Nhà thu c tư nhân:
  2. 2.1. Có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã qua th c hành 05 năm t i cơ s dư c h p pháp. 2.2. i v i các vùng mi n núi, vùng cao, h i o, vùng ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa: có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã qua th c hành 02 năm t i cơ s dư c h p pháp. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm theo quy nh t i i m này ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a vùng ó. 3. Cá nhân kinh doanh dư c phNm lo i hình i lý bán l : có b ng t t nghi p trung h c dư c, sơ h c dư c và ã có 02 năm th c hành t i cơ s dư c h p pháp. i u 2. S a i i u 7 như sau: 1. B Y t c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm cho cá nhân ăng ký lo i hình doanh nghi p. Ch ng ch hành ngh do B Y t c p có giá tr trong toàn qu c. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm cho cá nhân ăng ký các lo i hình kinh doanh dư c phNm tr lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này. Ch ng ch hành ngh do S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p có giá tr trong t ng a phương. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành; hu b i u 5, i u 7 c a Thông tư 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 c a B trư ng B Y t hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm; các quy nh khác c a Thông tư 01/2001/TT-BYT v n gi nguyên hi u l c thi hành. Các ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm ã c p trư c ngày ban hành Thông tư này v n có hi u l c n h t th i h n quy nh c a ch ng ch . Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản